Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Zoals uitgelegd in de grondslagen van verslaggeving, past de Groep sinds 1 januari 2018 IFRS 9 toe met een aangepaste retrospectieve methode. Hierna geven we de grondslagen voor financiële verslaggeving weer die in 2018 wordt toegepast (IFRS 9 – Financiële instrumenten). Voor de grondslagen voor financiële verslaggeving die in 2017 werden toegepast (IAS 39 – Financiële instrumenten: Opname en Waardering) zie het jaarverslag 2017. Transitie-invloeden worden besproken in de Grondslagen van verslaggeving.

2018 – IFRS 9 Financiële instrumenten

Algemeen

Financiële activa en passiva worden eerst opgenomen wanneer Solvay een partij wordt bij de contractuele bepalingen van het instrument.

De geamortiseerde kostprijs is het bedrag waartegen de financiële activa of passiva bij eerste opname wordt gewaardeerd, verminderd met de hoofdsomaflossingen en vermeerderd of verminderd met de volgens de effectieverentemethode bepaalde cumulatieve amortisatie van het eventuele verschil tussen dat eerste bedrag en het aflossingsbedrag, en, voor financiële activa, aangepast voor een eventuele voorziening voor verliezen. De effectieve rentevoet is de rente die de verwachte toekomstige geldbetalingen of -ontvangsten tijdens de verwachte looptijd van de financiële activa of passiva exact verdisconteert tot de brutoboekwaarde van een financieel actief of de geamortiseerde kostprijs van een financieel passief. Bij de berekening van de effectieve rentevoet maakt de Groep een schatting van de verwachte kasstromen, waarbij rekening wordt gehouden met alle contractvoorwaarden van het financiële instrument (bijvoorbeeld een optie tot vervroegde aflossing en verlengings-, call- en vergelijkbare opties), maar niet met de te verwachten kredietverliezen. In de berekening worden alle door de contractpartijen betaalde of ontvangen provisies en vergoedingen opgenomen die integraal deel uitmaken van de effectieve rentevoet, alsmede transactiekosten en alle overige premies en kortingen.

Financiële activa

Handelsvorderingen worden bij eerste opname gewaardeerd tegen hun transactieprijs, wanneer ze geen significante financieringscomponent bevatten, wat het geval is voor bijna alle handelsvorderingen. Andere financiële activa worden aanvankelijk gewaardeerd tegen reële waarde vermeerderd met, in het geval van een financieel actief dat niet tegen reële waarde via de winst-en verliesrekening wordt gewaardeerd, transactiekosten die direct kunnen worden toegerekend aan de verwerving van het financiële actief.

Een financieel actief wordt geclassificeerd als vlottend, wanneer de verwachte kasstromen een looptijd hebben van minder dan een jaar.

Alle opgenomen financiële activa zullen vervolgens gewaardeerd worden tegen geamortiseerde kostprijs dan wel reële waarde, volgens IFRS 9 Financiële Instrumenten. Meer bepaald:

 • een schuldinstrument dat (i) wordt aangehouden binnen een bedrijfsmodel dat erop gericht is contractuele kasstromen te ontvangen en (ii) contractuele kasstromen heeft die uitsluitend aflossingen en rentebetalingen op het uitstaande hoofdsombedrag betreffen, wordt tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerd (exclusief afgeschreven bijzondere waardevermindering), tenzij het actief is aangewezen als gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening (FVTPL) onder de optie reële waarde;
 • een schuldinstrument dat (i) wordt aangehouden binnen een bedrijfsmodel waarvan het doel wordt bereikt door zowel contractuele kasstromen te ontvangen als financiële activa te verkopen en (ii) waarvan de contractvoorwaarden op bepaalde data aanleiding geven tot kasstromen die uitsluitend aflossingen en rentebetalingen op de uitstaande hoofdsom betreffen, wordt gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de andere elementen van het totaalresultaat (FVTOCI), tenzij het actief is aangewezen als gewaardeerd tegen FVTPL onder de optie reële waarde;
 • alle overige schuldinstrumenten worden tegen FVTPL gewaardeerd;
 • alle eigenvermogensinstrumenten worden tegen reële waarde gewaardeerd in het geconsolideerd overzicht van de financiële positie, waarbij winsten en verliezen worden opgenomen in de winst of het verlies met dien verstande dat als een eigenvermogensinstrument niet wordt aangehouden voor handelsdoeleinden noch als voorwaardelijke vergoeding wordt opgenomen door een overnemende partij in een bedrijfscombinatie, bij eerste opname de onherroepelijke keuze kan worden gemaakt om het instrument tegen FVTOCI te waarderen met dividendopbrengsten opgenomen in winst of verlies. Deze classificatie wordt bepaald per instrument. Eigenvermogensinstrumenten in niet-beursgenoteerde entiteiten die voorheen werden geclassificeerd als aangehouden voor verkoop conform IAS 39 Financiële instrumenten: Opname en Waardering worden nu geclassificeerd en gewaardeerd als eigenvermogensinstrumenten gewaardeerd tegen FVTOCI. Bij het niet langer opnemen worden de gecumuleerde winsten en verliezen, voorheen opgenomen in andere elementen van het totaalresultaat, geherclassificeerd naar ingehouden winsten. De Groep koos onherroepelijk om haar instrumenten in niet-beursgenoteerde entiteiten op 31 december 2017 in deze categorie te classificeren in het licht van de verwachtingen om deze deelnemingen aan te houden in de nabije toekomst.

Voor instrumenten die genoteerd worden op een actieve markt stemt de reële waarde overeen met de marktprijs (niveau 1). Voor instrumenten die niet genoteerd worden op een actieve markt wordt de reële waarde bepaald met behulp van waarderingstechnieken, met inbegrip van recente transacties tussen ter zake goed geïnformeerde, tot een transactie bereid zijnde partijen die onafhankelijk zijn of transacties met instrumenten die in grote mate gelijkaardig zijn (niveau 2); of met behulp van verdisconteerde kasstroomanalyses, met inbegrip van veronderstellingen die in grote mate consistent zijn met waarneembare marktgegevens (niveau 3). In beperkte omstandigheden kan de kostprijs van eigen-vermogensinstrument een passende schatting van de reële waarde vormen. Dit kan het geval zijn als er onvoldoende meer recente informatie beschikbaar is om de reële waarde te bepalen, of als er van een grote bandbreedte van mogelijke waarderingen tegen reële waarde sprake is en de kostprijs de beste schatting van de reële waarde binnen die bandbreedte vertegenwoordigt.

Bijzondere waardeverminderingen van financiële activa

Het bijzondere waardeverminderingsverlies van een financieel actief dat wordt gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs wordt berekend op basis van het verwachte verliesmodel. Bij de weergave van het gewogen gemiddelde van kredietverliezen worden de respectieve risico’s van een wanbetaling als wegingsfactoren gebruikt. Verwachte kredietverliezen zijn gebaseerd op het verschil tussen de contractuele kasstromen verschuldigd conform het contract, en alle kasstromen die de Groep verwacht te ontvangen, verdisconteerd op basis van een redelijke benadering van de originele effectieve rentevoet.

Voor handelsvorderingen die geen aanzienlijk financieringsgedeelte bevatten (d.w.z. vrijwel alle handelsvorderingen), wordt de voorziening voor verliezen gewaardeerd tegen een bedrag dat gelijk is aan de tijdens de looptijd te verwachten kredietverliezen. Dit zijn de verwachte kredietverliezen die voortvloeien uit alle eventuele wanbetalingen gedurende de verwachte levensduur van deze handelsvorderingen, aan de hand van een voorzieningenmatrix die rekening houdt met historische informatie over wanbetalingen aangepast voor toekomstgerichte informatie per klant. De Groep beschouwt een financieel actief in wanbetaling wanneer de contractuele betalingen 60 dagen achterstallig zijn. Niettemin beschouwt de Groep een financieel actief evenzeer in wanbetaling wanneer interne of externe informatie aangeeft dat het onwaarschijnlijk is dat de Groep de uitstaande contractuele bedragen volledig zal ontvangen, vóór het in acht nemen van enige kredietbescherming aangehouden door de Groep. Een financieel actief wordt afgeschreven wanneer er geen redelijke verwachting is om de contractuele kasstromen te realiseren.

Bijzondere waardeverminderingsverliezen worden opgenomen in de geconsolideerde winst-en verliesrekening, met uitzondering van schuldinstrumenten die tegen reële waarde worden opgenomen in andere elementen van het totaalresultaat. In dat geval wordt de voorziening opgenomen in andere elementen van het totaalresultaat.

Financiële passiva

Financiële passiva worden aanvankelijk gewaardeerd tegen reële waarde verminderd met, in het geval van een financiële passief niet tegen reële waarde via de winst-en verliesrekening wordt gewaardeerd, transactiekosten die direct kunnen worden toegerekend aan de uitgifte van het financiële passief. Deze worden na eerste opname tegen geamortiseerde kostprijs gewaardeerd, uitgezonderd:

 • financiële verplichtingen gewaardeerd tegen reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in winst of verlies. Dergelijke verplichtingen, waaronder derivaten die verplichtingen zijn, moeten tegen reële waarde worden gewaardeerd;
 • financiëlegarantiecontracten Na eerste opname worden garanties gewaardeerd tegen het hoogste van de verwachte verliezen en het oorspronkelijk opgenomen bedrag.

Afgeleide financiële instrumenten

Een afgeleid financieel instrument is een financieel instrument of een ander contract dat binnen het toepassingsgebied van IFRS 9 Financiële Instrumenten valt en dat de volgende drie kenmerken bezit:

 • de waarde ervan verandert als gevolg van veranderingen in een bepaalde rente, prijs van een financieel instrument, commodityprijs, wisselkoers, index van prijzen of rentevoeten, creditrating, kredietwaardigheidsindex, of andere variabele, mits, in geval van een niet-financiële variabele, de variabele niet specifiek voor een contractpartij is (soms ‘de onderliggende waarde’ genoemd);
 • er is geen nettoaanvangsinvestering benodigd of een geringe nettoaanvangsinvestering in verhouding tot andere soorten contracten die naar verwachting op vergelijkbare wijze op veranderingen in marktfactoren reageren;
 • het wordt op een tijdstip in de toekomst afgewikkeld.

