Markt en groei – strategisch risico

Preventie en bestrijding

 • Systematische en formele analyse van de markten en van de marketinguitdagingen op het gebied van investeringen en innovatieprojecten;
 • Ontwikkeling in de BBP+ van groeimarkten: Auto & Luchtvaart, Middelen & Milieu, Elektriciteit & Elektronica en Landbouw, Veevoeder & Voedsel;
 • Ontwikkeling van op maat gemaakte, essentiële oplossingen bij de belangrijkste klanten van Solvay;
 • Aanpassing van activiteiten aan nieuwe energie- en CO2-markten;
 • Meer nadruk op kasstromen en het genereren van kasmiddelen;
 • Vervreemding van bedrijfsonderdelen die wat betreft conjunctuurgevoeligheid al op de radar stonden.

Risico’s verbonden aan de betrouwbaarheid van bevoorrading en productie

Preventie en bestrijding

Voor betrouwbaarheid van productie:

 • Geografische distributie van productie-eenheden wereldwijd;
 • Onderhoud;
 • Schadepreventieprogramma om schade aan bedrijfsmiddelen en het verlies van winsten door brand; ontploffing, onbedoeld chemisch lekken en andere nadelige gebeurtenissen te voorkomen of te beperken.

Voor bevoorradingsketen:

MVO-evaluatie van derden en naleving van de Gedragscode voor Leveranciers van Solvay, eigendom van mijnen en ertsgroeven voor trona, kalksteen en zout, en energiebesparingsprogramma's.

Selectie en beheer van projecten

Preventie en bestrijding

 • Het investeringscomité verstrekt het uitvoerend comité een analyse van de efficiëntie van de kapitaaltoewijzingen en het investeringsplan;
 • Capex Excellence-methode voor projectportefeuille bij kleinere projecten;
 • Investeringsbeslissingen (kapitaaluitgaven van meer dan € 10 miljoen en overnames) die door het uitvoerend comité of de Raad van Bestuur genomen worden, omvatten een duurzaamheidsluik, met onder meer een uitputtende SPM-analyse van de beoogde investering;
 • Prestatieanalyse na implementatie.

De combinatie van deze acties heeft geleid tot een veel betere controle over de conversie van EBITDA naar kasstromen en een conversieniveau dat vergelijkbaar is met dat van overeenkomstige bedrijven in de sector.

Regelgevende, politieke en juridische risico’s

Preventie en bestrijding

 • Evenwichtige, wereldwijde spreiding om de gevolgen van nadelige wettelijke en politieke ontwikkelingen te beperken;
 • De afdeling Overheid & Publieke Zaken werkt voortdurend samen met overheidsfunctionarissen op nationaal niveau, Europese overheden, evenals met de lokale Belgische ambassades;
 • Afhankelijk van het verwachte juridische risico treft Solvay financiële voorzieningen;
 • Er is een task force Brexit ingesteld waaraan de betreffende GBU's en functies deelnemen. De GBU's hebben de belangrijkste risico's geïdentificeerd en werken op basis van een 'worst case scenario’ (geen akkoord) aan beperkende maatregelen, om een eventuele verstoring voor onze klanten te minimaliseren.

Financieel risico

Preventie en bestrijding

Een voorzichtig financieel profiel en een conservatieve financiële discipline:

 • De Investment Grade-kredietwaardigheid van de Groep: Baa2/P2-rating (stabiele vooruitzichten) van Moody's en BBB/A2-rating (stabiele vooruitzichten) van Standard & Poor's in 2018;
 • Solvay zet zich in voor transparante en regelmatige gesprekken met de belangrijkste kredietwaardigheidsbureaus.

Aanzienlijke kasreserves:

 • Eind 2018 had de Groep € 1,1 miljard aan geldmiddelen en kasequivalenten (zijnde overige financiële instrumenten) evenals € 3,0 miljard aan gegarandeerde kredietfaciliteiten (een multilaterale doorlopende kredietfaciliteit van € 2,0 miljard en een extra bilaterale doorlopende kredietfaciliteit van € 1,0 miljard bij belangrijke internationale bankinstellingen);
 • De Groep heeft toegang tot een Belgisch Thesauriebewijsprogramma van € 1,5 miljard of, als alternatief, een Amerikaans commercial paper-programma van $500 miljoen.

Afdekking van valutarisico:

 • Solvay houdt de valutamarkt goed in de gaten en neemt afdekkingsmaatregelen met over het algemeen een looptijd van minder dan één jaar en gewoonlijk niet langer dan 18 maanden.

Renteafdekkingsbeleid:

 • Voor het leeuwenaandeel van haar schulden zet de Groep de rente vast. Solvay volgt nauwgezet de rentemarkt en gaat renteswaps aan wanneer dit nodig wordt geacht.

Energie hedging beleid

 •  Solvay dekt de energieprijzen af, en die transacties gaan verder dan 9 maanden, ze gaan tot 3 jaar.

