Op grond van uw verzoek en in onze bevoegdheid van commissaris van Solvay NV (“de Vennootschap”), stellen wij u hierbij ons assuranceverslag voor over een selectie van sociale, ecologische en andere duurzaamheidsindicatoren opgenomen in het Geïntegreerd Jaarverslag van de Solvay Groep voor het jaar afgesloten op 31 december 2018 (“Geïntegreerd Jaarverslag 2018”) en aangeduid met het symbool  en  .

Verantwoordelijkheid van de Vennootschap

Deze selectie van informatie (de "Informatie") onttrokken uit het Geïntegreerd Jaarverslag 2018, is opgesteld onder verantwoordelijkheid van de raad van bestuur van de Solvay Groep, in overeenstemming met de interne rapporteringsrichtlijnen gebruikt door Solvay Groep (het "Rapporteringskader"). Dit Rapporteringskader bestaat uit specifieke definities en veronderstellingen die worden samengevat in de sectie "Extra-financiële jaarrekening" van het Geïntegreerd Jaarverslag 2018.

Verantwoordelijkheid van de commissaris

Het is onze verantwoordelijkheid, op basis van de procedures uitgevoerd door ons:

 • Een onafhankelijk oordeel uit te drukken over de beperkte mate van zekerheid met betrekking tot de informatie die aangeduid wordt met het symbool in het Jaarverslag 2018
 • Een onafhankelijk oordeel uit te drukken over de redelijke mate van zekerheid met betrekking tot de informatie die aangeduid wordt met het symbool in het Jaarverslag 2018

De volledige lijst van de Informatie die binnen de omvang van onze werkzaamheden ligt, en het toegepaste type van oordeel, is beschreven in Bijlage A toegevoegd bij dit rapport.

Wij hebben onze werkzaamheden uitgevoerd overeenkomstig de internationale standaard ISAE (International Standard on Assurance Engagements) 3000(Revised). Met betrekking tot de regels i.v.m. onafhankelijkheid verwijzen we naar de wettelijke en reglementaire teksten, evenals de professionele Ethische Code, uitgegeven door de International Federation of Accountants ("IFAC").

Aard en omvang van de procedures

We hebben de volgende procedures uitgevoerd

 • Algemene procedures:
 • De evaluatie van de rapportering op vlak van relevantie, volledigheid, neutraliteit, duidelijkheid en betrouwbaarheid, door rekening te houden, indien relevant, met de rapporteringspraktijken binnen de sector.
 • Het verkrijgen van inzicht in de opzet van de systemen en methodes gebruikt binnen de Solvay Groep voor het verzamelen, verwerken, consolideren en controleren van de geselecteerde informatie en het beoordelen van de effectieve werking van deze systemen en methodes. We hebben ons vertrouwd gemaakt met de procedures van interne beheersing en risicobeheer met betrekking tot de samenstelling van de informatie. We hebben interviews afgelegd met personen die verantwoordelijk zijn voor de rapportering van sociale, ecologische en andere duurzaamheidsindicatoren.
 • Op een steekproef van sites op basis van hun activiteiten, hun bijdrage aan de geconsolideerde indicatoren, hun locatie en een risicoanalyse, hebben we:
 • Interviews afgenomen om de correcte toepassing van de procedures te verifiëren en hebben we informatie verkregen om onze verificaties uit te voeren;
 • Inhoudelijke testen uitgevoerd met behulp van steekproeven, om de berekeningen te verifiëren en data met onderliggende bewijsstukken te valideren.
 • De geauditeerde sites en indicatoren zijn beschreven in Bijlage B van dit rapport.
 • “Beperkte mate van zekerheid” over de informatie die aangeduid wordt met het symbool in het Jaarverslag 2018
 • Om beperkte mate van zekerheid over de geselecteerde informatie te krijgen, hebben we voor de entiteit die verantwoordelijk is voor de consolidatie, alsook voor de gecontroleerde entiteiten, analytische procedures opgezet en met behulp van steekproeven geverifieerd dat de berekeningen evenals de consolidatie van deze informatie geen materiële fouten bevat die in twijfel zouden kunnen trekken dat de voorbereiding, in alle materiële opzichten, in overeenstemming met het Rapporteringskader zijn gebeurd. Voor hogere mate van zekerheid zouden meer uitgebreide procedures nodig zijn.
 • “Redelijke mate van zekerheid” over de informatie die aangeduid wordt met het symbool in het Jaarverslag 2018
 • Wij hebben werkzaamheden uitgevoerd van dezelfde aard als in de vorige paragraaf beschreven (beperkte mate van zekerheid), maar met een grotere dekking en met gedetailleerdere omvang van auditwerkzaamheden. Indien relevant, hebben we een representatieve steekproef genomen van entiteiten op basis van hun activiteiten, hun bijdrage aan de geconsolideerde indicatoren, hun locatie en een risicoanalyse. De dekking van de steekproef is tussen de 47% en 63% van de gepubliceerde gegevens, wat aanzienlijk hoger is dan auditwerkzaamheden met een beperkte mate van zekerheid.

