Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Algemeen

Leaseovereenkomsten worden geclassificeerd als financiële leaseovereenkomsten wanneer de leaseovereenkomst vrijwel alle aan de eigendom verbonden risico’s en voordelen overdraagt. Alle andere leaseovereenkomsten worden als operationele leaseovereenkomsten geclassificeerd.

Overeenkomsten die niet de wettelijke vorm aannemen van een leaseovereenkomst worden geanalyseerd op basis van IFRIC 4 Bepalen of een overeenkomst een leaseovereenkomst bevat om te bepalen of ze al dan niet een leaseovereenkomst omvatten die verwerkt moet worden volgens IAS 17 Leaseovereenkomsten.

Financiële leaseovereenkomsten – leasenemer

Activa aangehouden via een financiële leaseovereenkomst worden bij aanvang van de lease initieel opgenomen als activa van de Groep tegen hun reële waarde of indien deze lager is, tegen de contante waarde van de minimale leasebetalingen. De overeenstemmende verplichting ten aanzien van de lessor wordt opgenomen op het geconsolideerde overzicht van de financiële positie als financiële leaseverplichting.

Activa aangehouden via een financiële leaseovereenkomst worden afgeschreven over de verwachte gebruiksduur op dezelfde basis als activa in eigendom of, indien deze korter is, over de termijn van de lease.

Leasebetalingen worden opgesplitst in rentelasten en aflossingen van de uitstaande verplichting op een manier die resulteert in een constante periodieke rentevoet op het resterende saldo van de verplichting. De financiële kosten worden rechtstreeks opgenomen in de winst-en verliesrekening, behalve wanneer ze direct toewijsbaar zijn aan in aanmerking komende activa, en wanneer ze opgenomen worden als activa in overeenstemming met de grondslagen voor financiële verslaggeving van de Groep betreffende financieringskosten (zie boven). Voorwaardelijke leasebetalingen binnen het kader van financiële leaseovereenkomsten worden als last opgenomen in de periode waarin ze worden opgelopen.

Operationele leaseovereenkomsten – leasenemer

Operationele leasebetalingen worden als kosten opgenomen en lineair gespreid over de leaseperiode, tenzij een andere systematische wijze van toerekening meer representatief is voor het tijdspatroon van het verbruik van de economische voordelen van het geleasede actief. Voorwaardelijke leasebetalingen worden als last opgenomen in de periode waarin ze worden opgelopen.

Wanneer leasevoordelen worden ontvangen bij het afsluiten van een operationele leaseovereenkomst, worden deze voordelen opgenomen als passief. De totale waarde van de voordelen wordt in mindering gebracht van de leasekosten en lineair gespreid over de leaseperiode, tenzij een andere systematische wijze van toerekening meer representatief is voor het tijdspatroon van het verbruik van de economische voordelen van het geleasede actief.

Financiële leaseovereenkomsten

In € miljoen

 

2018

 

2017

Nettoboekwaarde van financiële leaseovereenkomsten

 

 

 

 

Terreinen en gebouwen

 

2

 

2

Uitrustingsgoederen en installaties

 

32

 

33

Totaal

 

34

 

35

Activa geleased onder financiële leaseovereenkomsten worden beschouwd als materiële vaste activa.

Financiële leaseverplichtingen

In € miljoen

 

Minimale leasebetalingen

 

2018

 

2017

Bedragen te betalen met betrekking tot financiële leaseovereenkomsten:

 

 

 

 

Binnen 1 jaar

 

6

 

9

Van het 2e tot het 5e jaar (inbegrepen)

 

23

 

28

Meer dan 5 jaar

 

61

 

72

Min toekomstige financiële lasten

 

–54

 

–64

Contante waarde van de minimale leasebetalingen van financiële leaseovereenkomsten

 

36

 

46

Bedrag te betalen binnen 12 maanden

 

6

 

9

Bedrag te betalen over meer dan 12 maanden

 

84

 

101

Toekomstige financieringskosten hebben betrekking op een 20-jarig contract voor een warmtekrachtkoppelingscentrale met een hoge rente.

Operationele leaseverplichtingen

In € miljoen

 

2018

 

2017

Totaal bedrag van de minimale leasebetalingen voor operationele leaseovereenkomsten opgenomen in de geconsolideerde winst- en verliesrekening

 

101

 

94

In € miljoen

 

2018

 

2017

Binnen 1 jaar

 

95

 

84

Van het 2e tot het 5e jaar (inbegrepen)

 

226

 

226

Meer dan 5 jaar

 

171

 

141

Totaal bedrag van toekomstige minimale leasebetalingen voor niet-opzegbare operationele leaseovereenkomsten (niet verdisconteerd)

 

491

 

450

Operationele leaseovereenkomsten hebben vooral betrekking op gebouwen en transportmiddelen (met name treinstellen). De leaseafspraken die aan het einde van het jaar worden gerapporteerd zijn exclusief de afspraken van beëindigde bedrijfsactiviteiten.

Ter voorbereiding op de implementatie van IFRS 16 zijn de toekomstige minimale leasebetalingen herzien en:

  • omvatten geen niet-leasecomponenten;
  • zijn inclusief bedragen in verband met opties tot verlenging, wanneer het redelijk zeker is dat die opties zullen worden uitgeoefend. Dit heeft vooral betrekking op gebouwen; en
  • zijn exclusief toekomstige minimale leasebetalingen voor activa met een aanvangsdatum in het volgende jaar (€ 0 miljoen en € 67 miljoen eind 2018 respectievelijk eind 2017).