Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

GRI Disclosures

Tenzij anders vermeld, zijn de reikwijdte en grenzen van de milieu- en maatschappelijke verslaggeving afgestemd op de reikwijdte en grenzen van de financiële verslaggeving met het oog op de consistentie van gegevens en ratio’s.

Uitstoot van broeikasgassen

Solvay gebruikt de volgende referenties:

In het verlengde daarvan worden andere emissies gerapporteerd volgens dezelfde richtlijnen.

Om zijn duurzaamheidsbeleid beter te weerspiegelen, heeft Solvay besloten de marktgebaseerde methode toe te passen voor de berekening van de CO2-uitstoot in verband met ingekochte elektriciteit. Om volledig te voldoen aan de eisen van het Global Reporting Initiative worden de volgende criteria (in volgorde van afnemende prioriteit) toegepast bij de selectie van de CO2-emissiefactor van elk contract voor de levering van elektriciteit:

  • Energiecertificaten – emissiefactoren die voortvloeien uit specifieke instrumenten zoals groenestroomcertificaten;
  • Op contractbasis – de emissiefactor verkregen uit contracten voor specifieke bronnen waarvoor er geen uitstoot van specifieke attributen is;
  • Uitstoot door leverancier/nutsbedrijf – de emissiefactor die wordt bekendgemaakt als gevolg van de retailmix van de leverancier;
  • Residuele mix – als geen residuele mix beschikbaar is, worden gemiddelde emissiefactoren voor het elektriciteitsnet gebruikt als een benadering;
  • Locatiegebonden – als geen van de bovenstaande factoren beschikbaar is, is het de nationale emissiefactor die door de nationale autoriteiten of het Internationaal Energieagentschap wordt gepubliceerd. Op basis van een aanbeveling van het World Resources Institute (WRI) worden voor de VS emissiefactoren van de Emissions and Generation Resource Integrated Database (eGRID), gepubliceerd door het Amerikaanse Environmental Protection Agency, gebruikt in plaats van de emissiefactor van de betreffende staat. Voor China worden door het ministerie van Ecologie en Milieu gepubliceerde emissiefactoren voor het elektriciteitsnet gebruikt, in plaats van de emissiefactoren van de betreffende staat.

Uitstoot van broeikasgassen

Energie

De componenten van het energieverbruik worden geconverteerd naar primaire energie, volgens de volgende conventies:

  • Brandstoffen, aan de hand van de calorische onderwaarden;
  • Aangekochte stoom, rekening houdend met de referentiewaarde van het ketelrendement met betrekking tot de brandstof waarmee de stoom is opgewekt (bv. 90% rendement op basis van de calorische onderwaarde voor aardgas);
  • Ingekochte elektriciteit, uitgaande van een gemiddeld rendement van 39,5% voor alle soorten elektriciteitsproductie, behalve voor kernenergie (33%), hydro-energie (100%), zonne-energie (100%) en windenergie (100%) op basis van de calorische onderwaarde (bron: Internationaal Energieagentschap (IEA)).

Energie

Milieu

Milieugegevens worden jaarlijks verzameld in alle industriële vestigingen van Solvay (productievestigingen en onderzoeks- en innovatiecentra) en, in het geval van vestigingen met meerdere activiteiten, voor elke activiteit afzonderlijk. De verzamelde gegevens omvatten gegevens over de uitstoot van stoffen in de lucht en het water, afvalproductie en -verwijdering, parameters met betrekking tot de waterbalans van een vestiging, productievolumes en ten slotte enkele indicatoren met betrekking tot algemeen milieubeheer.

Na een grondig validatieproces worden deze gegevens op Groepsniveau geconsolideerd op een wijze die consistent is met de financiële verslaglegging. Daarnaast worden de geconsolideerde gegevens geverifieerd door een externe auditor.

Veiligheid

De veiligheidsprestaties worden gemeten in alle entiteiten die onder de operationele controle van Solvay staan, d.w.z. in vestigingen waar het beleid en de procedures van Solvay van toepassing zijn. Ongevallen worden geregistreerd in een centrale database en worden geclassificeerd op basis van werkverlet en de ernst van het letsel.

De frequentie wordt maandelijks berekend op GBU-niveau en op het niveau de Groep. De prestaties en soorten ongelukken worden elk kwartaal geanalyseerd. Rapporten worden verstrekt aan het Uitvoerend Comité en aan de GBU’s.

Het aantal ongevallen met medische behandeling (MTAR), het aantal ongevallen met werkverlet (LTAR) en het procesveiligheidsniveau worden berekend op basis van miljoenen gewerkte uren.

Gezondheid en veiligheid van werknemers

Maatschappelijk

Het aantal werknemers wordt vermeld voor twee toepassingsgebieden:

  1. 'Solvay Continuous Operations' omvat alleen voortgezette bedrijfsactiviteiten en komt overeen met de presentatie in de financiële verslaggeving;
  2. 'Solvay Total Headcount' houdt ook rekening met beëindigde bedrijfsactiviteiten.

Leerlingen, stagiairs en studenten worden niet in de cijfers meegenomen. Het aantal personeelsleden heeft betrekking op werknemers die een contract hebben met Solvay en die als actief zijn aangemerkt omdat ze een functie hebben in het organigram. Voltijdsequivalent (VTE) is het aantal actieve werknemers maal bezettingsgraad.