De Groep gebruikt verscheidene afgeleide financiële instrumenten (termijncontracten, futures, collars, opties en swaps) om haar blootstelling aan rente-, wisselkoers- en grondstoffenrisico’s (hoofdzakelijk prijsrisico’s voor energie en CO2-emissierechten) te beheren.

Zoals eerder uitgelegd, worden afgeleide financiële instrumenten initieel gewaardeerd tegen reële waarde op het moment van aangaan van het afgeleide contract en worden na initiële opname geherwaardeerd tegen reële waarde op het einde van elke verslagperiode. De resulterende winst of het verlies wordt opgenomen in de winst-en verliesrekening, tenzij het afgeleid product als effectief afdekkingsinstrument aangemerkt werd. De Groep heeft bepaalde afgeleide financiële instrumenten aangemerkt als afdekkingsinstrumenten om het risico op schommelingen in de kasstromen af te dekken van een opgenomen actief of passief, of voor een erg waarschijnlijke transactie die gevolgen kan hebben voor de winst of het verlies (kasstroomafdekkingen).

Een afgeleid financieel instrument met een positieve reële waarde wordt opgenomen als een financieel actief, terwijl een afgeleid financieel instrument met negatieve reële waarde als een financieel passief wordt opgenomen. Afgeleide financiële instrumenten (of onderdelen daarvan) worden gepresenteerd als langlopende activa of passiva verplichtingen indien de resterende looptijd van de onderliggende afwikkelingen meer dan twaalf maanden na de verslagperiode valt. De overige derivaten (of een deel ervan) worden gepresenteerd als vlottende activa of passiva.

Afdekking (hedge accounting)

De Groep merkt bepaalde derivaten en in contracten besloten derivaten met betrekking tot de risico’s wat rente, wisselkoers, aandelenkoers van Solvay en grondstofprijzen (met name energie CO2-emissierechten) betreft, aan als afdekkingsinstrumenten in een kasstroomafdekkingsrelatie.

Bij het aangaan van de afdekkingsrelatie worden de afdekkingsrelatie alsmede de risicobeheerdoelstelling en -strategie van de Groep formeel aangewezen en gedocumenteerd. Om hedge accounting toe te passen: (a) is er sprake van een economische relatie tussen de afgedekte positie en het afdekkingsinstrument, (b) zijn de waardeveranderingen die uit deze economische relatie voortvloeien niet hoofdzakelijk terug te voeren op het effect van het kredietrisico, en (c) is de afdekkingsverhouding van de afdekkingsrelatie gelijk aan die welke resulteert uit de hoeveelheid van de afgedekte positie die de onderneming werkelijk afdekt, en de hoeveelheid van het afdekkingsinstrument waarvan de Groep daadwerkelijk gebruikmaakt om die hoeveelheid van de afgedekte positie af te dekken.

De vereiste onder (a) hierboven dat er een economische relatie is, betekent dat er een verwachting is dat de waarde van het afdekkingsinstrument en de waarde van de afgedekte positie stelselmatig in tegengestelde richting veranderen in reactie op mutaties in ofwel dezelfde onderliggende waarde (ofwel onderliggende waarden waartussen een zodanige economische relatie bestaat dat zij op dezelfde wijze reageren op het afgedekte risico).

Kasstroomafdekkingen

Het effectieve gedeelte van de wijzigingen in de reële waarde van afdekkingsinstrumenten aangemerkt voor kasstroomafdekking, wordt opgenomen in de andere elementen van het totaalresultaat.

De winst of het verlies van het niet-effectieve gedeelte wordt onmiddellijk opgenomen in de winst-en verliesrekening.

Zolang de kasstroomafdekking zich daarvoor kwalificeert, wordt de afdekkingsrelatie als volgt verwerkt:

 1. De afzonderlijke, met de afgedekte positie samenhangende eigenvermogenscomponent (kasstroomafdekkingsreserve) wordt aangepast naar de laagste van de volgende waarden (in absolute bedragen):
  i) de cumulatieve winst of het cumulatieve verlies op het afdekkingsinstrument vanaf afsluiting van de afdekkingstransactie; en
  ii) de cumulatieve verandering in de reële waarde (contante waarde) van de afgedekte positie (dat wil zeggen de contante waarde van de cumulatieve verandering in de afgedekte verwachte toekomstige kasstromen) vanaf afsluiting van de afdekkingstransactie.
 2. Het deel van de winst of het verlies op het afdekkingsinstrument waarvan is vastgesteld dat het een effectieve afdekking is (dat wil zeggen het deel dat door de overeenkomstig punt (a) berekende verandering in de kasstroomafdekkingsreserve is gecompenseerd) is in de andere elementen van het totaalresultaat opgenomen;
 3. Een eventueel resterende winst of resterend verlies op het afdekkingsinstrument (of de eventueel benodigde winst of het eventueel benodigde verlies om de overeenkomstig punt (a) berekende verandering in de kasstroomafdekkingsreserve te compenseren) is de afdekkingsineffectiviteit die in winst of verlies is opgenomen;
 4. Het bedrag dat overeenkomstig punt (a) in de kasstroomafdekkingsreserve is geaccumuleerd, is als volgt administratief verwerkt:
  i) indien een afgedekte verwachte toekomstige transactie tot de opname van een niet-financieel actief of niet-financieel passief leidt, dan verwijdert de Groep dat bedrag uit de kasstroomafdekkingsreserve en neemt het direct op in de eerste kostprijs of andere boekwaarde van het actief of de verplichting. Dit is geen herclassificatieaanpassing en is dus niet van invloed op de andere elementen van het totaalresultaat;
  ii) voor iedere andere kasstroomafdekking dan die welke onder (i) valt, is dat bedrag als een herclassificatieaanpassing van de kasstroomafdekkingsreserve naar de winst of het verlies overgeboekt in dezelfde periode(n) waarin de afgedekte verwachte toekomstige kasstromen de winst of het verlies beïnvloeden (bijvoorbeeld in de perioden waarin rentebaten of rentelasten zijn opgenomen of wanneer een verwachte verkoop werkelijk plaatsvindt);
  iii) indien dat bedrag echter een verlies is en de Groep verwacht dat dit verlies in zijn geheel of voor een deel in één of meer toekomstige perioden niet realiseerbaar zal zijn, dan wordt het naar verwachting niet-realiseerbare bedrag onmiddellijk als een herclassificatieaanpassing naar de winst of het verlies overgeboekt.

Het merendeel van de afgedekte posities is transactiegerelateerd. De tijdswaarde van opties, termijnelementen van termijncontracten, en valutabasisspreads van financiële instrumenten die de posities afdekken beïnvloeden de winst of het verlies op hetzelfde moment als deze afgedekte posities.

Hedge accounting wordt beëindigd op prospectieve basis wanneer de afdekkingsrelatie (of een deel van een afdekkingsrelatie) niet meer aan de criteria voldoet (in voorkomend geval, na met herbalancering van de afdekkingsrelatie rekening te hebben gehouden). Het betreft onder meer gevallen waarin het afdekkingsinstrument afloopt of wordt verkocht, beëindigd of uitgeoefend.

Wanneer de Groep hedge accounting voor een kasstroomafdekking beëindigt, dan moet hij het bedrag dat in de kasstroomafdekkingsreserve is geaccumuleerd, als volgt administratief verwerken:

 • Indien wordt verwacht dat de afgedekte toekomstige kasstromen nog wel kunnen plaatsvinden, dan blijft dat bedrag in de kasstroomafdekkingsreserve opgenomen totdat de toekomstige kasstromen plaatsvinden. Indien dat bedrag echter een verlies is en de Groep verwacht dat dit verlies in zijn geheel of voor een deel in één of meer toekomstige perioden niet realiseerbaar zal zijn, dan wordt het naar verwachting niet-realiseerbare bedrag onmiddellijk als een herclassificatieaanpassing naar de winst of het verlies overgeboekt;
 • Indien wordt verwacht dat de afgedekte toekomstige kasstromen niet meer zullen plaatsvinden, dan moet dat bedrag onmiddellijk als een herclassificatieaanpassing van de kasstroomafdekkingsreserve naar de winst of het verlies worden overgeboekt. Een afgedekte toekomstige kasstroom die niet langer zeer waarschijnlijk zal plaatsvinden, kan nog wel naar verwachting plaatsvinden.

De volgende tabel geeft de financiële instrumenten weer per categorie, opgesplitst in vlottende en vaste activa en passiva.

In € miljoen

 

2018

 

2017

 

Boekwaarde

 

Classificatie

 

Boekwaarde

 

Classificatie

Vaste activa – Financiële instrumenten

 

328

 

 

 

376

 

 

Financiële activa beschikbaar voor verkoop

 

 

 

 

 

44

 

Beschikbaar voor verkoop

Eigen vermogensinstrumenten gewaardeerd aan reële waarde via andere elementen van het totaalresultaat

 

51

 

Financiële activa gewaardeerd aan reële waarde via andere elementen van het totaalresultaat

 

 

 

 

Leningen en overige vaste activa (behalve overschotten van het pensioenfonds)

 

277

 

Financiële activa gewaardeerd aan geamortiseerde kostprijs

 

332

 

Leningen en vorderingen

Vlottende activa – Financiële instrumenten

 

2.801

 

 

 

2.695

 

 

Handelsvorderingen

 

1.434

 

Financiële activa gewaardeerd aan geamortiseerde kostprijs

 

1.462

 

Leningen en vorderingen

Overige financiële instrumenten

 

101

 

 

 

89

 

 

Andere verhandelbare effecten > 3 maanden

 

68

 

Financiële activa gewaardeerd aan geamortiseerde kostprijs

 

56

 

Leningen en vorderingen

Valutaswaps

 

1

 

Aangehouden voor handelsdoeleinden

 

4

 

Aangehouden voor handelsdoeleinden

Overige vlottende financiële activa

 

32

 

Financiële activa gewaardeerd aan geamortiseerde kostprijs

 

28

 

Leningen en vorderingen

Financiële instrumenten – Operationeel

 

162

 

 

 

153

 

 

Aangehouden voor handelsdoeleinden

 

151

 

Aangehouden voor handelsdoeleinden

 

130

 

Aangehouden voor handelsdoeleinden

Afgeleide financiële instrumenten gedocumenteerd in kasstroomafdekkingen

 

12

 

