Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Gebeurtenissen na de verslagperiode die wijzen op bepaalde omstandigheden die al bestonden aan het einde van de verslagperiode (‘adjusting events’) worden verwerkt in de geconsolideerde jaarrekening. Gebeurtenissen die wijzen op omstandigheden die zijn ontstaan na de verslagperiode (‘non-adjusting events’) worden alleen vermeld in de toelichtingen als zij van belang zijn.

Op 18 januari 2019 keurde de Europese Commissie de verkoop van de polyamide-activiteiten van Solvay aan BASF goed, een belangrijke mijlpaal in de voltooiing van de transformatie van Solvay naar een multi-gespecialiseerde onderneming die geavanceerde grondstoffen en chemicaliën produceert. Naar verwachting wordt de transactie in de tweede helft van 2019 afgerond nadat aan alle resterende voorwaarden is voldaan.

Deze voorwaarden betreffen de desinvestering van een pakket corrigerende maatregelen aan een externe koper om de bezorgdheden van de Europese Commissie rond concurrentie weg te nemen. BASF heeft maatregelen aangeboden aangaande een deel van de activa die oorspronkelijk deel uitmaakte van de acquisitie. Dit betreft onder andere de productieonderdelen van Solvay’s polyamide-tussenproducten, technische vezels and technische kunststoffen alsmede de innovatiecapaciteit in Europa.