Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

Solvay baseert zijn duurzaamheidsprioriteiten op een materialiteitsanalyse. Deze aanpak identificeert kritieke economische, ecologische en maatschappelijke aspecten die de prestaties van Solvay en/of de beslissingen van stakeholders aanzienlijk kunnen beïnvloeden. De analyse wordt elk jaar uitgevoerd en geactualiseerd aan de hand van de materialiteitsaanpak van de Sustainability Accounting Standards Board (SASB).

5

Onderwerpen met prioriteit

8

Onderwerpen met hoge materialiteit

15

Onderwerpen met gemiddelde materialiteit

Materialiteitsanalyse

Categorie

Gemiddelde materialiteit

Hoge materialiteit

Leefmilieu

Ecologische invloed

 Uitstoot van broeikasgassen
Luchtkwaliteit
Energiebeheer
Water en afvalwaterbeheer
Beheer van afval en gevaarlijke stoffen

Maatschappelijk kapitaal

Toegang en betaalbaarheid
Gegevensbeveiliging
Bescherming van de privacy van klanten
Verkooppraktijken en productetikettering
Kwaliteit en veiligheid van producten

Welzijn van klanten
 Maatschappelijke projecten

Menselijk kapitaal

Vergoeding en uitkeringen
Werving, ontwikkeling en retentie

 Gezondheid en veiligheid van de medewerkers
Diversiteit en inclusie
 Betrokkenheid en welzijn van de medewerkers

Bedrijfsmodel en innovatie

Veerkracht van het bedrijfsmodel
Verpakking van producten
Supply chain management
Sourcing en efficiëntie van materialen
Fysieke impact van klimaatverandering

 Duurzame bedrijfsoplossingen

Leiderschap en bestuur

Systemisch risico beheer
Regelgeving en politieke invloed

Kritische incidenten en risico beheer
Beheer van het juridisch, ethisch en regelgevend raamwerk

 Prioriteiten

 

 

Materialiteitsanalyseproces

De functie Sustainable Development and Energy (SDE) van Solvay coördineert de analyse met behulp van een intern netwerk van de Solvay Way Champions in de GBU’s en functies. Experts in elke functie hebben de analyse van elk onderwerp beoordeeld, met bijzondere aandacht voor de consistentie met de risicoanalyse van de Groep.

Klik om te verkennen

Materialiteitsanalyseproces

Materiality analysis process (graphic)

Materialiteitsanalyseproces

Wordt indirect rekening mee gehouden via:

  • De volledige lijst van onderwerpen van de Materiality Map™ van de SASB;
  • Het bewijs van belang die de analyse van de door elke groep stakeholders gepubliceerde documenten omvat.

Jaarlijkse evaluatie onder leiding van de functie Sustainable Development and Energy

Na publicatie van het rapport vindt een evaluatie plaats en bereidt de organisatie zich voor op de volgende rapportagecyclus. De bevindingen vormen een informatiebron en dragen bij aan de identificatiestap voor de volgende rapportagecyclus.

Bespreking van de analyse door het Uitvoerend Comité en de leiders van de GBU’s en Functies, met bijzondere aandacht voor het verzekeren van de consistentie met de analyse van de belangrijkste risico’s van de Groep en voor de vergelijking ervan met het resultaat van de analyse van de SASB voor de chemische sector.

De Materiality Map™ van de SASB is gebaseerd op tests die zijn ontworpen om onderwerpen te prioriteren. Om te bepalen welke duurzaamheidsthema’s waarschijnlijk materieel waren voor bepaalde sectoren, heeft de SASB de volgende tests uitgevoerd: 'evidence of interest', bewijs van financiële impact, aanpassing voor de toekomst.

Voor elk onderwerp met hoge materialiteit werd het netwerk van de Solvay Way Champions en interne experts bij het proces betrokken.

Gebruik van de Materiality Map™ van de SASB

De Materiality Map™ van de SASB identificeert waarschijnlijke materiële duurzaamheidsonderwerpen per sector.

Rapportage over de 8 onderwerpen met hoge materialiteit en de 15 onderwerpen met gemiddelde materialiteit.

Updates voor 2019

Net als in voorgaande jaren is de voor materiële aspecten gebruikte terminologie in overeenstemming gehouden met de Materiality Map™ van de SASB, behalve wanneer het Uitvoerend Comité van de Groep tijdens de validatiestap heeft besloten om daarvan af te wijken teneinde de reikwijdte van sommige materiële onderwerpen te verbreden.

Dit is het geval voor de volgende onderwerpen met hoge materialiteit:

  • 'Maatschappelijke acties' omvat 'Relaties met gemeenschappen' uit de Materiality Map™ 2018 van de SASB;
  • 'Betrokkenheid en welzijn van werknemers' omvat 'Arbeidspraktijken' en 'Betrokkenheid van werknemers' uit de Materiality Map™ van de SASB;
  • 'Duurzame bedrijfsoplossingen' omvat 'Productontwerp en levenscyclusbeheer' uit de Materiality Map™ van de SASB;
  • 'Beheer van het juridische, ethische en regelgevende kader' omvat 'Bedrijfsethiek', 'Concurrentiegedrag' en 'Mensenrechten' uit de Materiality Map™ van de SASB;
  • Net als vorig jaar heeft Solvay 'Vergoedingen en uitkeringen', 'Werving, ontwikkeling en retentie' en 'Diversiteit en inclusie' als drie onderwerpen behouden, voornamelijk vanwege de omvang van de verslaggeving over deze onderwerpen in dit verslag.

Het werk dat in 2019 werd verricht met betrekking tot het doel van Solvay en het werk dat werd verricht met betrekking tot de nieuwe duurzaamheidsaanpak, Solvay ONE Planet, hebben de reeds geselecteerde onderwerpen met hoge materialiteit bevestigd.

Overeenkomst tussen de materialiteitsanalyse en de risicoanalyse van de Groep

Zoals beschreven in het hoofdstuk 'Risicobeheer' van dit Geïntegreerd Jaarverslag is de risicoanalyse van Solvay een specifiek proces dat wordt gebruikt als input voor de materialiteitsanalyse.

Alle belangrijke risico’s van de Groep hebben betrekking op onderwerpen met hoge materialiteit, met uitzondering van 'Veiligheid' en 'Cyberrisico’s', die betrekking hebben op onderwerpen met gemiddelde materialiteit omdat de impact op de dagelijkse activiteiten beperkt is en alleen materieel is in het geval van een kwaadwillige handeling.