Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Actuele belastingen

Actuele belastingen worden bepaald op basis van de belastbare winst van de periode. De belastbare winst verschilt van de winst zoals gepresenteerd in de geconsolideerde winst-en verliesrekening omwille van opbrengsten en kosten die belastbaar of aftrekbaar zijn in andere periodes of die nooit belastbaar of aftrekbaar zijn. De actuele belastingschuld van de Groep wordt berekend op basis van de belastingtarieven waarvan het wetgevingsproces is afgesloten of substantieel is afgesloten op het einde van de verslagperiode.

Uitgestelde belastingen

Uitgestelde belastingen worden opgenomen voor tijdelijke verschillen tussen enerzijds de boekwaarden van de activa en passiva in de geconsolideerde jaarrekening en hun onderliggende belastingbasis gebruikt in de berekening van de belastbare winst.

Uitgestelde belastingvorderingen worden doorgaans opgenomen voor alle aftrekbare tijdelijke verschillen in de mate dat het waarschijnlijk is dat er voldoende belastbare winst zal gerealiseerd worden waartegen deze tijdelijke verschillen kunnen worden afgezet.

Uitgestelde belastingverplichtingen worden over het algemeen opgenomen voor alle belastbare tijdelijke verschillen.

Er worden geen uitgestelde belastingverplichtingen opgenomen ingevolge de eerste opname van goodwill. Daarnaast worden er ook geen uitgestelde belastingactiva of -verplichtingen opgenomen in verband met de eerste opname van een actief of passief in een transactie die geen bedrijfscombinatie is en die geen invloed heeft op de boekhoudkundige of de belastbare winst.

Uitgestelde belastingverplichtingen worden opgenomen voor belastbare tijdelijke verschillen op deelnemingen in dochterondernemingen, gezamenlijke bedrijfsactiviteiten, joint ventures en geassocieerde deelnemingen, behalve in het geval dat de Groep kan beslissen over het tijdstip waarop het tijdelijk verschil teruggedraaid wordt en het waarschijnlijk is dat het tijdelijk verschil in de nabije toekomst niet teruggedraaid wordt.

De boekwaarde van de uitgestelde belastingvorderingen wordt op elke verslagdatum beoordeeld. De boekwaarde van een uitgestelde belastingvordering wordt verminderd in zoverre het niet langer waarschijnlijk is dat er voldoende belastbare winst beschikbaar zal zijn om een deel van of de volledige uitgestelde belastingvordering te kunnen gebruiken. Deze vermindering wordt teruggeboekt als het waarschijnlijk wordt dat er voldoende belastbare winst beschikbaar zal zijn.

Uitgestelde belastingvorderingen anders dan overgedragen fiscale verliezen worden per geval beoordeeld, rekening houdend met alle relevante feiten en omstandigheden. Zo kan een belastbare winst van nul, na aftrek van de bedragen die conform toegezegd-pensioenregelingen zijn uitgekeerd aan gepensioneerden en waarvoor een aftrekbaar tijdelijk verschil bestond, een opname van onderliggend uitgestelde belastingvorderingen rechtvaardigen. Opname van uitgestelde belastingvorderingen voor overgedragen fiscale verliezen vereist een positieve belastbare winst gedurende het jaar zodat fiscale verliezen die in het verleden zijn ontstaan kunnen worden aangewend. Gezien de onzekerheden inherent aan het voorspellen van een dergelijke positieve belastbare winst, is opname van uitgestelde belastingvorderingen uit hoofde van overgedragen fiscale verliezen gebaseerd op een analyse per geval. Deze is meestal gebaseerd op een vijfjaarse winstprognose, met uitzondering van enige financiële ondernemingen waarvoor tienjaarse winstprognoses goed voorspelbaar zijn en aldus worden gebruikt.

Het Corporate Tax Reporting Team heeft een overzicht van de uitgestelde belastingposities van de Groep en is betrokken bij de beoordeling van de uitgestelde belastingvorderingen.

Zie toelichting F7.B voor bijkomende informatie.

Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen moeten worden gewaardeerd tegen de belastingtarieven die naar verwachting van toepassing zullen zijn op de periode waarin de vordering wordt gerealiseerd of de verplichting wordt afgewikkeld, op basis van de belastingtarieven (en de belastingwetgeving) waarvan het wetgevingsproces is afgesloten of substantieel is afgesloten op het einde van de verslagperiode. De waardering van uitgestelde belastingverplichtingen en -vorderingen weerspiegelt de fiscale gevolgen die zouden voortvloeien uit de wijze waarop de entiteit op het einde van de verslagperiode de boekwaarde van haar activa en verplichtingen verwacht te realiseren of af te wikkelen.

