Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Zoals uitgelegd in de grondslagen van verslaggeving, past de Groep sinds 1 januari 2018 IFRS 15 toe met een aangepaste retrospectieve methode. Voor de in 2017 gehanteerde grondslagen voor de financiële verslaggeving (IAS 18 Opbrengsten) wordt verwezen naar het Jaarverslag 2017. Transitie-invloeden worden besproken in de Grondslagen van verslaggeving.

Op basis van IFRS 15 is een vijfstappenmodel ontwikkeld voor de opname van opbrengsten die voortvloeien uit contracten met klanten:

 • identificering van het contract;
 • identificering van de prestatieverplichtingen;
 • bepaling van de transactieprijs;
 • toewijzing van de transactieprijs aan de prestatieverplichtingen; en
 • opneming van de opbrengsten wanneer of als de Groep aan een prestatieverplichting heeft voldaan.

Conform IFRS 15 worden opbrengsten opgenomen voor het bedrag van de vergoeding waarop de Groep verwacht recht te hebben in ruil voor de overdracht van goederen of diensten aan een klant.

Verkoop van goederen: Contracten kunnen een korte looptijd hebben (inclusief die contracten die alleen gebaseerd zijn op een kooporder) of een lange termijn. Sommige omvatten minimum aankoopverplichtingen. Aangezien de Groep zich bezighoudt met de verkoop van chemicaliën, hebben overeenkomsten met klanten meestal betrekking op de verkoop van goederen. Als gevolg daarvan vindt de opname van opbrengsten meestal plaats op het moment dat de controle over de chemicaliën wordt overgedragen aan de klant. Dit is meestal op het moment van levering.

Onderscheiden elementen: een goed dat of een dienst die aan een klant wordt beloofd, is onderscheiden als aan beide volgende voorwaarden wordt voldaan: (a) de klant kan van het goed of de dienst profiteren ofwel op zichzelf, ofwel in combinatie met andere gemakkelijk voor de klant beschikbare middelen (d.w.z. het goed of de dienst is in staat onderscheiden te zijn); en (b) de belofte van de onderneming om het goed of de dienst aan de klant over te dragen, is afzonderlijk identificeerbaar van andere beloften in het contract (d.w.z. de belofte om het goed of de dienst over te dragen, is onderscheiden binnen de context van het contract).

De opbrengsten van de Groep zijn voornamelijk afkomstig uit de verkoop van chemicaliën, die gekwalificeerd worden als afzonderlijke prestatieverplichtingen. Dienstverlening met toegevoegde waarde, voornamelijk klantenservice, die overeenstemt met de knowhow van Solvay, vindt merendeels plaats gedurende de periode waarin de betreffende goederen aan de klant worden verkocht.

Variabele vergoeding: in sommige contracten met klanten worden handels- of volumekortingen verstrekt. Handels- en volumekortingen zorgen voor een variabele vergoeding conform IFRS 15 en de omvang daarvan dient bij het aangaan van het contract, en nadien op iedere verslagdatum, te worden geschat. Conform IFRS 15 moet de geschatte variabele vergoeding beperkt blijven om een opname van een teveel aan opbrengsten te voorkomen.

Moment van opname van opbrengsten: opbrengsten worden opgenomen wanneer (of als) de Groep aan een prestatieverplichting heeft voldaan en het beloofde goed of de beloofde dienst (d.w.z. een actief) aan een klant wordt overgedragen. Een actief wordt overgedragen wanneer (of als) de klant zeggenschap krijgt over dat actief. Vrijwel alle opbrengsten vloeien voort uit prestatieverplichtingen die op een bepaald moment zijn voldaan, zoals de verkoop van goederen. Bij de opname van de opbrengsten daarvan wordt met het volgende rekening gehouden:

 • De Groep heeft het recht op betaling van het actief;
 • De klant heeft wettelijk recht op het actief;
 • De Groep heeft de fysieke eigendom van het actief overgedragen;
 • De klant heeft de wezenlijke risico’s en voordelen van eigendom van de goederen (op dit vlak wordt rekening gehouden met Incoterms); en
 • De klant heeft de goederen aanvaard.

