Risicobeheer in moeilijke tijden

Goed risicobeheer is van belang voor de bedrijfsprestaties. In de huidige wereld krijgt Solvay te maken met economische en politieke onzekerheden evenals veranderend machtsevenwicht, nieuwe groeidynamieken, kortere marktcycli, scherpere focus op klimaatverandering en energietransitie, en snelle technologische veranderingen. De jaarlijkse risicobeoordeling door de Groep stelt het bedrijf in staat de strategische doelstellingen te behalen en volledig te voldoen aan de wet- en regelgeving, en de gedragscode van Solvay.

Het risicobeoordelingsproces van Solvay, waar alle Global Business Units (GBU’s) bij betrokken zijn, is grondig en uitgebreid. De belangrijkste risico’s worden periodiek herzien door de auditcommissie en de doeltreffendheid van het risicobeheerproces wordt jaarlijks beoordeeld door het auditcomité in aanwezigheid van een aantal bestuursleden. De belangrijkste risico’s zijn ook onderdeel van het jaarlijkse strategische controleproces. Duurzaamheidsoverwegingen en de inzichten van onze belanghebbenden staan centraal in ons risicobeheer, zodat we inspelen op en ons aanpassen aan risico’s en kansen in een volatiele, wereldwijde markt.

Trends in onze belangrijkste risico’s

Risico is bij Solvay de verantwoordelijkheid van de teams op alle niveaus binnen de Groep. Binnen onze dynamische en zeer gedecentraliseerde organisatie hebben bepaalde functionarissen de taak om de risico’s binnen hun verantwoordelijkheids- en vakgebied te beoordelen. De voortgang die wordt geboekt met risicobeperkende maatregelen alsmede veranderingen in risico’s en marktkansen worden bijgehouden op een speciaal dashboard dat twee keer per jaar wordt bijgewerkt.

In onderstaande tabel worden de belangrijkste risico’s voor Solvay weergegeven, evenals hun ernst en status. Meer informatie over ons risicobeheerproces en de belangrijkste risico’s is te vinden in het betreffende onderdeel in het verslag van de Raad van Bestuur.

Ernst

Risico

Ontwikkeling in ernst

Overeenstemmende materialiteitsaspecten

Stakeholders

*

Nieuwe risico’s: niewe of veranderende risico's die op lange termijn een aanzienlijke impact kunnen hebben en die in de toekomst moeten worden beoordeeld

Hoog

Veiligheid

Gegevensbeveiling en privacy van de klant
Kritische incidenten risicobeheer

Medewerkers
Lokale gemeenschappen
Klanten

Ethiek en compliance

Beheer van het juridisch, ethisch en regelgevend raamwerk

Leveranciers
Medewerkers
Planeet
Investeerders

Industriële veiligheid

Kritiek Incident Risk Management
Gezondheit en veiligheid van de medewerkers

Medewerkers
Lokale gemeenschappen

Transportongelukken

Kritische incidenten risicobeheer
Beheer van afval en gevaarlijke stoffen

Leveranciers
Medewerkers
Lokale gemeenschappen

Klimaattransitierisico*

Uitstoot van broeikasgassen
Energiebeheer
Duurzame bedrijfsoplossingen
Water en afvalwaterbeheer

Klanten
Lokale gemeenschappen
Medewerkers
Planeet
Investeerders

Cyberrisico

Gegevensbeveiling en privacy van de klant

Klanten
Medewerkers

Gemiddeld

Gebruik van chemische producten

Beheer van gevaarlijke stoffen
Duurzame bedrijfsoplossingen

Klanten
Medewerkers

Meer duurzaamheid, minder risico’s

We hebben bij Solvay een uniek instrument ontwikkeld om meer duurzame oplossingen te incorporeren in onze portefeuille. Dit Sustainable Portfolio Management (SPM)-instrument meet in hoeverre onze activiteiten aansluiten op de belangrijke trends op het gebied van duurzaamheid. Het biedt een referentiekader dat mede bijdraagt aan de toewijzing van strategische middelen en aan portefeuillekeuzes. Dit instrument beoordeelt alle producten van Solvay op hun toepassingen en in onze O&I-, CAPEX- en M&A-projecten, waarbij gekeken wordt naar hun milieu-invloeden en hun voor- of nadelen voor de samenleving. Hierdoor zijn we eveneens in staat de strategische risico’s te beperken, waardoor de negatieve invloed op de prestaties vermindert en middelen vrijkomen voor nieuwe duurzame marktkansen.

Inzetten op klimaatvriendelijke groei

Vincent De Cuyper (photo)
De transitie naar een duurzamere economie zorgt voor spannende groeimogelijkheden. Door onze uitstoot nog verder te verminderen, willen we tevens de transitie naar een betere samenleving versnellen.
Vincent De CuyperLid van het uitvoerend comité en Climate Supervisor

De zorgen rond klimaatverandering zijn ongekend hoog, en bedrijven moeten zich aanpassen aan de toenemende eisen op het gebied van regelgeving en milieu, en de eisen die klanten stellen. Solvay is daarop geen uitzondering en werkt al langer aan maatregelen op het gebied van klimaattransitierisico.

We zetten ons optimaal in om bij te dragen aan de transitie naar een klimaatvriendelijke economie. In 2018 hebben we een belangrijke stap gezet in die richting, met de afspraak om in 2025 een reductie van 1 miljoen ton in absolute uitstoot van broeikasgas van onze bedrijfsonderdelen te realiseren – in CO2-equivalenten op vergelijkbare basis ten opzichte van 2017. Door aanpassing van onze doelstelling van vermindering van broeikasgasintensiteit naar absolute vermindering van broeikasgas, laten we duidelijk zien dat groei van ons bedrijf niet ten koste mag gaan van het milieu.

Om onze ambitieuze doelstelling voor 2025 te bereiken, maken we gebruik van energietransitie om onze energiegerelateerde uitstoot te verminderen. We willen het aandeel duurzame energie in onze energieproductie en -levering vergroten, en met ons Solwatt®-programma een grotere energie-efficiëntie bereiken, om het energiegebruik in zijn geheel te verminderen. Ook richten we ons op het voortdurend verbeteren van onze industriële processen en het ontwikkelen van schone technologieën.

-24%

Broeikasgassen zijn gedaald met over 3 years

50%

Verkoop gegenereerd door duurzame oplossingen

26%

Oplossingen in verband met beperking van de klimaatverandering (vermindering van de BKG-intensiteit)

Duurzame bedrijfsoplossingen