Grondslagen voor de financiële verslaggeving

In overeenstemming met IAS 1 Presentatie van de jaarrekening, heeft de Groep ervoor gekozen om twee overzichten van het totaalresultaat te presenteren, nl. een geconsolideerde winst-en verliesrekening, onmiddellijk gevolgd door een geconsolideerd overzicht van het totaalresultaat. De andere elementen van het totaalresultaat worden gegeven vóór de belastingimpact die ermee verband houdt met een lijn die het totale bedrag aan winstbelasting over deze elementen voorstelt. Meer informatie over de belastingimpact leest u in deze toelichting.

Overzicht van de belastingeffecten op elk van de andere elementen van het totaalresultaat

N.B.: onderstaande tabel geeft de totale Andere elementen van het totaalresultaat weer voor het totale aantal aandelen van Solvay en de minderheidsbelangen.

In € miljoen

 

2018

 

2017

 

Bedrag vóór belastingen

 

Belastingen (–)/belasting-vordering (+)

 

Bedrag na belastingen

 

Bedrag vóór belastingen

 

Belastingen (–)/belasting-vordering (+)

 

Bedrag na belastingen

Elementen die geherklasseerd kunnen worden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winsten en verliezen op voor verkoop beschikbare financiële activa

 

 

 

 

 

 

 

–1

 

–2

 

–3

Effectief deel van winsten en verliezen op afdekkings­instrumenten in een kasstroomafdekking

 

–61

 

5

 

–57

 

49

 

6

 

55

Herclassificatie naar de winst- en verliesrekening

 

14

 

 

 

14

 

–33

 

 

 

–33

Winsten en verliezen op afdekkings­instrumenten in een kasstroomafdekking (zie toelichting F35)

 

–47

 

5

 

–42

 

15

 

6

 

22

Wisselkoers­verschillen van het jaar

 

241

 

 

 

241

 

–893

 

 

 

–893

Herclassificatie van wisselkoersverschillen op buitenlandse activiteiten die verkocht werden gedurende het jaar

 

13

 

 

 

13

 

118

 

 

 

118

Andere bewegingen van wisselkoersverschillen (minderheidsbelangen) op buitenlandse activiteiten die verkocht werden gedurende het jaar

 

 

 

 

 

 

 

–24

 

 

 

–24

Wisselkoers­verschillen – Dochteronder­nemingen en gezamenlijke bedrijfsactiviteiten

 

255

 

 

 

255

 

–799

 

 

 

–799

Wisselkoers­verschillen van het jaar

 

–34

 

 

 

–34

 

–40

 

 

 

–40

Herclassificatie van wisselkoersverschillen op buitenlandse activiteiten die verkocht werden gedurende het jaar

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

 

9

Wisselkoersverschillen – Geassocieerde deelnemingen en joint ventures

 

–34

 

 

 

–34

 

–31

 

 

 

–31

Wisselkoers­verschillen

 

220

 

 

 

220

 

–830

 

 

 

–830

Elementen die niet geherklasseerd kunnen worden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Winsten en verliezen op eigen vermogens­instrumenten gewaardeerd aan reële waarde via andere elementen van het totaalresultaat

 

3

 

 

 

4

 

 

 

 

 

 

Herwaarderingen van de netto verplichting inzake toegezegde pensioen regelingen (zie toelichting F34)

 

26

 

–4

 

22

 

95

 

32

 

127

Andere elementen van het totaalresultaat

 

203

 

1

 

204

 

–721

 

37

 

–684

Belastingen in andere elementen van het totaalresultaat hadden in 2017 betrekking op aanpassingen als gevolg van belastinghervormingen en de wettelijke reorganisatie in Frankrijk die van invloed waren op het saldo van uitgestelde belastingen in verband met actuariële winsten en verliezen op toegezegd-pensioenregelingen.

Wisselkoersverschillen

Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Bij het opstellen van de geconsolideerde jaarrekening op het einde van elke verslagperiode worden de activa en de passiva van de buitenlandse activiteiten van de Groep op balansdatum omgerekend in EUR tegen de slotkoers. De opbrengsten en kosten van deze entiteiten worden omgerekend tegen de gemiddelde koers, behalve wanneer de impact van de gemiddelde koers wezenlijk verschilt van de toepassing van de marktkoers op hun respectievelijke transactiedatum, in welk geval laatstgenoemde gebruikt wordt. Mochten er eventuele wisselkoersverschillen ontstaan, dan worden die opgenomen in de andere elementen van het totaalresultaat als ‘wisselkoersverschillen’.

