Effectief besturen in de praktijk

Onze twee bestuursorganen – de Raad van Bestuur en het uitvoerend comité – zijn gezamenlijk verantwoordelijk voor de langetermijnstrategie van de Groep, het vasthouden aan de visie van de oprichter van Solvay en de implementatie van onze transformatiestrategie.

De Raad van Bestuur heeft als taak de leden van het uitvoerend comité uit te dagen en te ondersteunen bij de ontwikkeling van strategieën. Het uitvoerend comité houdt op haar beurt toezicht op de bedrijfsactiviteiten van de Groep. Eind 2018 heeft het Bestuur bekend gemaakt dat Ilham Kadri het voorzitterschap van het uitvoerend comité en de positie van Chief Executive Officer in maart 2019 zal overnemen van Jean-Pierre Clamadieu.

De bestuursorganen van Solvay kennen dezelfde cultuur van samenwerking die de Groep bij de verschillende teams wil versterken. De voorzitter van de Raad van Bestuur en de voorzitter van het uitvoerend comité en CEO hebben periodiek constructief overleg, waarin informatie wordt uitgewisseld en op het hoogste niveau invulling wordt gegeven aan deze cultuur.

Nicolas Boël, Chairman of the Board of Directors (photo)
De Raad van Bestuur van Solvay is unaniem akkoord gegaan met de benoeming van Ilham Kadri. Haar ervaring, haar kennis van de strategische markten van Solvay, haar leiderschapskwaliteiten en haar capaciteit om een inspirerende visie te ontwikkelen, zullen Solvay begeleiden op weg naar de volgende stap in de transformatie van het bedrijf, waarbij de ontwikkeling van de bedrijfscultuur en klantgerichtheid centraal zullen staan. Dit zal de Groep in staat stellen het volledige groeipotentieel van het bedrijf te benutten.
Nicolas Boël, Voorzitter van de Raad van Bestuur

Benoeming nieuwe CEO op basis van stevige procedure

2018 werd gekenmerkt door een belangrijke stap in de geschiedenis van Solvay: de benoeming van een nieuwe CEO die vanaf maart 2019 leiding zal geven aan het bedrijf. Dit was het resultaat van een zes maanden durend proces, aangestuurd door de benoemingscommissie (onder leiding van een onafhankelijk bestuurder), ondersteund door een ad-hoc commissie genaamd het Search Committee. Dit proces, dat voldeed aan ons Charter of Corporate Governance, bestond uit vier belangrijke stappen:

  1. Vaststelling van het vereiste profiel van de nieuwe CEO, in lijn met de belangrijkste huidige en toekomstige uitdagingen van Solvay, en de strategie inzake duurzame groei van de Groep;
  2. Identificatie van geschikte interne en externe kandidaten, met behulp van een extern adviseur;
  3. Bespreking en beoordeling van de geselecteerde profielen;
  4. Beoordeling van de kandidaten door het voltallige Bestuur.

Op basis hiervan heeft de Raad van Bestuur van Solvay Ilham Kadri benoemd tot CEO van de Groep, voorzitter van het uitvoerend comité en lid van de Raad van Bestuur. Mevr. Kadri is begonnen aan een transitieperiode van twee maanden met Jean-Pierre Clamadieu voordat zij vanaf 1 maart 2019 de leiding overneemt en de transformatie van Solvay voortzet.

Boodschap van de voorzitters

De Raad van Bestuur van Solvay bevordert het deugdelijk bestuur op basis waarvan een transparante dialoog met de belanghebbenden van de Groep ontstaat. Het Bestuur neemt besluiten over strategie en beleid, en ziet toe op de implementatie daarvan. De leden werken samen als team met een gezamenlijke visie en doelstelling. Zij staan volledig achter de strategie van het bedrijf.

De 16 bestuursleden van Solvay hebben verschillende, elkaar aanvullende expertises en ervaringen, waaronder kennis van de chemische sector en algemene managementkwaliteiten (financiën, investeringen, verslaggeving, de internationale zakenwereld, management, deugdelijk bestuur enz.), onderzoek & innovatie, duurzame ontwikkeling, en op gebieden die relevant zijn voor de strategie Solvay, de belangrijkste markten, en de belangrijkste uitdagingen binnen de bedrijfsomgeving. Bestuursleden nemen niet alleen hun ervaring op het gebied van bedrijfsvoering met zich mee, maar ook hun bestuurskwaliteiten wat de bevordering van samenwerking, het coördineren van innovatie en klantgerichtheid, evenals een breder perspectief om de samenleving als geheel betreft, een essentiële kwaliteit in een tijd van transformaties.