Kasstroomafdekkingen

 

23

 

Kasstroomafdekkingen

Geldmiddelen en kasequivalenten

 

1.103

 

Financiële activa gewaardeerd aan geamortiseerde kostprijs

 

992

 

Leningen en vorderingen

Totaal activa – Financiële instrumenten

 

3.128

 

 

 

3.071

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Langlopende verplichtingen – Financiële instrumenten

 

3.301

 

 

 

3.362

 

 

Financiële schulden

 

3.180

 

 

 

3.182

 

 

Obligatieleningen

 

2.937

 

Financiële verplichtingen gewaardeerd aan geamortiseerde kostprijs

 

2.856

 

Financiële verplichtingen gewaardeerd aan geamortiseerde kostprijs

Andere langlopende schulden

 

208

 

Financiële verplichtingen gewaardeerd aan geamortiseerde kostprijs

 

282

 

Financiële verplichtingen gewaardeerd aan geamortiseerde kostprijs

Langlopende financiële leaseverplichtingen

 

35

 

Financiële leaseverplichtingen gewaardeerd aan geamortiseerde kostprijs

 

44

 

Financiële leaseverplichtingen gewaardeerd aan geamortiseerde kostprijs

Overige verplichtingen

 

121

 

Financiële verplichtingen gewaardeerd aan geamortiseerde kostprijs

 

180

 

Financiële verplichtingen gewaardeerd aan geamortiseerde kostprijs

Kortlopende verplichtingen – Financiële instrumenten

 

2.416

 

 

 

2.652

 

 

Financiële schulden

 

630

 

 

 

1.044

 

 

Financiële schulden op korte termijn (behalve financiële leaseverplichtingen)

 

616

 

Financiële verplichtingen gewaardeerd aan geamortiseerde kostprijs

 

1.015

 

Financiële verplichtingen gewaardeerd aan geamortiseerde kostprijs

Valutaswaps

 

12

 

Aangehouden voor handelsdoeleinden

 

27

 

Aangehouden voor handelsdoeleinden

Kortlopende financiële leaseverplichtingen

 

1

 

Financiële leaseverplichtingen gewaardeerd aan geamortiseerde kostprijs

 

2

 

Financiële leaseverplichtingen gewaardeerd aan geamortiseerde kostprijs

Handelsschulden

 

1.439

 

Financiële verplichtingen gewaardeerd aan geamortiseerde kostprijs

 

1.330

 

Financiële verplichtingen gewaardeerd aan geamortiseerde kostprijs

Financiële instrumenten – Operationeel

 

194

 

 

 

130

 

 

Aangehouden voor handelsdoeleinden

 

151

 

Aangehouden voor handelsdoeleinden

 

123

 

Aangehouden voor handelsdoeleinden

Afgeleide financiële instrumenten gedocumenteerd in kasstroomafdekkingen

 

43

 

Kasstroomafdekkingen

 

7

 

Kasstroomafdekkingen

Te betalen dividenden

 

154

 

Financiële verplichtingen gewaardeerd aan geamortiseerde kostprijs

 

147

 

Financiële verplichtingen gewaardeerd aan geamortiseerde kostprijs

Totaal financiële verplichtingen – Financiële instrumenten

 

5.717

 

 

 

6.014

 

 

F35.A. Overzicht van de financiële instrumenten

De volgende tabel geeft een overzicht van de boekwaarden van alle financiële instrumenten volgens waarderingscategorie zoals gedefinieerd door IFRS 9 Financiële instrumenten en IAS 39 Financiële instrumenten: opname en waardering.

In € miljoen

 

2018

 

2017

 

Boekwaarde

 

Boekwaarde

Reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening

 

 

 

 

Aangehouden voor handelsdoeleinden (financiële instrumenten – operationeel – zie toelichting F29)

 

151

 

130

Aangehouden voor handelsdoeleinden (overige financiële instrumenten – zie toelichting F36, tabel Veranderingen in de financiële schuld)

 

1

 

4

Afgeleide financiële instrumenten gedocumenteerd in kasstroomafdekkingen (zie toelichting F29)

 

12

 

23

Financiële activa gewaardeerd aan geamortiseerde kostprijs

 

 

 

 

Financiële activa gewaardeerd aan geamortiseerde kostprijs (inclusief geldmiddelen en kasequivalenten, handelsvorderingen, leningen en andere kortlopende/langlopende activa, behalve de overschotten van het pensioenfonds)

 

2.914

 

2.870

Financiële activa beschikbaar voor verkoop (IAS 39)

 

 

 

44

Financiële activa gewaardeerd aan reële waarde via andere elementen van het totaalresultaat

 

 

 

 

Eigen vermogensinstrumenten gewaardeerd aan reële waarde via andere elementen van het totaalresultaat (IFRS 9)

 

51

 

 

Totaal financiële activa

 

3.128

 

3.071

 

 

 

 

 

Reële waarde met verwerking van waardeveranderingen in de winst- en verliesrekening

 

 

 

 

Aangehouden voor handelsdoeleinden (financiële instrumenten – operationeel – zie toelichting F37)

 

–151

 

–123

Aangehouden voor handelsdoeleinden (financiële schuld – zie toelichting F36, tabel veranderingen in de financiële schuld

 

–12

 

–27

Afgeleide financiële instrumenten gedocumenteerd in kasstroomafdekkingen (zie toelichting F37)

 

–43

 

–7

Financiële verplichtingen gewaardeerd aan geamortiseerde kostprijs

 

 

 

 

Financiële verplichtingen gewaardeerd tegen geamortiseerde kostprijs (inclusief financiële schulden op lange termijn, overige langlopende verplichtingen, kortlopende financiële schulden en handelsschulden, exclusieve financiële leaseverplichtingen)

 

–5.321

 

–5.663

Te betalen dividenden

 

–154

 

–147

Financiële leaseverplichtingen (zie toelichting F36, tabel Veranderingen in de financiële schuld)

 

–36

 

–46

Totaal financiële verplichtingen

 

–5.717

 

–6.014

De categorie ‘Aangehouden voor handelsdoeleinden’ omvat enkel afgeleide financiële instrumenten die gebruikt worden voor het beheer van valuta- en renterisico, prijsrisico’s in verband met energie en CO2-emissierechten, index en de koers van het aandeel Solvay, maar die niet gedocumenteerd zijn als afdekkingsinstrumenten (hedge accounting conform IFRS 9). Eigen-vermogensinstrumenten gewaardeerd tegen reële waarde via Andere elementen van het totaalresultaat hebben betrekking op Solvay’s New Business Development (‘NBD’) activiteit: de Groep heeft een Corporate Venturing portefeuille samengesteld met rechtstreekse deelnemingen in start-ups en investeringen in risicokapitaalfondsen. Wanneer de Groep geen invloed van betekenis of gezamenlijke zeggenschap heeft, dan worden de investeringen gewaardeerd tegen reële waarde volgens de waarderingsrichtlijnen gepubliceerd door de European Private Equity and Venture Capital Association, en de invloed daarvan wordt opgenomen in Andere elementen van het totaalresultaat.

F35.B. Reële waarde van financiële instrumenten

Waarderingstechnieken en veronderstellingen gebruikt voor de waardering van de reële waarde

Grondslagen voor de financiële verslaggeving

Genoteerde marktprijzen zijn beschikbaar voor financiële activa en financiële passiva met standaardbepalingen en -voorwaarden die verhandeld worden op actieve markten. De reële waarden van afgeleide financiële instrumenten zijn gelijk aan hun genoteerde prijzen (indien beschikbaar). Als dergelijke marktprijzen niet beschikbaar zijn wordt de reële waarde van de financiële instrumenten bepaald op basis van een verdisconteerde kasstroomanalyse met gebruik van de toepasselijke rendementscurven die afgeleid zijn van genoteerde rentevoeten met gelijkaardige looptijden of de contracten voor niet-optionele afgeleide financiële instrumenten. De reële waarde van optionele afgeleide financiële instrumenten wordt bepaald op basis van optiewaarderingsmodellen, met inachtneming van contante waarde van de verwachte risicogewogen toekomstige rendementen aan de hand van formules op basis van marktreferenties.

De reële waarden van andere financiële activa en verplichtingen worden bepaald in overeenstemming met de algemeen aanvaarde waarderingsmodellen op basis van verdisconteerde kasstroomanalyses.

Reële waarde van financiële instrumenten gewaardeerd tegen hun geamortiseerde kostprijs

In € miljoen

 

2018

 

2017

 

Niveau van reële waarde

 

Boekwaarde

 

Reële waarde

 

Boekwaarde

 

Reële waarde

 

Vaste activa – Financiële instrumenten

 

277

 

277

 

332

 

332

 

 

Leningen en overige vaste activa (behalve overschotten van het pensioenfonds)

 

277

 

277

 

332

 

332

 

2

Langlopende verplichtingen – Financiële instrumenten

 

–3.301

 

–3.396

 

–3.362

 

–3.550

 

 

Obligatieleningen

 

–2.937

 

–3.032

 

–2.856

 

–3.044

 

1

Andere langlopende schulden

 

–208

 

–208

 

–282

 

–282

 

2

Overige verplichtingen

 

–121

 

–121

 

–180

 

–180

 

2

Langlopende financiële leaseverplichtingen

 

–35

 

–35

 

–44

 

–44

 

2

De boekwaarde van de vlottende financiële activa en passiva wordt geacht de reële waarde te benaderen gezien de korte looptijden.

Financiële instrumenten gewaardeerd tegen reële waarde in het geconsolideerde overzicht van de financiële positie

De tabel “Financiële instrumenten gewaardeerd tegen reële waarde in het geconsolideerde overzicht van de financiële positie” geeft een analyse van financiële instrumenten die na initiële opname gewaardeerd worden tegen reële waarde, gegroepeerd in niveaus 1 tot 3 volgens de mate waarin de reële waarde observeerbaar is. Financiële instrumenten, geclassificeerd als aangehouden voor handelsdoeleinden en als afdekkingsinstrumenten in kasstroomafdekkingen zijn voornamelijk gegroepeerd in niveaus 1 en 2. De reële waarde daarvan wordt bepaald op basis van forward pricing- en swapmodellen, gebruikmakend van een berekening van de contante waarde. Deze modellen bevatten verschillende inputs, waaronder spot valutakoersen en interestvoeten van de respectieve valuta, valutabasisspreads tussen de respectieve valuta, rentecurves en toekomstige rentecurves van de onderliggende grondstof. Eigen-vermogensinstrumenten gewaardeerd tegen reële waarde via Andere elementen van het totaalresultaat vallen in niveau 3 en worden gemeten op basis van een contantewaardeanalyse.

