Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019
  1. TOELICHTING B18 IFRS EBITDA
  2. TOELICHTING B19 IFRS EBIT
  3. TOELICHTING B20 IFRS Nettofinancieringskosten
  4. TOELICHTING B21 IFRS Winstbelasting
  5. TOELICHTING B22 IFRS winst van beëindigde bedrijfsactiviteiten
  6. TOELICHTING B23 IFRS Winst over de periode

Behalve IFRS rekeningen stelt Solvay ook alternatieve prestatie-indicatoren voor om een meer samenhangende en vergelijkbare indicatie te geven van de onderliggende financiële prestaties, de financiële positie, evenals de kasstromen van de Groep. Deze indicatoren geven een evenwichtig overzicht van de prestaties van de Groep, en zijn zinvol voor investeerders, analisten, en ratingbureaus, omdat deze relevante informatie bevatten aangaande de voorbije en toekomstige prestaties, financiële positie en kasstromen van de Groep. Deze indicatoren worden doorgaans gebruikt in de sector waarin de Groep actief is, en dienen ingevolge als een zinvolle hulp voor investeerders teneinde de prestaties van de Groep te vergelijken met haar peers. De onderliggende prestatie-indicatoren passen de IFRS cijfers aan voor de niet-contante impact van de boekhoudkundige toerekening van de overnameprijs (Purchase Price Allocation - PPA) die betrekking hebben op verwervingen, alsook voor de coupons van eeuwigdurende hybride obligaties, geklasseerd als eigen vermogen onder IFRS, maar behandeld als schuld in de onderliggende verklaringen, en voor andere elementen die de analyses van de onderliggende prestaties van de Groep verstoren. 

Geconsolideerde winst- en verliesrekening

In € miljoen

2019

2018 PF

IFRS

Aanpas­singen

Onder­liggend

IFRS

Aanpas­singen

Onder­liggend

Omzet

11.227

11.227

11.299

11.299

waarvan andere dan van kernactiviteiten

983

983

1.042

1.042

waarvan netto-omzet

10.244

10.244

10.257

10.257

Kostprijs van de omzet

–8.244

2

–8.242

–8.258

2

–8.256

Brutomarge

2.983

2

2.985

3.042

2

3.043

Commerciële kosten

–381

–381

–373

–373

Administratieve kosten

–950

28

–922

–1.005

35

–970

Kosten van onderzoek & ontwikkeling

–323

3

–321

–297

3

–294

Overige operationele opbrengsten & kosten

–131

182

51

–123

197

74

Resultaat uit joint ventures & geassocieerde deelnemingen

95

–3

92

44

30

74

Resultaat uit portefeuillebeheer en herevaluaties

–914

914

–208

208

Resultaat uit historische sanering & belangrijke juridische geschillen

–61

61

–86

86

EBITDA

2.222

99

2.322

2.030

301

2.330

Afschrijvingen & bijzondere waardeverminderingen van activa

–1.906

1.087

–818

–1.036

260

–777

EBIT

316

1.187

1.503

994

560

1.554

Netto schuldenlasten

–141

13

–128

–134

–134

Coupons van eeuwigdurende hybride obligaties

–105

–105

–112

–112

Interesten en geboekte wisselkoerswinsten/verliezen (–) op de RusVinyl joint venture

–18

–18

–21

–21

Disconteringskosten van de voorzieningen

–105

20

–85

–77

3

–74

Resultaat van eigen vermogensinstrumenten gewaardeerd aan reële waarde via andere elementen van het totaalresultaat

4

4

Winst/verlies (–) van de periode vóór belastingen

74

1.097

1.171

783

429

1.212

Belastingen op het resultaat

–153

–151

–305

–73

–230

–303

Winst/verlies (–) van de periode uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

–79

946

866

710

199

909

Winst/verlies (–) van de periode uit beëindigde bedrijfsactiviteiten

236

11

247

201

15

216

Winst/verlies (–) van de periode

157

957

1.113

910

215

1.125

toegekend aan Solvay aandeelhouders

118

956

1.075

871

214

1.085

toegekend aan minderheidsbelangen

38

1

39

39

40

Gewone winst/verlies (–) per aandeel (in €)

1,15

9,27

10,41

8,43

2,08

10,51

waarvan uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

–1,14

9,16

8,02

6,49

1,93

8,42

Verwaterde winst/verlies (–) per aandeel (in €)

1,15

9,25

10,39

8,40

2,07

10,46

waarvan uit voortgezette bedrijfsactiviteiten

–1,14

9,14

8,01

6,46

1,92

8,38