Definities

Gezondheid op het werk

Solvay houdt gevallen van werkgerelateerde ziektes goed in de gaten vanwege eventueel ongunstige arbeidsomstandigheden , en houdt de Frequentie van werkgerelateerde ziektes bij conform de GRI-vereisten. Een indicator meet de vooruitgang in de toepassing van een robuuste procedure voor een op risico gebaseerd medisch toezicht op sites door te controleren of elke site:

 • Waarborgt dat de medische teams verantwoordelijk voor het medisch toezicht toegang hebben tot individuele risicogegevens;
 • Over medisch toezicht beschikt;
 • Robuuste en systematische industriële hygiënebeoordelingen uitvoert.

Wat de blootstelling aan chemicaliën betreft, maakt Solvay, daar waar mogelijk en in aanvulling op de industriële hygiënebeoordelingen gebruik van menselijke biomonitoring. Dit is een efficiënte aanvullende methode om de blootstelling aan bepaalde chemicaliën te controleren, en één waarin alle manieren van blootstelling zijn geïntegreerd.

Industriële hygiëne

Voor de aanpak die Solvay hanteert om de gezondheid te beschermen, zijn een systematische beoordeling en beheersing van de potentiële blootstelling van medewerkers aan gevaarlijke chemische stoffen en aan ergonomische en fysieke risico’s van groot belang. Het aantal sites dat een actief beoordelingsprogramma voor industriële hygiëne heeft, weerspiegelt de geboekte vooruitgang in risicobeheer. Om het beheer van risicogegevens en de daarop volgende toepassing van corrigerende maatregelen te optimaliseren, gebruikt Solvay een speciale databank en wordt toezicht gehouden op de sites waar dit instrument wordt gebruikt. Een belangrijk onderdeel van het industriële hygiëne-programma van Solvay is de beschikbaarheid van blootstellingsgrenzen voor alle binnen de Groep gebruikte chemicaliën. Het aantal aanvaardbare blootstellingslimieten binnen Solvay (SAEL’s) wordt eveneens bewaakt.

Veiligheid op het werk

Een van de vijf prioriteitsdoelstellingen van Solvay voor 2025 is een voortdurende verbetering van de veiligheid van het personeel van Solvay. Daarbij wordt niet alleen gekeken naar het aantal ongevallen, maar ook naar de ernst daarvan, gemeten aan de hand van de Medical Treatment Accident Rate. Deze indicator staat los van nationale wetgeving, die van invloed zou kunnen zijn op de Lost Time Accident Rate.

 • Medical Treatment Accident Rate: aantal werkongevallen met medische behandeling tot gevolg (andere dan eerste hulp) per miljoen gewerkte uren;
 • Lost Time Accident Rate: werkongevallen met werkverlet (weg van het werk) gedurende meer dan een dag per miljoen gewerkte uren.

Managementaanpak

Gezondheid op het werk

Solvay bewaakt de gezondheid van haar medewerkers om:

 • Een op risico’s gebaseerd, en dus efficiënter medisch toezicht op medewerkers te kunnen waarborgen;
 • Een volledige risicobeoordeling te kunnen maken van de industriële hygiëne;
 • Bijkomende preventieve maatregelen te kunnen bepalen.

Elk geval van werkgerelateerde ziekte wordt onderzocht: een werkgerelateerde ziekte kan het gevolg zijn van oude, recente of huidige ontoereikende werkomstandigheden die verbeterd moeten worden. Een netwerk van bedrijfsartsen op Groepsniveau ondersteunt de sites en de Global Business Units, en begeleidt lokale medische teams. Binnen de gehele Groep wordt vooruitstrevend, op risico gebaseerd medisch toezicht bevorderd en bewaakt. Daartoe sluit Solvay het periodiek medisch onderzoek van elke medewerker aan op hun individuele gezondheidsrisicoprofiel. Risicoprofielen worden opgesteld als onderdeel van het industriële hygiëne-programma van Solvay.

