Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

GRI Disclosures

Solvay Way is de duurzaamheidsaanpak van Solvay. Om in het hele bedrijf verbetering te stimuleren, voert elke vestiging en elke GBU jaarlijks een zelfevaluatie uit met een raamwerk voor continue vooruitgang als leidraad. De bevindingen van de zelfevaluatie – de geleerde lessen, best practices, sterke punten en verbeteringskansen – helpen de entiteiten bij het meten van hun vooruitgang op het gebied van duurzame ontwikkeling voor elke stakeholdersgroep en bij het opstellen van verbeteringsplannen.

Definitie

Solvay Way is ons referentiekader voor duurzame ontwikkeling. Het vertaalt de ambities en engagementen van de Groep op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen in concrete acties en duidelijke verantwoordelijkheden in de hele organisatie. Via Solvay Way worden de verwachtingen van de stakeholders geïntegreerd in de dagelijkse activiteiten en besluitvormingsprocessen op elk niveau van de organisatie.

Op basis van de materialiteitsanalyse heeft het Solvay Way-team 37 praktijken ontwikkeld die de belangen van de zes stakeholders van de Groep (klanten, leveranciers, werknemers, lokale gemeenschappen, de planeet en investeerders) behartigen.

Solvay Way: tien praktijken die verband houden met de vijf prioritaire doelstellingen van Solvay voor 2025

Managementbenadering

Solvay Way wordt in de hele Groep toegepast door de leidinggevenden van al haar GBU’s en functies en wordt ondersteund door een netwerk van meer dan 200 'Champions' en 'Correspondents'. De Solvay Way Champions zorgen voor een goed management op bedrijfsniveau en worden lokaal, d.w.z. in de vestigingen, ondersteund door een team van Solvay Way Correspondents. Samen spelen ze een belangrijke rol in de toepassing van de Solvay Way-praktijken en de uitwisseling van best practices en ervaringen. De voorzitters van de GBU’s zijn verantwoordelijk voor een efficiënt beheer van Solvay Way in al hun bedrijfsonderdelen.

Dit netwerk wordt ondersteund door de functie Sustainable Development and Energy (SDE) van Solvay, die het delen van ervaringen en geleerde lessen tussen de entiteiten bevordert. De functie SDE is ook verantwoordelijk voor het doorvoeren van verbeteringen door de implementatie van de bevindingen en conclusies die via een dialoog met de belanghebbenden zijn bereikt. De belangrijkste evaluatieresultaten worden elk jaar voorgesteld aan het Uitvoerend Comité en de Raad van Bestuur.

Indicatoren en doelstellingen

In 2019 nam 34% van de werknemers van Solvay deel aan projecten die verband hielden met gezondheid, veiligheid en milieu (GVM), maatschappelijke acties en actieplannen van Solvay Way.  Deze sterke betrokkenheid toont aan dat werknemers zich scharen achter de ambities van Solvay op het gebied van duurzame ontwikkeling.

34%

van de werknemers is betrokken

25%

verbeteringen in MVO-praktijken

In 2019 voerden alle GBU’s en Functies zelfevaluaties uit met betrekking tot 127 industriële vestigingen en 9 O&I-vestigingen. De resultaten van deze zelfevaluaties zijn weergegeven in het onderstaande spindiagram van Solvay Way.

Het proces en de resultaten van Solvay Way worden door Internal Audit geëvalueerd op basis van een risicogestuurde benadering in overeenstemming met de strategie, duurzaamheidsmaterialiteit en prioriteiten van de Groep.

Voor de vestigingen die in het auditplan voor 2019 zijn opgenomen, zijn verplichte praktijken bij de zelfevaluatie in het kader van Solvay Way – deze praktijken houden verband met de vijf duurzaamheidsdoelstellingen van de Groep (veiligheid, broeikasgasemissies, betrokkenheid van mensen, duurzame bedrijfsoplossingen en maatschappelijke acties) – geëvalueerd en zijn bijkomende praktijken die door de GBU’s waren geselecteerd steekproefsgewijs geëvalueerd.

Resultaten van interne audits

In het kader van interne audits werd Solvay Way in 2019 in 121 vestigingen geëvalueerd, waarbij de zelfevaluatie van Solvay Way in 94% van de gevallen accuraat was.

  • 94% van de zelfevaluaties van praktijken was correct (versus 84% in 2018),
  • 6% van de zelfevaluaties van praktijken was niet accuraat (versus 11% in 2018),

Actieplan voor 2020

We hebben vastgesteld dat 6% van de zelfevaluaties niet accuraat was. De correcte evaluaties zijn in aanmerking genomen. De onnauwkeurigheden zullen samen met de vestigingen worden geëvalueerd om ervoor te zorgen dat tegen 2020 de nodige vooruitgang wordt geboekt en de evaluaties correct zijn.

Solvay Way Groepsprofiel 2019

Solvay Way geeft elke entiteit van de Groep de tools die ze nodig heeft om haar MVO-praktijken te evalueren en te verbeteren aan de hand van een scoresysteem met vier prestatieniveaus. Elke entiteit moet haar niveau beoordelen op een schaal van 0 tot 4, op basis van haar implementatie van Solvay Way-praktijken. Individuele praktijken kunnen van toepassing zijn op het niveau van een vestiging (Onderzoek en Innovatie, Industriële Campus en Hoofdkantoor), op het niveau van een GBU of op het niveau van de Groep (Corporate Function), afhankelijk van het onderwerp. Sommige praktijken zijn op alle niveaus van toepassing.

