Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

In 2019 heeft de Raad van Bestuur tien keer vergaderd. De aanwezigheid van elke bestuurder is weergegeven in de tabel in punt 3.1.1. Structuur en samenstelling.

De besprekingen, beoordelingen en beslissingen van de Raad van Bestuur waren toegespitst op de jaarlijkse herziening van de strategie van de Groep, strategische projecten (overnames, desinvesteringen, investeringsuitgaven, enz.), de driemaandelijkse financiële verslaggeving, de goedkeuring van de kwartaalverslagen, het dividendvoorstel aan de Gewone Algemene Vergadering, de verslagen van de comités van de Raad van Bestuur, het beleid inzake maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid, het risicobeheer, het remuneratiebeleid, de langetermijnbonusregeling, de opvolgingsplanning voor de Raad van Bestuur en het management (wordt periodiek herzien), de herstructurering binnen de groep, en de verslagen en resolutievoorstellen aan de Algemene Vergadering.

In het bijzonder werd het jaar 2019 gekenmerkt door de overgang van de nieuwe CEO, mevrouw Ilham Kadri, die op 1 maart aan het roer overnam. Ze onderging met het Uitvoerend Comité een grondige strategische evaluatie van de Groep die resulteerde in nieuwe specifieke mandaten en doelstellingen voor de verschillende Global Business Units (GBU’s). Het operationele model van de Groep werd dienovereenkomstig aangepast, op basis van de delegatie en de verantwoordelijkheid van het Solvay Leadership Team (ExCom, Heads of GBUs and Functions). Ook werd de studie om de Group Purpose te definiëren gelanceerd met als doel alle medewerkers te betrekken.

Dit alles gebeurde in een nauwe, open en transparante dialoog met de Raad van bestuur die bij elke belangrijke stap was betrokken.

Toepassing van artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen:

Artikel 523 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen werd door de vergadering van de Raad van Bestuur van 26 februari 2019 toegepast in het kader van de beslissingen met betrekking tot de remuneratie van de CEO:

"Voorafgaand aan de bespreking of beslissing door de Raad van Bestuur over dit agendapunt, verklaarde Jean-Pierre Clamadieu dat hij een rechtstreeks financieel belang heeft bij de uitvoering van de beslissing van de Raad van Bestuur over zijn bonus voor 2018.
Overeenkomstig artikel 523 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen heeft Jean-Pierre Clamadieu zich teruggetrokken om de beraadslagingen van de Raad van Bestuur over deze beslissing niet bij te wonen en niet aan de stemming deel te nemen.
De Raad van Bestuur heeft vastgesteld dat artikel 523 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen van toepassing is op deze beslissing.
Bonus voor 2018: De leden van de Raad van Bestuur hebben met elkaar van gedachten gewisseld over de prestaties van de CEO in 2018 en over de score die aan elk van de individuele en collectieve doelstellingen moet worden toegekend. In overeenstemming met de aanbeveling van het remuneratiecomité stelt de Raad van Bestuur de kortetermijnbonus van de CEO voor 2018 vast op 133,5% van zijn basissalaris, d.w.z. € 1.602.000.
De Raad feliciteert de heer Jean-Pierre Clamadieu met de in 2018 behaalde resultaten."

Vanaf 1 januari 2020 is artikel 523 van het Wetboek van Vennootschappen vervangen door artikel 7:96 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.