Scorekaart

In 2018 hebben we al onze financiële, sociale en ecologische doelstellingen gerealiseerd. We hebben onze strategische doelstelling voor de uitstoot van broeikasgassen bijgewerkt en afgesproken om voor 2025 de absolute uitstoot met 1 miljoen ton te verminderen. Ook herbevestigen we onze doelstellingen voor 2025 wat duurzame oplossingen, veiligheid, engagement van de medewerkers en maatschappelijke projecten betreft.

Een zeer doelgericht plan

Onderliggende en herwerkte informatie voor 2016, 2017 & 2018 (behalve voor CFROI, milieu- en sociale gegevens).

 

Onderliggende EBITDA1

Onze resultaten van 2018

 • De onderliggende EBITDA liet in de afgelopen drie jaar gemiddeld een autonome groei van +7,5% zien, conform onze doelstellingen voor de middellange termijn.
 • Door ongunstige wisselkoerseffecten van 2,0% en perimeter-effecten van 0,4% bedroeg de gerapporteerde onderliggende groei van de EBITDA +5,0%.
 • De winst was vooral toe te schrijven aan volumegroei van de verbeterde portefeuille bij de drie segmenten.
Underlying EBITDA (bar chart)
Doelstelling

2018

Groei mid-tot-high single digit

jaar op jaar gemiddeld, 
over 3 jaar

lees meer over onze prestaties en uitdagingen
trigger

Belangrijkste hefbomen om doelstellingen te behalen

 • Volumegroei door innovaties en toegenomen vraag uit belangrijke eindmarkten.
 • Ons prijszettingsvermogen wordt ondersteund door uitstekende initiatieven en de inflatie op de vaste kosten compenseren.

1 bij constante perimeter en omrekening van valuta

Vrije kasstroom

Onze resultaten van 2018

Solvay overtrof zijn kasstroomdoelstellingen op de middellange termijn en bereikte cumulatief € 2,7 mld, ondanks aanzienlijke desinvesteringen ten opzichte van de perimeter waarop deze doelstelling was gebaseerd. Deze desinvesteringen genereerden € 0,9 mld aan opbrengsten. De vrije kasstroom aan Solvay-aandeelhouders bedroeg € 1,7 mld, ruim boven het uitgekeerde dividend van € 1,1 mld. Het verschil van € 0,6 mld werd gebruikt voor een verdere operationele schuldafbouw.

Free Cash Flow (bar chart)

 

* totaal

** van voortdurende operaties

Doelstelling

2018

> € 2,4
miljard

cumulatief over 3 jaar1

lees meer over onze prestaties en uitdagingen
trigger

Belangrijkste hefbomen om doelstellingen te behalen

 • Sterkere EBITDA door aanhoudende organische groei
 • Lagere kapitaaluitgaven
 • Strikt beheer van het werkkapitaal

1 bij gelijkblijvende perimeter

Cash Flow Return On Investment of kasstroomrendement op investering (CFROI)

Onze resultaten van 2018

CFROI verbeterde van 6,1% naar 6,9% in de driejarige periode en overstijgt nu de kapitaalkosten, wat de groep stevig in de waardecreatiezone positioneert.

Cash Flow Return on Investment (bar chart)

 

* verwezenlijkt over 3 jaar

Doelstelling

2018

0,5-1

procentpunten stijgen over 3 jaar

lees meer over onze prestaties en uitdagingen
trigger

Belangrijkste hefbomen om doelstellingen te behale

 • Focus op groei van activiteiten met een hogere marge die minder kapitaalintensief zijn
 • Strikte kapitaaltoewijzing

Broeikasgasintensiteit

Onze resultaten van 2018

 • De invloed van autonome groei op onze uitstoot van broeikasgassen en broeikasgasintensiteit werd in 2018 gecompenseerd door de afname van de uitstoot (0,2 Mt CO2) door initiatieven op het gebied van duurzame energie (zoals Solvay Jasper County Solar Farm) en ons energiebesparingsprogramma SoLWATT®.
 • In de afgelopen drie jaar hebben we een daling van onze broeikasgasintensiteit met 24% gerealiseerd, waarmee we onze doelstelling van 20% voor 2018 hebben overtroffen.
Lorem ipsum dolor sit amet (bar chart)
Doelstelling

2025

-1 mlj ton

In absolute waarde, bij constante perimeter

lees meer over onze prestaties en uitdagingen
trigger

Onze uitdaging

 • Klimaatverandering en energietransitie staan hoog op de zakelijke en politieke agenda. Het is van groot belang dat de toekomstige groei van het bedrijf niet gerealiseerd wordt ten koste van de planeet.
 • In 2018 hebben we een nieuw, ambitieus doel gesteld: onze absolute uitstoot voor 2025 met 1 miljoen ton CO2 verminderen bij gelijkblijvende perimeter.