Kredietwaardigheid van tegenpartijen van Solvay:

 • Wat schatkistbeheer betreft, werkt Solvay samen met bankinstellingen met de hoogste kredietwaardigheid (waarvan de selectie is gebaseerd op de belangrijkste ratingsystemen) en vermijdt een concentratie van risico's door de positie bij elk van deze banken niet boven een bepaalde drempel te laten komen;
 • Wat haar commerciële activiteiten betreft, beheert Solvay de externe klantenrisico’s en de inning van contanten via een sterk netwerk van kredietmanagers en incasso-medewerkers gevestigd in de regio’s en landen waar de Groep actief is. Zij worden daarbij ondersteund door een aantal gedetailleerde procedures en aangestuurd door kredietcomités op Groeps- en GBU-niveau. Deze maatregelen ter beperking van de verliezen hebben in de afgelopen jaren geleid tot een laagterecord in wanbetaling door klanten ('customer default').

Pensioenvoorzieningen en optimalisatie van pensioenplannen:

 • Pensioenvoorzieningen: Solvay heeft richtlijnen opgesteld om zijn invloed op de besluitvorming door lokale pensioenfondsen te vergroten, binnen de grenzen van de lokale wetgeving;
 • Optimalisatie van pensioenplannen: vermindering van de blootstelling aan het risico verbonden aan toegezegd-pensioenregelingen door voor toekomstige pensioenjaren de bestaande regelingen om te zetten naar pensioenplannen met een lager risicoprofiel of door deze pensioenregeling niet open te stellen voor nieuwkomers;
 • Elke drie jaar wordt een ALM (Asset Liability Management)-analyse uitgevoerd van de pensioenregelingen van de Groep, die meer dan 90% van de bruto of netto pensioenverplichtingen van de Groep vertegenwoordigen, om de bijbehorende risico’s wereldwijd te identificeren en te beheren.

Controleprocedure voor naleving van belastingrichtlijnen en beleid inzake interne verrekening:

 • De controleprocedure voor de naleving van belastingrichtlijnen bestaat uit bewakingsprocedures en -systemen, grondige interne evaluaties en controles verricht door erkende externe adviseurs;
 • Beleid, procedures en controlemaatregelen inzake interne verrekening zijn erop gericht te voldoen aan de eisen van de autoriteiten;
 • De belastingafdeling van Solvay besteedt veel aandacht aan de juiste interpretatie van nieuwe belastingrichtlijnen om juridische procedures te voorkomen.

Belangrijkste activiteiten 2018:

 • Uitgifte van een eeuwigdurende obligatie van € 300 miljoen, te gebruiken voor algemene zakelijke doeleinden van de Groep (eerste datum van aflossing in maart 2024). Geeft de mogelijkheid om de bestaande hybride obligatie van € 700 miljoen met een eerste datum van aflossing in mei 2019 te herfinancieren;
 • Verlenging vervaldatum tot maart 2020 van twee bilaterale doorlopende kredietfaciliteiten voor een totaalbedrag van € 500 miljoen;
 • Er is een nieuwe pensioenregeling overeengekomen met Rhodia Pension Trust Ltd (UK): £ 25 miljoen per jaar tot eind 2027 (met een jaarlijkse verhoging van 3,25%). Hiervoor heeft Solvay nv een garantie toegekend aan Rhodia UK Ltd., die de pensioenregeling financiert (eerste bedrag van £ 550 miljoen wordt maandelijks afgeschreven tot eind 2030). Deze garantie vervangt een vergelijkbare garantie, eerder uitgegeven door Solvay Finance;
 • Toepassing van een groepsbreed managementinstrument voor bankrekeningen. Dit instrument voorziet in een uitgebreide inventarisatie van de bankstructuur bij de verschillende entiteiten en verbetert de zichtbaarheid, de controle en het juiste beheer daarvan.

Beroepsziektes en pandemierisico’s

Preventie en bestrijding

 • Met een goed wereldwijd programma worden beroepsziektes nauwlettend in de gaten gehouden, en een uitgebreide beoordeling gemaakt van de mate waarin voldaan worden aan de standaarden voor beroepshygiëne;
 • Definitie van conservatieve blootstellingsgrenzen, met specifieke nadruk op nanomaterialen en ZZV (Zeer Zorgwekkende Stoffen) en gezondheidsgerelateerde toepassingen van Solvay-producten;
 • Geavanceerd, op risico gebaseerd medisch toezicht;
 • Een wereldwijd plan ter voorbereiding op een eventuele pandemie, voor alle fabrieken en activiteiten.

Milieurisico's

Preventie en bestrijding

 • Sites met een geschiedenis van bodemvervuiling zorgvuldig volgen en beheren;
 • Waar relevant, risicobeschrijvingen geïntroduceerd op alle getroffen sites;
 • Bewaking van wet- en regelgeving op lokaal niveau;
 • Goed bestuur door middel van een speciale milieuraad samengesteld uit twee leden van het uitvoerend comité en de functies Industrial, Legal en Finance om het milieurisicobeheer aan te sturen.

IT-risico

Preventie en bestrijding

Een speciaal datanetwerk en regionale internetgateways beheerd door betrouwbare dienstverleners, jaarlijkse IT-audit om naleving van het om het beveiligingsbeleid van het informatie system te waarborgen.