De hieronder vermelde bedragen omvatten zowel voortgezette als beëindigde bedrijfsactiviteiten.

In € miljoen

 

Toelichtingen

 

2018

 

2017

Winst van het jaar

 

 

 

897

 

1.116

Aanpassingen van de winst van het jaar

 

 

 

 

 

 

Afschrijvingen en bijzondere waardevermindering van activa

 

(F12)

 

944

 

1.152

Winst van geassocieerde deelnemingen en joint ventures

 

(F25)

 

–44

 

–44

Andere niet operationele en niet in geldmiddelen afgewikkelde elementen

 

(F13)

 

–12

 

–179

Toevoegingen en terugnames op voorzieningen

 

(F16)

 

315

 

216

Nettofinancieringskosten

 

 

 

198

 

302

Kost/opbrengsten van belastingen op het resultaat

 

(F14)

 

175

 

–131

Wijziging in het werkkapitaal

 

(F15)

 

–148

 

–216

Gebruik van voorzieningen

 

(F16)

 

–395

 

–408

Dividenden ontvangen van geassocieerde deelnemingen en joint ventures

 

(F25)

 

25

 

18

Betaalde belastingen (inclusief belastingen betaald op vervreemding van deelnemingen)

 

(F14)

 

–235

 

–237

Kasstromen uit bedrijfsactiviteiten

 

 

 

1.720

 

1.590

waarvan kasstroom betreffende verwervingen of vervreemdingen van dochterondernemingen en niet begrepen in de vrije kasstroom

 

 

 

 

 

–36

Verwerving (–) van dochterondernemingen

 

(F17)

 

–12

 

–44

Verwerving (–) van deelnemingen – Overige

 

(F17)

 

–4

 

–11

Leningen aan geassocieerde en niet-geconsolideerde deelnemingen

 

 

 

–3

 

–7

Vervreemding (+) van dochterondernemingen en investeringen

 

(F17)

 

26

 

891

Verwerving (–) van materiële vaste activa

 

(F17)

 

–691

 

–707

waarvan kapitaaluitgaven vereist in een aandelenverkoopsovereenkomst en niet inbegrepen in de vrije kasstroom

 

 

 

–38

 

–12

Verwerving (–) van immateriële activa

 

(F17)

 

–142

 

–115

Vervreemding (+) van materiële vaste en immateriële activa

 

(F17)

 

42

 

75

waarvan kasstroom betreffende de vervreemding van immobiliën in het kader van herstructureringen/ontmanteling/remediëring

 

 

 

9

 

12

Dividenden van eigen vermogensinstrumenten gewaardeerd aan reële waarde via andere elementen van het totaalresultaat

 

 

 

 

 

2

Wijziging in financiële vaste activa

 

 

 

 

 

–1

Kasstromen uit investeringsactiviteiten

 

 

 

–784

 

84

Opbrengsten van de uitgifte van eeuwigdurende hybride obligaties

 

(F31)

 

298

 

 

Verwerving (–) / vervreemding (+) van eigen aandelen

 

(F33)

 

–22

 

–14

Toename van schulden

 

(F36)

 

2.444

 

1.692

Terugbetaling van schulden

 

(F36)

 

–2.993

 

–2.584

Wijzigingen in de overige vlottende financiële activa

 

(F36)

 

–25

 

–27

Betaalde interesten

 

 

 

–114

 

–255

Betaalde coupons op eeuwigdurende hybride obligaties

 

(F31)

 

–111

 

–111

Betaalde dividenden

 

 

 

–411

 

–396

Andere

 

(F18)

 

123

 

13

Kasstromen uit financieringsactiviteiten

 

 

 

–811

 

–1.684

Nettowijziging in de geldmiddelen en kasequivalenten

 

 

 

126

 

–10

Wisselkoerswijzigingen

 

 

 

–14

 

–52

Geldmiddelen bij aanvang van het boekjaar

 

 

 

992

 

1.054

Geldmiddelen op het einde van het boekjaar

 

(F36)

 

1.103

 

992