Waardecreatie is een gezamenlijke inspanning, zowel binnen het bedrijf als tussen het bedrijf en haar belanghebbenden. De Groep wil haar verbintenis met de samenleving versterken door de betrokkenheid van medewerkers bij maatschappelijke projecten te ondersteunen en de expertise van Solvay in te zetten in de regio’s waar de Groep actief is. In deze paragraaf wordt informatie verschaft over de indirecte economische invloed van Solvay.

33%

van medewerkers zet zich in op maatschappelijk gebied

€ 3.919 miljoen

Schenkingen, sponsoring en eigen projecten Solvay-groep

70% van de industriële sites hebben een werkgroep bestaande uit de site-manager, de Human Resources-manager en personeelsvertegenwoordigers die bepaalt welke kwesties voor de regio van belang zijn en welke relevante maatschappelijke acties de site zal ondernemen.

Lokale maatschappelijke acties

Definitie

Een lokale maatschappelijke actie is bijvoorbeeld op de site ontwikkeld vrijwilligerswerk in samenwerking met geassocieerde deelnemingen, overheidsinitiatieven, of ngo’s met als doel de sociale omstandigheden te verbeteren of een bijdrage te leveren aan de lokale gemeenschappen. Het moet betrekking hebben op een van de volgende vier door Solvay gedefinieerde domeinen:

 1. Wetenschap;
 2. Onderwijs en jeugdwerkgelegenheid;
 3. Leefmilieu;
 4. Solidariteit en liefdadigheid.

Verantwoordelijkheid en middelen

Elke site wordt uitgenodigd om gezamenlijk een lokaal maatschappelijk actieplan op te stellen op basis van de Solvay Way-uitgangspunten en de behoeftes van de omringende gemeenschappen. De sites krijgen richtlijnen op basis waarvan ze worden uitgenodigd een werkgroep samen te stellen die de plannen van de site jaarlijks bijwerkt om voortdurend verbeteringen te kunnen doorvoeren.

 • De site-manager is verantwoordelijk voor de implementatie, het opstellen van het maatschappelijk actieplan en het veiligstellen van financiering;
 • De Human Resources-manager van de site levert ondersteuning door acties voor te leggen aan de belanghebbenden, en met documentatie, door het aantal betrokken medewerkers te tellen;
 • De industriële-relatiesfunctionaris geeft advies hoe maatschappelijke acties kunnen aansluiten bij de behoeften van de belanghebbenden en de richtlijnen van de Groep, coördineert nationale initiatieven en zorgt voor informatievoorziening op de sites;
 • De Solvay Way-correspondent treedt op als rapporteur, zorgt voor naleving van de richtlijnen van de Groep, doet actievoorstellen, stelt beoordelingen op site-niveau op en verzamelt en verspreidt informatie;
 • Personeelsvertegenwoordigers treden op als vrijwillige ambassadeurs. Zij dragen actief bij en nemen deel aan de werkgroepen en de voorgestelde acties.

Indicatoren en doelstellingen

Maatschappelijke acties zijn niet onderhevig aan kwaliteitsprocedures, aangezien het rapportageproces opnieuw afgestemd wordt om de gegevenskwaliteit te verbeteren.

Prioriteiten voor Solvay

2025

40%

van medewerkers zet zich maatschappelijk in

In % van het totale aantal medewerkers

 

2018

 

2017

 

2016

Aantal medewerkers dat in 2018 deelnam aan ten minste één maatschappelijke activiteit (ook wanneer zij op 31 December 2018 niet langer in dienst waren) gedeeld door het aantal medewerkers op 31 December 2018.

