Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Een voorwaardelijke verplichting is:

  1. een mogelijke verplichting die voortvloeit uit gebeurtenissen in het verleden waarvan het bestaan slechts wordt bevestigd door het zich al dan niet voordoen van een of meerdere onzekere toekomstige gebeurtenissen die niet geheel binnen de controle van de entiteit valt; of
  2. Een huidige verplichting die voortvloeit uit gebeurtenissen in het verleden maar niet opgenomen wordt omdat
    (I) het is niet waarschijnlijk dat de uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen nodig zijn om te voldoen aan de verplichting; of
    (ii) de omvang van de verplichting kan niet met voldoende betrouwbaarheid worden vastgesteld.

Voorwaardelijke verplichtingen worden niet opgenomen in de geconsolideerde jaarrekening, tenzij ze voortvloeien uit een bedrijfscombinatie. Ze worden beschreven in de toelichting, behalve indien de kans op een uitstroom van middelen die economische voordelen in zich bergen zeer onwaarschijnlijk is.

Financiële garanties zijn contracten die de Groep verplichten bepaalde betalingen te verrichten om de houder het verlies te compenseren voor een door hem geleden verlies omdat een bepaalde debiteur zijn betalingsverplichting uit hoofde van de oorspronkelijke of herziene voorwaarden van een schuldbewijs niet nakomt.

In € miljoen

 

2018

 

2017

Verplichtingen en verbintenissen van derden gegarandeerd door de Groep

 

812

 

706

Voorwaardelijke verplichtingen met betrekking tot leefmilieu

 

313

 

317

Geschillen en andere belangrijke verbintenissen

 

1

 

1

Totaal

 

1.126

 

1.024

De verplichtingen en verbintenissen van derden gegarandeerd door de Groep betreffen voornamelijk garanties in het kader van:

  • RusVinyl, de joint venture met SIBUR voor het beheer van een pvc-vestiging in Rusland. Er werd een hoofdelijke garantie van € 85 miljoen op 31 december 2018 (€ 133 miljoen eind 2017) verstrekt door SolVin/Solvay en Sibur ten behoeve van de crediteuren, wat voor elke partij overeenkomt met 50% van de hoofdsom voor de projectfinanciering van RusVinyl plus interesten en kosten;
  • BTW-betaling (€ 151 miljoen op 31 december 2018, € 195 miljoen op 31 december 2017); en
  • Het Rhodia-pensioenfonds, waar de garantie de opgenomen pensioenverplichting overschrijdt voor een bedrag van € 210 miljoen – Zie toelichting F34.B.2. Beschrijving van de verplichtingen.

In het kader van de jaarlijkse herziening van de voorwaardelijke verplichtingen werden voorwaardelijke verplichtingen met betrekking tot het milieu geïdentificeerd van € 313 miljoen op 31 december 2018 (€ 317 miljoen op 31 december 2017).