Conform de interne regels van de Groep ligt de verantwoordelijkheid voor de waardering tegen reële waarde bij (a) de thesaurieafdeling voor niet van energie afgeleide financiële instrumenten en niet-afgeleide financiële verplichtingen, (b) de afdeling Sustainable Development & Energy voor de van energie afgeleide financiële instrumenten en (c) de afdeling Financiën voor niet-afgeleide financiële activa.

Financiële instrumenten gewaardeerd tegen reële waarde in het geconsolideerde overzicht van de financiële positie

In € miljoen

 

2018

 

Niveau 1

 

Niveau 2

 

Niveau 3

 

Totaal

Aangehouden voor handelsdoeleinden

 

63

 

89

 

 

 

152

Wisselrisico

 

 

 

3

 

 

 

3

Energierisico

 

39

 

82

 

 

 

121

CO2 risico

 

24

 

 

 

 

 

24

Solvay-aandeel prijs

 

 

 

1

 

 

 

1

Index

 

 

 

3

 

 

 

3

Kasstroomafdekkingen

 

 

 

12

 

 

 

12

Wisselrisico

 

 

 

5

 

 

 

5

Energierisico

 

 

 

6

 

 

 

6

CO2 risico

 

 

 

1

 

 

 

1

Eigen vermogensinstrumenten gewaardeerd aan reële waarde via andere elementen van het totaalresultaat

 

 

 

 

 

51

 

51

New Business Development

 

 

 

 

 

51

 

51

Totaal (activa)

 

63

 

100

 

51

 

215

Aangehouden voor handelsdoeleinden

 

–70

 

–93

 

 

 

–163

Wisselrisico

 

 

 

–11

 

 

 

–11

Renterisico

 

 

 

–4

 

 

 

–4

Energierisico

 

–47

 

–67

 

 

 

–114

CO2 risico

 

–23

 

–3

 

 

 

–26

Solvay-aandeel prijs

 

 

 

–6

 

 

 

–6

Index

 

 

 

–3

 

 

 

–3

Kasstroomafdekkingen

 

 

 

–43

 

 

 

–43

Wisselrisico

 

 

 

–15

 

 

 

–15

Energierisico

 

 

 

–18

 

 

 

–18

CO2 risico

 

 

 

–2

 

 

 

–2

Solvay-aandeel prijs

 

 

 

–7

 

 

 

–7

Totaal (passiva)

 

–70

 

–136

 

 

 

–206

In € miljoen

 

2017

 

Niveau 1

 

Niveau 2

 

Niveau 3

 

Totaal

Aangehouden voor handelsdoeleinden

 

39

 

95

 

 

 

134

Wisselrisico

 

 

 

5

 

 

 

5

Energierisico

 

31

 

81

 

 

 

112

CO2 risico

 

8

 

1

 

 

 

9

Solvay-aandeel prijs

 

 

 

8

 

 

 

8

Kasstroomafdekkingen

 

1

 

22

 

 

 

23

Wisselrisico

 

 

 

17

 

 

 

17

Energierisico

 

 

 

3

 

 

 

3

CO2 risico

 

1

 

 

 

 

 

1

Solvay-aandeel prijs

 

 

 

3

 

 

 

3

Financiële activa beschikbaar voor verkoop

 

 

 

 

 

44

 

44

New Business Development

 

 

 

 

 

44

 

44

Totaal (activa)

 

40

 

118

 

44

 

201

Aangehouden voor handelsdoeleinden

 

–22

 

–128

 

 

 

–151

Wisselrisico

 

 

 

–24

 

 

 

–24

Renterisico

 

 

 

–5

 

 

 

–5

Energierisico

 

–21

 

–96

 

 

 

–117

CO2 risico

 

–2

 

–1

 

 

 

–3

Solvay-aandeel prijs

 

 

 

–1

 

 

 

–1

Kasstroomafdekkingen

 

0

 

–6

 

 

 

–7

Wisselrisico

 

 

 

–2

 

 

 

–2

Renterisico

 

 

 

–1

 

 

 

–1

Energierisico

 

 

 

–4

 

 

 

–4

Totaal (passiva)

 

–23

 

–135

 

 

 

–158

Wijzigingen van de periode

Aansluiting van de financiële activa en verplichtingen gewaardeerd volgens niveau 3

In € miljoen

 

2018

 

Tegen reële waarde met waarde­verande­ringen in de winst- en verlies­rekeningen

 

Aan reële waarde via andere elementen van het totaalresultaat

 

Totaal

 

Derivaten

 

Eigen vermogens­instrumenten

 

Openingssaldo op 1 januari

 

 

 

44

 

44

Totale winsten of verliezen

 

 

 

 

 

 

Opgenomen in de andere elementen van het totaalresultaat

 

 

 

3

 

3

Verwervingen

 

 

 

9

 

9

Kapitaalverminderingen

 

 

 

–5

 

–5

Eindsaldo op 31 december

 

 

 

51

 

51

In € miljoen

 

2017

 

Tegen reële waarde met waarde­verande­ringen in de winst- en verlies­rekeningen

 

Beschikbaar voor verkoop

 

Totaal

 

Derivaten

 

Aandelen

 

Openingssaldo op 1 januari

 

1

 

44

 

45

Totale winsten of verliezen

 

 

 

 

 

 

Opgenomen in de winst- en verliesrekening

 

–1

 

–3

 

–4

Opgenomen in de andere elementen van het totaalresultaat

 

 

 

–2

 

–2

Verwervingen

 

 

 

9

 

9

Vervreemdingen

 

 

 

–4

 

–4

Eindsaldo op 31 december

 

0

 

44

 

44

Opbrengsten en kosten van financiële instrumenten opgenomen in de winst-en verliesrekening en in de andere elementen van het totaalresultaat

In € miljoen

 

2018

 

2017

Opgenomen in de geconsolideerde winst- en verliesrekening

 

 

 

 

Reclassificatie van andere elementen van het totaalresultaat betreffende afgeleide financiële instrumenten aangewezen als kasstroomafdekkingen

 

 

 

 

Wisselrisico

 

–12

 

19

Energierisico

 

–3

 

7

CO2 risico

 

1

 

–1

Wijzigingen in de reële waarde van financiële instrumenten aangehouden voor handelsdoeleinden

 

 

 

 

Energierisico

 

20

 

6

CO2 risico

 

5

 

1

Opgenomen in de brutowinst

 

11

 

32

Reclassificatie van andere elementen van het totaalresultaat betreffende afgeleide financiële instrumenten aangewezen als kasstroomafdekkingen

 

 

 

 

Solvay-aandeel prijs

 

 

 

2

Wijzigingen in de reële waarde van financiële instrumenten aangehouden voor handelsdoeleinden

 

 

 

 

Solvay-aandeel prijs

 

–13

 

4

Winsten en verliezen (tijdswaarde) op afgeleide financiële instrumenten aangewezen als kasstroomafdekkingen

 

 

 

 

Wisselrisico

 

3

 

4

Operationele wisselkoerswinsten of -verliezen

 

–4

 

–9

Opgenomen in de overige operationele winsten en verliezen

 

–14

 

0

Reclassificatie van andere elementen van het totaalresultaat betreffende afgeleide financiële instrumenten aangewezen als kasstroomafdekkingen

 

 

 

 

Wisselrisico

 

 

 

2

Opgenomen in de resultaat uit portefeuillebeheer en herevaluaties

 

 

 

2

Netto rentelasten

 

–117

 

–157

Overige financieringswinsten en -verliezen (exclusief winsten en verliezen betreffende elementen die geen verband houden met financiële instrumenten)

 

 

 

 

Wisselrisico

 

–2

 

–6

Rente element van swaps

 

5

 

–20

Anderen

 

1

 

–13

Opgenomen in de financieringskosten

 

–114

 

–196

Totaal opgenomen in de geconsolideerde winst- en verliesrekening

 

–117

 

–162

Het wisselkoersverlies opgenomen in de brutowinst van € -12 miljoen is het resultaat van het opnieuw classificeren van winsten en verliezen van afgeleide financiële instrumenten aangewezen als kasstroomafdekking op zeer waarschijnlijke verkopen.

De verandering in de reële waarde van financiële instrumenten aangehouden voor handelsdoeleinden resterend in een winst van € 20 miljoen en opgenomen in de brutowinst is vooral toe te schrijven aan de prijsstijging van gas en elektriciteit in 2018. Het verlies van € 13 miljoen, opgenomen in overige operationele winsten en verliezen is het gevolg van de verandering in de reële waarde van equity swaps voor langetermijnvergoedingen.

Opbrengsten en kosten van financiële instrumenten opgenomen in de andere elementen van het totaalresultaat omvatten het volgende:

In € miljoen

 

Wisselrisico

 

Rentevoet risico

 

Grondstoffen­risico

 

Solvay-aandeel prijs risico

 

Totaal

 

2018

 

2017

 

2018

 

2017

 

2018

 

2017

 

2018

 

2017

 

2018

 

2017

Saldo op 1 januari

 

15

 

–7

 

–1

 

–1

 

–2

 

2

 

3

 

5

 

15

 

0

Reclassificatie van andere elementen van het totaalresultaat betreffende afgeleide financiële instrumenten aangewezen als kasstroomafdekkingen

 

12

 

–26

 

 

 

 

 

2

 

–6

 

 

 

–2

 

14

 

–34

Effectieve deel van de wijzigingen in de reële waarde van kasstroomafdekkingen

 

–38

 

47

 

1

 

 

 

–14

 

2

 

–9

 

–1

 

–61

 

49

Saldo op 31 december

 

–12

 

15

 

0

 

–1

 

–13

 

–2

 

–7

 

3

 

–32

 

15

De herclassificatie vanuit Andere elementen van het totaalresultaat (valutarisico) van € 12 miljoen wordt verklaard vanuit het resultaat van de herclassificatie van winsten van afgeleide financiële instrumenten aangewezen als kasstroomafdekking op zeer waarschijnlijke verkopen.

