Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

De Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) van de Raad voor financiële stabiliteit heeft vrijwillige, consistente bekendmakingen van informatie over klimaatgerelateerde financiële risico’s ontwikkeld voor gebruik door ondernemingen bij het verstrekken van informatie aan investeerders, kredietverstrekkers, verzekeraars en andere stakeholders.

De taskforce heeft zijn aanbevelingen gestructureerd rond vier thema’s die de belangrijkste aspecten van de werking van organisaties vertegenwoordigen: bestuur, strategie, risicobeheer, en maatstaven en doelstellingen.

Dit deel behandelt de informatieverschaffing, met links naar de relevante delen van het Geïntegreerd Jaarverslag, en geeft een zelfevaluatie van de mate waarin Solvay voldoet aan de aanbevelingen van de TCFD.

Bestuur

 • In het Handvest inzake Deugdelijk Bestuur wordt beschreven hoe de Raad van Bestuur duurzaamheidsgerelateerde aspecten beheert. Het Handvest is beschikbaar op de website van Solvay. Het Bestuur besteedt ten minste één vergadering per jaar aan een update over trends op het gebied van wereldwijde duurzame-ontwikkelingsaspecten, met inbegrip van de risico’s en kansen die de klimaatverandering inhoudt;
 • Op het niveau van het Uitvoerend Comité is een Climate Risks Officer (verantwoordelijke voor klimaatrisico’s) aangesteld. Hij moet ervoor zorgen dat er in de strategie en activiteiten van de Groep voldoende rekening wordt gehouden met klimaatgerelateerde aspecten.

Strategie

 • In de beschrijving van megatrends worden langetermijnveronderstellingen gepresenteerd. Zie met name de beschrijving van de megatrend 'Hulpbronnenbeperkingen en vraag naar duurzaamheid'. De veronderstellingen voor de middellange termijn (in de komende vijf jaar) worden toegelicht in de beschrijving van de belangrijkste markten van Solvay. De kortetermijnveronderstellingen (één jaar) zijn opgenomen in de vooruitzichten van de Groep;
 • Klimaatgerelateerde risico’s en kansen werden in 2019 volledig herbeoordeeld en worden beschreven in het hoofdstuk 'Risicobeheer'. Er zijn vier belangrijke risicocategorieën geanalyseerd:
 • Productgerelateerde overgangsrisico’s (met behulp van de SPM-methode)
 • Scenarioanalyse met als referentie het 'Sustainable Development'-scenario van het Internationaal Energieagentschap
 • Acute fysieke risico’s die verband houden met droogtes, orkanen en aardbevingen,
 • Chronische fysieke risico’s die verband houden met waterschaarste.
 • In 2019 werd een scenarioanalyse gemaakt met als referentie het 'Sustainable Development'-scenario van het Internationaal Energieagentschap. De impact op de energie- en CO2-kosten (inclusief de impact op de grondstofkosten) en de impact op de belangrijkste markten zijn beoordeeld. Vier leden van het Uitvoerend Comité waren rechtstreeks betrokken bij de oefening. Volgens deze oefening weegt de orde van grootte van gunstige effecten op de markten op tegen de negatieve impact op de energie- en CO2-kosten.
 • In de presentatie van de belangrijkste risico’s van de Groep wordt geen onderscheid gemaakt tussen korte-, middellange- en langetermijnhorizons. De kwantificering van de effecten wordt niet bekendgemaakt.

Risicobeheer

 • Het risicobeheerproces, de belangrijkste risico’s en de methode om deze te rangschikken, worden beschreven in het hoofdstuk 'Risicobeheer';
 • De analyse van duurzaamheidsgerelateerde risico’s en kansen gebeurt volgens de SPM-methode, voor elk product in elke toepassing of markt, met inbegrip van het overgangsrisico van de klimaatverandering;
 • De broeikasgasemissies zijn aangemerkt als een prioritair aspect in de materialiteitsanalyse van de Groep. De 'klimaattransitierisico’s' zijn aangemerkt als onderdeel van de belangrijkste risico’s van de Groep. Links tussen de belangrijkste risico’s en hoge-materialiteitskwesties maken deel uit van de materialiteitsanalyse. 'Klimaatgerelateerde fysieke risico’s' zijn tot nu toe gerangschikt als 'onderwerpen met gemiddelde materialiteit';
 • De SPM-tool is een vereiste in de belangrijkste processen van de Groep en met name bij de beoordeling van investeringsprojecten, onderzoeks- en innovatieprojecten en overname- en desinvesteringsprojecten.

Maatstaven en doelstellingen

 • De strategische doelstellingen die worden gebruikt om duurzame waardecreatie te stimuleren, worden beschreven in de Solvay-scorecard;
 • De broeikasgasemissies, het energieverbruik en de SPM-maatstaven en -doelstellingen worden vermeld in het hoofdstuk 'Niet-financiële overzichten'. Solvay heeft zich ertoe verbonden de broeikasgasemissies onder de toepassingsgebieden 1 en 2 tegen 2025 met 1 miljoen ton te verminderen ten opzichte van 2017 door zijn energie-efficiëntie en energiemix te verbeteren en door te investeren in schone technologieën. Deze doelstelling wordt gebruikt als criterium in een 'positive incentive loan' (lening waarvan de rentevoet gekoppeld is aan het bereiken van bepaalde doelstellingen, zoals CO2-reductie of energie-efficiëntie) die bij een consortium van banken is afgesloten;
 • De broeikasgasemissies onder de toepassingsgebieden 1, 2 en 3 worden volledig gerapporteerd en geauditeerd. De reikwijdte van de emissierapportage is in lijn met de financiële verslaggeving.