Medewerkers die zich plaatselijk maatschappelijk inzetten

 

33

 

33

 

23

Voorbeelden van lokale initiatieven

 • In de afgelopen twee jaar is de Solvay Campus in Brussel een samenwerkingsverband aangegaan met Solidarité Grands Froids, een stichting die arme mensen probeert te helpen die leven in de straten en opvangcentra van België. Verschillende afdelingen hebben projecten georganiseerd voor deze stichting: inzamelingsacties voor geld, kleding, medicijnen, verband en speelgoed. Gemotiveerde teams van Solvay hebben ter plekke geholpen met het uitzoeken van de gedoneerde spullen.;
 • Sao Paulo Campus Site: In Brazilië hebben veertien collega’s van de Global Business Unit Speciality Polymers en vertegenwoordigers van human resources, business services, marketing en communicatie, twintig kinderen van de Reviver Recica NGO meegenomen voor een leuke en leerzame dag in het Catavento Science Museum in Sao Paulo. De NGO draagt bij aan de sociale integratie van kinderen en tieners, waarbij jongeren in kwetsbare situaties op vrijwillige basis geholpen worden door preventie, rehabilitatie en integratie in de gemeenschap te bevorderen;
 • In 2019 zal Solvay de Solvay Award introduceren voor opvallende lokale maatschappelijke acties, als erkenning voor de beste praktijken en om deze te delen en te promoten. Geïnteresseerde sites zullen hun beste praktijken op het gebied van maatschappelijke acties presenteren. De jury bestaat uit vertegenwoordigers van diverse Global Business Units en regio’s: site-managers, Human Resources-managers, industriële-relatiesfunctionarissen, "Solvay Way-champions", personeelsvertegenwoordigers en vertegenwoordigers van NGO’s.

Verantwoord ondernemen en liefdadigheid

Managementaanpak

250

Verzoeken om financiële steun

80

Gefinancierde projecten

Solvay wil haar liefdadigheidsinspanningen laten aansluiten bij haar expertise en steunt doelen waar haar producten en diensten van toegevoegde waarde kunnen zijn.

In 1923 richtte Solvay het Fonds Ernest Solvay op ter ere van de oprichter van het bedrijf, die het jaar daarvoor was overleed. Vandaag lopen de meeste liefdadigheidsacties van Solvay via het Fonds Ernest Solvay, beheerd door de onafhankelijke Koning Boudewijnstichting.

Solvay concentreert haar financiële en liefdadigheidsinspanningen op Groepsniveau op de wetenschap, het onderwijs en jeugdwerkgelegenheid, en in sommige omstandigheden op het ondersteunen van humanitaire initiatieven als reactie op rampen en/of situaties waar onze producten of diensten een rol van betekenis kunnen spelen.

Belangrijkste projecten

De Internationale Instituten voor Fysica en Chemie van Solvay

De missie van de Solvay Instituten, opgericht in 1912 door Ernest Solvay, is door nieuwsgierigheid gedreven onderzoek in de chemie, fysica en aanverwante domeinen te steunen en te stimuleren om ‘het inzicht in natuurverschijnselen te vergroten en te verdiepen’.

De centrale activiteit van de Instituten is het periodiek organiseren van de befaamde Solvay-conferenties over fysica en chemie ("Conseils de Physique Solvay" en "Conseils de Chimie Solvay"). Ter aanvulling op deze steun voor fundamentele wetenschap organiseert de Groep open workshops over specifieke onderwerpen, internationale leerstoelen, colloquia en een internationale doctoraatsschool.

Naast deze activiteiten willen de Solvay Instituten de populariteit van wetenschap bevorderen door jaarlijks de Solvay Public Lectures te organiseren, gewijd aan de grootste wetenschappelijke uitdagingen van dit moment.

In 2018 ondersteunde Solvay een nieuw initiatief van de Instituten: “The New Horizons Solvay Lectures”, gegeven door jonge wetenschappers die al een bepaalde naam en faam hebben in hun eigen gebied. Zij geven een algemene lezing op de Solvay Instituten over hun huidig onderzoek en de uitdagingen waar zij voor staan, en vervolgens een tweede aanvullende lezing op een andere Belgische universiteit. Daar waar mogelijk worden lezingen aangemoedigd evenals wetenschappelijke discussies met verschillende Belgische onderzoeksgroepen die op hetzelfde gebied werkzaam zijn.