Industriële hygiëne

Het programma voor industriële hygiëne bestaat uit:

 • Uitgebreide inventarisatie van chemische stoffen per site, met speciale aandacht voor ZZS die schadelijke gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid;
 • Het vaststellen van limieten aan beroepsmatige blootstelling voor alle chemicaliën die voor de bedrijfsactiviteiten worden gebruikt;
 • Aanvaardbare blootstellingslimieten binnen Solvay, ontwikkeld in het geval de officiële limieten ontoereikend of niet langer actueel zijn. Over het algemeen wordt voor chemicaliën de bandbreedte voor beroepsmatige blootstelling gebruikt om acceptabele blootstellingslimieten vast te stellen wanneer er op nationaal of internationaal niveau geen blootstellingslimieten zijn vastgesteld. Deze bandbreedte voor beroepsmatige blootstelling geeft een eenvoudige, snelle en makkelijk te begrijpen gevarenscore;
 • CTES (methode voor screening van chemische risico’s): met deze screening kunnen sites snel situaties signaleren waarbij blootstelling aan chemicaliën bijzondere aandacht en extra beheersmaatregelen vereist. Indien nodig leidt dit tot een meer gedetailleerde risicobeoordeling om mogelijke kritieke situaties vast te stellen. Een belangrijk kenmerk van CTES is dat de deelname van fabrieksmedewerkers wordt bevorderd, zodat deze medewerkers zich de juiste maatregelen beter kunnen eigen maken;
 • Toepassing van een wereldwijd instrument voor beheersing van industriële hygiëne (SOCRATES) dat zorgt voor eenvoudige, brede toegang tot alle methodes, instrumenten en databases.

Veiligheid op het werk

Binnen het kader van de managementsystemen voor gezondheid, veiligheid en milieu (93% van de sites heeft een managementsysteem voor veiligheid, conform de eisen van de Groep) zijn verschillende maatregelen genomen om de MTAR en de LTAR verder omlaag te brengen en ernstige ongelukken te voorkomen:

 • Strikte naleving van de Solvay Life Saving Rules geïntroduceerd in 2016:  acht richtlijnen voor gevaarlijke activiteiten, die van toepassing zijn op iedereen binnen de Groep;
 • Risicoanalyse van kritische taken op de werkplek;
 • Uitwisseling van beste praktijken en lessen geleerd uit (bijna-) ongelukken;
 • Betrokkenheid van het personeel bij verbeteringsmaatregelen en realisatie van individuele veiligheidsdoelstellingen;
 • Voortdurende verbetering van de veiligheidscultuur binnen Solvay en Safety Leadership bij leidinggevenden.

Indicatoren en doelstellingen

Gezondheidsindicatoren

Aantal werkgerelateerde ziektes

 

 

2018

 

2017

De frequentie werkgerelateerde ziektes is het aantal gevallen van erkende werkgerelateerde ziektes met korte/middellange latentie per miljoen gewerkte uren.

Toepassingsgebied: Alle sites onder operationele controle van Solvay waarvan de Groep de veiligheids- en gezondheidsprestaties voor de medewerkers beheert en bewaakt. Dit betreft 289 sites, waaronder productie-, Onderzoek en Innovatie, administratieve en gesloten sites. De getallen zijn geconsolideerd op 31 december 2018. Een aantal gegevens kan ten opzichte van voorgaande rapportages zijn aangepast omdat op een systematische manier rekening is gehouden met nieuwe, van de sites van Solvay ontvangen informatie, ook wanneer deze betrekking had op gebeurtenissen die zich in voorgaande jaren hadden voorgedaan.

Frequentie werkgerelateerde ziektes (korte/middellange latentie)

 

0,08

 

0,06

Erkende werkgerelateerde ziektes met lange en korte/middellange latentietijd

 

 

2018

 

2017

 

2016

Werkgerelateerde ziektes met lange latentie zijn werkgerelateerde vormen van kanker of andere ziektes die tientallen jaren na de blootstelling kunnen ontstaan. Deze zijn meestal verbonden aan blootstelling in het verre verleden maar waarvan nu geen sprake meer is. Werkgerelateerde ziektes met korte/middellange latentie zijn niet-kankergerelateerde ziektes die zich een aantal maanden of jaren na de blootstelling aan de veroorzaker voordoen (zoals geluid, ergonomische stressoren, chemicaliën).

Toepassingsgebied: Alle sites onder operationele controle van Solvay waarvan de Groep de veiligheids- en gezondheidsprestaties voor de medewerkers beheert en bewaakt. Dit betreft 289 sites, waaronder productie-, Onderzoek en Innovatie, administratieve en gesloten sites. De getallen zijn geconsolideerd op 31 december 2018. Een aantal gegevens kan ten opzichte van voorgaande rapportages zijn aangepast omdat op een systematische manier rekening is gehouden met nieuwe, van de sites van Solvay ontvangen informatie, ook wanneer deze betrekking had op gebeurtenissen die zich in voorgaande jaren hadden voorgedaan.

