Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Algemeen

Materiële vaste activa zijn vaste activa die:

  • worden aangehouden voor gebruik voor de productie of levering van goederen of diensten, voor verhuring aan anderen, of voor administratieve doeleinden; en
  • naar verwachting meer dan één periode gebruikt zullen worden.

Materiële vaste activa in eigendom van de Groep worden als materiële vaste activa opgenomen als aan de volgende voorwaarden voldaan is:

  • het is waarschijnlijk dat de toekomstige economische voordelen van het actief naar de Groep zullen vloeien;
  • de kostprijs van het actief op een betrouwbare manier kan worden gewaardeerd.

Materiële vaste activa worden aanvankelijk gewaardeerd tegen kostprijs. De kostprijs van een materieel vast actief omvat de aankoopprijs en alle rechtstreeks toerekenbare kosten om het actief ter plaatse en in de nodige staat te brengen om te kunnen functioneren op de manier die het management voor ogen heeft. In voorkomend geval omvatten deze kosten ook de tijdens de constructieperiode opgelopen financieringskosten.

Na de initiële eerste opname worden materiële vaste activa gewaardeerd tegen kostprijs min de gecumuleerde afschrijvingen en eventuele bijzondere waardeverminderingsverliezen.

Materiële vaste activa worden lineair afgeschreven over hun verwachte gebruiksduur. De onderdelen van een materieel vast actief met een verschillende gebruiksduur worden afzonderlijk afgeschreven. Terreinen worden niet afgeschreven. De geschatte gebruiksduur, restwaarde en de afschrijvingsmethode worden op elk jaareinde herzien, en elke wijziging in de schattingen wordt op prospectieve basis verwerkt.

Gebouwen

 

30-40 jaar

Informaticamateriaal

 

3-5 jaar

Machines en uitrusting

 

10-20 jaar

Transportmaterieel

 

5-20 jaar

De afschrijvingskosten worden in de geconsolideerde winst-en verliesrekening opgenomen onder kostprijs van de omzet, administratieve kosten, en kosten van onderzoek en ontwikkeling.

Het actief wordt getest op bijzondere waardevermindering indien er een aanwijzing is voor bijzondere waardevermindering (zie toelichting F27 Bijzondere waardevermindering van materiële vaste activa, immateriële activa en investeringen die worden verwerkt volgens de equity-methode).

Materiële vaste activa worden niet langer opgenomen in het geconsolideerde overzicht van de financiële positie bij vervreemding of wanneer er in de toekomst naar verwachting geen economisch voordeel meer gehaald zal worden uit het gebruik of de vervreemding ervan. De winst of het verlies als gevolg van het niet langer opnemen in het overzicht van de financiële positie van een materieel vast actief wordt in de winst-en verliesrekening opgenomen op het tijdstip van verwijdering uit de balans.

Kosten na initiële opname

Kosten na initiële opname op materiële vaste activa worden enkel opgenomen als het waarschijnlijk is dat ze de toekomstige economische voordelen verbonden aan het specifieke actief doen toenemen. Andere uitgaven worden ten laste genomen wanneer ze worden opgelopen. Kosten opgelopen na initiële opname voor de vervanging van een onderdeel van een materieel vast actief worden enkel opgenomen als een actief als het voldoet aan de bovenstaande opnamecriteria. De boekwaarde van het vervangen onderdeel wordt uit de balans verwijderd.

Herstel- en onderhoudskosten worden in de geconsolideerde winst-en verliesrekening opgenomen wanneer ze worden opgelopen.

Voor haar industriële activiteit loopt Solvay kosten op voor grote herstellingen die over verschillende jaren lopen voor de meeste sites. Het doel van deze uitgaven is om de goede werking van bepaalde installaties te vrijwaren zonder dat de gebruiksduur wordt geïmpacteerd. De uitgaven worden beschouwd als een specifiek onderdeel van het materieel vast actief en worden afgeschreven over de periode waarin de economische voordelen naar verwachting genoten zullen worden, d.w.z. de periode tussen de grote herstellingen.

Ontmantelings- en saneringskosten

Ontmantelings- en saneringskosten worden opgenomen in de kostprijs van een materieel vast actief als de Groep een juridische of feitelijke verplichting heeft om te ontmantelen of te saneren. Ze worden afgeschreven over de gebruiksduur van het actief waartoe ze behoren.

Doorgaans zal de verplichting van Solvay om zijn sites te ontmantelen of te saneren waarschijnlijk pas ontstaan wanneer de activiteiten van een installatie stopgezet worden. De kosten voor de ontmanteling van beëindigde sites of installaties wordt echter wel opgenomen als er een juridische verplichting (als gevolg van een verzoek of een rechterlijk bevel van de relevante autoriteiten) is, of als er geen technisch alternatief bestaat dan het ontmantelen om veiligheidsvoorschriften van de beëindigde sites of installaties te vrijwaren.

