488

miljoen m3
Totale watertoevoer

330

miljoen m3
Zoetwateronttrekking

6.231

ton O2
Chemisch zuurstofverbruik

Definitie

Waterbeheer heeft betrekking op waterstromen en waterkwaliteit, van onttrekking uit de natuurlijke omgeving tot het lozen van water in de natuur of een ander milieucompartiment.

Zoetwateronttrekking (in miljoen m3 per jaar) is de hoeveelheid inkomend water afkomstig van openbare netwerken (drinkwater), zoetwatersystemen (rivieren, meren enz.) en grondwater.

Chemisch Zuurstofverbruik (COD) is de hoeveelheid stoffen die geoxideerd kunnen worden (vooral opgelost organisch materiaal) en in wateromgevingen worden geloosd. Chemisch zuurstofverbruik wordt uitgedrukt in aantal ton zuurstof per jaar. Naast stikstofoxiden en fosforhoudende substanties draagt chemisch zuurstofverbruik bij aan eutrofiëring van het oppervlaktewater.

Managementaanpak

Het waterbeleid van Solvay is erop gericht om het onttrekken en het verbruiken van zoetwater te beperken en ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de watermassa's waarin afvalwater wordt geloosd goed blijft, zodat de invloed op mens en milieu zoveel mogelijk beperkt blijft. Solvay richt zich op het beperken van twee activiteiten: zoetwateronttrekking en chemisch zuurstofverbruik.

Indicatoren en doelstellingen

Overzicht van de waterstromen (2018)

Lorem ipsum dolor sit amet (graphic)
  • In 2018 nam de totale wateropname van de Groep toe tot 488 miljoen m3 (19% meer dan in 2017). Deze aanzienlijke stijging werd veroorzaakt door de opstart van de megafabriek voor H2O2 in Jubail (Saoedi-Arabië), waar vanwege het hele klimaat grote hoeveelheden koelwater nodig zijn;
  • 68% van de totale watertoevoer van de Groep in 2018 betrof zoetwater. Vergeleken met 2017 daalde het zoetwaterverbruik met 12%;
  • De totale hoeveelheid uitstromend water van de Groep bedroeg in 2018 455 miljoen m3, waarvan 56% in het zoetwatermilieu werd geloosd;
  • Verlies aan water door verdamping (19 miljoen m3) vindt plaats in industriële koeltorens of waterbekkens;
  • Het hergebruik van koelwater is op Groepsniveau met 77% gestegen, een verbetering met 4% vergeleken met 2017.

Doelstellingen van Solvay:

2020

-30%

van de zoetwaterintensiteit

2020

-30%

van de intensiteit chemisch zuurstofverbruik

Baseline 2015

Zoetwaterafname

 

 

2018

 

2017

 

2016

 

2015

Toepassingsgebied: In lijn met financiële verslaggeving.

Eerdere cijfers zijn herwerkt om de impact van methodologische verbeteringen te weerspiegelen.

Intensiteit (m3 per € EBITDA)

 

0,148

 

0,147

 

0,260

 

0,275

Absoluut (Mm3)

 

330

 

326

 

494

 

538

Sinds de start van het milieuplan is de intensiteit zoetwateronttrekking met 46% gedaald, wat betekent dat Solvay de doelstelling voor 2020 reeds overtroffen heeft. Ook de intensiteit van het chemisch zuurstofverbruik is met 32% verminderd, waarmee de Groep de doelstelling van 2020 al in 2018 overtrof. 

Opgemerkt moet worden dat deze dalingen grotendeels zijn toe te schrijven aan de financiële deconsolidatie van Performance Polyamides sinds 2017.

Sinds de start van het milieuplan (2015-2020) is de zoetwateronttrekking bij de fabrieken met 39% gedaald (of ongeveer 13% per jaar).

De zoetwateronttrekking van de Groep was in 2018 slechts 4 miljoen m3 (1,1%) hoger dan in 2017. Deze stijging van 4 miljoen m3 is het gevolg van vele kleine toe- en afnames op verschillende sites. Dit maakt het moeilijk een specifieke oorzaak aan te wijzen. De wereldwijde toename is in lijn met de totale productiestijging van de Groep (1,7%).

Het is echter goed te vermelden dat dankzij de restauratie van het waterleidingnetwerk bij de site in Salindres (Frankrijk), de waterlekkage aanzienlijk is verminderd. Dit heeft geresulteerd in een daling van de zoetkwateronttrekking op de site met 19%, ondanks dat het productievolume met 24% is gestegen.

Wateruitstoten (Chemisch Zuurstofverbruik)

 

 

2018

 

2017

 

2016

 

2015

Toepassingsgebied: In lijn met financiële verslaggeving.

Eerdere cijfers zijn herwerkt om de impact van methodologische verbeteringen te weerspiegelen.

Intensiteit (kg per € EBITDA)

 

0,0028

 

0,0025

 

0,0038

 

0,0042

Absoluut (metrische tonnen O2)

 

6.231

 

5.586

 

7.282

 

8.177

Het Chemisch Zuurstofverbruik van de Groep lag 645 ton of 12% hoger dan in 2017. Deze wereldwijde mutatie is vooral toe te schrijven aan de aanzienlijke productiestijging op de site van Vernon (Verenigde Staten) die resulteerde in een bijkomend verbruik van chemisch zuurstof van 379 ton (7%), en de biologische zuiveringsinstallaties op de fabriek van Baton Rouge (Verenigde Staten) waar vanwege het aanhoudende en ongebruikelijke vriesweer sprake was van nog eens 154 ton aan verbruik van chemisch zuurstof (3%).

Opgemerkt moet worden dat 1358 ton aan verbruik van chemisch zuurstof bij Solvay in 2018 (ongeveer 22%) is toe te schrijven aan derden (vooral fabrieken die voorheen tot de Groep behoorden), en waarvoor Solvay het afvalwater behandelt in haar afvalwaterzuiveringsinstallatie (AWZI).

Sinds de start van het milieuplan (2015-2020) is het Chemisch Zuurstofverbruik met 24% gedaald (of ongeveer 8% per jaar).