Actuele belastingvorderingen en -verplichtingen worden gesaldeerd wanneer de entiteit een in rechte afdwingbaar recht heeft om de opgenomen bedragen te salderen, en wanneer de Groep van plan is om de actuele belastingvorderingen en -verplichtingen op een nettobasis af te wikkelen.

Uitgestelde belastingvorderingen en -verplichtingen worden gesaldeerd wanneer de entiteit een in rechte afdwingbaar recht heeft om de actuele belastingvorderingen en -verplichtingen te salderen, en wanneer het winstbelasting betreft geheven door dezelfde fiscale autoriteit, en de Groep voornemens is om de actuele belastingvorderingen en, -verplichtingen op een nettobasis af te wikkelen.

Actuele en uitgestelde belasting van de periode

Actuele en uitgestelde belastingen van de periode worden opgenomen als kost of opbrengst in de winst-en verliesrekening, behalve wanneer ze verband houden met elementen die buiten de winst-en verliesrekening worden opgenomen (in de andere elementen van het totaalresultaat of rechtstreeks in het eigen vermogen), wanneer ze eveneens buiten de winst-en verliesrekening worden opgenomen, of wanneer ze ontstaan zijn bij de initiële opname van een bedrijfscombinatie. In dit laatste geval wordt rekening gehouden met het belastingeffect in de verwerking van de bedrijfscombinatie.

F7.A. Winstbelasting

De belastinginkomsten in 2017 (€ 197 miljoen) hadden vooral betrekking op een verandering in de belastingvoet in de Verenigde Staten, de wettelijke reorganisatie in Frankrijk en andere eenmalige impacten.

In € miljoen

 

2018

 

2017

 

 

(1)

De Onderliggende belastingkosten bestaan voornamelijk uit een deel van de Actuele belastingen voor het huidige jaar en een deel van de Andere uitgestelde belastingen, alsmede de belastinginvloed op de eeuwigdurende hybride obligaties die conform IFRS als eigen vermogen worden beschouwd. Zie Overzicht van de activiteiten voor aansluiting.

Actuele belasting voor het lopend jaar(1)

 

–158

 

–170

 

a)

Voorzieningen voor belastinggeschillen

 

4

 

16

 

b)

Andere actuele belasting voor voorgaande jaren

 

30

 

–37

 

c)

Actuele belastingen

 

–124

 

–191

 

 

Verandering van niet opgenomen uitgestelde belastingvorderingen

 

88

 

126

 

d)

Uitgestelde belastingbaten op afschrijvingen van PPA step-ups

 

50

 

63

 

e)

Uitgestelde belastingen impact van wijzigingen in de nominale belastingsvoeten

 

–2

 

155

 

f)

Uitgestelde belastingen voor voorgaande jaren

 

2

 

57

 

g)

Andere uitgestelde belastingen(1)

 

–109

 

–12

 

h)

Uitgestelde belastingen

 

30

 

389

 

 

Winstbelastingen opgenomen in de geconsolideerde winst- en verliesrekening

 

–95

 

197

 

 

Winstbelastingen op elementen opgenomen in andere elementen van het totaalresultaat

 

1

 

37

 

 

Belangrijke opmerkingen bij de actuele belastingen

De actuele belastingen die betrekking hadden op het huidige jaar (post a) in bovenstaande tabel) daalden licht (€ 12 miljoen).

De overige actuele belastingen in verband met voorgaande jaren (post c) in bovenstaande tabel) worden vooral beïnvloed door de toename in 2017 als gevolg van de eenmalige belasting op niet-uitgekeerde winsten voortvloeiende uit de Amerikaanse belastinghervorming die eind 2017 is doorgevoerd (€ -33 miljoen). Deze toename werd in 2018 teruggedraaid (€ 31 miljoen) na toepassing van de nieuwe IRS-richtlijn in 2018.

Belangrijke opmerkingen bij de uitgestelde belastingen

(Zie kolom ‘opgenomen in winst-en verliesrekening’ in de tabel in sectie F7.C. – Uitgestelde belastingen in het geconsolideerde overzicht van financiële positie voor mutaties in uitgestelde belastingen, volgens aard)

