In € miljoen

 

Toelichtingen

 

2018

 

2017

Winst van het jaar

 

 

 

897

 

1.116

Andere elementen van het totaalresultaat

 

 

 

 

 

 

Elementen die geherklasseerd kunnen worden

 

 

 

 

 

 

Winsten en verliezen op herwaarderingen van voor verkoop beschikbare financiële activa

 

(F11)

 

 

 

–1

Winsten en verliezen op afdekkingsinstrumenten in een kasstroomafdekking

 

(F11)

 

–47

 

15

Wisselkoersverschillen – Dochterondernemingen en gezamenlijke bedrijfsactiviteiten

 

(F11)

 

255

 

–790

Wisselkoersverschillen – Geassocieerde deelnemingen en joint ventures

 

(F11)

 

–34

 

–40

Elementen die niet geherklasseerd kunnen worden

 

 

 

 

 

 

Winsten en verliezen op eigen vermogensinstrumenten gewaardeerd aan reële waarde via andere elementen van het totaalresultaat

 

(F11)

 

3

 

0

Herwaarderingen van de netto verplichting inzake toegezegd-pensioenregelingen

 

(F11)

 

26

 

95

Winstbelastingen met betrekking tot recycleerbare en niet recycleerbare components

 

(F11)

 

1

 

37

Andere elementen van het totaalresultaat na aftrek van de daarmee verband houdende winstbelastingen

 

(F11)

 

204

 

–684

Totaalresultaat van het jaar (total comprehensive income)

 

 

 

1.101

 

433

toegerekend aan:

 

 

 

 

 

 

Solvay aandeel

 

 

 

1.058

 

412

minderheidsbelangen

 

 

 

43

 

20