Belangrijkste hefbomen om doelstellingen te behalen

 • Voortdurende verbetering van energie-efficiëntie.
 • Het verbeteren van de CO2-uitstoot van onze energiemix door initiatieven als de overstap naar biomassa en gebruik van duurzame energie (zoals de investering in een nieuwe verwarmingsketel op basis van biomassa in Rheinberg, Duitsland).
 • Verminderde uitstoot van broeikasgas door onze chemische processen.
 • Toepassing van een interne prijs op de uitstoot van broeikasgas (€ 25 per ton CO2-eq) bij al onze investeringsbeslissingen.
 • Een maatstaf voor de uitstoot van broeikasgas toevoegen aan de remuneratie van het topmanagement.

Prestaties in 2018

“Twee vliegen in één klap…”

Solvay investeert in een nieuwe verwarmingsketel op basis van biomassa voor de natriumcarbonaatfabriek in Rheinbergh (Duitsland). Hierdoor neemt de CO2-uitstoot van de fabriek met meer dan 30% af (- 190 kt/jaar), wat de concurrentiepositie verbetert. In de nieuwe ketel, die in mei 2021 in werking treedt, wordt gerecycled houtafval verbrand. Dit project is gebaseerd op eerdere initiatieven op het gebied van energietransitie bij de natriumcarbonaatfabrieken in Bernburg (Duitsland) en Rosignano (Italië). Het draagt bij aan het realiseren van de doelstelling van de Groep om in 2025 de absolute uitstoot van CO2 met 1 miljoen ton te verminderen.

Soda ash plant in Rheinberg, Germany (photo)

Duurzame oplossingen (Sustainable Portfolio Management)*

Onze resultaten van 2018

 • Eind 2018 kon 50% van onze netto-omzet worden aangemerkt als ‘duurzame oplossing’.
 • Deze vooruitgang is vooral te verklaren door veranderingen in de portefeuille (desinvestering van minder passende activiteiten); ook de innovatieprogramma’s gericht op de ontwikkeling van duurzamere oplossingen droegen hieraan bij.
Sustainable solutions (SPM) (bar chart)
Doelstelling

2025

50%

van de omzet van de Groep

lees meer over onze prestaties en uitdagingen
trigger

Onze uitdaging

 • Handhaven dat 50% van de omzet van de Groep afkomstig is van duurzame oplossingen via innovatie, autonome groei, investeringen enz.
 • Uitgangspunten circulaire economie zorgen voor nieuwe uitdagingen. Het gebruik van duurzame grondstoffen en energie is bij Solvay nog gering.

Belangrijkste hefbomen om doelstellingen te behalen

 • De Sustainable Portfolio Management-analyse (SPM) is onderdeel van de belangrijkste bedrijfsprocessen op Groeps- en GBU-niveau. Naast analyse van de portefeuille draagt het bij aan de toekenning van middelen om de duurzaamheid te verbeteren.
 • Alle innovatie- en overname-projecten en kapitaalinvesteringen boven € 10 miljoen worden door middel van SPM geëvalueerd om hun bijdrage aan een duurzamere en hogere groei te controleren.
 • We zetten ons in voor een circulaire economie, waarbij we samen met klanten en leveranciers op zoek gaan naar marktkansen waarbij Solvay haar capaciteiten kan benutten, zoals het aanpassen van producten en processen om het gebruik van schaarse middelen te verminderen, resulterend in herbruikbare producten, en het verlengen van de levensduur van producten.

* Om als een duurzame oplossing te worden beschouwd, moet een product worden gebruikt in een toepassing die aantoont dat de milieu-impact tijdens de productiefase lager is, samen met een betere sociale en ecologische bijdrage langs de waardeketen

Prestaties in 2018

Opgeleid door de Ellen MacArthur Foundation

Meer dan 100 medewerkers van Solvay hebben in 2018 een opleiding gevolgd over de uitgangspunten van de circulaire economie. Nog eens 20 van onze experts namen deel aan master classes van de Ellen MacArthur Foundation over de aanpassing van bedrijfsmodellen en de levensduur van producten. Dit opleidingsprogramma, gestart in 2018 om de bewustwording binnen Solvay wat de circulaire economie betreft te vergroten, wordt voortgezet met als doel concrete bedrijfsprojecten te stimuleren. Een voorbeeld is hoe we op een biologisch manier moleculen zodanig aanpassen dat daarmee de circulariteit van het eindproduct verbetert. Zo hebben we Amni® Soul Eco ontwikkeld, biologisch afbreekbaar polyamidegaren bedoeld voor de ontwikkeling van milieuvriendelijke kleding.