 • Veranderingen in niet-opgenomen uitgestelde belastingvorderingen (post d) in bovenstaande tabel):
 • In 2017 bedroeg deze verandering € 126 miljoen vanwege de wettelijke reorganisatie in Frankrijk (€ 202 miljoen ) en het niet langer opnemen van andere uitgestelde belastingvorderingen in verband met voorwaartse compensatie van fiscale verliezen in verschillende landen (€ -78 miljoen);
 • In 2018 bedroeg deze verandering € 88 miljoen vooral als gevolg van de wettelijke reorganisatie in Brazilië (€ 38 miljoen) en de verwachte vermogenswinst op de vervreemding van Polyamide in 2019 (€ 67 miljoen).
 • De uitgestelde belastinginvloed door veranderingen in het nominale tarief (post f) in bovenstaande tabel):
 • Het bedrag van € 155 miljoen in 2017 had vooral betrekking op veranderingen in het nominale belastingtarief in de Verenigde Staten.
 • De uitgestelde belastingen met betrekking tot voorgaande jaren (post g) in bovenstaande tabel):
 • In 2017, de uitgestelde belastinginkomsten als gevolg van de terugboeking van waarderingscorrecties in Italië na de positieve afloop van een belastinggeschil (€ 17 miljoen) en van verschillende aanpassingen in uitgestelde belastingen in een aantal landen (€ 40 miljoen).
 • Overige uitgestelde belastingen (post h) in bovenstaande tabel):
 • In 2017 bestonden de overige uitgestelde belastingen (€ -12 miljoen) uit:
 • uitgestelde belastinginkomsten op ‘Resultaten uit portefeuillebeheer en herevaluaties, historische sanering en belangrijke geschillen’ (zie toelichting F5 Resultaten uit portefeuillebeheer en herevaluaties, historische saneringen en belangrijke geschillen voor nettolast vóór belastingen) van € 75 miljoen;
 • de aanwending van voorwaartse compensatie van fiscale verliezen van € -26 miljoen;
 • overige nettotoename en terugboekingen van andere tijdelijke verschillen van € -61 miljoen.
 • In 2018 bestonden de overige uitgestelde belastingen (€ -109 miljoen) uit:
 • uitgestelde belastinginkomsten op ‘Resultaten uit portefeuillebeheer en herevaluaties, historische sanering en belangrijke geschillen’ (zie toelichting F5 Resultaten uit portefeuillebeheer en herevaluaties, historische saneringen en belangrijke geschillen voor nettolast vóór belastingen) van € 56 miljoen;
 • de aanwending van voorwaartse compensatie van fiscale verliezen van € -99 miljoen;
 • overige nettotoename en terugboekingen van andere tijdelijke verschillen van € -66 miljoen.

In 2019 kunnen nieuwe richtlijnen worden uitgegeven in verband met de belastinghervorming in de VS die kunnen resulteren in een nieuwe herziening, indien van toepassing op Solvay, van een aantal schattingen aan het jaareinde van 2018.

F7.B. Afstemming van de winstbelasting

De effectieve belastingskost wordt afgestemd met de theoretisch bepaalde belastingkost door op de winst vóór belastingen van elke Groepsentiteit het toepasselijke nominale belastingtarief van het land toe te passen.

In € miljoen

 

2018

 

2017

 

 

Winst van het jaar vóór belastingen

 

791

 

678

 

 

Resultaat van geassocieerde deelnemingen en joint ventures

 

43

 

44

 

 

Winst van het jaar vóór belastingen, exclusief het resultaat van geassocieerde deelnemingen en joint ventures

 

748

 

634

 

 

Aansluiting van de belastingskost

 

 

 

 

 

 

Totale belastingskost van alle entiteiten van de Groep, berekend op basis van toepasselijke lokale nominale belastingsvoeten

 

–201

 

–169

 

 

Gewogen gemiddelde nominale belastingsvoet

 

27%

 

27%

 

 

Belasting impact van wijzigingen in de nominale belastingsvoeten

 

–2

 

155

 

a)

Verandering van niet opgenomen uitgestelde belastingvorderingen

 

88

 

126

 

b)

Belasting impact van permanenten verschillen

 

9

 

61

 

c)

Winsten en verliezen zonder belastinginkomsten of -lasten

 

7

 

–1

 

 

Amerikaanse belastingen losgekoppeld van winst van het jaar vóór belastingen

 

–21

 

 

 

d)

Voorzieningen voor belastinggeschillen

 

4

 

16

 

 

Andere belasting impact van aanpassingen in actuele en uitgestelde belastingen m.b.t. vorige jaren

 

32

 

21

 

e)

Belasting impact op uitkering van dividenden

 

–11

 

–11

 

 

Effectieve belastingsinkomsten of -lasten

 

–95

 

197

 

 

Effectieve belastingstarief

 

12%

 

–29%

 

 

Het gewogen gemiddelde nominale belastingtarief was in 2018 stabiel op 27%. Een daling met 4% is het gevolg van de daling van het Amerikaanse belastingtarief naar 21%. Deze daling is gecompenseerd door:

 • hoger resultaat vóór belastingen in Brazilië tegen een hoger nominaal belastingtarief (34%) dat het gewogen nominale belastingtarief beïnvloedt met +1,5%;
 • verandering in de samenstelling van belastbare winsten dat het gewogen nominale belastingtarief beïnvloedt met +2,5%.