Conclusie

 • Voor de Informatie binnen de omvang van onze werkzaamheden waarvoor wij een beperkte mate van zekerheid bieden (aangeduid met het symbool )

  Op basis van de door ons uitgevoerde werkzaamheden bleek niets ons te doen geloven dat de informatie die door het symbool aangeduid in het Jaarverslag voor 2018 niet is opgesteld, in alle materiële opzichten, in overeenstemming met het Rapporteringskader.

 • Voor de Informatie binnen de omvang van onze werkzaamheden waarvoor wij een redelijke mate van zekerheid bieden (aangeduid met het symbool )

  Naar onze mening, op basis van de door ons uitgevoerde werkzaamheden, is de Informatie aangeduid met het symbool in het Jaarverslag voor 2018 in alle materiële opzichten opgesteld in overeenstemming met het Rapporteringskader.

Observatie

Zonder kwalificatie van onze bovenstaande conclusie, vestigen wij uw aandacht op de volgende punten:

 • Hoewel het proces, de definitie en de onderliggende controleomgeving van maatschappelijke projecten werden versterkt in 2018 in vergelijking tot 2017, moet dit nog verder worden versterkt in 2019.
 • Wij nemen er nota van dat de indicator "Sites met vereiste Process Safety Management (PSM)-procedures in lijn met hun niveau" niet in het Geïntegreerd Jaarverslag 2018 werd gepubliceerd, aangezien sitegegevens niet langer worden geconsolideerd door de groep, en dat de interne controleprocedures die gebaseerd zijn op de Solvay Care Management System (SCMS), die gebruikt worden om de robuustheid inzake PSM te verzekeren, niet meer effectief zijn vanaf 2018.
 • Wij nemen er nota van dat de rapporteringscope voor indicatoren inzake proces ongevallen- en veiligheidsmanagement, die betrekking moet hebben op alle industriële vestigingen (productielocaties en onderzoek & innovatie centra) met uitzondering van joint ventures waar Solvay geen meerderheidsparticipatie heeft, niet exhaustief en niet homogeen is tussen de indicatoren gerelateerd aan risicoanalyse enerzijds en de indicatoren gerelateerd aan proces veiligheidsincidenten anderzijds.

Zaventem, 29 maart 2019
De commissaris

Michel Denayer (signature)

DELOITTE Bedrijfsrevisoren CVBA
Vertegenwoordigd door Michel Denayer

Appendix A – Overzicht geauditeerde indicatoren

De indicatoren aangeduid in het vet zijn geselecteerd voor redelijke mate van zekerheid.

