Beschrijving risico

De groepsstrategie van Solvay ter voorkoming van klimaatgerelateerde transitierisico's (zoals gedefinieerd door TCFD[*]) zou ondoeltreffend zijn en kunnen leiden tot reputatieschade, bedrijfsschade en onderwaardering, en het moeilijker kunnen maken om langetermijninvesteerders aan te trekken. De Groep heeft besloten om watergerelateerde risico's toe te voegen aan de klimaatgerelateerde transitierisico's in plaats van fysieke risico's.

Klimaattransitierisico wordt veroorzaakt door:

  • Beleid en juridische context: regelgeving en maatregelen om de CO2-uitstoot te verminderen, zoals het verhogen van de prijs voor broeikasgasemissie;
  • Technologie: onsuccesvolle investering in nieuwe technologieën met een lagere uitstoot;
  • Markten: onvoldoende aanpassing aan veranderend klantgedrag;
  • Reputatie: negatieve reactie van belanghebbenden wanneer hun zorgen over klimaatveranderingen niet op een doeltreffende manier worden aangepakt.

Preventie en bestrijding

  • De strategie van Solvay richt zich op activiteiten met een grotere toegevoegde waarde en minder milieuschade;
  • Elk jaar wordt de milieuschade van onze omzet en van innovatieprojecten beoordeeld aan de hand van Sustainable Portfolio Management (SPM). In SPM zijn klimaatgerelateerde criteria meegenomen, afgestemd op 2 °C-scenario's;
  • Plan ter vermindering van broeikasgasemissie.

Belangrijkste activiteiten 2018

In september 2018 heeft Solvay de aanpak rond broeikasgasemissie bijgewerkt. Solvay wil de broeikasgasemissie van de onderneming in of voor 2025 met 1 miljoen ton verminderen door de energie-efficiëntie en de energiemix te verbeteren en door te investeren in schonere technologieën. Klimaatrisico's en -kansen zullen in 2019 worden onderzocht.

(*) TCFD: Taskforce inzake klimaatgerelateerde financiële verslaglegging