De Groep verkoopt chemicaliën aan haar klanten (a) rechtstreeks, (b) via distributeurs en (c) met behulp van agenten. Wanneer de Groep een product levert aan distributeurs voor de verkoop aan eindgebruikers, dan beoordeelt de Groep of die distributeur op dat moment de zeggenschap heeft verkregen over het product. Wanneer het geleverde product in consignatie wordt gehouden, dan worden de opbrengsten bij levering van het product aan een klant of een distributeur niet opgenomen. Indicatoren voor consignatievoorraden zijn onder andere:

 • De Groep heeft zeggenschap over het product tot een specifieke gebeurtenis plaatsvindt, zoals de verkoop van het product aan een klant van de distributeur of totdat een bepaalde periode is verstreken;
 • De Groep mag het product terugeisen of het product overdragen aan een derde partij (bijvoorbeeld een andere distributeur); en
 • De distributeur heeft niet de onvoorwaardelijke verplichting om voor het product te betalen (hoewel hij soms verplicht is een borg te betalen).

Agenten faciliteren de verkoop en kunnen goederen niet kopen en doorverkopen aan de eindklant.

Producten die aan klanten zijn verkocht kunnen in het algemeen niet worden geretourneerd, tenzij er sprake is van een tekortkoming in de prestatie. Klantacceptatieclausules zijn in veel gevallen een formaliteit die geen invloed hebben op de vaststelling door de Groep dat de klant zeggenschap over de goederen heeft verkregen.

De inkomsten uit diensten worden opgenomen in de periode waarin die diensten werden verleend.

Garanties: garanties bieden een klant de zekerheid dat het desbetreffende product naar behoren functioneert conform de overeengekomen specificaties. Vrijwel alle garanties geven de klant geen andere service dan de zekerheid dat het product voldoet aan de overeengekomen specificaties, en worden derhalve opgenomen conform IAS 37 Voorzieningen, voorwaardelijke verplichtingen en voorwaardelijke activa.

Een Operationeel Segment is een onderdeel van de Groep dat bedrijfsactiviteiten uitoefent waaruit opbrengsten kunnen worden verdiend en waarbij kosten kunnen worden gemaakt, waarvan de bedrijfsresultaten regelmatig worden beoordeeld door de hoogstgeplaatste functionaris van de entiteit en waarover afzonderlijke financiële informatie beschikbaar is. De hoogstgeplaatste functionaris van Solvay is de Chief Executive Officer.

Algemeen

De structuur van Solvay bestaat uit vier Operationele Segmenten.

 • Advanced Materials biedt hoogperformante materialen voor verscheidene toepassingen, voornamelijk in de auto-, luchtvaart-, elektronica- en gezondheidssector. Het biedt vooral duurzame mobiliteitsoplossingen door gewichtsvermindering en een verbetering van CO2-uitstoot en energie-efficiëntie;
 • Advanced Formulations bedient vooral de markten voor consumptiegoederen, landbouw, voeding en energie. Het biedt op maat gemaakte specialiteitsformuleringen die van invloed zijn op de oppervlaktechemie en het vloeistofgedrag veranderen om zo de efficiëntie en de opbrengst te optimaliseren terwijl de milieubelasting zoveel mogelijk beperkt wordt;
 • Performance Chemicals is actief in volgroeide en veerkrachtige markten en bekleedt leidende posities voor chemische tussenproducten. Het succes is gestoeld op schaalgrootte en hoogstaande productietechnologie. Het bedient vooral de markten voor consumptiegoederen en voeding;
 • Corporate & Business Services omvat corporate en andere zakelijke dienstverlening, zoals het Research & Innovation Center, en Energy Services.

Ga naar het Overzicht van de activiteiten voor meer informatie over de cijfers van de Operationele Segmenten en de GBU’s.

