Bijzondere waardevermindering

Jaarlijks, en telkens wanneer er aanwijzingen zijn dat hun nettoboekwaarde mogelijk hoger is dan hun realiseerbare waarde, test de Groep (groepen van) KGE’s waaraan goodwill was toegerekend, op bijzondere waardeverminderingen. Deze analyse vereist dat het management de toekomstige kasstromen die de KGE’s naar verwachting genereren, en een relevante disconteringsvoet voor de berekening van de contante waarde schat.

Zie voor meer informatie toelichting F27 Bijzondere waardevermindering van materiële vaste activa, immateriële activa en investeringen die worden verwerkt volgens de equity-methode.

Winstbelasting

Uitgestelde belastingvorderingen

De boekwaarde van de uitgestelde belastingvorderingen wordt op elke verslagdatum beoordeeld. De boekwaarde van een uitgestelde belastingvordering wordt verminderd in zoverre het niet langer waarschijnlijk is dat er voldoende belastbare winst beschikbaar zal zijn om een deel van of de volledige uitgestelde belastingvordering te kunnen gebruiken. Deze vermindering wordt teruggeboekt als het waarschijnlijk wordt dat er voldoende belastbare winst beschikbaar zal zijn.

Uitgestelde belastingvorderingen anders dan overgedragen fiscale verliezen worden per geval beoordeeld, rekening houdend met alle relevante feiten en omstandigheden. Zo kan een belastbare winst van nul, na aftrek van de bedragen die conform toegezegd-pensioenregelingen zijn uitgekeerd aan gepensioneerden en waarvoor een aftrekbaar tijdelijke verschil bestond, een opname van onderliggende uitgestelde belastingvorderingen rechtvaardigen.

Opname van uitgestelde belastingvorderingen voor overgedragen fiscale verliezen vereist een positieve belastbare winst gedurende het jaar zodat fiscale verliezen die in het verleden zijn ontstaan kunnen worden aangewend. Gezien de onzekerheden inherent aan het voorspellen van een dergelijke positieve belastbare winst, is opname van uitgestelde belastingvorderingen uit hoofde van overgedragen fiscale verliezen gebaseerd op een analyse per geval. Deze is meestal gebaseerd op een vijfjaarse winstprognose, met uitzondering van enige financiële ondernemingen waarvoor tienjaarse winstprognoses goed voorspeelbaar zijn en aldus worden gebruikt.

Het Corporate Tax Reporting Team heeft een overzicht van de uitgestelde belastingposities van de Groep en is betrokken bij de beoordeling van de uitgestelde belastingvorderingen.

Zie toelichting F7.B voor bijkomende informatie. Uitgestelde belastingen in de geconsolideerde overzicht van de financiële positie.

Belastinghervorming in de Verenigde Staten

De bekrachting van de belastinghervorming in de Verenigde Staten eind 2017 maakte het nodig schattingen op te nemen in de financiële verslaggeving 2017. Waar nodig zijn deze schattingen herzien, maar dit had geen materiële invloed behalve wat de gedeeltelijke terugboeking van de eenmalige tijdelijke belasting op niet-uitgekeerde winsten in 2017 (€ 31 miljoen) betreft, vanwege de overgang van een wereldwijd naar een territoriaal belastingstelsel.

In 2019 kunnen nieuwe richtlijnen door de Amerikaanse belastingdienst (‘IRS’) worden uitgegeven in verband met de belastinghervorming in de VS die kunnen resulteren in een nieuwe herziening, indien van toepassing op de Groep, van een aantal schattingen aan het jaareinde van 2018.

Zie toelichting F7.B voor bijkomende informatie. Uitgestelde belastingen in de geconsolideerde overzicht van de financiële positie.

Voorzieningen

Voorziening voor herstructurering ten behoeve van het transformatieplan van de Groep

Op 29 maart 2018 kondigde Solvay een nieuwe stap aan in het transformatieproces, waarbij de klanten centraal worden gesteld om de groei op de lange termijn te versterken als bedrijf dat gespecialiseerd is in geavanceerde materialen en hoogwaardige chemicaliën. In verband met de aangekondigde transformatie werd een herstructureringsvoorziening opgenomen met een netto-invloed op het resultaat van € -177 miljoen. De schatting van de voorziening is gebaseerd op het aantal ontslagen en de kosten voor ontslag- en overplaatsingsvergoedingen die de Groep verwacht te betalen. Hieraan zijn onzekerheden verbonden en dit wordt door de afdeling Personeelszaken, in samenwerking met de afdeling Financiën, nauwlettend in de gaten gehouden.