F35.C. Kapitaalmanagement

Zie 2 Kapitaal, aandelen en aandeelhouders inzake kapitaal in de Verklaring inzake deugdelijk bestuur in dit verslag.

De Groep beheert haar financieringsstructuur met als doel de continuïteit van het bedrijf veilig te stellen, het aandeelhoudersrendement te optimaliseren, een investment grade-kredietwaardigheid te handhaven en de schuldenlasten zo laag mogelijk te houden.

De kapitaalstructuur van de Groep bestaat uit eigen vermogen (inclusief eeuwigdurende hybride obligaties (zie toelichting F31 Eigen vermogen) en uit een nettoschuld (zie toelichting F36 Nettoschuld). Eeuwigdurende hybride obligaties worden in de onderliggende indicatoren van de Groep niettemin beschouwd als een schuld.

Behalve de wettelijk voorgeschreven minimale financieringsvereisten die van toepassing zijn op de dochterondernemingen van het bedrijf in verschillende landen, is Solvay niet onderhevig aan extra wettelijke kapitaalvereisten.

De thesaurieafdeling bewaakt de kapitaalstructuur op continue basis onder het gezag en het toezicht van de Chief Financial Officer. Waar nodig wordt de juridische afdeling betrokken om naleving van juridische en contractuele bepalingen te waarborgen.

F35.D. Beheer van financiële risico’s

De Groep is blootgesteld aan marktrisico’s als gevolg van bewegingen in wisselkoersen, rentevoeten en andere marktprijzen (energieprijzen, CO2-emissierechten en aandelenkoersen). Het hoger kader van de Groep houdt toezicht op het beheer van deze risico’s en wordt daarbij ondersteund door de thesaurieafdeling (risico’s die geen betrekking hebben op grondstoffen) en de afdeling Sustainable Development & Energy van Solvay, die adviseert over financiële risico’s en de juiste manier van beheersing van de financiële risico’s van de Groep. Beide afdelingen waarborgen het hoger kader van de Groep dat de financieel risico-activiteiten beheerst worden met de juiste beleidsmaatregelen en procedures en dat financiële risico’s worden geïdentificeerd, vastgesteld en beheerst overeenkomstig de beleidsmaatregelen en risicodoelstellingen van de Groep. De Solvay Groep gebruikt afgeleide financiële instrumenten om zich in te dekken tegen duidelijk geïdentificeerde risico’s op het gebied van valuta, rente, index, energieprijs, en CO2-emissierechten (afdekkingsinstrumenten). Alle afgeleide activiteiten voor risicobeheerdoelstellingen worden uitgevoerd door gespecialiseerde teams met de juiste vaardigheden, ervaringen en supervisie. Toch zijn niet altijd de vereiste voorwaarden vervuld om de hedge accounting te kunnen toepassen.

Verder is de Groep eveneens blootgesteld aan liquiditeits- en kredietrisico’s.

Het merendeel van de afdekkingsinstrumenten gehouden door de Groep hebben een looptijd van minder dan een jaar.

Valutarisico

De Groep is een multigespecialiseerd chemisch bedrijf met activiteiten wereldwijd, en verricht derhalve transacties uitgedrukt in vreemde valuta. Als gevolg daarvan is de Groep blootgesteld aan wisselkoersfluctuaties. In 2018 ging het daarbij vooral om de Amerikaanse dollar, de Chinese renminbi, de Braziliaanse real, de Mexicaanse peso en de Japanse yen.

Om het valutarisico te beperken heeft de Groep een beleid voor afdekking ontwikkeld gebaseerd op de volgende principes: financiering van activiteiten in lokale munt en de afdeling van transactionele valutarisico’s op het moment van facturering (zekere risico’s). Activiteiten in vreemde valuta worden door de Groep voortdurend bewaakt, en waar nodig wordt de blootstelling aan wisselkoersen van verwachte kasstromen afgedekt.

De blootstelling aan wisselkoersen wordt beheerd binnen goedgekeurde beleidsparameters door gebruik te maken van termijncontracten en andere afgeleide financiële instrumenten zoals opties.

In de loop van 2018 is de wisselkoers EUR/USD geëvolueerd van 1,1995 begin januari tot 1,1455 op het einde van december. In de loop van 2017 is de wisselkoers EUR/USD geëvolueerd van 1,0538 begin januari tot 1,1995 op het einde van december.

De gevoeligheid van de EBITDA voor de Amerikaanse dollar bedraagt ongeveer € 120 miljoen per $ -0,10 verandering van de koers t.o.v. de euro, waarvan 2/3 voor conversie en 1/3 voor transacties, waarvan het laatste grotendeels wordt afgedekt.

Eind 2018 zorgde de opwaardering van de dollar ten opzichte van de euro voor een stijging van de nettoschuld met ongeveer € 129 miljoen per $ 0,10 fluctuatie t.o.v. de euro. Een daling van de dollar ten opzichte van de euro zou zorgen voor een afname van de nettoschuld met ongeveer € 108 miljoen per $ 0,10 fluctuatie t.o.v. de euro.

Eind 2017 zorgde de opwaardering van de dollar ten opzichte van de euro voor een stijging van de nettoschuld met ongeveer € 146 miljoen per $ 0,10 fluctuatie t.o.v. de euro. Een daling van de dollar ten opzichte van de euro zou zorgen voor een afname van de nettoschuld met ongeveer € 123 miljoen per $ 0,10 fluctuatie t.o.v. de euro.

Het valutarisico van de Groep kan opgedeeld worden in twee categorieën: omrekeningrisico en transactierisico.

Omrekeningrisico

Het omrekeningsrisico is het risico dat de geconsolideerde jaarrekening van de Groep beïnvloedt en dat verbonden is met deelnemingen die activiteiten hebben in valuta andere dan de euro (rapporteringsvaluta van de Groep).

Gedurende 2017 en 2018 heeft de Groep het valutarisico van buitenlandse activiteiten niet afgedekt.

Transactierisico

Het transactierisico is het valutarisico in verband met een specifieke transactie, zoals de aan- of verkoop door een bedrijf van de Groep in een andere valuta dan zijn functionele valuta.

Voor zover mogelijk beheert de Groep het transactierisico op vorderingen en leningen centraal en, als dit niet mogelijk is, op lokaal niveau.

De keuze van de valuta waarin de lening wordt aangegaan hangt vooral af van de kansen die de diverse geldmarkten bieden. Dit betekent dat de gekozen valuta niet per se dezelfde is als die van het land waar de fondsen zullen worden geïnvesteerd. Niettemin worden de operationele entiteiten doorgaans in de functionele valuta gefinancierd.

In de opkomende landen is het niet altijd mogelijk op de lokale financiële markten geld te lenen in de valuta van het land, ofwel omdat deze markten te krap zijn en er geen fondsen beschikbaar zijn, ofwel omdat de financiële voorwaarden ongunstig zijn. In zo’n geval moet de Groep ontlenen in een andere valuta. De Groep overweegt niettemin mogelijkheden om haar schulden te herfinancieren in de lokale valuta van deze opkomende landen.

Afgeleide financiële instrumenten worden initieel gewaardeerd tegen reële waarde op het moment van het aangaan van het afgeleide contract en worden geclassificeerd in twee hieronder beschreven categorieën:

Aangehouden voor handelsdoeleinden

Het transactierisico wordt beheerd met spottransacties of termijncontracten. Behalve indien ze gedocumenteerd zijn als afdekkingsinstrumenten (zie hiervoor) worden deze contracten geclassificeerd als aangehouden voor handelsdoeleinden.

Eind 2018 fluctueerde de nominale bedragen aangehouden voor handelsdoeleinden met € 267 miljoen. Deze ontwikkeling is vooral toe te schrijven aan de aanhoudende centralisatie van kasgelden (om te rekenen indien in vreemde valuta) en interne herstructureringsactiviteiten.

De volgende tabel geeft een overzicht van de nominale bedragen weer van contracten van de Groep voor afgeleide financiële instrumenten, die aan het eind van de periode uitstonden:

In € miljoen

 

Net notioneel bedrag(1)

 

Reële waarde activa

 

Reële waarde verplichtingen

 

2018

 

2017

 

2018

 

2017

 

2018

 

2017

(1)

Long/(short) posities (wanneer de valutatransactie geen betrekking heeft op de euro, worden beide nominale bedragen netto gepresenteerd)

Aangehouden voor handelsdoeleinden

 

138

 

–129

 

3

 

5

 

–11

 

–24

Totaal

 

138

 

–129

 

3

 

5

 

–11

 

–24

Kasstroomafdekkingen

De Groep gebruikt derivaten om zich af te dekken tegen geïdentificeerde wisselkoersrisico’s. Deze worden als afdekkinginstrumenten gedocumenteerd tenzij zij een opgenomen financieel actief of passief afdekken waarbij in het algemeen geen kasstroomafdekking gedocumenteerd is. Het merendeel van de afgedekte posities is transactiegerelateerd.

Eind 2018 heeft de Groep wat betreft haar toekomstige blootstelling voornamelijk de verwachte omzet (korte positie) afgedekt voor een nominaal bedrag van USD 852 miljoen (€ 744 miljoen) en JP¥ 12.713 miljoen (€ 101 miljoen). Nagenoeg alle kasstroomafdekkingen die eind december 2018 bestonden, zullen in de komende 12 maanden worden afgewikkeld en gedurende die periode de winst of verlies beïnvloeden.

De volgende tabel geeft een overzicht van de nominale bedragen weer van contracten van Solvay voor afgeleide financiële instrumenten, die aan het eind van de periode uitstonden:

Nominale nettobedragen(1)

2018

 

Notioneel bedrag van het instrument(1)

 

Notioneel bedrag van het afgedekte element(1)

 

Percentage van afgedekte blootstelling

 

Gemiddelde wisselkoers afdekking per risicocategorie

 

Kasstroom­afdekkingen reserves

 

Reële waarde van de afdekkingsinstrument

Kasstroom­afdekkingen – Aankopen en verkopen prognose(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigen vermogen

 

Activa

 

Verplich­tingen

 

In € miljoen

 

 

 

 

 

In € miljoen

(1)

Long/(short) posities

(2)

Conform het beleid van de thesaurieafdeling bereikt het percentage afgedekte blootstelling in het 1e kwartaal 2019 het progressieve minimale niveau van 60%

(3)

De afdekkingsinstrumenten zijn gealloceerd onder de post: “Overige vorderingen” en “Overige verplichtingen” in het geconsolideerde overzicht van de financiële positie.