Externe netto-omzet per cluster

In € miljoen

 

2018

 

2017

Advanced Materials

 

4.385

 

4.370

Specialty Polymers

 

2.009

 

2.025

Composite Materials

 

1.082

 

1.038

Silica

 

442

 

443

Special Chem

 

852

 

865

Advanced Formulations

 

3.057

 

2.966

Novecare

 

2.000

 

1.937

Technology Solutions

 

643

 

662

Aroma Performance

 

414

 

366

Performance Chemicals

 

2.808

 

2.766

Soda Ash & Derivatives

 

1.562

 

1.629

Peroxides

 

654

 

600

Coatis

 

509

 

410

Functional Polymers

 

82

 

126

Corporate & Business Services

 

7

 

23

CBS en NBD

 

7

 

23

Totaal

 

10.257

 

10.125

Omzet per markt

Omzet per markt worden gepresenteerd in het Overzicht van de activiteiten, zie toelichting B1.

Netto-omzet per land en regio

De hieronder weergegeven omzet is toegewezen op basis van de locatie van de klant.

In € miljoen

 

2018

 

%

 

2017

 

%

België

 

153

 

1%

 

156

 

2%

Duitsland

 

727

 

7%

 

716

 

7%

Italië

 

444

 

4%

 

444

 

4%

Frankrijk

 

402

 

4%

 

383

 

4%

Nederland

 

105

 

1%

 

112

 

1%

Verenigd Koninkrijk

 

279

 

3%

 

303

 

3%

Spanje

 

191

 

2%

 

210

 

2%

Europese Unie – andere

 

501

 

5%

 

478

 

5%

Europese Unie

 

2.802

 

27%

 

2.803

 

28%

Europa – Andere

 

103

 

1%

 

98

 

1%

Verenigde Staten

 

3.001

 

29%

 

2.921

 

29%

Canada

 

160

 

2%

 

159

 

2%

Noord-Amerika

 

3.161

 

31%

 

3.079

 

30%

Brazilië

 

681

 

7%

 

709

 

7%

Mexico

 

193

 

2%

 

176

 

2%

Latijns-Amerika – andere

 

234

 

2%

 

200

 

2%

Latijns-Amerika

 

1.108

 

11%

 

1.084

 

11%

Australië

 

100

 

1%

 

104

 

1%

China

 

942

 

9%

 

912

 

9%

Hong Kong

 

77

 

1%

 

108

 

1%

India

 

191

 

2%

 

170

 

2%

Indonesië

 

105

 

1%

 

104

 

1%

Japan

 

357

 

3%

 

365

 

4%

Rusland

 

62

 

1%

 

79

 

1%

Saoedi-Arabië

 

110

 

1%

 

88

 

1%

Zuid Korea

 

279

 

3%

 

264

 

3%

Thailand

 

177

 

2%

 

181

 

2%

Turkije

 

73

 

1%

 

65

 

1%

Andere

 

610

 

6%

 

621

 

6%

Azië en de rest van de wereld

 

3.083

 

30%

 

3.060

 

30%

Totaal

 

10.257

 

100%

 

10.125

 

100%

Informatie per Segment

2018
In € miljoen
Winst- en verliesrekening

 

Advanced Formulations

 

Advanced Materials

 

Performance Chemicals

 

Corpo­rate & Business Services

 

Totaal Groep

(1)

De onderliggende EBITDA is een prestatie-indicator die gehanteerd wordt door het management en die andere elementen bevat dan hierboven gepresenteerd (zie Overzicht van de activiteiten – 5 Aansluiting van onderliggende met IFRS-cijfers).

