In € miljoen

 

2018

 

2017

ACTIVA

Vaste activa

 

13.883

 

12.996

Oprichtingskosten en immateriële activa

 

172

 

176

Materiële vaste activa

 

55

 

50

Financiële activa

 

13.656

 

12.770

Vlottende activa

 

5.457

 

7.177

Voorraden

 

0

 

1

Handelsvorderingen

 

886

 

1.033

Overige vorderingen

 

4.061

 

5.875

Geldbeleggingen en liquide middelen

 

492

 

230

Overlopende rekeningen

 

18

 

38

Totaal van de activa

 

19.340

 

20.173

PASSIVA

Eigen vermogen

 

11.207

 

11.077

Kapitaal

 

1.588

 

1.588

Uitgifte premies

 

1.200

 

1.200

Reserves

 

1.982

 

1.982

Overgedragen winst

 

6.436

 

6.307

Voorzieningen en uitgestelde belastingen

 

323

 

254

Financiële schulden

 

3.015

 

3.248

op meer dan één jaar

 

2.050

 

2.450

op ten hoogste één jaar

 

965

 

798

Handelsschulden

 

80

 

144

Overige schulden

 

4.670

 

5.410

Overlopende rekeningen

 

45

 

40

Totaal van de passiva

 

19.340

 

20.173

De daling van het balanstotaal (€ 833 miljoen) is het gevolg van een stijging van de financiële activa (€ 886 miljoen) en een daling van de vlottende activa (€ 1720 miljoen):

  • De stijging van de financiële activa (€ 886 miljoen) eind 2018 is vooral toe te schrijven aan de hogere investering in Solvay Holding Inc door de inbreng in Solvay Holding Inc van aandelen Ausimont zoals hieronder weergegeven:
  • De verwerving van Solvay Frankrijk van 33,4% aandelen Ausimont voor € 516 miljoen die vervolgens voor dezelfde waarde werden ingebracht; en
  • De inbreng van 66,6% aandelen Ausimont voorheen in handen van Solvay nv resulterend in een meerwaarde van € 367 miljoen.
  • De afname van de vlottende activa was vooral toe te schrijven aan een aanzienlijke terugbetaling van leningen en handelsvorderingen bij dochterondernemingen.

In de schulden bedragen de financiële schulden in totaal € 3015 miljoen (versus € 3248 miljoen eind 2017). De afname met € 233 miljoen is toe te schrijven aan:

  • de terugbetaling van EMTN-obligaties (€ -382 miljoen), vervangen door achtergestelde obligaties € 300 miljoen; en
  • de nettoterugbetaling van commercial papers (€ -154 miljoen).

Overige verplichtingen bestaan uit lopende rekeningen bij dochterondernemingen alsmede in 2019 uit te keren dividenden (€ 397 miljoen).