Werkgerelateerde ziektes met lange latentie
(ziektes als gevolg van asbest, asbestkanker, overige vormen van kanker)

In Europa

 

12

 

10

 

20

In de rest van de wereld

 

0

 

0

 

0

Totaal werkgerelateerde ziektes met lange latentie

 

12

 

10

 

20

Werkgerelateerde ziektes met korte/middellange latentie
(gehoorschade, bewegingsstoornis, niet-kankergerelateerde ziektes)

In Europa

 

4

 

1

 

2

In de rest van de wereld

 

0

 

2

 

2

Totaal werkgerelateerde ziektes met korte/middellange latentie

 

4

 

3

 

4

Totaal werkgerelateerde ziektes

 

16

 

13

 

23

Het is belangrijk om toezicht te houden op werkgerelateerde ziektes om de gezondheid van medewerkers te verbeteren. De gerapporteerde cijfers zijn geen accurate weergave van de maatregelen die zijn genomen op het gebied van gezondheidsbescherming en het voorkomen van werkgerelateerde ziektes, aangezien de meeste erkende gevallen ziektes met een lange latentie betreffen. Het aantal geregistreerde werkgerelateerde ziektes verschilt aanzienlijk per regio en land, afhankelijk van de procedures vastgelegd in nationale systemen: sommige landen kennen een langere lijst geregistreerde ziektegevallen, in andere landen erkennen officiële gezondheidsinstellingen ziektes sneller of verstrekken deze een vergoeding (wat het indienen van een claim stimuleert); in weer andere landen worden werkgevers minder structureel geïnformeerd over ziektegevallen. Deze verschillen verklaren waarom het merendeel van de hier gerapporteerde gevallen zich vooral in Europese landen (zoals Frankrijk) voordoen.

Doelstelling van Solvay:

2020

100%

van productie- en Onderzoek en Innovatiesites met geavanceerd, op risico gebaseerd medisch toezicht

Geavanceerd, op risico gebaseerd medisch toezicht

In %

 

2018

 

2017

Toepassingsgebied: alle productie- en Onderzoek en Innovatie-locaties, behalve gezamelijke ondernemingen.

Productie- en Onderzoek en Innovatie-locaties met vooruitstrevend medisch toezicht

 

37

 

23

35 sites voeren momentee menselijke biomonitoring van blootstelling uit. Met menselijke biomonitoring bij blootstelling wordt de concentratie van een stof of de metabolieten daarvan in lichaamsvloeistoffen (zoals urine of bloed) gemeten. Menselijke biomonitoring van blootstelling kan worden gebruikt om de blootstelling aan specifieke chemicaliën te bepalen. In tegenstelling tot het bewaken van de atmosferische aanwezigheid van bepaalde verontreinigingen op de werkplek, wordt bij menselijke biomonitoring gemeten wat er daadwerkelijk door het lichaam is opgenomen via de verschillende blootstellingsroutes (inademing, huidpenetratie enz.) en onder welke omstandigheden (fysieke inspanning enz.). Met menselijke biomonitoring van blootstelling kan gecontroleerd worden of beschermingsmaatregelen effectief zijn. Het is vooral nuttig bij stoffen die door de huid dringen, systemische gevolgen hebben of zich in het lichaam ophopen.

Menselijke biomonitoring van blootstelling

Aantal sites

 

2018

 

2017

Sites die de menselijke biomonitoring van blootstellingen uitvoeren

 

35

 

35

Indicatoren voor veiligheid op het werk

Dodelijke ongevallen

Aantal medewerkers

 

2018

 

2017

 

2016

 

2015

Toepassingsgebied: alle sites onder operationele controle van Solvay waarvan de Groep de veiligheidsprestaties beheert en bewaakt. Dit betreft 289 sites, waaronder productie-, Onderzoek en Innovatie, administratieve en gesloten sites met beperkte activiteit, and dekt medewerkers van Solvay en aannemers die werken op deze sites.

