De nettoschuld van de Groep is het saldo van de financiële schulden en de overige financiële instrumenten, en de geldmiddelen en kasequivalenten.

In € miljoen

 

2018

 

2017

Financiële schulden

 

3.810

 

4.226

Overige financiële instrumenten

 

–101

 

–89

Geldmiddelen en kasequivalenten

 

–1.103

 

–992

Nettoschuld

 

2.605

 

3.146

De daling van de nettoschuld is toe te schrijven aan goede kasgeldgeneratie en de netto-opbrengst van de uitgifte van een hybride obligatie van € 300 miljoen.

Solvay’s investment grade-kredietwaardigheid is Baa2/P2 (stabiele vooruitzichten) van Moody’s en BBB/A2 (stabiele vooruitzichten) van Standard & Poor’s.

Financiële schulden: belangrijkste leningen

In € miljoen
(behalve waar anders vermeld)

 

 

 

2018

 

2017

 

Nominaal bedrag

 

Coupon

 

Einde looptijd

 

Door zekerheid gedekt

 

Bedrag aan geamorti­seerde kostprijs

 

Reële waarde

 

Bedrag aan geamorti­seerde kostprijs

 

Reële waarde

€ EMTN obligaties (emissie € 500 miljoen)

 

382

 

4,625%

 

2018

 

Nee

 

0

 

0

 

381

 

391

Senior obligatie US$ (144A; US$ 800 miljoen)

 

698

 

3,40%

 

2020

 

Nee

 

697

 

697

 

665

 

681

Senior obligatie €

 

750

 

1,625%

 

2022

 

Nee

 

745

 

781

 

743

 

788

Senior obligatie US$ Cytec Industries Inc (emissie US$ 400 miljoen)

 

171

 

3,5%

 

2023

 

Nee

 

165

 

167

 

156

 

167

Senior obligatie US$ Cytec Industries Inc (emissie US$ 250 miljoen)

 

143

 

3,95%

 

2025

 

Nee

 

140

 

138

 

134

 

140

Senior obligatie US$ (144A; US$ 800 miljoen)

 

698

 

4,45%

 

2025

 

Nee

 

695

 

706

 

663

 

708

Senior obligatie €

 

500

 

2,75%

 

2027

 

Nee

 

496

 

542

 

495

 

560

Totaal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.937

 

3.032

 

3.237

 

3.435

De senior US$-notes van Cytec Industries Inc. is in 2017 gedeeltelijk terugbetaald. Het uitstaande bedrag van de EMTN-obligatie van € 500 miljoen is in juni 2018 volledig terugbetaald (€ 382 miljoen), na een vervroegde aflossing van € 188 miljoen uitgevoerd in 2017.

De Groep is ten aanzien van de hierboven vermelde financiële schulden niet in gebreke gebleven. Er zijn geen financiële convenanten bij Solvay nv en de holdingmaatschappijen van de Groep.

Overige financiële instrumenten

In € miljoen

 

2018

 

2017

Valutaswaps

 

1

 

4

Andere verhandelbare effecten op meer dan 3 maanden

 

68

 

56

Overige vlottende financiële activa

 

32

 

28

Overige financiële instrumenten

 

101

 

89

De ‘Overige financiële instrumenten’ bedroegen eind 2018 € 101 miljoen tegenover € 89 miljoen eind 2017. Deze bestaan uit valutaswaps, overige verhandelbare effecten > drie maanden (bankwissels) en overige vlottende financiële activa (voornamelijk margestortingen van Energy Services voor instrumenten met een negatieve reële waarde).

Geldmiddelen en kasequivalenten

In € miljoen

 

2018

 

2017

Geldmiddelen

 

907

 

835

Termijndeposito’s

 

197

 

157

Geldmiddelen en kasequivalenten

 

1.103

 

992

Door de aard van geldmiddelen en kasequivalenten is hun boekwaarde gelijk, of zo goed als gelijk aan hun reële waarde.