Netto-omzet (intersegment verkoop inbegrepen)

 

3.060

 

4.386

 

2.831

 

7

 

10.283

Intersegment verkoop

 

–3

 

 

 

–23

 

 

 

–26

Netto-omzet

 

3.057

 

4.385

 

2.808

 

7

 

10.257

Omzet andere dan van kernactiviteiten

 

19

 

33

 

312

 

678

 

1.042

Brutomarge

 

787

 

1.474

 

737

 

37

 

3.035

Afschrijvingen

 

264

 

435

 

198

 

47

 

944

Resultaat van geassocieerde deelnemingen en joint ventures

 

5

 

10

 

27

 

1

 

44

Onderliggende EBITDA(1)

 

521

 

1.197

 

729

 

–218

 

2.230

EBIT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

986

Nettofinancieringskosten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–195

Winstbelastingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–95

Winst van het jaar uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201

Winst van het jaar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

897

2018
In € miljoen
Overzicht van de financiële positie en andere elementen

 

Advanced Formulations

 

Advanced Materials

 

Performance Chemicals

 

Corpo­rate & Business Services

 

Totaal Groep

Kapitaaluitgaven (voortgezette bedrijfsactiviteiten)

 

148

 

355

 

149

 

58

 

711

Kapitaaluitgaven (beëindigde bedrijfsactiviteiten)

 

 

 

 

 

122

 

 

 

122

Investeringen (voortgezette bedrijfsactiviteiten)

 

 

 

12

 

 

 

4

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkkapitaal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorraden

 

446

 

900

 

326

 

13

 

1.685

Handelsvorderingen

 

396

 

535

 

482

 

21

 

1.434

Handelsschulden

 

345

 

437

 

381

 

275

 

1.439

De kapitaaluitgaven hebben betrekking op materiële vaste en immateriële activa.

Investeringen omvatten verwervingen van dochterondernemingen of overige deelnemingen (gezamenlijke bedrijfsactiviteiten, joint ventures en geassocieerde deelnemingen).

2017
In € miljoen
Winst- en verliesrekening

 

Advanced Formulations

 

Advanced Materials

 

Performance Chemicals

 

Corpo­rate & Business Services

 

Totaal Groep

(1)

De onderliggende EBITDA is een prestatie-indicator die gehanteerd wordt door het management en die andere elementen bevat dan hierboven gepresenteerd (zie Overzicht van de activiteiten – 5 Aansluiting van onderliggende met IFRS-cijfers).

Netto-omzet (intersegment verkoop inbegrepen)

 

2.972

 

4.371

 

2.797

 

23

 

10.163

Intersegment verkoop

 

–6

 

–2

 

–31

 

 

 

–38

Netto-omzet

 

2.966

 

4.370

 

2.766

 

23

 

10.125

Omzet andere dan van kernactiviteiten

 

26

 

47

 

159

 

627

 

859

Brutomarge

 

764

 

1.514

 

761

 

46

 

3.086

Afschrijvingen

 

280

 

432

 

263

 

79

 

1.054

Resultaat van geassocieerde deelnemingen en joint ventures

 

8

 

10

 

27

 

 

 

44

Onderliggende EBITDA(1)

 

524

 

1.202

 

749

 

–244

 

2.230

EBIT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

976

Nettofinancieringskosten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–298

Winstbelastingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

197

Winst van het jaar uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

241

Winst van het jaar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.116

2017
In € miljoen
Overzicht van de financiële positie en andere elementen

 

Advanced Formulations

 

Advanced Materials

 

Performance Chemicals

 

Corpo­rate & Business Services

 

Totaal Groep

Kapitaaluitgaven (voortgezette bedrijfsactiviteiten)

 

130

 

366

 

152

 

68

 

716

Kapitaaluitgaven (beëindigde bedrijfsactiviteiten)

 

 

 

 

 

105

 

 

 

105

Investeringen (voortgezette bedrijfsactiviteiten)

 

 

 

28

 

 

 

28

 

56

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Werkkapitaal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorraden

 

403

 

802

 

288

 

10

 

1.504

Handelsvorderingen

 

410

 

546

 

430

 

76

 

1.462

Handelsschulden

 

327

 

411

 

324

 

268

 

1.330

De kapitaaluitgaven hebben betrekking op materiële vaste en immateriële activa.