Directeur aangesteldheid

Board of Directors Tenure Mix (bar chart)

15 van de 16

Bestuurders zijn niet-uitvoerend

12 van de 16

Bestuurders zijn onafhankelijken

7

Nationaliteiten

6

Vrouwen (37,5%)

97%

Deelname van de Raad van Bestuur

Diverse en complementaire skils

Diverse and complementary skills (graphic)

Vier gespecialiseerde comités (nominatiecomité, auditcommissie – beide geleid door een onafhankelijk bestuurder –, comité van Financiën en remuneratiecomité) voorzien de Raad van Bestuur van advies over de verschillende deskundigheidsgebieden. Het volledige bestuur houdt zich bezig met onderwerpen als innovatie, strategie en duurzaamheid. Tijdens speciale sessies en workshops krijgen de bestuursleden trainingen over deze onderwerpen. Per jaar wordt één bestuursvergadering geheel gewijd aan wereldwijde duurzaamheidstrends, waaronder klimaatveranderingen en de risico’s en marktkansen.

In 2018 was het bestuur betrokken bij grote M&A- en CAPEX-projecten, de desinvestering van polyamide-activiteiten en de benoeming van nieuwe leden van het uitvoerend comité en de nieuwe CEO. Er werd een bezoek gebracht aan de Tavaux-fabriek en het O&I-centrum in Lyon (Frankrijk). Het bestuur kon zich vooral vinden in de nieuwe doelstelling voor absolute vermindering van de uitstoot van broeikasgassen. Ook vond er een gezamenlijke workshop met alle leden van het uitvoerend comité plaats over de strategie van Solvay.

Vasthouden aan een langetermijnvisie

Solvac, de referentie-aandeelhouder van de Groep, heeft een belang van meer dan 30%. 80% van het kapitaal van Solvac is in handen van nakomelingen van de oprichters van Solvay: 2.400 mensen die individueel geen invloed hebben op de strategische besluiten van de Groep, maar die deze strategie wel ondersteunen en sinds het ontstaan van Solvac in 1983 hun belang bijna hebben verdubbeld.

Deze aandeelhoudersstructuur is van grote waarde voor de Groep. Het zorgt voor duidelijkheid en continuïteit wat de strategische ambitie en visie voor de lange termijn betreft, waarbij wetenschap aan de basis ligt van vooruitgang, en stabiliteit van bestuur, vooral in een tijd van managementwijzigingen.

De structuur en de samenstelling van de Raad van Bestuur is beschikbaar in de sectie Gouvernance van het Managementverslag.

Raad van Bestuur

Directiecomité van Solvay op 5 april 2019

Ilham Kadri, CEO

Karim Hajjar, CFO

 

Vincent De Cuyper

Augusto Di Donfrancesco

Hua Du

Als belangrijkste bestuursorgaan van Solvay speelt het uitvoerend comité een ondernemende rol en draagt het bij aan operationele flexibiliteit.

Het uitvoerend comité is collectief verantwoordelijk voor de totale prestaties van Solvay, het beschermt de belangen van de Groep en waarborgt dat de Groep de lange termijn voor ogen houdt. Het geeft vorm aan de strategie, bepaalt de bedrijfsportefeuille van de Groep en zorgt dat de doelstellingen op het gebied van waardecreatie worden gehaald. Elk lid is verantwoordelijk voor een aantal Global Business Units (GBU’s), functies en regio’s.

Hoewel de GBU’s van Solvay een grote autonomie hebben, is het uitvoerend comité verantwoordelijk voor een zo goed mogelijke allocatie van menselijke, financiële en materiële middelen om de duurzaamheidsprestaties en de waardecreatie te optimaliseren.

In 2018 richtte het uitvoerend comité zich op de belangrijkste mijlpalen in de transformatiestrategie van de Groep, waaronder afronding van de verkoop van de polyamide-activiteiten en de implementatie van het transformatieprogramma om Solvay sneller, eenvoudiger en klantgerichter te maken.

Ilham Kadri is op 1 januari 2019 toegetreden tot het uitvoerend comité, voorafgaand aan de overname als Chief Executive Officer op 1 maart 2019.

5

Leden

5

Nationaliteiten

15

Vergaderingen

100%

Deelname van de Raad van Bestuur

Inleiding
Verslag over de remuneraties
Uitvoerend comité
Leadership Team