Definitie

Indicatoren voor Process Safety Management zijn op één lijn gebracht met de OSHA-definities (Amerikaans overheidsorgaan voor veiligheid en gezondheid op het werk). Indicatoren gebruikt voor procesincidenten (PSI) zijn op één lijn gebracht met de normen van de International Council of Chemical Associations (ICCA). Gerapporteerde procesincidenten met milieugevolgen worden bewaakt en geclassificeerd aan de hand van vaste criteria: hoeveelheid gelekt materiaal, gevolgen op de site en voor de omgeving, schade aan de directe omgeving, vissterfte en ernst (gemiddeld, hoog, catastrofaal). Het beheer van oudere bodemverontreinigingen kan worden bewaakt aan de hand van het grote aantal milieuvoorzieningen.

Managementaanpak

De aanpak van Solvay om procesincidenten te voorkomen is gebaseerd op de 14 OSHA-regels voor Process Safety Management, waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan de analyse van procesrisico. Risicoanalyse vormt de kern van de risicobeheersing. Deze risicoanalyse betreft bestaande, nieuwe en aangepast installaties. Een gekwantificeerde risicoanalyse is de beste praktijk onder industriële bedrijven: met een gestandaardiseerde risicoanalyse kan het risiconiveau van alle voorkomende ongelukken worden gekwantificeerd, waarbij ernst en waarschijnlijkheid gecombineerd worden.

Het aantal incidenten (PSI-rate) wordt bewaakt en afgezet tegen die van branchegenoten. Elk incident wordt geanalyseerd aan de hand van ICCA-normen (International Council of Chemical Associations) en er zijn corrigerende maatregelen genomen met de nadruk op incidenten waarbij de exploitatievergunning werd overschreden.

De afdeling Milieusanering binnen het bedrijf richt zich op het beheer van gesloten sites en de aanpak van milieuaansprakelijkheid als gevolg van bodemvervuiling uit het verleden op alle betreffende sites. Er wordt een Enterprise Risk Management-methode gehanteerd, waarbij een lokale aanpak (teammanagement) gecombineerd wordt met een wereldwijd team (door middel van initiatieven). Het doel is om de milieuaansprakelijkheid en -verplichtingen van Solvay aanzienlijk te reduceren en de milieuaansprakelijkheid op operationele sites doeltreffend aan te pakken en op te lossen.

Indicatoren

Risicoanalyseprogramma

Doelstelling van Solvay:

2020

100%

van de sites waar van alle productielijnen de risicoanalyse in de afgelopen vijf jaar is bijgewerkt

Risicoanalyseprogramma

In %

 

2018

 

2017

Toepassingsgebied: de geconsolideerde gegevens voor risicoanalyse van procesveiligheid bestrijken 131 sites op een totaal van ongeveer 152 operationele locaties, waaronder Research en Innovation-centra met opmerkelijke chemische procesrisico’s - met uitzondering van mijnen, carrières, laboratoria met lagere risico’s.

Percentage productielijnen met een risicoanalyse bijgewerkte in de afgelopen vijf jaar

 

85

 

77

Het risicoanalyseprogramma maakt het mogelijk om grote ongelukken te identificeren waardoor we de benodigde preventieve maatregelen kunnen nemen om tot een aanvaardbaar risiconiveau te komen. Solvay maakt gebruikt van gelaagde risicoanalysemethodes, aangepast aan het mogelijke gevaar van elk proces bij elke Global Business Unit. Deze stijging is het gevolg van de toepassing van een beoordelingsprogramma dat in 2015 werd gestart en in 2020 moet worden gerealiseerd. In 2016 en 2017 was de vooruitgang vooral toe te schrijven aan de toepassing van een vereenvoudigde methode – PRAMAPOR genaamd – voor materiaal en processen met een laag potentieel gevaar.

Procesincidenten

Incidenten, ingedeeld naar ernst

 

 

2018

 

2017

(*)

Procesincidenten met milieugevolgen worden gemonitord en geclassificeerd op basis van verschillende criteria: hoeveelheid gemorst materiaal, gevolgen ter plaatse of elders, schade aan de directe omgeving, visdoden en ernst (gemiddeld, hoog en catastrofaal).

(**)

Aantal procesincidenten per 100 voltijdse werknemers (werknemers en aannemers, uitgaande van 2000 werkuren/werknemer/jaar): het percentage procesincidenten van Solvay (PSI-percentage) komt overeen met de methode voorgesteld door de Internationale Raad van Chemische Verenigingen (ICCA).

Toepassingsgebied: de geconsolideerde gegevens voor procesveiligheidsincidenten dekken 107 sites op een totaal van 153 operationele sites, waaronder R&I-centra met opmerkelijke chemische procesrisico’s - met uitzondering van mijnen, carrières, laboratoria met lagere risico’s.

Hoog ernstige procesincidenten met gevolgen voor het milieu (*)

 

0

 

0

Gemiddeld ernstige procesincidenten met gevolgen voor het milieu (*)

 

47

 

59

… met overschrijding van de exploitatievergunning

 

12

 

27

… zonder vergunningsoverschrijding

 

35

 

32

Niveau procesincidenten (**)

 

1

 

0,9

In 2018 zijn geen hoog ernstige incidenten met gevolgen voor het milieu of catastrofale incidenten gemeld. Dit betekent dat er zich geen ongelukken hebben plaatsgevonden met langdurige schade aan het milieu buiten de site. Het is de doelstelling van Solvay om ernstige ongelukken te voorkomen en het aantal incidenten met een medium-classificering te verminderen. In 2018 werden er 47 incidenten met gevolgen voor het milieu gerapporteerd, waarvan 12 processen verband hielden met vrijgekomen stoffen die een bepaalde limiet overschreden. De Groep heeft aan elk incident opvolging gegeven om zeker te stellen dat de juiste maatregelen werden genomen om herhaling te voorkomen.

De indicator Process Safety Management-systemen (PSM), met betrekking tot de implementatie van een managementsysteem dat overeenkomt met het Solvay Care Management System (SCMS), worden niet meer geconsolideerd op groepsniveau. Sites mogen nu veiligheidsmanagementsystemen implementeren met andere referenties dan SCMS, met name OSHA 18001, IS 14001 enz. De interne controleprocedures op basis van het Solvay Care Management System zijn niet meer effectief vanaf 2018.