Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Een groep activa kan worden afgestoten door verkoop of anderszins als Groep in een gezamenlijke transactie, en de verplichtingen die rechtstreeks aan deze activa verbonden zijn, worden bij deze transactie overgedragen. Tot deze groep behoort tevens de goodwill verworven in een bedrijfscombinatie als de Groep een kasstroomgenererende eenheid is waaraan de goodwill toegewezen is of wanneer het een activiteit is binnen een dergelijke kasstroomgenererende eenheid.

Een vast actief, of een groep activa die worden afgestoten, worden geclassificeerd als aangehouden voor verkoop wanneer de boekwaarde hoofdzakelijk zal worden gerealiseerd in een verkooptransactie in plaats van door hun voortgezette gebruik. Deze voorwaarde is enkel vervuld als de verkoop zeer waarschijnlijk geacht wordt en als het actief (of de groep activa die wordt afgestoten) gereed is voor onmiddellijke verkoop in zijn huidige staat. Er kan pas sprake zijn van een zeer waarschijnlijke verkoop als het gepaste management niveau zich heeft verbonden tot een plan voor de verkoop van het actief (of de groep activa die wordt afgestoten) en als een operationeel plan om een koper te vinden en het plan te voltooien, opgestart werd. Bovendien moet het actief (of van de groep activa die wordt afgestoten) op actieve wijze voor verkoop op de markt gebracht worden tegen een redelijke prijs in verhouding tot zijn actuele reële waarde en dient de verkoopovereenkomst naar verwachting afgesloten te worden binnen het jaar na de datum van de classificatie, en uit de handelingen om het plan te voltooien blijkt dat het onwaarschijnlijk is dat er belangrijke wijzigingen zullen aangebracht worden aan het plan, of dat het plan ingetrokken zal worden.

Wanneer de Groep zich heeft verbonden tot een verkoop die een verlies van zeggenschap over een dochteronderneming met zich meebrengt, dan dienen alle activa en passiva van deze dochteronderneming geclassificeerd te worden als aangehouden voor verkoop als aan de hierboven beschreven criteria voldaan is ongeacht of de Groep een minderheidsbelang zal aanhouden in de dochteronderneming na de verkoop.

Vaste activa (en groepen activa die worden afgestoten) die geclassificeerd zijn als aangehouden voor verkoop worden gewaardeerd tegen reële waarde minus de verkoopkosten als deze lager is dan de boekwaarde. Een eventueel overschot van de boekwaarde tegenover de reële waarde minus de verkoopkosten wordt opgenomen als een bijzonder waardeverminderingsverlies. Zodra activa geclassificeerd worden als aangehouden voor verkoop worden ze niet langer afgeschreven. Geconsolideerde staten van financiële positie voor voorgaande perioden worden niet herwerkt om de nieuwe classificatie van vaste activa (of groepen activa die worden afgestoten) als aangehouden voor verkoop te weerspiegelen.

 

 

2018

In € miljoen

 

Polyamides

Operationeel Segment

 

Performance Chemicals

Materiële vaste activa

 

670

Goodwill

 

173

Immateriële activa

 

71

Deelnemingen

 

1

Belastingvorderingen

 

32

Voorraden

 

249

Handelsvorderingen

 

200

Andere activa

 

39

Activa aangehouden voor verkoop

 

1.434

Voorzieningen

 

75

Uitgestelde belastingsverplichtingen

 

72

Andere langlopende verplichtingen

 

10

Handelsschulden

 

217

Belastingschulden

 

12

Andere verplichtingen

 

48

Verplichtingen verbonden aan activa aangehouden voor verkoop

 

435

Netto boekwaarde van de groep van activa die worden afgestoten

 

999

Opgenomen in andere elementen van het totaalresultaat

 

 

Wisselkoersverschillen

 

21

Toegezegd-pensioenregelingen

 

–3

Andere elementen van het totaalresultaat

 

17

 

 

2017

In € miljoen

 

Polyamides

 

Phosphorus Derivatives

 

Acetow

 

Totaal

Operationeel Segment

 

Performance Chemicals

 

Adanced Formulations

 

Performance Chemicals

 

 

Materiële vaste activa

 

557

 

13

 

 

 

569

Goodwill

 

173

 

7

 

 

 

180

Immateriële activa

 

68

 

 

 

 

 

68

Deelnemingen

 

1

 

 

 

 

 

1

Belastingvorderingen

 

17

 

 

 

 

 

17

Voorraden

 

178

 

8

 

 

 

186

Handelsvorderingen

 

219

 

 

 

17

 

236

Andere activa

 

26

 

 

 

 

 

26

Activa aangehouden voor verkoop

 

1.239

 

28

 

17

 

1.284

Voorzieningen

 

74

 

 

 

 

 

74

Uitgestelde belastingsverplichtingen

 

38

 

 

 

 

 

38

Andere langlopende verplichtingen

 

2

 

 

 

 

 

2

Handelsschulden

 

186

 

 

 

 

 

186

Belastingschulden

 

4

 

 

 

 

 

4

Andere verplichtingen

 

45

 

 

 

 

 

45

Verplichtingen verbonden aan activa aangehouden voor verkoop

 

349

 

 

 

 

 

349

Netto boekwaarde van de groep van activa die worden afgestoten

 

890

 

28

 

17

 

935

Opgenomen in andere elementen van het totaalresultaat

 

 

 

 

 

 

 

 

Wisselkoersverschillen

 

21

 

 

 

 

 

21

Toegezegd-pensioenregelingen

 

–3

 

 

 

 

 

–3

Andere elementen van het totaalresultaat

 

19

 

 

 

 

 

19