Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

GRI Disclosures

Bestuurders van Solvay nv krijgen vaste emolumenten waarvan de basis wordt vastgesteld door de gewone algemene vergadering. De Raad van Bestuur beslist over eventuele aanvullende vergoedingen op basis van artikel 26 van de statuten, dat als volgt luidt:

 • "De bestuurders ontvangen, ten laste van de algemene kosten, emolumenten waarvan de voorwaarden en het bedrag door de algemene vergadering worden vastgesteld";
 • "Het besluit van de algemene vergadering blijft gelden totdat een andere beslissing wordt genomen";
 • "De Raad van Bestuur is bevoegd om aan de met bijzondere taken belaste bestuurders (de voorzitter, ondervoorzitters, bestuurders belast met het dagelijks bestuur en leden van het Uitvoerend Comité) vaste emolumenten toe te kennen bovenop de in de voorgaande alinea voorziene emolumenten";
 • "Alle met het dagelijks bestuur belaste bestuurders hebben bovendien recht op een variabele remuneratie die door de Raad van Bestuur wordt vastgesteld op basis van hun individuele resultaten en de geconsolideerde resultaten van de Solvay-groep";
 • "De in de twee voorgaande alinea’s bedoelde bedragen worden eveneens op de algemene kosten aangerekend".

5.2.1. Remuneratie van de individuele leden van de Raad van Bestuur

 • De gewone algemene vergadering van juni 2005 en mei 2012 (voor presentiegeld voor de leden van de Raad van Bestuur) heeft besloten de bestuurders vanaf het boekjaar 2005 als volgt te vergoeden:
 • Een vaste jaarlijkse brutoremuneratie van €35.000 per bestuurder en daarnaast presentiegeld van €4.000 bruto voor elke keer dat de bestuurder een vergadering van de Raad van Bestuur bijwoont.
 • €4.000 bruto voor de leden van het auditcomité en €6.000 bruto voor zijn voorzitter voor elke bijgewoonde vergadering van het comité.
 • €2.500 bruto per lid van het Remuneratiecomité, het benoemingscomité en het comité financiën en €4.000 bruto voor de voorzitters van deze comités per bijgewoonde vergadering, met dien verstande dat een bestuurder die tegelijk lid is van het Remuneratiecomité en het benoemingscomité geen dubbele remuneratie ontvangt.
 • De voorzitter van de Raad van Bestuur, de voorzitter van het uitvoerend comité en de uitvoerend bestuurders ontvangen geen presentiegeld voor het bijwonen van vergaderingen van deze comités.
 • Voor de voorzitter van de Raad van Bestuur heeft de Raad van Bestuur gebruikgemaakt van zijn bevoegdheid, vastgelegd in artikel 26 van de statuten, om jaarlijks een aanvullende vaste remuneratie van €250.000 bruto, onveranderd sinds 2012, toe te kennen wegens de werklast en de verantwoordelijkheid die deze functie met zich meebrengt.
 • Niet-uitvoerend bestuurders ontvangen geen variabele remuneratie die aan resultaten of andere prestatiecriteria is gekoppeld. Meer specifiek hebben zij geen recht op een jaarlijkse bonus, aandelenopties of Performance Share Units, noch op een aanvullende pensioenregeling.
 • De vennootschap vergoedt de reis- en verblijfskosten van bestuurders voor de vergaderingen en voor de uitoefening van hun functie in de Raad van Bestuur en de comités van de Raad van Bestuur.

De voorzitter van de Raad van Bestuur is de enige niet-uitvoerend bestuurder aan wie de Groep administratieve ondersteuning verleent (waaronder een kantoor, het gebruik van het Secretariaat-Generaal en een auto). De andere niet-uitvoerend bestuurders krijgen logistieke ondersteuning van het Secretariaat-Generaal indien dat nodig is. De vennootschap biedt ook de gebruikelijke verzekeringen aan ter dekking van de activiteiten van de leden van de Raad van Bestuur bij de uitoefening van hun taken.

Het Remuneratiecomité heeft geen wijzigingen voorgesteld in de huidige structuur van de remuneratiepakketten voor de leden van de Raad van Bestuur en verwacht geen veranderingen voor de komende 2020.

5.2.2. Bedrag van de remuneratie en andere voordelen die de Vennootschap of een gelieerde onderneming direct of indirect aan bestuurders (uitvoerend en niet-uitvoerend) heeft toegekend

Brutoremuneratie en andere voordelen die aan bestuurders worden toegekend

 

2019

2018

Totaal brutobedrag inclusief vaste vergoedingen

Vergoeding voor deelname Raad van Bestuur en comités

Totaal brutobedrag inclusief vaste vergoedingen

Vergoeding voor deelname Raad van Bestuur en comités

(1)

Tot 8 mei 2019.

N. Boël

 

 

 

 

Vaste vergoeding + vergoeding voor deelname

75.000

40.000

75.000

40.000

Aanvulling 'artikel 26'

250.000

 

250.000

 

Ilham Kadri

65.165

36.000

 

 

J-P. Clamadieu

9.833

4.000

71.000

36.000

J-M. Solvay

85.000

55.000

92.500

57.500

A. Lemarchand

95.000

60.000

83.000

48.000

B. de Laguiche

109.000

74.000

109.000

74.000

C. Casimir-Lambert

99.000

64.000

99.000

64.000

H. Coppens d’Eeckenbrugge

109.000

74.000

101.000

66.000

E. du Monceau

81.000

46.000

100.000

65.000

Y-T. de Silguy(1)

37.935

25.000

148.500

113.500

A. Moraleda

92.000

57.000

130.000

95.000

F. de Viron

90.000

55.000

93.500

58.500

G. Michel

89.500

54.500

98.500

63.500

R. Thorne

111.000

76.000

105.000

70.000

M. Oudeman

95.000

60.000

99.000

64.000

M. Lievonen

81.000

46.000

42.700

20.000

P. Tournay

71.000

36.000

46.700

24.000

 

1.645.433

862.500

1.824.260

1.014.000