Veranderingen in de financiële schuld of in overige financiële instrumenten voortvloeiende uit financieringsactiviteiten

In € miljoen

 

2017

 

2018

 

Totaal

 

Kasst­room van toename van schulden

 

Kasst­room van terug­betaling van schulden

 

Wissel­koers­wijzig­ingen

 

Wijzig­ingen in de overige vlottende financiële activa

 

Andere in kasst­romen uit financ­ierings­activiteiten

 

Overboeking van lang­lopende tot kortlopende

 

Andere

 

Totaal

Obligatieleningen

 

2.856

 

 

 

 

 

76

 

 

 

 

 

 

 

4

 

2.936

Andere langlopende schulden

 

282

 

16

 

–13

 

–1

 

 

 

 

 

–79

 

4

 

208

Langlopende financiële leaseverplichtingen

 

44

 

 

 

 

 

2

 

 

 

 

 

–3

 

–8

 

35

Langlopende verplichtingen financiële schulden

 

3.182

 

16

 

–13

 

77

 

 

 

 

 

–82

 

0

 

3.180

Financiële schulden op korte termijn (behalve financiële leaseverplichtingen)

 

1.015

 

2.428

 

–2.980

 

–1

 

 

 

126

 

79

 

–51

 

616

Valutaswaps

 

27

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

–16

 

12

Kortlopende financiële leaseverplichtingen

 

2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

–3

 

1

Kortlopende verplichtingen financiële schulden

 

1.044

 

2.428

 

–2.980

 

0

 

 

 

126

 

82

 

–70

 

630

Financiële schulden

 

4.226

 

2.444

 

–2.994

 

77

 

 

 

126

 

 

 

–70

 

3.810

Valutaswaps

 

–4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3

 

–1

Andere verhandelbare effecten op meer dan 3 maanden

 

–56

 

 

 

 

 

 

 

–11

 

 

 

 

 

 

 

–67

Overige vlottende financiële activa

 

–28

 

 

 

 

 

 

 

–14

 

11

 

 

 

 

 

–32

Overige financiële instrumenten

 

–89

 

 

 

 

 

 

 

–25

 

11

 

 

 

2

 

–101

Totaal kasstromen

 

 

 

2.444

 

–2.994

 

 

 

–25

 

137

 

 

 

 

 

 

De financiële schuld daalde van € 4226 miljoen eind 2017 naar € 3810 miljoen eind 2018.

De langlopende financiële schuld blijft redelijk stabiel:

  • enerzijds de overheveling van kortlopende financiële schuld van € 82 miljoen; en
  • anderzijds de veranderingen in wisselkoersen (€ 77 miljoen) vooral door de $ 1600 miljoen aan senior notes en senior US$ notes van Cytec Industries Inc ($ 348 miljoen).

De nettodaling van de kortlopende financiële schuld van € 1044 miljoen in 2017 naar € 630 miljoen in 2018 kan vooral worden toegeschreven aan:

  • de overboeking van de langlopende financiële schuld voor € 82 miljoen;
  • de terugbetaling van het uitstaande bedrag van de EMTN-obligatie (€ 382 miljoen);
  • de daling in commercial papers uitgegeven aan het einde van het jaar (€ 246 miljoen in 2018 versus € 400 miljoen in 2017).

De bedragen die in het kasstroomoverzicht zijn opgenomen onder ‘Toename van schulden’ en ‘Terugbetaling van schulden’ hebben onder andere betrekking op de uitgifte van € 2396 miljoen en de terugbetaling van € 2550 miljoen aan commercial papers.

De € 137 miljoen aan ‘Andere kasstromen uit financieringsactiviteiten’ heeft betrekking op de ontvangst van margestortingen in verband met activiteiten van Energy Services (zie Toelichting F18 Overige kasstromen uit financieringsactiviteiten). De uitbetalingen voor de liquiditeitsconventie van Rhodia (€ -9 miljoen) en overige financiële kosten (€ -4 miljoen) worden niet opgenomen als Overige financiële verplichtingen en geven het verschil weer met de € 123 miljoen onder ‘Andere’ in de kasstroom van financieringsactiviteiten in het geconsolideerd kasstroomoverzicht.