Ellen MacArthur Foundation (photo)

Werkongevallen op sites van de Groep

Onze resultaten van 2018

 • Het aantal ongevallen met medische tussenkomst is aanzienlijk gedaald van 50 in 2017 naar 42 in 2018, vooral dankzij de lessen die geleerd zijn over het werken met aannemers na het dodelijke ongeval in 2017 en de start van de trainingen op het gebied van safety leadership.
 • In 2018 is het aantal verwondingen aan handen en vingers met 20% afgenomen vergeleken met de twee voorgaande jaren, dankzij een bewustwordingscampagne en het uitwisselen van best practices.
 • Solvay heeft vooruitgang geboekt met ‘Creating Safety’, een innovatieve aanpak die in 2017 werd geïntroduceerd bij het topmanagement. Op zeventien sites zijn beoordelingen uitgevoerd om inzicht te krijgen in de status van de veiligheidscultuur. Medewerkers en aannemers worden getraind op het gebied van risicobewustzijn en safety leadership.
Occupational accidents at Group sites (bar chart)

 

* no data available

Doelstelling

2025

-50%

van arbeidsongevallen met MTAR <0,50 vergeleken met 2014

lees meer over onze prestaties en uitdagingen
trigger

Onze uitdaging

Dodelijke of levensveranderende ongelukken voorkomen.

Belangrijkste hefbomen om doelstellingen te behalen

 • Blijvende aandacht voor betrokkenheid en veiligheidscultuur om het aantal mensen dat op onze sites letsel oploopt te verminderen. Bijvoorbeeld via Safety Leadership of Safety Climate Assessments, waarmee we de veiligheidscultuur op de sites beoordelen en bespreken met medewerkers.
 • Ontwikkel een gezamenlijk inzicht in de risico's en de beperkende maatregelen in de Solvay Life Saving Rules.

Prestaties in 2018

Solvay en Bridgestone delen best practices over veiligheid

Door zakelijke relaties breder te trekken, krijgen we nog meer inzicht in de behoeften van onze klanten. Dat is wat Solvay en haar klant Bridgestone gedaan hebben: best practices over veiligheid met elkaar delen. “Bridgestone heeft ons geholpen een stap voorwaarts te zetten. Dankzij deze positieve ervaring is onze relatie verrijkt en versterkt”, aldus Bruno Jestin, Global Business Director bij Solvay Silica. Openheid en vertrouwen waren hierbij het sleutelwoord. “Ik wilde de bezoeken combineren met ontmoetingen tussen onze veiligheidsmanagers, om een lokaal netwerk op te bouwen en op alle niveaus de uitwisseling van ervaringen te stimuleren. We ontdekten dat we op dit gebied veel gemeen hadden met Solvay – niet alleen wat veiligheid betreft maar ook wat het bedrijf in het algemeen betreft”, zo licht Fabrizio Paletta, hoofd Health & Safety bij Bridgestone EMEA toe.

Solvay and Bridgestone share best practices on safety (photo)

Index van het engagement van de medewerkers

Onze resultaten van 2018

 • Het jaarlijkse “Solvay Employee Survey” biedt de medewerkers van Solvay de gelegenheid hun betrokkenheid bij en tevredenheid over hun werk uit te drukken. Dit jaar realiseerden we een deelnamepercentage van maar liefst 87% (tegen 81% in 2017); het onderzoek werd breed gevoerd binnen de Groep en wordt door leidinggevenden gezien als een belangrijk instrument om de betrokkenheid van hun teams te vergroten. Het niveau van de tevredenheid en trots bleef hoog, waarbij vooral duurzaamheid, innovatie en veiligheid goed scoorden. Hieruit blijkt dat deze onderwerpen echt onderdeel geworden zijn van de cultuur binnen Solvay. Belangrijkste aandachtsgebieden waren digitale transformatie, flexibiliteit en erkenning.
 • Om de samenwerking tussen teams en de individuele empowerment te verbeteren, zijn nieuwe manieren van werken ingevoerd, met digitale hulpmiddelen zoals de nieuwe YOU HR-app die medewerkers ondersteunt wat hun profiel, ontwikkeling en feedback op prestaties betreft.
 • Wat de balans tussen werk en privé en het voorkomen van stress – een belangrijke aandachtsgebied – betreft, is de Groep gestart met een WellBeing@Work-programma op alle sites en in alle bedrijfsonderdelen.
 • Diversiteit & Inclusie, nog steeds hoog op de agenda van de Groep, richt zich op drie actiepunten: bewustwording vergroten door workshops en lokale activiteiten, de ontwikkeling van een inclusieve cultuur, uitdagende HR-procedures zoals de wervingsprocedure en de opvolgingsplanning.
Employee engagement index (bar chart)
trigger

