Het risicocomité van de Groep beoordeelt de mate waarin de risico's van de Groep onder controle zijn, met voor elk van de criteria een schaal met vier niveaus.

De gevolgen waren onderverdeeld in vier verschillende aspecten: economische gevolgen, gevolgen voor de mens, gevolgen voor het milieu en voor de reputatie. De mate waarin de risico's onder controle zijn, wordt beoordeeld aan de hand van de volgende vragen:

  • Zijn er risicobeperkings- of bestrijdingsmaatregelen gedefinieerd?
  • Zijn deze maatregelen, geheel of gedeeltelijk, uitgevoerd?
  • Wordt de doeltreffendheid van deze maatregelen bewaakt?

De ernst wordt bepaald door de combinatie van beide scores (gevolg en controleniveau) op het moment van de beoordeling.

Ernst

Risico

Ontwikkeling in ernst

Overeenstemmende materialiteitsaspecten

Stakeholders

*

Nieuwe risico’s: niewe of veranderende risico's die op lange termijn een aanzienlijke impact kunnen hebben en die in de toekomst moeten worden beoordeeld

Hoog

Veiligheid

Gegevensbeveiling en privacy van de klant
Kritische incidenten risicobeheer

Medewerkers
Lokale gemeenschappen
Klanten

Ethiek en compliance

Beheer van het juridisch, ethisch en regelgevend raamwerk

Leveranciers
Medewerkers
Planeet
Investeerders

Industriële veiligheid

Kritiek Incident Risk Management
Gezondheit en veiligheid van de medewerkers

Medewerkers
Lokale gemeenschappen

Transportongelukken

Kritische incidenten risicobeheer
Beheer van afval en gevaarlijke stoffen

Leveranciers
Medewerkers
Lokale gemeenschappen

Klimaattransitierisico*

Uitstoot van broeikasgassen
Energiebeheer
Duurzame bedrijfsoplossingen
Water en afvalwaterbeheer

Klanten
Lokale gemeenschappen
Medewerkers
Planeet
Investeerders

Cyberrisico

Gegevensbeveiling en privacy van de klant

Klanten
Medewerkers

Gemiddeld

Gebruik van chemische producten

Beheer van gevaarlijke stoffen
Duurzame bedrijfsoplossingen

Klanten
Medewerkers

De voor Solvay relevante risico’s en de risicobeperkende maatregelen door de Groep worden hieronder uiteengezet. De beschreven preventiemaatregelen vormen geen garantie dat risico’s zich niet voordoen of geen gevolgen hebben voor de Groep, maar ze laten zien hoe Solvay de blootstelling aan risico’s op een proactieve manier beheert.