Medewerkers van Solvay

 

0

 

0

 

0

 

0

Aannemers

 

0

 

1

 

1

 

0

Prioriteiten voor Solvay

2025

0,5

De helft van het aantal ongevallen met medische behandeling geeft een MTAR van 0,5

Baseline 2014

Werkongevallen met medische tussenkomst (MTAR) op Groepsites

Ongevallen per miljoen gewerkte uren

 

2018

 

2017

 

2016

 

2015

Toepassingsgebied: alle sites onder operationele controle van Solvay waarvan de Groep de veiligheidsprestaties beheert en bewaakt. Dit betreft 289 sites, waaronder productie-, Onderzoek en Innovatie, administratieve en gesloten sites met beperkte activiteit, and dekt medewerkers van Solvay en aannemers die werken op deze sites.

Medewerkers en aannemers Solvay

 

0,54

 

0,65

 

0,77

 

0,77

Medewerkers van Solvay

 

0,58

 

0,63

 

0,73

 

0,65

Aannemers

 

0,48

 

0,7

 

0,86

 

0,94

Werkongevallen met werkverlet (LTAR) op Groepsites

Ongevallen per miljoen gewerkte uren

 

2018

 

2017

 

2016

 

2015

Toepassingsgebied: alle sites onder operationele controle van Solvay waarvan de Groep de veiligheidsprestaties beheert en bewaakt. Dit betreft 289 sites, waaronder productie-, Onderzoek en Innovatie, administratieve en gesloten sites met beperkte activiteit, and dekt medewerkers van Solvay en aannemers die werken op deze sites.

Medewerkers en aannemers Solvay

 

0,65

 

0,65

 

0,76

 

0,75

Medewerkers van Solvay

 

0,71

 

0,7

 

0,69

 

0,67

Aannemers

 

0,52

 

0,52

 

0,9

 

0,85

Dankzij de toepassing van minimale vereisten in verband met elk van de acht Solvay Life Saving Rules, de lessen die geleerd zijn met het werken met aannemers na de fatale ongevallen in 2017 in Devnya en de trainingen op het gebied van safety leadership, is het aantal MTAR aanzienlijk gedaald van 50 in 2017 tot 42 in 2018 resulterend in een MTAR van 0,65 in 2017 en 0,54 in 2018. Bovendien hebben er zich in 2018 geen dodelijke ongevallen plaatsgevonden.

De resultaten op het gebied van ongevallen met werkverlet zijn met 50 ongelukken stabiel gebleven, resulterend in een LTAR van 0,65 in 2018, gelijk aan 2017. De belangrijkste reden dat er meer LTAR- dan MTAR-ongevallen waren was het aantal minder ernstige ongelukken waarbij geen medische behandeling nodig was maar die wel resulteerde in werkverlet.

Werkongevallen – Aard van het letsel

 

 

2018

 

2017

Toepassingsgebied: alle sites onder operationele controle van Solvay waarvan de Groep de veiligheidsprestaties beheert en bewaakt. Dit betreft 289 sites,waaronder productie-, Onderzoek en Innovatie, administratieve en gesloten sites, and dekt medewerkers van Solvay en aannemers die werken op deze sites.

Trauma – Breuk

 

19

 

23

Wonde – Snijwond

 

10

 

18

Brandwond – hitte

 

4

 

3

Brandwond – chemicaliën

 

4

 

3

Wonde

 

2

 

1

Trauma

 

2

 

1

Meerdere letsels

 

1

 

1

Totaal

 

42

 

50

40% van de letsels had betrekking op handen en vingers. In 2018 heeft Solvay maatregelen genomen om dergelijke letsels te voorkomen door beste praktijken uit te wisselen en tijdens trainingen dit onderwerp onder de aandacht te brengen. Als gevolg hiervan is het aantal letsels in 2018 met 20% gedaald vergeleken met de voorgaande twee jaar.

2018 Belangrijke prestaties

Solvay heeft vooruitgang geboekt met ‘Creating Safety’, een innovatieve aanpak die in 2017 werd geïntroduceerd bij het topmanagement. Op zeventien sites is ‘Safety Climate’ of een vergelijkbare beoordeling uitgevoerd om inzicht te krijgen in de status van de veiligheidscultuur. Medewerkers en aannemers worden nog steeds opgeleid op het gebied van risicobewustzijn en safety leadership. Verschillende leidershapsteams bij Global Business Units en Functies hebben trainingssessies gehad met adviseurs Paul Balmert en Andrew Sharman. Dergelijke sessies helpen een gezamenlijke beeld te ontwikkelen over wat het bedrijf wil bereiken op het gebied van veiligheid, wat verder gaat dan alleen maar het voorkomen van ongelukken.