In € miljoen

 

Toelichtingen

 

2018

 

2017

(1)

Naam van de categorie is gewijzigd van “Financiële activa beschikbaar voor verkoop” naar "Eigen-vermogensinstrumenten gewaardeerd aan reële waarde via de andere elementen van het totaalresultaat", conform IFRS 9. Vergelijkende cijfers zijn identiek aan de cijfers zoals gepubliceerd in het Jaarverslag 2017.

ACTIVA

 

 

 

 

 

 

Immateriële activa

 

(F20)

 

2.861

 

2.940

Goodwill

 

(F21)

 

5.173

 

5.042

Materiële vaste activa

 

(F22)

 

5.454

 

5.433

Eigen vermogensinstrumenten gewaardeerd aan reële waarde via andere elementen van het totaalresultaat(1)

 

(F35)

 

51

 

44

Investeringen in geassocieerde deelnemingen en joint ventures

 

(F25)

 

441

 

466

Overige deelnemingen

 

(F26)

 

41

 

47

Uitgestelde belastingvorderingen

 

(F7)

 

1.123

 

1.076

Leningen en andere activa

 

(F35)

 

282

 

346

Vaste activa

 

 

 

15.427

 

15.394

Voorraden

 

(F28)

 

1.685

 

1.504

Handelsvorderingen

 

(F35)

 

1.434

 

1.462

Belastingvorderingen

 

 

 

97

 

100

Overige financiële instrumenten

 

(F35)

 

101

 

89

Overige vorderingen

 

(F29)

 

719

 

627

Geldmiddelen en kasequivalenten

 

(F36)

 

1.103

 

992

Activa aangehouden voor verkoop

 

(F30)

 

1.434

 

1.284

Vlottende activa

 

 

 

6.574

 

6.057

Totaal van de activa

 

 

 

22.000

 

21.451

EIGEN VERMOGEN EN PASSIVA

 

 

 

 

 

 

Aandelenkapitaal

 

(F31)

 

1.588

 

1.588

Reserves

 

 

 

8.920

 

8.051

Minderheidsbelangen

 

(F32)

 

117

 

113

Totaal eigen vermogen

 

 

 

10.624

 

9.752

Voorzieningen voor personeelsbeloningen

 

(F34)

 

2.672

 

2.816

Overige voorzieningen

 

(F34)

 

883

 

793

Uitgestelde belastingsverplichtingen

 

(F7)

 

618

 

600

Financiële schulden

 

(F36)

 

3.180

 

3.182

Overige verplichtingen

 

 

 

121

 

180

Langlopende verplichtingen

 

 

 

7.474

 

7.571

Overige voorzieningen

 

(F34)

 

281

 

281

Financiële schulden

 

(F36)

 

630

 

1.044

Handelsschulden

 

(F35)

 

1.439

 

1.330

Belastingschulden

 

 

 

114

 

129

Te betalen dividenden

 

 

 

154

 

147

Overige verplichtingen

 

(F37)

 

850

 

848

Passiva verbonden aan activa aangehouden voor verkoop

 

(F30)

 

435

 

349

Kortlopende verplichtingen

 

 

 

3.902

 

4.128

Totaal van het eigen vermogen en passiva

 

 

 

22.000

 

21.451