De aanzienlijke wijziging in de effectieve belastingvoet van -29% in 2017 naar 12% in 2018 is vooral het gevolg van:

 • De uitgestelde belastinginvloed van wijzigingen in de nominale belastingtarieven (zie toelichting op post f) in sectie F7A - Winstbelasting);
 • De veranderingen in de niet-opgenomen uitgestelde belastingvorderingen (zie toelichting op post d) in sectie F7A – Winstbelasting);
 • De belastinginvloed van lagere permanente verschillen in 2018 ten opzichte van 2017 van € -52 miljoen, vooral als het gevolg van de invloed van niet-belastbare vermogenswinsten in 2017;
 • De invloed van de belastingherziening in de VS in 2018 (€ -21 miljoen) op verschillende belastingen, los van de winst vóór belastingen (inclusief BEAT - belasting in de VS ter voorkomen van verdere grondslaguitholling en ter bestrijding van misbruik);
 • De overige belastinginvloed van actuele en uitgestelde belastingaanpassingen in verband met voorgaande jaren (zie toelichting op posten c) en g) in sectie F7A - Winstbelasting).

F7.C. Uitgestelde belastingen in het geconsolideerde overzicht van de financiële positie

2018
In € miljoen

 

Begin balans

 

Opge­nomen in de winst- en verlies-rekening

 

Opge­nomen in de andere elementen van het totaal­resultaat

 

Effect van wissel­koers­verschil

 

IFRS 9

 

Herclas­sificatie naar activa aange­houden voor verkoop

 

Andere

 

Eind balans

Tijdelijke verschillen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiscale verliezen (brutobedrag)

 

2.083

 

2

 

 

 

1

 

 

 

 

 

2

 

2.088

Waarvan niet opgenomen fiscale verliezen

 

–1.737

 

8

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–1.729

Verplichtingen inzake personeelsbeloningen

 

599

 

–41

 

–1

 

1

 

 

 

–7

 

–1

 

549

Andere voorzieningen dan voor de personeelsbeloningen

 

188

 

63

 

 

 

1

 

 

 

 

 

 

 

252

Materiële vaste activa en immateriële activa

 

–810

 

14

 

 

 

–29

 

 

 

24

 

 

 

–801

Goodwill

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Fiscaal verrekenbare tegoeden(1)

 

159

 

–126

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32

Activa aangehouden voor verkoop

 

 

 

13

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–13

 

 

Andere(2)

 

–20

 

96

 

2

 

 

 

2

 

4

 

16

 

101

Totaal (netto bedrag)

 

476

 

30

 

1

 

–26

 

2

 

20

 

4

 

505

Uitgestelde belastingvorderingen opgenomen in het geconsolideerde overzicht van de financiële positie

 

1.076

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.123

Uitgestelde belastingverplichtingen opgenomen in het geconsolideerde overzicht van de financiële positie

 

–600

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–618

(1) Waarvan terugname van Amerikaanse buitenlandse fiscaal verrekenbare tegoeden door de terugname van eenmalige belasting

 

123

 

–123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(2) Waarvan terugname van Amerikaanse eenmalige belasting

 

–123

 

123

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

De netto uitgestelde belastingvorderingen bedroegen aan het einde van 2018 € 505 miljoen.

De totale uitgestelde belastingvorderingen op verliezen bedroegen aan het eind van 2018 € 2088 miljoen, waarvan € 1729 miljoen niet opgenomen is. Het opgenomen bedrag is € 359 miljoen.

De uitgestelde belastingvorderingen/verplichtingen op overige tijdelijke verschillen aan het eind van 2018 hadden vooral betrekking op

 • Verplichtingen inzake personeelsbeloningen van € 549 miljoen;
 • Voorzieningen van € 252 miljoen (vooral saneringen);
 • Materiële en immateriële activa van € -801 miljoen waarvan € -474 miljoen voor step-ups van immateriële activa als gevolg van de boekhoudkundige toerekening van de overnameprijs (Cytec, Rhodia);
 • Andere posten (€ 101 miljoen) waarvan:
 • € -51 miljoen voor uitgestelde belastingverplichtingen op niet-uitgekeerde winsten, waarvan € 20 miljoen niet zijn opgenomen omdat de Groep zeggenschap heeft over de timing van de afwikkeling van de tijdelijke verschillen en het waarschijnlijk is dat deze afwikkeling in de nabije toekomst niet zal plaatsvinden;
 • € 133 miljoen voor overige tijdelijke verschillen (voorraden, niet aftrekbare rente in 2018 in de Verenigde Staten als gevolg van de meest recente belastinghervorming, enz.).