Wisselkoersverschillen worden geherclassificeerd van eigen vermogen naar winst of verlies bij:

  • een vervreemding van het volledige belang van de Groep in een buitenlandse activiteit, of een gedeeltelijke vervreemding met verlies van zeggenschap over een dochteronderneming met een buitenlandse activiteit. In dat geval worden de gecumuleerde wisselkoersverschillen met betrekking tot die activiteit die toerekenbaar is aan de Groep geherclassificeerd naar winst of verlies. Eventuele wisselkoersverschillen die voorheen toegerekend werden aan de minderheidsbelangen worden uit de balans verwijderd, maar worden niet geherclassificeerd naar winst of verlies;
  • een gedeeltelijke vervreemding van een belang in een gezamenlijke overeenkomst of een geassocieerde deelneming die een buitenlandse activiteit omvat, wanneer het belang dat behouden wordt een financieel actief is. In dat geval worden de gecumuleerde wisselkoersverschillen met betrekking tot die activiteit die toerekenbaar is aan de Groep geherclassificeerd naar winst of verlies;
  • een gedeeltelijke vervreemding van een belang in een joint venture of een geassocieerde deelneming die een buitenlandse activiteit omvat en die verwerkt blijft als een joint venture of geassocieerde deelneming. In dit geval is een evenredig deel van de gecumuleerde wisselkoersverschillen geherclassificeerd naar winst of verlies.

In het geval van een gedeeltelijke vervreemding (d.i. zonder verlies van zeggenschap) van een dochteronderneming met een buitenlandse activiteit wordt het evenredige gedeelte van de gecumuleerde wisselkoersverschillen toegewezen aan de minderheidsbelangen en niet in winst of verlies opgenomen.

In geval van (a) een kapitaalvermindering bij een dochteronderneming zonder verlies van zeggenschap of (b) een kapitaalvermindering bij een investering geconsolideerd volgens de equity-methode zonder aanpassing van het deel van het aandelenbelang gehouden in de betreffende investering, worden gecumuleerde wisselkoersverschillen niet geherclassificeerd van eigen vermogen naar winst of verlies.

Goodwill en ‘reële waarde’-aanpassingen die ontstaan uit de overname van een buitenlandse activiteit worden beschouwd als activa en passiva van de buitenlandse activiteit en omgerekend in de presentatievaluta van de Groep tegen de slotkoers.

In 2018 bedroegen de totale positieve wisselkoersverschillen € 220 miljoen, bestaande uit:

  • € 207 miljoen aan wisselkoersverschillen, waarvan € 202 miljoen voor het aandeel van de Groep; en
  • de herclassificatie van € 13 miljoen aan wisselkoersverlies, die vooral betrekking heeft op de verkoop van natriumcarbonaatactiviteiten in Egypte, waarvan € 15 miljoen bestemd voor de Groep.

De € 207 miljoen aan wisselkoersverschillen heeft betrekking op de waardestijging ten opzichte van de euro van de Amerikaanse dollar (€ 289 miljoen) en de waardedaling van de Braziliaanse real (€ -30 miljoen), de Chinese renminbi (€ -24 miljoen) en de Russische roebel (€ -25 miljoen).

In 2017 bedroegen de totale wisselkoersverliezen € -830 miljoen, bestaande uit:

  • € -932 miljoen aan wisselkoersverliezen, waarvan € -921 miljoen voor het aandeel van de Groep;
  • de herclassificatie van € 126 miljoen aan wisselkoersverliezen, vooral in verband met de verkoop van Acetow (€ 27 miljoen) en Emerging Biochemicals (€ 26 miljoen) en de deconsolidatie van de deelneming in Venezuela (€ 60 miljoen);
  • de verwijdering uit de balans van € -24 miljoen aan wisselkoersverschillen voor minderheidsbelangen van Emerging Biochemicals.

De € -932 miljoen aan wisselkoersverliezen heeft betrekking op de waardedaling ten opzichte van de euro van de Amerikaanse dollar (€ -811 miljoen), de Braziliaanse real (€ -45 miljoen), de Saoedi-Arabische riyal (€ -30 miljoen) en de Russische roebel (€ -17 miljoen).