Tien verplichte praktijken houden rechtstreeks verband met de vijf duurzaamheidsdoelstellingen van de Groep en zijn van toepassing op alle entiteiten van de Groep. Elke GBU kan aanvullende praktijken selecteren die verband houden met zijn materialiteitsanalyses en prioriteiten. Geselecteerde praktijken worden door de leiding van de GBU’s gevalideerd en door het Corporate Sustainability and Energy Team beoordeeld. Gemiddeld hebben de GBU’s 16 praktijken onderworpen aan een zelfevaluatie.

Belangrijkste verwezenlijkingen in 2019

Inaugurele Solvay Way-onderscheidingen 

Dit was het eerste jaar dat Solvay de uitstekende prestaties van teams op het gebied van duurzame ontwikkeling eerde met de 'Solvay Way Awards' (Solvay Way-onderscheidingen). In 2019 huldigde de Groep zes winnaars voor hun engagement op het gebied van duurzaamheid, hun geweldige prestaties en hun concrete verwezenlijkingen.

 

Vestiging in Livorno, Italië, gehuldigd voor efficiënt hulpbronnenbeheer

De vestiging heeft haar verbruik van zoet water met 8% verminderd door haar processen voor waterzuivering en -terugwinning te verbeteren. Daarnaast heeft ze het stoomverbruik van de fabriek met 7% verminderd door het warmtewisselaarsysteem te reorganiseren en heeft ze haar afvalverwerking verbeterd.

Vadodara Research Center in India bereikt een werknemersbetrokkenheid van 92%

Het Vadodara Research Center loopt voorop wat maatschappelijke verantwoordelijkheid en veiligheidsbewustzijn betreft. Met de succesvolle implementatie van het 'Behaviors Based Safety'-programma (gedragsgebaseerde veiligheid) realiseerde R&I een verbetering in de manier waarop werknemers omgaan met hun eigen veiligheid en die van hun collega’s. Alle werknemers, aannemers en bezoekers worden via een bewustmakings- en promotieprogramma opgeleid, in staat gesteld en aangemoedigd om ten minste één observatie per maand te doen: dit betekent dat iedereen bijdraagt aan een voortdurende inspanning om een einde te maken aan onveilig gedrag en om veiliger gedrag te bevorderen!

De GBU Specialty Polymers is een verbintenis van 15 jaar voor meer hernieuwbare energie aangegaan

De GBU Specialty Polymers lanceerde in 2018 verschillende projecten ter bevordering van duurzame mobiliteit die beantwoorden aan de onvervulde behoeften van de samenleving. De GBU werkt aan het verbeteren van het duurzaamheidsprofiel van zijn producten, het bieden van veiligere, duurzame oplossingen en het verbeteren van de prestaties. Daarnaast is de GBU een verbintenis van 15 jaar aangegaan met een zonnepark in de VS voor de levering van producten die met behulp van hernieuwbare energie zijn vervaardigd.

Leverancierspartnerschap van de GBU Coatis

Cavalinho is een Braziliaans wegtransportbedrijf en een kernleverancier van Coatis voor het transport van zijn grondstoffen en eindproducten. Met behulp van het REDD-mechanisme (REDD staat voor 'Reducing Emissions from Deforestation and forest Degradation') heeft Cavalinho 16 500 hectare bos in het Amazonegebied verworven met het oog op het behoud en de herbeplanting ervan. Deze groene zones vangen alle CO2 op die door het bedrijf Cavalinho wordt uitgestoten, zodat zijn CO2-emissie de komende 20 jaar kan worden gecompenseerd. Dankzij zijn partnerschap met Cavalinho heeft Solvay in 2019 17 000 ton CO2 uit transport gecompenseerd.

Programma 'Education in action' (Onderwijs in actie) in Paulinia

In het kader van zijn maatschappelijk engagement ten aanzien van de lokale gemeenschap heeft de vestiging in Paulinia, Brazilië, zich gefocust op het verbeteren van de inzetbaarheid van, het onderwijs voor en de solidariteit met jongeren, met een impact op meer dan 3.000 mensen in lokale gemeenschappen. De vestiging heeft het programma 'EducAção: Education in action' (Onderwijs in actie) geïmplementeerd en heeft een ngo ondersteund die in 2003 door de werknemers werd opgericht.

Lokale bewustmaking van het belang van biodiversiteit

In 2019 werd een nieuwe praktijk in verband met biodiversiteit toegevoegd aan de Solvay Way. De nieuwe praktijk is gericht op de productieprocessen van Solvay als onderdeel van zijn waardeketen. Het doel is ervoor te zorgen dat vestigingen nagaan welke impact ze hebben op de lokale biodiversiteit en dat ze die impact goed beheren. De eerste stap bestaat erin vast te stellen of er in de buurt van de vestiging een of meer beschermde gebieden met een hoge biodiversiteitswaarde zijn. Als dat het geval is, moet alle mogelijke druk op dat (die) gebieden(en) nauwlettend worden gemonitord.

4

GBU’s

25

vestigingen