Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

GRI Disclosures

Inleiding en updates

Vlotte overgang  nieuwe CEO

De Raad van Bestuur van Solvay heeft mevrouw Ilham Kadri met ingang van 1 maart 2019 benoemd tot Voorzitter van het Uitvoerend Comité, lid van de Raad van Bestuur en CEO van de Groep. Op die datum deed de heer Jean-Pierre Clamadieu afstand van zijn taken als kaderlid en zijn mandaat als directeur van Solvay en werd hij officieel opgevolgd door mevrouw Ilham Kadri. Mevrouw Ilham Kadri trad op 1 januari 2019 in dienst van Solvay. De eerste twee maanden golden als overgangsperiode, waarna zij het leiderschap van de heer Jean-Pierre Clamadieu overnam en de transformatiestrategie van Solvay voortzette.

Betrokkenheid van de aandeelhouders en afstemming van de remuneratie op de verwachtingen van de aandeelhouders 

Solvay blijft in dialoog treden met zijn aandeelhouders om zijn aanpak inzake deugdelijk bestuur, waaronder remuneratieaangelegenheden, te bespreken. Dit maakt deel uit van ons programma inzake aandeelhoudersbetrokkenheid waaraan Solvay uitvoering zal blijven geven in het kader van zijn engagement om deze constructieve dialoog met zijn aandeelhouders verder uit te bouwen. Solvays remuneratiebeleid en -rapport, dat nu meer informatie verschaft dan voorheen het geval was, werd op de Algemene Vergadering van vorig jaar goedgekeurd door 96,7 % van de aandeelhouders. 

De ruimere informatieverschaffing in het remuneratierapport van dit jaar weerspiegelt de input die in de loop der jaren van de aandeelhouders van Solvay is ontvangen alsook de ontwikkelingen in het wettelijk kader met het oog op meer transparantie over remuneratieaangelegenheden, met inbegrip van de openbaarmaking van de remuneratie van de leden van het Uitvoerend Comité, de principes en de prestaties van korte- en langetermijnbonussen. Gedetailleerde veranderingen zijn vermeld in de desbetreffende delen van het Remuneratierapport.

In het licht van de nieuwe G.R.O.W.-strategie van Solvay en de nieuwe doelomschrijving heeft het Remuneratiecomité de prestatiemaatstaven die worden gebruikt om kaderleden te stimuleren, herzien om ze af te stemmen op de nieuwe strategische richting die Solvay sinds januari 2020 volgt.

Solvay is van mening dat de toegenomen informatieverstrekking, samen met de bestaande remuneratiepraktijk en de afstemming van de prestatiemaatstaven op de vernieuwde strategische richting, zal resulteren in een remuneratiestructuur die het kader aanzet tot duurzame prestaties op lange termijn in overeenstemming met de strategie van Solvay en de belangen van de aandeelhouders.