Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

GRI Disclosures

Belangrijkste verslaggevingskaders die bij de opstelling van dit Geïntegreerd Verslag zijn gebruikt:

  • Global Reporting Initiative (GRI): de GRI-standaarden zijn het belangrijkste referentiekader voor de duurzaamheidsverslaggeving van Solvay;
  • Global Compact van de Verenigde Naties: de verstrekte informatie dient als een voortgangsverslag over de uitvoering van de tien beginselen van het Global Compact van de Verenigde Naties;
  • International Integrated Reporting Council (IIRC): Solvay houdt zich aan de principes en inhoudelijke elementen van geïntegreerde verslaggeving, zoals beschreven in het door de IIRC gepubliceerde 'InternationalFramework";
  • 2014/95/EU: Solvay maakt gebruik van de GRI-standaarden om te voldoen aan Richtlijn 2014/95/EU van het Europees Parlement en de Raad van 22 oktober 2014 tot wijziging van Richtlijn 2013/34/EU met betrekking tot de bekendmaking van niet-financiële informatie en informatie inzake diversiteit. De Richtlijn werd in september 2017 in Belgisch recht omgezet;
  • Sustainability Accounting Standards Board (SASB): Solvay stemt zijn materialiteitsanalyse af op de SASB-aanpak ter voorbereiding van de Materiality Map™ van de SASB. Voor meer informatie verwijzen we naar het deel Materialiteitsanalyse in dit hoofdstuk.
  • World Business Council for Sustainable Development (WBCSD): Het verslag van Solvay sluit aan bij de richtlijnen in het ESG Disclosure Handbook van de WBCSD wat betreft de keuze van het proces en de inhoud.