Investeringen omvatten verwervingen van dochterondernemingen of overige deelnemingen (gezamenlijke bedrijfsactiviteiten, joint ventures en geassocieerde deelnemingen).

Vaste activa, en kapitaaluitgaven en investeringen, per land en regio (voortgezette bedrijfsactiviteiten)

 

 

Vaste activa

 

Kapitaaluitgaven en investeringen

In € miljoen

 

2018

 

%

 

2017

 

%

 

2018

 

%

 

2017

 

%

België

 

304

 

2%

 

376

 

3%

 

–51

 

7%

 

–24

 

3%

Duitsland

 

402

 

3%

 

413

 

3%

 

–33

 

5%

 

–41

 

5%

Italië

 

581

 

4%

 

592

 

4%

 

–74

 

10%

 

–87

 

11%

Frankrijk

 

2.906

 

21%

 

2.875

 

21%

 

–111

 

15%

 

–124

 

16%

Verenigd Koninkrijk

 

207

 

1%

 

211

 

2%

 

–28

 

4%

 

–51

 

7%

Spanje

 

140

 

1%

 

138

 

1%

 

–15

 

2%

 

–23

 

3%

Europese Unie – andere

 

304

 

2%

 

318

 

2%

 

–20

 

3%

 

–24

 

3%

Europese Unie

 

4.844

 

35%

 

4.923

 

35%

 

–332

 

46%

 

–374

 

49%

Europa – andere

 

 

 

0%

 

3

 

0%

 

1

 

0%

 

 

 

0%

Verenigde Staten

 

7.239

 

52%

 

7.057

 

51%

 

–249

 

34%

 

–265

 

34%

Canada

 

176

 

1%

 

180

 

1%

 

–11

 

2%

 

–8

 

1%

Noord-Amerika

 

7.415

 

53%

 

7.237

 

52%

 

–261

 

36%

 

–273

 

35%

Brazilië

 

256

 

2%

 

257

 

2%

 

–30

 

4%

 

–27

 

3%

Latijns-Amerika – ndere

 

36

 

0%

 

27

 

0%

 

–8

 

1%

 

–2

 

0%

Latijns-Amerika

 

292

 

2%

 

284

 

2%

 

–38

 

5%

 

–29

 

4%

Rusland

 

168

 

1%

 

187

 

1%

 

 

 

0%

 

 

 

0%

Thailand

 

123

 

1%

 

124

 

1%

 

–6

 

1%

 

–5

 

1%

China

 

579

 

4%

 

604

 

4%

 

–41

 

6%

 

–54

 

7%

Zuid Korea

 

123

 

1%

 

135

 

1%

 

–8

 

1%

 

–12

 

2%

India

 

234

 

2%

 

214

 

2%

 

–35

 

5%

 

–18

 

2%

Singapore

 

42

 

0%

 

44

 

0%

 

–1

 

0%

 

–1

 

0%

Japan

 

18

 

0%

 

17

 

0%

 

–2

 

0%

 

–1

 

0%

Egypte

 

 

 

0%

 

4

 

0%

 

 

 

0%

 

 

 

0%

Andere

 

184

 

1%

 

196

 

1%

 

–3

 

0%

 

–5

 

1%

Azië en de rest van de wereld

 

1.470

 

10%

 

1.525

 

11%

 

–96

 

13%

 

–96

 

12%

Totaal

 

14.022

 

100%

 

13.971

 

100%

 

–727

 

100%

 

–772

 

100%

Vaste activa zijn die activa andere dan uitgestelde belastingvorderingen, leningen en overige activa. De kapitaaluitgaven en investeringen omvatten verwervingen van materiële vaste en immateriële activa, deelnemingen in dochterondernemingen en overige deelnemingen (gezamenlijke bedrijfsactiviteiten, joint ventures en geassocieerde deelnemingen). Beide zijn exclusief beëindigde bedrijfsactiviteiten.