Voorbeelden van projecten voor wetenschappelijk en maatschappelijk onderwijs van de Groep

 • CERN (CH): Solvay ondersteunt het “Non-Member State Summer Student Program” waarbij elk jaar honderden studenten de kans krijgen ervaring op te doen met wetenschap. Dit achtweekse Summer Student Program geeft bachelorstudenten in fysica, informatica en techniek de unieke gelegenheid kennis te maken met het dagelijkse werk van onderzoeksteams en zo bekend te raken met gebruikte processen en technologieën;
 • Learn Education is de toonaangevende maatschappelijke onderneming voor onderwijstechnieken van Thailand. Het biedt een innovatieve, online onderwijsmethode om studenten te betrekken door middel van cultureel relevant materiaal en de werkdruk van overwerkte leraren te verminderen. Sinds 2011 zijn meer dan 25.000 studenten en 200 leraren geholpen.

Strategische samenwerkingsverbanden van de Groep

Ellen MacArthur Foundation

In januari 2018 tekenden Solvay en de Ellen MacArthur Foundation een driejarige Global Partner-overeenkomst, waardoor de Groep de gelegenheid krijgt om de overvang naar een circulaire economie in de chemiesector te versnellen.

Klik hier voor meer informatie over dit samenwerkingsverband

World Alliance voor efficiënte technologieën

Solvay heeft zich aangesloten bij de World Alliance for Efficient Solutions, opgezet door oprichter van Solar Impulse Bertrand Piccard om efficiënte technologieën, processen en systemen te bevorderen die de kwaliteit van het leven op aarde verbeteren. Leden van Alliance zijn onder andere startups, ondernemingen, instellingen en organisaties.

Door de krachten van overheden, bedrijven en internationale instellingen te bundelen, wil de Alliance hun vermogen versterken om ervaringen te delen en synergieën te creëren zodat concrete oplossingen kunnen worden ontwikkeld en ingevoerd om milieu- en gezondheidsdoelen te realiseren.

Alliance for Efficient Solutions

Bedrijfsprogramma’s voor maatschappelijke behoeftes

Sustainable Guar Initiative, of onze manier van inclusief zakendoen

7340

boeren geregistreerd in het programma

1529

vrouwen betrokken bij het programma

864

moestuinen aangelegd

59.000+

bomen geplant

Solvay is ’s werelds grootste producent van guarderivaten. Sinds 2015 loopt Solvay voorop met een grootschalig ontwikkelingsinitiatief om de guarteelt te verduurzamen en het inkomen van de producerende boeren te verbeteren. Guar is een droogteresistent gewas dat in een halfdroog klimaat groeit, voornamelijk in India. Rajasthan neemt ongeveer 70% van de productie in het land voor de rekening.

In samenwerking met L’Oréal en Henkel, twee strategische klanten op het gebied van persoonlijke verzorging, en met de steun van ngo TechnoServo, zijn in vier jaar meer dan 7000 boeren in Bikaner opgeleid en zijn in 36 dorpen meer dan 860 moestuinen aangelegd.

De belangrijkste doelstelling van dit initiatief is om duurzame en klimaatvriendelijke landbouw te stimuleren, en tegelijkertijd de opbrengst van de boeren te vergroten door voor de guarteelt goede methoden voor zaadselectie en -behandeling, zaaimethodes en onkruidbestrijding te gebruiken.

Dit initiatief ondersteunt ook de vrouwen door middel van specifieke training op het gebied van hygiëne, gezondheid en voeding.

 • Wat bijdraagt aan betere voeding door groentes te verbouwen in moestuinen in een regio waar het traditionele dieet beperkt is;
 • Wat betere gezondheid en hygiëne bevordert voor de vrouwen en hun kinderen.

Ten slotte richt het initiatief zich op boslandbouw, waarbij meer dan 59.000 bomen zijn geplant om zandverschuiving en bodemerosie tegen te gaan. De uitkomst is dat guartelers beter in hun levensonderhoud kunnen voorzien, wereldwijde kopers een betere kwaliteit van guar kunnen verkrijgen en de markt profiteert van een betere leveringszekerheid.