Onze uitdaging

 • Een cultuurverandering doorvoeren binnen de Groep om de klantgerichtheid en samenwerking te vergroten.
 • De manier verbeteren waarop we de prestaties van medewerkers belonen.
 • Inclusie en grotere diversiteit (in al zijn vormen) binnen onze teams.

Belangrijkste hefbomen om doelstellingen te behalen

 • Inzet bij bedrijfsonderdelen, functies en sites om op relevante gebieden actie te ondernemen.
 • Het voorkomen en beheersen van stress: er komt meer ondersteuning op de sites.
 • Versnelling van digitale transformatie.

Prestaties in 2018

Op zoek naar talent in Asia/Pacific

Om de ontwikkeling van talent in Azië te versnellen, is ongeveer vier jaar geleden het Asian Talent Council (ATC) opgericht als samenwerkingsplatform, ondersteund door Hua Du, lid van het uitvoerend comité, en aangestuurd door de GBU’s die actief zijn in de regio Asia/Pacific.

Het is de ambitie van de Groep dat er meer Aziatische leidinggevenden vertegenwoordigd zijn in het hoger kader. Het ATC heeft daartoe talentvolle medewerkers, voorgedragen door GBU’s en Functies, beoordeeld om binnen de regio de doorstroom van talent te bevorderen.

Door te erkennen dat deze talenten van grote waarde zijn voor de Groep, is het doel om deze kandidaten te laten doorstromen naar de wereldwijde ontwikkelingsprogramma’s voor leidinggevenden en tegelijkertijd lokaal de sterke leidinggevende capaciteiten verder te ontwikkelen om de groei in Azië te stimuleren. Er zijn verschillende initiatieven ontwikkeld, zoals speciale workshops en mentorprogramma’s.

Fast-tracking talents in Asia/Pacific (photo)

Medewerkers die zich plaatselijk maatschappelijk inzetten

Onze resultaten van 2018

 • 87% van de industriële sites van Solvay heeft een werkgroep die op basis van belangrijke kwesties binnen de regio bepaalt welke relevante maatschappelijke projecten worden aangepakt.
 • Solidariteit en de inzetbaarheid van jongeren zijn de belangrijkste onderwerpen voor deze lokale initiatieven, waarbij er regionaal geen grote verschillen aan te wijzen zijn.
Employees involved in local societal actions (bar chart)
trigger

Onze uitdaging

 • De echte invloed bepalen van de lokale maatschappelijke activiteiten van Solvay, zonder dat de rapportagelast te groot wordt.
 • De medewerkers van Solvay betrekken bij vier belangrijke gedefinieerde onderwerpen: wetenschap, inzetbaarheid en opleiding van jongeren, milieu en solidariteit.

Belangrijkste hefbomen om doelstellingen te behalen

 • Als onderdeel van de Solvay Way voeren alle sites een zelfevaluatie uit van de vooruitgang die ze elk jaar boeken met hun maatschappelijke activiteiten.
 • In 2019 introduceert Solvay de Solvay Award voor opvallende lokale maatschappelijke acties, als erkenning voor de beste praktijken en om deze te delen en te promoten.

Prestaties in 2018

Medewerkers in de VS als mentors voor lokale kinderen

27 medewerkers van Solvay van de site in Princeton (VS) zijn mentor geworden voor kinderen van een lokale school via de organisatie Big Brothers Big Sisters. De ‘Bigs’ (Solvay-medewerkers) leren de ‘Littles’ (de scholieren) sociale vaardigheden, het vermijden van risicovol gedrag en meer zelfvertrouwen dankzij een positieve, sterke en langdurige relatie met een volwassen mentor. Zo worden ze zich bewust van hun eigen mogelijkheden en kunnen ze een toekomst opbouwen. 24 Littles bezoeken gedurende het schooljaar twee keer per maand de site van Solvay, waar ze een uur lang les krijgen in sociale vaardigheden en nog een uur individueel begeleid worden door hun Big.

US employees mentor local children (photo)