JPY/EUR

 

–71

 

–104

 

68%

 

129,52

 

–2

 

0

 

–2

JPY/USD

 

–30

 

–53

 

57%(2)

 

109,32

 

0

 

0

 

0

USD/BRL

 

–142

 

–244

 

58%(2)

 

3,94

 

–1

 

3

 

–2

USD/CNY

 

–128

 

–283

 

45%(2)

 

6,71

 

–3

 

0

 

–3

USD/EUR

 

–408

 

–501

 

81%

 

1,18

 

–8

 

0

 

–8

USD/MXN

 

–47

 

–86

 

55%(2)

 

20,78

 

1

 

1

 

0

USD/THB

 

–19

 

–35

 

54%(2)

 

32,54

 

0

 

0

 

0

Totaal

 

–845

 

–1.305

 

 

 

 

 

–12

 

5

 

–15

2017

 

Notioneel bedrag van het instrument(1)

 

Notioneel bedrag van het afgedekte element(1)

 

Percentage van afgedekte blootstelling

 

Gemiddelde wisselkoers afdekking per risicocategorie

 

Kasstroom­afdekkingen reserves

 

Reële waarde van de afdekkingsinstrument

Kasstroom­afdekkingen – Aankopen en verkopen prognose(3)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigen vermogen

 

Activa

 

Verplich­tingen

 

In € miljoen

 

 

 

 

 

In € miljoen

(1)

Long/(short) posities

(2)

Conform het beleid van de thesaurieafdeling heeft het percentage afgedekte blootstelling in het 1e kwartaal 2018 het progressieve minimale niveau van 60% bereikt.

(3)

De afdekkingsinstrumenten zijn gealloceerd onder de post: “Overige vorderingen” en “Overige verplichtingen” in het geconsolideerde overzicht van de financiële positie.

JPY/EUR

 

–67

 

–89

 

76%

 

128,35

 

3

 

3

 

 

JPY/USD

 

–37

 

–59

 

63%

 

110,63

 

0

 

0

 

 

USD/BRL

 

–83

 

–188

 

44%(2)

 

3,35

 

–2

 

0

 

–1

USD/CNY

 

–103

 

–176

 

59%(2)

 

6,71

 

2

 

2

 

 

USD/EUR

 

–288

 

–505

 

57%(2)

 

1,17

 

10

 

11

 

–1

Totaal

 

–579

 

–1.016

 

 

 

 

 

15

 

17

 

–2

Renterisico

Zie ook Financiële risico’s in het hoofdstuk over Risicobeheer van dit verslag voor meer informatie over het beheer van renterisico’s.

Het renterisico wordt beheerd op Groepsniveau.

De Groep is blootgesteld aan renterisico’s omdat entiteiten van de Groep leningen aangaan met zowel vaste als vlottende rentevoeten. Het renterisico wordt beheerd op Groepsniveau door middel van een geschikte mix van leningen met vaste en vlottende rentevoeten.

Blootstelling aan rentevoeten per valuta wordt hieronder samengevat (financiële schulden waarvoor vlottende rentevoeten zijn afgedekt door renteswaps en cross-currency renteswaps worden opgenomen onder vastrentende financiële schuld):

In € miljoen

 

Op 31 december 2018

 

Op 31 december 2017

Valuta

 

Vaste rentevoet

 

Vlottende rentevoet

 

Totaal

 

Vaste rentevoet

 

Vlottende rentevoet

 

Totaal

Financiële schulden

EUR

 

–1.709

 

–60

 

–1.769

 

–2.122

 

–106

 

–2.228

USD

 

–1.731

 

–12

 

–1.744

 

–1.649

 

–24

 

–1.673

SAR

 

–112

 

0

 

–112

 

–116

 

–17

 

–133

THB

 

–13

 

–13

 

–27

 

–16

 

–18

 

–34

BRL

 

–16

 

–1

 

–17

 

–20

 

–1

 

–21

CNY

 

–81

 

0

 

–82

 

–98

 

0

 

–98

Andere

 

–27

 

–32

 

–59

 

–2

 

–37

 

–39

Totaal

 

–3.690

 

–120

 

–3.810

 

–4.024

 

–202

 

–4.226

Geldmiddelen en kasequivalenten

EUR

 

 

 

391

 

391

 

 

 

237

 

237

USD

 

 

 

382

 

382

 

 

 

352

 

352

CAD

 

 

 

7

 

7

 

 

 

100

 

100

THB

 

 

 

17

 

17

 

 

 

34

 

34

SAR

 

 

 

4

 

4

 

 

 

16

 

16

BRL

 

 

 

67

 

67

 

 

 

67

 

67

CNY

 

 

 

77

 

77

 

 

 

54

 

54

KRW

 

 

 

32

 

32

 

 

 

23

 

23

JPY

 

 

 

38

 

38

 

 

 

33

 

33

Andere

 

 

 

89

 

89

 

 

 

77

 

77

Totaal

 

 

 

1.103

 

1.103

 

 

 

992

 

992

Overige financiële instrumenten

CNY

 

 

 

67

 

67

 

 

 

57

 

57

EUR

 

 

 

17

 

17

 

 

 

26

 

26

SAR

 

 

 

15

 

15

 

 

 

0

 

0

Andere

 

 

 

3

 

3

 

 

 

6

 

6

Totaal

 

 

 

101

 

101

 

 

 

89

 

89

Totaal

 

–3.690

 

1.085

 

–2.605

 

–4.024

 

878

 

–3.146

Op het einde van 2018 had de Groep voor ongeveer € 3,7 miljard aan brutoschulden met vaste rente, met voornamelijk:

 • senior €-notes voor in totaal € 1250 miljoen met vervaldatum in 2022 en 2027 (boekwaarde € 1241 miljoen);
 • het resterende deel van de senior bonds 2023 van USD 400 miljoen (boekwaarde € 165 miljoen);
 • het resterende deel van de senior bonds 2025 van USD 250 miljoen (boekwaarde € 140 miljoen);
 • senior US$-notes voor in totaal USD 1600 miljoen (boekwaarde € 1392 miljoen);
 • Belgische thesauriebewijzen (commercial paper) voor in totaal € 246 miljoen met een looptijd van minder dan een jaar (boekwaarde € 246 miljoen).

Het effect van wijzigingen in de rentevoeten op het einde van 2018 in vergelijking met 2017 is als volgt:

In € miljoen

 

Gevoeligheid voor een stijging van 100 bp in de marktrente EUR

 

Gevoeligheid voor een vermindering van 100 bp in de marktrente EUR

 

2018

 

2017

 

2018

 

2017

Resultaat

 

–1

 

–1

 

1

 

1

De gevoeligheid voor rentevolatiliteit bleef aan het einde van 2018 stabiel in vergelijking met 2017. De schuld met vlottende rentevoet is beperkt van omvang en afgedekt met renteswaps en cross-currency renteswaps, waardoor de volatiliteit nog verder afneemt.

In € miljoen

 

Notioneel bedrag

 

Reële waarde activa

 

Reële waarde verplichtingen

 

2018

 

2017

 

2018

 

2017

 

2018

 

2017

Aangehouden voor handels­doeleinden

 

109

 

122

 

 

 

 

 

–4

 

–6

Totaal

 

109

 

122

 

 

 

 

 

–4

 

–6

De reële waarde van € -4 miljoen gerapporteerd onder ‘aangehouden voor handelsdoeleinden’ is vooral te verklaren door de cross-currency swap die in mei 2017 is afgesloten om de volatiliteit (valuta en rente) te beperken van de externe financiering afgesloten voor onze 50/50 HPPO gezamelijke bedrijfsactiviteit (Saudi Hydrogen Peroxide Company) samen met Sadara uit Saoedi-Arabië (nominaal bedrag € 104 miljoen tegen 50%).

2018
In € miljoen (behalve waar anders vermeld)

 

Notioneel bedrag van het instrument(1)

 

Notioneel bedrag van het afgedekte element(2)

 

Percentage van afgedekte blootstelling

 

Rentevoet afdekking per risico­categorie

 

Kasstroomaf­dekkingen reserves

 

Reële waarde van de afdekkings­instrument

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigen vermogen

 

Activa

 

Verplich­tingen

(1)

De afdekkingsinstrumenten zijn opgenomen onder de post: “Overige vorderingen”, en “Overige verplichtingen” in het geconsolideerde overzicht van de financiële positie.

(2)

De afgedekte positie is opgenomen onder de post: “Langlopende en kortlopende financiële schulden” in het geconsolideerd overzicht van de financiële positie.

Kasstroom­afdekkingen – Schuld met vlottende rentevoet

 

–13

 

–26

 

50%

 

Pay Fix 3,125% Receive THBFIX6M

 

 

 

 

 

 

Totaal

 

–13

 

–26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017
In € miljoen (behalve waar anders vermeld)

 

Notioneel bedrag van het instrument(1)

 

Notioneel bedrag van het afgedekte element(2)

 

Percentage van afgedekte blootstelling

 

Rentevoet afdekking per risico­categorie

 

Kasstroomaf­dekkingen reserves

 

Reële waarde van de afdekkings­instrument

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigen vermogen

 

Activa

 

Verplich­tingen

(1)

De afdekkingsinstrumenten zijn opgenomen onder de post: “Overige vorderingen”, en “Overige verplichtingen” in het geconsolideerde overzicht van de financiële positie.

(2)

De afgedekte positie is opgenomen onder de post: “Langlopende en kortlopende financiële schulden” in het geconsolideerd overzicht van de financiële positie.