Rapporterings­domein

 

Informatie

 

Audit procedure

 

Audit scope

Duurzame bedrijfs­oplossingen

 

Beoordeelde productportefeuille

 

Redelijke mate van zekerheid

 

Groepsniveau

 

Duurzame bedrijfsoplossingen

 

Redelijke mate van zekerheid

 

Groepsniveau

Uitstoot van broeikasgassen

 

Intensiteit van de uitstoot van broeikasgassen

 

Redelijke mate van zekerheid

 

Groepsniveau

 

Directe en indirecte CO2-uitstoot (toepassingsgebied 1 en 2)

 

Redelijke mate van zekerheid

 

Site-niveau

 

Totale uitstoot andere broeikasgassen conform het Kyotoprotocol (toepassingsgebied 1)

 

Redelijke mate van zekerheid

 

Site-niveau

 

Totale uitstoot andere broeikasgassen conform het Kyotoprotocol (toepassingsgebied 1 & 2)

 

Redelijke mate van zekerheid

 

Site-niveau

 

Totale uitstoot andere broeikasgassen niet conform het Kyotoprotocol (toepassingsgebied 1)

 

Beperkte mate van zekerheid

 

Site-niveau

Energie

 

Primair energieverbruik

 

Beperkte mate van zekerheid

 

Site-niveau

 

Energie-efficiëntie-index – baseline 100% in 2012

 

Beperkte mate van zekerheid

 

Site-niveau

Luchtkwaliteit

 

Uitstoot van stikstofoxiden

 

Beperkte mate van zekerheid

 

Site-niveau

 

Intensiteit van stikstofoxiden

 

Beperkte mate van zekerheid

 

Site-niveau

 

Uitstoot van zwaveloxiden

 

Beperkte mate van zekerheid

 

Site-niveau

 

Intensiteit van zwaveloxiden

 

Beperkte mate van zekerheid

 

Site-niveau

 

Uitstoot van vluchtige organische stoffen met uitzondering van methaan

 

Beperkte mate van zekerheid

 

Site-niveau

 

Intensiteit van vluchtige organische stoffen met uitzondering van methaan

 

Beperkte mate van zekerheid

 

Site-niveau

Water en afvalwater

 

Zoetwateronttrekking

 

Beperkte mate van zekerheid

 

Site-niveau

 

Intensiteit zoetwateronttrekking

 

Beperkte mate van zekerheid

 

Site-niveau

 

Uitstoot chemisch zuurstofverbruik

 

Beperkte mate van zekerheid

 

Site-niveau

 

Intensiteit chemisch zuurstofverbruik

 

Beperkte mate van zekerheid

 

Site-niveau

Afval en gevaarlijke stoffen

 

Ongevaarlijk industrieel afval

 

Beperkte mate van zekerheid

 

Site-niveau

 

Gevaarlijk industrieel afval

 

Beperkte mate van zekerheid

 

Site-niveau

 

Totaal industrieel afval

 

Beperkte mate van zekerheid

 

Site-niveau

 

Industrieel afval dat niet op duurzame wijze wordt verwerkt, in absolute volumes

 

Beperkte mate van zekerheid

 

Site-niveau

 

Industrieel afval dat niet op duurzame wijze wordt verwerkt

 

Beperkte mate van zekerheid

 

Site-niveau

 

Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) volgens REACH-criteria aanwezig in op de markt gebrachte producten

 

Beperkte mate van zekerheid

 

Groepsniveau

 

Voltooiingspercentage analyse van veilge alternatieven voor op de markt gebrachte stoffen

 

Beperkte mate van zekerheid

 

Groepsniveau

Gezondheid en veiligheid van de medewerkers

 

Medical Treatment Accident Rate – voor mederwerkers en aannemers (MTAR) van Solvay

 

Redelijke mate van zekerheid

 

Site-niveau

 

Lost Time Accident Rate – voor medewerkers en contractors (LTAR) van Solvay

 

Redelijke mate van zekerheid

 

Site-niveau

 

Fatale ongelukken, waarbij medewerkers en aannemers betrokken zijn

 

Redelijke mate van zekerheid

 

Site-niveau

Betrokkenheid en welzijn van de medewerkers

 

Engagement-index van Solvay

 

Redelijke mate van zekerheid

 

Groepsniveau

 

Aantal medewerkers onder een CAO

 

Beperkte mate van zekerheid

 

Groepsniveau

Ongevallen- en veiligheids­management

 

Aantal Risiconiveau 1-situaties aan het einde van het jaar

 

Beperkte mate van zekerheid

 

Site-niveau

 

Percentage Risiconiveau 1-gevallen opgelost binnen een jaar

 

Beperkte mate van zekerheid

 

Site-niveau

 