Financieringskosten

Financieringskosten die rechtstreeks zijn toe te rekenen aan de verwerving, bouw of productie van een in aanmerking komend actief (d.i. een actief dat noodzakelijkerwijs pas na een aanzienlijke tijdsperiode klaar is voor het beoogde gebruik of voor verkoop) worden geactiveerd als deel van de kostprijs van dat actief, tot vrijwel alle activiteiten zijn voltooid die nodig zijn om het in aanmerking komende actief voor te bereiden op zijn beoogde gebruik of verkoop.

Beleggingsinkomsten die uit de tijdelijke belegging van de specifieke leningen worden verdiend in afwachting van de uitgaven op de in aanmerking komende activa, worden in mindering gebracht van de financieringskosten die in aanmerking komen voor activering.

Alle andere financieringskosten worden opgenomen als winst of verlies van de periode waarin ze worden opgelopen.

In € miljoen

 

Terreinen en gebouwen

 

Uitrustings­goederen en installaties

 

Andere materiële vaste activa

 

Vaste activa in aanbouw

 

Totaal

Brutoboekwaarde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 31 december 2016

 

3.237

 

10.929

 

409

 

916

 

15.492

Investeringen

 

80

 

241

 

16

 

352

 

689

Buitengebruikstelling en vervreemding

 

–34

 

–266

 

–22

 

–1

 

–322

Verwervingen via bedrijfscombinaties

 

 

 

22

 

–1

 

 

 

21

Wisselkoersverschillen

 

–149

 

–594

 

–21

 

–46

 

–808

Andere

 

64

 

451

 

17

 

–551

 

–19

Overboeking naar activa aangehouden voor verkoop

 

–354

 

–1.422

 

–20

 

–86

 

–1.882

Op 31 december 2017

 

2.844

 

9.362

 

380

 

585

 

13.171

Investeringen

 

15

 

123

 

12

 

547

 

697

Buitengebruikstelling en vervreemding

 

–29

 

–216

 

–14

 

 

 

–259

Verwervingen via bedrijfscombinaties

 

1

 

 

 

 

 

 

 

1

Wisselkoersverschillen

 

19

 

78

 

1

 

4

 

102

Andere

 

43

 

255

 

26

 

–429

 

–106

Overboeking naar activa aangehouden voor verkoop

 

–2

 

–31

 

1

 

–53

 

–86

Op 31 december 2018

 

2.889

 

9.571

 

405

 

654

 

13.519

Cumulatieve afschrijvingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 31 december 2016

 

–1.543

 

–7.181

 

–297

 

 

 

–9.020

Afschrijvingen

 

–99

 

–517

 

–36

 

 

 

–652

Bijzondere waardeverminderingen

 

–43

 

–56

 

 

 

 

 

–99

Terugneming bijzondere waardeverminderingen

 

 

 

 

 

2

 

 

 

2

Buitengebruikstelling en vervreemding

 

31

 

265

 

22

 

 

 

318

Wisselkoersverschillen

 

56

 

341

 

14

 

 

 

411

Andere

 

19

 

–30

 

2

 

 

 

–10

Overboeking naar activa aangehouden voor verkoop

 

220

 

1.076

 

16

 

 

 

1.312

Op 31 december 2017

 

–1.359

 

–6.101

 

–278

 

 

 

–7.737

Afschrijvingen

 

–96

 

–462

 

–35

 

 

 

–592

Bijzondere waardeverminderingen

 

–10

 

–31

 

–1

 

 

 

–41

Terugneming bijzondere waardeverminderingen

 

 

 

22

 

 

 

 

 

22

Buitengebruikstelling en vervreemding

 

26

 

211

 

14

 

 

 

250

Wisselkoersverschillen

 

–6

 

–34

 

 

 

 

 

–41

Andere

 

33

 

67

 

 

 

 

 

101

Overboeking naar activa aangehouden voor verkoop

 

8

 

–34

 

–1

 

 

 

–27

Op 31 december 2018

 

–1.404

 

–6.361

 

–301

 

 

 

–8.065

Nettoboekwaarde

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 31 december 2016

 

1.695

 

3.748

 

112

 

916

 

6.472

Op 31 december 2017

 

1.485

 

3.261

 

102

 

585

 

5.433

Op 31 december 2018

 

1.486

 

3.210

 

104

 

654

 

5.454

Onder ‘Andere’ vallen met name veranderingen na portefeuilletransacties en herclassificatie van materiële vaste activa in aanbouw naar de juiste categorieën wanneer deze klaar zijn voor het beoogde gebruik.

Kasstromen in verband met grote investeringen worden toegelicht in toelichting F17 Kasstromen uit investeringsactiviteiten- verwerving/vervreemding van activa en deelnemingen.