Kasstroom­afdekkingen – Schuld met vlottende rentevoet

 

–16

 

–32

 

50%

 

Pay Fix 3,125% Receive THBFIX6M

 

–1

 

 

 

–1

Totaal

 

–16

 

–32

 

 

 

 

 

–1

 

 

 

–1

Overige marktrisico’s

Energieprijsrisico’s

De Groep koopt grote hoeveelheden van zijn behoeften in steenkool, aardgas en elektriciteit in Europa en de Verenigde Staten gebaseerd op de fluctuerende liquide marktindices. Om de volatiliteit van de kosten te verminderen, heeft de Groep een beleid ontwikkeld om variabele prijzen tegen vaste prijzen om te ruilen door middel van afgeleide financiële instrumenten. De meeste van deze afdekkingsinstrumenten kunnen gedocumenteerd worden als afdekkingsinstrumenten voor de onderliggende aankoopovereenkomsten. Inkopen van fysieke energie tegen vaste prijzen aangeduid als overeenkomsten “voor eigen gebruik” (geen derivaten) vormen een natuurlijke afdekking en zijn niet opgenomen in deze toelichting. Zo wordt ook de blootstelling van de Groep aan de CO2-prijs gedeeltelijk afgedekt door termijnaankopen van EUA’s (European Union Allowance) die gedocumenteerd kunnen worden als afdekkingsinstrumenten of als overeenkomsten voor eigen gebruik.

Tenslotte kunnen bepaalde blootstellingen aan gas-elektriciteit en steenkool-elektriciteit spreads ontstaan uit de productie van elektriciteit in Solvay-sites (meestal in warmtekrachteenheden in Europa), die kunnen afgedekt worden via termijnaankopen en -verkopen en opties. In dat geval wordt kasstroomafdekking toegepast.

Energy Services

De financiële afdekking van energieprijsrisico’s en de CO2-emissierechtenprijsrisico wordt centraal beheerd door Energy Services voor alle entiteiten van de Groep.

Energy Services voert ook handelstransacties uit met betrekking tot energie en CO2, met een resterende prijsblootstelling van nagenoeg nul.

De volgende tabellen geven de nominale bedragen en de reële waarden van de openstaande energie- en CO2-afgeleide financiële instrumenten op het einde van de verslagperiode weer:

In € miljoen (behalve waar anders vermeld)

 

Notioneel bedrag(1)

 

Notioneel bedrag (in eenheden)

 

Reële waarde van de instrument – Activa

 

Reële waarde van de instrument – Verplichting

Aangehouden voor handels­doeleinden

 

2018

 

2017

 

2018

 

2017

 

 

 

2018

 

2017

 

2018

 

2017

(1)

De afdekkingsinstrumenten zijn opgenomen onder de post: “Overige vorderingen”, en “Overige verplichtingen” in het geconsolideerde overzicht van de financiële positie.

Steenkool

 

15

 

14

 

120.000

 

258.000

 

Tons

 

2

 

4

 

–2

 

–4

Elektriciteit

 

613

 

421

 

15.850.229

 

11.827.898

 

MW

 

87

 

63

 

–85

 

–63

Standaardkwaliteit gas

 

416

 

453

 

18.962.646

 

14.659.141

 

MWh

 

32

 

46

 

–27

 

–43

CO2

 

45

 

32

 

5.594.159

 

5.266.000

 

Tons

 

24

 

8

 

–26

 

–10

Totaal

 

1.089

 

920

 

 

 

 

 

 

 

145

 

121

 

–140

 

–120

De in onderstaande tabellen opgenomen bedragen zijn inclusief de afdekkingsbehoeftes van GBU's van de Groep beheerd via Energy Services, en niet de volledige afdekkingsbehoefte voor energie van de Groep.

2018
In € miljoen (behalve waar anders vermeld)

 

Notioneel bedrag(1)

 

Notioneel bedrag (in eenheden)

 

Notioneel bedrag van het afgedekte element

 

Notioneel bedrag van het afgedekte element (in eenheden)

 

Percentage van afgedekte blootstelling

 

Gemiddelde prijs afdekking per risico­categorie

 

Kasstroom­afdekkingen reserves

 

Reële waarde van de instrument – Activa

 

Reële waarde van de instrument – Verplich­ting

(1)

De afdekkingsinstrumenten zijn opgenomen onder de post: “Overige vorderingen”, en “Overige verplichtingen” in het geconsolideerde overzicht van de financiële positie.

Kasstroom­afdekkingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benzine

 

7

 

9.088

 

Tons

 

43

 

50.000

 

Tons

 

18%

 

796

 

EUR/ton

 

 

 

 

 

 

Steenkool

 

17

 

252.000

 

Tons

 

54

 

624.800

 

Tons

 

40%

 

77

 

USD/ton

 

2

 

2

 

 

Elektriciteit

 

104

 

1.765.121

 

MWh

 

104

 

1.765.000

 

MWh

 

100%

 

59

 

EUR/MWh

 

–8

 

2

 

–10

Standaardkwaliteit gas

 

129

 

6.904.347

 

MWh

 

210

 

13.938.999

 

MWh

 

50%

 

19

 

EUR/MWh

 

–7

 

3

 

–10

Totaal

 

257

 

 

 

 

 

411

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–13

 

7

 

–20

2017
In € miljoen (behalve waar anders vermeld)

 

Notioneel bedrag(1)

 

Notioneel bedrag (in eenheden)

 

Notioneel bedrag van het afgedekte element

 

Notioneel bedrag van het afgedekte element (in eenheden)

 

Percentage van afgedekte blootstelling

 

Gemiddelde prijs afdekking per risico­categorie

 

Kasstroom­afdekkingen reserves

 

Reële waarde van de instrument – Activa

 

Reële waarde van de instrument – Verplich­ting

(1)

De afdekkingsinstrumenten zijn opgenomen onder de post: “Overige vorderingen”, en “Overige verplichtingen” in het geconsolideerde overzicht van de financiële positie.

Kasstroom­afdekkingen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Steenkool

 

16

 

195.000

 

Tons

 

116

 

1.315.201

 

Tons

 

15%

 

84

 

USD/ton

 

2

 

1

 

 

Elektriciteit

 

13

 

235.900

 

MWh

 

22

 

400.960

 

MWh

 

59%

 

47

 

EUR/MWh

 

–8

 

 

 

 

Standaardkwaliteit gas

 

48

 

3.522.016

 

MWh

 

103

 

3.663.973

 

MWh

 

96%

 

12

 

EUR/MWh

 

–7

 

3

 

–5

CO2

 

27

 

7.208.000

 

Tons

 

67

 

8.383.346

 

Tons

 

86%

 

8

 

EUR/ton

 

 

 

 

 

 

Totaal

 

104

 

 

 

 

 

306

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–13

 

4

 

–5

Performance Share Units (PSU)-risico op aandelenkoers Solvay

Om de volatiliteit van de aandelenkoers van Solvay te neutraliseren, hetgeen van invloed is op de schuldwaardering in verband met PSU’s (met daaraan verbonden kosten voor de werkgever), heeft de Groep equityswaps afgesloten.

2018
In € miljoen (behalve waar anders vermeld)

 

Notioneel bedrag(1)

 

Notioneel bedrag (aantal van PSUs)

 

Notioneel bedrag van het afgedekte element(2)

 

Notioneel bedrag van het afgedekte element (aantal van PSUs)(2)

 

Percentage van afgedekte blootstelling

 

Afgedekte uitoefenprijs per risico­categorie (in €)

 

Kasstroo­mafdekkingen reserves

 

Reële waarde van de afdekkings­instrument

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigen vermogen

 

Activa

 

Verplich­tingen

(1)

De afdekkingsinstrumenten zijn opgenomen onder de post: “Overige vorderingen”, en “Overige verplichtingen” in het geconsolideerde overzicht van de financiële positie.

(2)

Inclusief sociale lasten

Kasstroom­afdekkingen – PSU Solvay-aandeel prijs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSU Plan 2017 – Solvay-aandeelprijs (prognose)

 

–8

 

260.470

 

–9

 

288.863

 

90%

 

111,95

 

–2

 

 

 

–2

PSU Plan 2018 – Solvay-aandeelprijs (prognose)

 

–16

 

246.255

 

–18

 

279.853

 

88%

 

113,10

 

–5

 

 

 

–5

Totaal

 

–24

 

506.725

 

–27

 

568.716

 

 

 

 

 

–7

 

 

 

–7

2017
In € miljoen (behalve waar anders vermeld)

 

Notioneel bedrag(1)

 

Notioneel bedrag (aantal van PSUs)

 

Notioneel bedrag van het afgedekte element(2)

 

Notioneel bedrag van het afgedekte element (aantal van PSUs)(2)

 

Percentage van afgedekte blootstelling

 

Afgedekte uitoefenprijs per risico­categorie (in €)

 

Kasstroo­mafdekkingen reserves

 

Reële waarde van de afdekkings­instrument

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigen vermogen

 

Activa

 

Verplich­tingen

(1)

De afdekkingsinstrumenten zijn opgenomen onder de post: “Overige vorderingen”, en “Overige verplichtingen” in het geconsolideerde overzicht van de financiële positie.

(2)

Inclusief sociale lasten

Kasstroom­afdekkingen – PSU Solvay-aandeel prijs

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PSU Plan 2016 – Solvay-aandeelprijs (prognose)

 

–7

 

166.235

 

–9

 

209.394

 

79%

 

82,30

 

2

 

2

 

 

PSU Plan 2017 – Solvay-aandeelprijs (prognose)

 

–22

 

260.470

 

–25

 

298.982

 

87%

 

111,95

 

1

 

1

 

 

Totaal

 

–29

 

426.705

 

–34

 

508.376

 

 

 

 

 

3

 

3

 

 

Kredietrisico

Zie ook Financiële Risico’s in het hoofdstuk over Risicobeheer van dit verslag voor meer informatie over het beheer van het kredietrisico.

De Groep houdt het kredietrisico van belangrijke zakelijke partners voortdurend in de gaten.

De Groep gaat alleen transacties aan met financiële instellingen met een goede kredietwaardigheid. De Groep bewaakt en beheert blootstelling aan financiële instellingen binnen goedgekeurde kredietlimieten per tegenpartij en kredietrisicoparameters om het risico op wanbetaling te beperken.

De Groep neemt verwachte kredietverliezen op op alle handelsvorderingen: er wordt een vereenvoudigde aanpak gehanteerd en verwachte verliezen tijdens de levensduur op alle handelsvorderingen worden opgenomen gebruikmakend van de voorzieningenmatrix om de verwachte kredietverliezen op handelsvorderingen te berekenen aan de hand van historische informatie over wanbetalingen aangepast voor toekomstgerichte informatie.

