In € miljoen

 

Toelichtingen

 

2018

 

2017

Netto-omzet

 

(F1)

 

10.257

 

10.125

Andere omzet dan van kernactiviteiten

 

(F3)

 

1.042

 

859

Gebruikte grond- en hulpstoffen en nutsvoorzieningen

 

 

 

–5.344

 

–4.984

Wijziging in voorraden

 

 

 

165

 

132

Personeelskosten

 

 

 

–2.229

 

–2.275

Lonen en rechtstreekse sociale voordelen

 

 

 

–1.634

 

–1.621

Werkgeversbijdrage aan de sociale zekerheid

 

 

 

–307

 

–313

Pensioenen en verzekeringen

 

 

 

–105

 

–161

Andere personeelskosten

 

 

 

–182

 

–179

Afschrijvingen en bijzondere waardeverminderingen

 

(F12)

 

–944

 

–1.054

Andere variabele logistieke kosten

 

 

 

–716

 

–658

Andere vaste kosten

 

 

 

–923

 

–980

Toevoegingen en terugnames van voorzieningen (exclusief voorzieningen betreffende personeelsbeloningen)

 

(F31)

 

–263

 

–93

Kosten van operationele leases

 

(F24)

 

–101

 

–94

Fusie en overname kosten en meer- en minderwaarden op vervreemdingen

 

(F5)

 

–3

 

–45

Resultaat van geassocieerde deelnemingen en joint ventures

 

(F25)

 

44

 

44

EBIT

 

 

 

986

 

976

Lasten van schulden

 

(F6)

 

–131

 

–172

Renteopbrengsten uit leningen en termijnbeleggingen

 

(F6)

 

13

 

15

Overige financieringswinsten en -verliezen

 

(F6)

 

–1

 

–44

Disconteringskosten van de voorzieningen

 

(F6)

 

–77

 

–97

Winst van het jaar vóór belastingen

 

 

 

791

 

678

Belastingen op resultaat

 

(F7)

 

–95

 

197

Winst van het jaar uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

 

 

 

697

 

875

Winst van het jaar uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

 

(F8)

 

201

 

241

Winst van het jaar

 

(F9)

 

897

 

1.116

toegerekend aan:

 

 

 

 

 

 

Solvay aandeel

 

 

 

858

 

1.061

minderheidsbelangen

 

 

 

39

 

56