Opgeloste Risiconiveau 1-gevallen

 

Beperkte mate van zekerheid

 

Site-niveau

 

Niveau procesveiligheidsincidenten

 

Beperkte mate van zekerheid

 

Groepsniveau

 

Incidenten met een middelmatige ernstgraad met gevolgen voor het milieu

 

Beperkte mate van zekerheid

 

Site-niveau

 

Percentage productielijnen met een in de afgelopen vijf jaar bijgewerkte risicoanalyse

 

Beperkte mate van zekerheid

 

Site-niveau

 

Incidenten met een middelmatige ernstgraad met gevolgen voor het milieu, waarbij de limieten van de exploitatievergunning zijn overschreden

 

Beperkte mate van zekerheid

 

Site-niveau

Maatschappelijke projecten

 

Medewerkers die zich plaatselijk maatschappelijk inzetten

 

Beperkte mate van zekerheid

 

Site-niveau

Diversiteit en inclusie

 

Totaal aantal medewerkers

 

Beperkte mate van zekerheid

 

Groepsniveau

 

Percentage vrouwen in de Groep

 

Beperkte mate van zekerheid

 

Groepsniveau

 

Aantal medewerkers per functiekader (hoger kader, middenkader, lager kader, geen leidinggevende functie)

 

Beperkte mate van zekerheid

 

Groepsniveau

Solvay Way

 

Solvay Way Groepsprofiel

 

Beperkte mate van zekerheid

 

Groeps- en site niveau

Klanten­tevredenheid

 

Net Promotor Score van Solvay (NPS)

 

Beperkte mate van zekerheid

 

Groepsniveau

Appendix B – Overzicht geauditeerde sites en indicatoren

 

 

 

 

Geauditeerde rapporteringsdomeinen

Gauditeerde sites

 

Land

 

Uitstoot v. broeikas­gassen

 

Energie

 

Lucht­kwaliteit

 

Water en afvalwater

 

Afval en gevaarlijke stoffen

 

Gezondheid en veiligheid van de medewerkers

 

Ongevallen- en veiligheids-
beheer

 

Solvay Way

 

Maatschap-pelijke projecten

Paulinia

 

Brazilië

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Santo Andre EST

 

Brazilië

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dombasle

 

Frankrijk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Collonges

 

Frankrijk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rosignano

 

Italië

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Spinetta

 

Italië

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bernburg

 

Duitsland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Augusta, GA

 

USA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Devnya

 

Bulgarije

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rheinberg

 

Duitsland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Torrelavega

 

Spanje

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Green River, WY

 

USA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alpharetta

 

USA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Anaheim, CA

 

USA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baltimore

 

USA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Greenville, TX

 

USA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Long Beach, CA

 

USA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Marietta, OH

 

USA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mt Pleasant

 

USA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

West Deptford

 

USA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Wrexham

 

UK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oldburry

 

UK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Brussels NOH

 

België

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oudenaarde

 

België

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welland

 

Canada

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Changshu

 

China

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zhenjiang Songl

 

China

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shanghai Xin Zh

 

China

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zhangjiagang YA

 

China

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zhangijagang FE

 

China

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

St-Fons SP

 

Frankrijk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

St-Fons RC

 

Frankrijk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Freiburg Engess

 

Duitsland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hannover

 

Duitsland

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Panoli

 

India

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rasal

 

India

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bollate

 

Italië

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Onsan Gongdan-R

 

Korea

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gorzow

 

Polen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Carnaxide

 

Portugal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Een selectie van indicatoren geauditeerd

Alle relevante indicatoren geauditeerd

Geauditeerde GBUs en functies

 

Solvay Way

 

Klanten­tevredenheid

GBU Soda Ash & Derivatives

 

 

 

GBU Technology Solutions

 

 

 

GBU Composite Materials

 

 

 

GBU Silica

 

 

 

GBU Specialty Polymers

 

 

 

Bedrijfsfunctie – Risiciobeheer

 

 

 

Bedrijfsfunctie – Strategie

 

 

 

Een selectie van indicatoren geauditeerd

 

 

 

 

Alle relevante indicatoren geauditeerd