De Groep classificeert klanten en de daaraan verbonden vorderingen naar verschillende categorieën, gebaseerd op de risicograad die aan klanten is toegewezen en de ouderdom van openstaande vorderingen. Voor alle vorderingen die minder dan zes maanden achterstallig zijn, hanteert de Groep percentages tussen 0,01% en 4,56% afhankelijk van de categorie. Voor vorderingen ouder dan zes maanden hanteert de Groep een percentage van 50% of 100%, afhankelijk van de categorie. De indeling van klanten wordt jaarlijks herzien voor klanten met een laag risicoprofiel, en elke zes maanden voor klanten met een hoger risicoprofiel.

Er is geen significante concentratie van kredietrisico’s voor de Groep, aangezien het kredietrisico op de vorderingen verdeeld is over een groot aantal klanten en markten.

De historische balans van handelsvorderingen, financiële instrumenten – operationeel, leningen en overige vaste activa ziet er als volgt uit:

2018
In € miljoen

 

Totaal

 

Met vermin­derde krediet­waardig­heid

 

Met voorziening voor verwachten verliezen, niet met verminderde kredietwaardigheid

 

 

 

 

 

niet vervallen

 

minder dan 30 dagen vervallen

 

30 à 60 dagen vervallen

 

60 à 90 dagen vervallen

 

meer dan 90 dagen vervallen

Handelsvorderingen

 

1.486

 

52

 

1.297

 

112

 

9

 

3

 

12

Handelsvorderingen – voorziening voor verliezen

 

–52

 

–49

 

–2

 

 

 

 

 

 

 

–1

Handelsvorderingen – netto

 

1.434

 

3

 

1.296

 

112

 

9

 

3

 

11

Financiële instrumenten – operationeel

 

162

 

 

 

162

 

 

 

 

 

 

 

 

Leningen en andere activa op lange termijn

 

344

 

152

 

192

 

 

 

 

 

 

 

 

Leningen en andere activa op lange termijn – waardeverminderingen

 

–62

 

–62

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leningen en andere activa op lange termijn – netto

 

282

 

89

 

192

 

 

 

 

 

 

 

 

Totaal

 

1.878

 

92

 

1.650

 

112

 

9

 

3

 

11

2017
In € miljoen

 

Totaal

 

Met vermin­derde krediet­waardig­heid

 

Niet met verminderde kredietwaardigheid

 

 

 

 

 

niet vervallen

 

minder dan 30 dagen vervallen

 

30 à 60 dagen vervallen

 

60 à 90 dagen vervallen

 

meer dan 90 dagen vervallen

Handelsvorderingen

 

1.510

 

51

 

1.246

 

135

 

16

 

3

 

10

Handelsvorderingen – voorziening voor verliezen

 

–49

 

–49

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handelsvorderingen – netto

 

1.462

 

3

 

1.246

 

135

 

16

 

3

 

10

Financiële instrumenten – operationeel

 

153

 

 

 

153

 

 

 

 

 

 

 

 

Leningen en andere activa op lange termijn

 

405

 

147

 

197

 

3

 

 

 

 

 

 

Leningen en andere activa op lange termijn – waardeverminderingen

 

–59

 

–59

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Leningen en andere activa op lange termijn – netto

 

346

 

87

 

197

 

3

 

 

 

 

 

 

Totaal

 

1.961

 

90

 

1.596

 

138

 

16

 

3

 

10

Onderstaande tabel geeft een overzicht van de voorziening voor verliezen op handelsvorderingen:

In € miljoen

 

2018

 

2017

Boekwaarde op 1 januari, voor invoering van IFRS 9

 

–49

 

–53

Invoering van IFRS 9

 

–6

 

 

Boekwaarde op 1 januari, na invoering van IFRS 9

 

–55

 

–53

Verwervingen

 

–12

 

–13

Gebruik

 

3

 

5

Terugneming van bijzondere waardeverminderingen

 

10

 

10

Wisselkoersverschillen

 

2

 

3

Overboeking naar activa aangehouden voor verkoop

 

–1

 

–2

Andere

 

1

 

1

Boekwaarde op 31 december

 

–52

 

–49

Liquiditeitsrisico

Zie Financieel risico in het hoofdstuk over Risicobeheer in dit verslag voor meer informatie over het beheer van het liquiditeitsrisico.

Het liquiditeitsrisico heeft betrekking op de mogelijkheid voor Solvay om zijn schulden (inclusief uitgegeven notes) te betalen of te herfinancieren, en zijn activiteiten te financieren.

Dit is mede afhankelijk van de mate waarin het bedrijf in staat is kasstromen te genereren met zijn activiteiten en niet te veel te betalen voor overnames.

De Financiële Commissie geeft zijn mening over het juiste beheer van het liquiditeitsrisico voor de financiering van de Groep op korte, middellange en lange termijn en de vereisten op het gebied van liquiditeitsbeheer.

De Groep beheert het liquiditeitsrisico door adequate reserves, bankfaciliteiten en reservekredietfaciliteiten aan te houden, door permanent toezicht op de verwachte en actuele kasstromen, en door de looptijden van financiële activa en verplichtingen op elkaar af te stemmen.

De Groep spreidt de looptijden van zijn financieringsbronnen door de tijd heen, om het bedrag dat elk jaar geherfinancierd moet worden te beperken.

De volgende tabellen geven een overzicht van de resterende contractuele looptijden voor de financiële verplichtingen met contractueel overeengekomen aflossingsperioden.

De tabellen werden opgesteld aan de hand van verdisconteerde kasstromen van financiële verplichtingen gebaseerd op de vroegste datum waarop de Groep verplicht kan worden om te betalen.

Onderstaande tabel geeft de verdisconteerde bedragen weer (boekwaarde):

2018
In € miljoen

 

Totaal

 

Binnen het eerste jaar

 

In het tweede jaar

 

In het 3e tot 5e jaar

 

Na 5 jaar

Uitstromen van geldmiddelen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handelsschulden

 

1.439

 

1.439

 

 

 

 

 

 

Te betalen dividenden

 

154

 

154

 

 

 

 

 

 

Financiële instrumenten – operationeel

 

194

 

194

 

 

 

 

 

 

Overige langlopende verplichtingen

 

121

 

 

 

37

 

85

 

 

Kortlopende financiële schulden

 

630

 

630

 

 

 

 

 

 

Langlopende financiële schulden

 

3.180

 

 

 

799

 

1.011

 

1.369

Totaal

 

5.717

 

2.416

 

836

 

1.096

 

1.369

2017
In € miljoen

 

Totaal

 

Binnen het eerste jaar

 

In het tweede jaar

 

In het 3e tot 5e jaar

 

Na 5 jaar

Uitstromen van geldmiddelen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handelsschulden

 

1.330

 

1.330

 

 

 

 

 

 

Te betalen dividenden

 

147

 

147

 

 

 

 

 

 

Financiële instrumenten – operationeel

 

130

 

130

 

 

 

 

 

 

Overige langlopende verplichtingen

 

180

 

 

 

124

 

39

 

17

Kortlopende financiële schulden

 

1.044

 

1.044

 

 

 

 

 

 

Langlopende financiële schulden

 

3.182

 

 

 

94

 

1.592

 

1.497

Totaal

 

6.014

 

2.652

 

218

 

1.631

 

1.514

Onderstaande tabellen geven de niet-verdisconteerde bedragen weer (nominale waarde):

2018
In € miljoen

 

Totaal

 

Binnen het eerste jaar

 

In het tweede jaar

 

In het 3e tot 5e jaar

 

Na 5 jaar

(1)

en op het kortlopende deel van langlopende financiële schulden

Uitstromen van geldmiddelen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handelsschulden

 

1.439

 

1.439

 

 

 

 

 

 

Te betalen dividenden

 

154

 

154

 

 

 

 

 

 

Financiële instrumenten – operationeel

 

194

 

194

 

 

 

 

 

 

Overige langlopende verplichtingen

 

121

 

 

 

37

 

85

 

 

Kortlopende financiële schulden

 

630

 

630

 

 

 

 

 

 

Langlopende financiële schulden

 

3.205

 

 

 

802

 

1.024

 

1.381

Totaal

 

5.743

 

2.416

 

838

 

1.108

 

1.381

Interesten op langlopende financiële schulden(1)

 

577

 

108

 

103

 

209

 

157

Totaal uitstromen van geldmiddelen

 

6.320

 

2.524

 

942

 

1.317

 

1.538

2017
In € miljoen

 

Totaal

 

Binnen het eerste jaar

 

In het tweede jaar

 

In het 3e tot 5e jaar

 

Na 5 jaar

(1)

en op het kortlopende deel van langlopende financiële schulden

Uitstromen van geldmiddelen:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Handelsschulden

 

1.330

 

1.330

 

 

 

 

 

 

Te betalen dividenden

 

147

 

147

 

 

 

 

 

 

Financiële instrumenten – operationeel

 

130

 

130

 

 

 

 

 

 

Overige langlopende verplichtingen

 

180

 

 

 

124

 

39

 

17

Kortlopende financiële schulden

 

1.044

 

1.044

 

 

 

 

 

 

Langlopende financiële schulden

 

3.213

 

 

 

94

 

1.602

 

1.517

Totaal

 

6.045

 

2.652

 

218

 

1.641

 

1.534

Interesten op langlopende financiële schulden(1)

 

691

 

121

 

104

 

250

 

216

Totaal uitstromen van geldmiddelen

 

6.736

 

2.773

 

323

 

1.890

 

1.750

De Groep heeft toegang tot de volgende instrumenten:

 • Een bedrag van € 246 miljoen (tegen € 400 miljoen eind 2017) was uitgevaardigd uit het Belgische Thesauriebewijsprogramma (van € 1,5 miljard (tegen € 1 miljard in 2017) na de update van het programma in 2018).  Van het Amerikaanse commercial paper-programma van USD 500 miljoen was eind 2018, evenals eind 2017, geen gebruik gemaakt. Deze twee programma’s worden gedekt door verschillende kredietlijnen;
 • Een gesyndiceerde kredietfaciliteit van € 2 miljard vervalt in 2023 (met een verdere verlengingsmogelijkheid tot 2024). Solvay heeft tevens bilaterale kredietfaciliteiten zekergesteld (~ € 994 miljoen) die over langer dan een jaar vervallen. Hiervan was eind 2018 geen gebruik gemaakt.