Verplichtingen voor toegezegd-pensioenregelingen - Algemeen

De actuariële veronderstellingen die gebruikt worden om de verplichtingen voor toegezegd-pensioenregelingen per 31 december en de jaarlijkse kosten te bepalen, zijn te vinden in toelichting F34 Voorzieningen. Alle plannen voor personeelsbeloningen worden jaarlijks door onafhankelijke actuarissen geëvalueerd. De disconteringsvoeten en inflatiecijfers worden op Groepsniveau door het management vastgelegd. De andere veronderstellingen (zoals verwachte toekomstige loonsverhogingen en de verwachte aangroei van de medische uitgaven) worden op lokaal niveau bepaald. De centrale afdeling Personeelszaken van de Groep superviseert alle plannen met de hulp van een centrale actuaris, gaat na of de resultaten redelijk zijn en waakt over de consistentie van de verslaggeving.

Zie toelichting F34.A voor bijkomende informatie. Voorzieningen voor personeelsbeloningen.

Verplichtingen voor toegezegd-pensioenregelingen - evenredige verdeling Gegarandeerd Minimum Pensioen (GMP) in het Verenigd Koninkrijk

Op 26 oktober 2018 heeft het Britse Hooggerechtshof haar langverwachte uitspraak gedaan of de GMP-uitkeringen evenredig verdeeld moeten worden over mannen en vrouwen en, zo ja, hoe dit gerealiseerd kan worden. Het Hooggerechtshof oordeelde dat een evenredige verdeling alleen van toepassing is voor de periode 1990-1997, overeenkomstig de uitspraak van het Europese Hof in 1990 dat in bedrijfspensioenregelingen mannen en vrouwen gelijk behandeld moeten worden. In 1997 verliep GMP. Omdat er na deze uitspraak geen unieke manier is om GMP’s evenredig te verdelen over mannen en vrouwen, werken entiteiten in het VK nu samen met hun actuarissen aan een manier om uitvoering te geven aan deze beslissing.

Op basis van voorlopige schattingen en conform het advies van externe actuarissen zal de invloed op de verplichtingen voor toegezegd-pensioenregelingen van Solvay naar schatting € -16 miljoen bedragen. Dit bedrag is opgenomen in de bedrijfslasten conform IFRS. Eventuele toekomstige aanpassingen aan de berekeningen zullen worden beschouwd als actuariële winsten en verliezen.

Milieuvoorzieningen

De milieuvoorzieningen worden gezamenlijk beheerd en gecoördineerd door de afdeling Milieusanering en de afdeling Financiën. Wanneer er sprake is van milieu-invloeden afkomstig van productieactiviteiten uit het verleden, is er over het algemeen geen voorziening getroffen voor saneringswerkzaamheden na meer dan 20 jaar, vanwege de zeer hoge onzekerheidsgraad of er na verloop van een dergelijke periode sprake is van enige verplichting.

De voorspelling van uitgaven wordt verdisconteerd naar hun contante waarde. De disconteringsvoet, die vastgelegd wordt per geografische zone, komt overeen met een gemiddeld risicovrij rendement voor staatsobligaties met een looptijd van 10 jaar. Het is de afdeling Financiën die de disconteringsvoet bepaalt. Hij kan worden herzien op basis van de evolutie van de economische parameters in het betreffende land. Om het verstrijken van de tijd te weerspiegelen worden de voorzieningen elk jaar verhoogd op basis van de hierboven beschreven disconteringsvoeten.

Zie toelichting F34.B voor bijkomende informatie. Andere voorzieningen dan voor de personeelsbeloningen.

Voorzieningen voor geschillen

Alle belangrijke geschillen (zoals over belastingen en andere zaken, inclusief dreigende geschillen) worden door de eigen juridische dienst van Solvay onderzocht en dit op zijn minst elk kwartaal. De juristen krijgen hiervoor indien nodig ondersteuning van externe adviseurs. Dit onderzoek gaat ook over de vraag of voorzieningen dienen te worden aangelegd en/of bestaande voorzieningen dienen te worden geherwaardeerd. Dit gebeurt in overleg met de afdelingen Financiën en Verzekeringen.

Zie toelichting F34.B voor bijkomende informatie. Andere voorzieningen dan voor de personeelsbeloningen.