Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

De controle van de financiële toestand van de Vennootschap, van haar jaarrekening, van haar niet-financiële overzichten en van de conformiteit van die overzichten – en van de gegevens die overeenkomstig het Wetboek van Vennootschappen en de statuten in de jaarrekening moeten worden opgenomen – wordt toevertrouwd aan een of meer commissarissen die door de Algemene Vergadering worden gekozen uit de leden (natuurlijke of rechtspersonen) van het Belgisch Instituut der Bedrijfsrevisoren en door de Algemene Vergadering worden benoemd.

De verantwoordelijkheden en bevoegdheden van de commissaris(sen) zijn wettelijk vastgelegd.

 • De Algemene Vergadering bepaalt het aantal commissarissen en beslist over hun vergoedingen in overeenstemming met de wet. De commissarissen hebben ook recht op vergoeding van hun reiskosten voor de controle van de vestigingen en administratieve kantoren van de Vennootschap.
 • De Algemene Vergadering kan ook een of meer plaatsvervangende commissarissen benoemen. De commissarissen worden benoemd voor een hernieuwbare termijn van drie jaar, en de Algemene Vergadering kan hun benoeming alleen om gegronde redenen herroepen;
 • Het auditcomité beoordeelt de effectiviteit, onafhankelijkheid en objectiviteit van de externe commissaris rekening houdend met:
 • De inhoud, kwaliteit en inzichten in de belangrijkste plannen en rapporten van de externe commissaris; in het bijzonder die welke een samenvatting geven van de controlewerkzaamheden die zijn uitgevoerd met betrekking tot de door de Vennootschap geïdentificeerde risico’s;
 • De contacten met de externe commissaris tijdens vergaderingen van het comité;
 • De grondigheid waarmee de externe commissaris de belangrijkste boekhoudprincipes hanteert; Levering van niet-controlediensten.

Op de Gewone Algemene Vergadering van dinsdag 14 mei 2019 werd het mandaat van Deloitte met drie jaar verlengd. Deloitte wordt vertegenwoordigd door Michel Denayer en door Corine Magnin als plaatsvervangend commissaris.

Op verzoek van Deloitte bevestigde de Raad van Bestuur op 6 november 2019 dat Deloitte voortaan gezamenlijk zal worden vertegenwoordigd door Michel Denayer en Corine Magnin.

De vergoeding voor de audit van Solvay nv in 2019 werd vastgesteld op € 1,2 miljoen. Ze omvat de vergoeding voor de controle van de enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening van Solvay nv. De extra vergoedingen voor de audit van verbonden ondernemingen van Solvay in 2019 bedroegen € 4,9 miljoen. In 2018 betaalden Solvay nv en zijn verbonden ondernemingen € 1,5 miljoen aan aanvullende vergoedingen voor niet-auditdiensten, waarvan:

 1. Gefactureerd door de commissaris van de Groep:
  – Andere assurance-opdrachten: € 0,6 miljoen.
 2. Gefactureerd door andere entiteiten van Deloitte:
  – Andere assurance-opdrachten: € 0,4 miljoen;
  – Belastingadvies en naleving van fiscale wet- en regelgeving: € 0,5 miljoen;