Met de bekrachtiging van de belastinghervorming in de VS eind 2017, is een eenmalige belasting op niet-uitgekeerde winsten samen met buitenlandse fiscaal verrekenbare tegoeden voor € 123 miljoen opgenomen in de winst-en verliesrekening. Deze buitenlandse fiscaal verrekenbare tegoeden zijn gebruikt op basis van de belastingaangifte over 2017, ingediend in 2018.

De opgenomen uitgestelde belastingvorderingen waarvan de afwikkeling afhangt van toekomstige belastbare winsten bovenop de winst die afkomstig is van het terugdraaien van bestaande tijdelijke belastingverschillen binnen entiteiten die een fiscaal verlies hebben geleden in het huidige of het voorgaande jaar in het betreffende belastinggebied bedraagt € 745 miljoen. Deze opname is gerechtvaardigd vanwege de gunstige verwachtingen aangaande toekomstige belastbare winsten.

2017
In € miljoen

 

Begin balans

 

Opge­nomen in de winst- en verlies-rekening

 

Opge­nomen in de andere elementen van het totaal­resultaat

 

Effect van wissel­koers­verschil

 

Verwer­vingen/vervreem­dingen

 

Herclas­sificatie naar activa aange­houden voor verkoop

 

Andere

 

Eind balans

Tijdelijke verschillen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fiscale verliezen (brutobedrag)

 

2.679

 

–579

 

 

 

–15

 

–10

 

–1

 

10

 

2.083

Waarvan niet opgenomen fiscale verliezen

 

–2.235

 

498

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–1.737

Verplichtingen inzake personeelsbeloningen

 

435

 

160

 

33

 

–20

 

2

 

–9

 

–2

 

599

Andere voorzieningen dan voor de personeelsbeloningen

 

244

 

–36

 

 

 

–19

 

 

 

 

 

 

 

188

Materiële vaste activa en immateriële activa

 

–1.246

 

325

 

 

 

129

 

–38

 

18

 

1

 

–810

Goodwill

 

15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15

Fiscaal verrekenbare tegoeden

 

35

 

131

 

 

 

–7

 

 

 

 

 

 

 

159

Activa aangehouden voor verkoop

 

 

 

14

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–14

 

 

Andere

 

55

 

–125

 

4

 

–2

 

34

 

13

 

2

 

–20

Totaal (netto bedrag)

 

–19

 

389

 

37

 

66

 

–12

 

21

 

–4

 

476

Uitgestelde belastingvorderingen opgenomen in het geconsolideerde overzicht van de financiële positie

 

890

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.076

Uitgestelde belastingverplichtingen opgenomen in het geconsolideerde overzicht van de financiële positie

 

–909

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–600

F7.D. Overige informatie

Voor het grootste deel van de overgedragen fiscale verliezen van de Groep zijn geen uitgestelde belastingvorderingen opgenomen. De niet-opgenomen fiscale verliezen zijn vooral toe te schrijven aan landen waar deze voor onbepaalde tijd kunnen worden overgedragen.

Hieronder volgt een overzicht van de overgedragen fiscale verliezen die uitgestelde belastingvorderingen genereren, gerangschikt volgens vervaldatum.

In € miljoen

 

2018

 

2017

Binnen 1 jaar

 

19

 

16

Binnen 2 jaar

 

18

 

15

Binnen 3 jaar

 

6

 

22

Binnen 4 jaar

 

18

 

20

Binnen 5 jaar of meer

 

202

 

331

Zonder tijdslimiet

 

1.037

 

930

Fiscale verliezen waarvoor uitgestelde belastingvorderingen werden opgenomen

 

1.302

 

1.334

Fiscale verliezen waarvoor geen uitgestelde belastingvorderingen werden opgenomen

 

6.916

 

7.044

Totaal overgedragen fiscale verliezen

 

8.217

 

8.378

De overgedragen fiscale verliezen (€ 1302 miljoen) hebben aanleiding gegeven tot € 359 miljoen aan uitgestelde belastingvorderingen. De overgedragen fiscale verliezen (€ 1334 miljoen) hebben in 2017 aanleiding gegeven tot € 346 miljoen aan uitgestelde belastingvorderingen.