Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

GRI Disclosures

1.596

1,000 metriek ton

Ongevaarlijk industrieel afval.

86,6

1,000 metriek ton

Gevaarlijk industrieel afval.

Definitie

Twee categorieën zijn materieel: gevaarlijk industrieel afval en gevaarlijke stoffen die op de markt worden gebracht.

Gevaarlijk industrieel afval

Gevaarlijk industrieel afval is afkomstig van productie- en onderzoeks- en innovatieactiviteiten, met inbegrip van verpakkings- en onderhoudsafval. Solvays inspanningen om de geproduceerde hoeveelheid gevaarlijk industrieel afval te beperken, zijn gericht op gevaarlijk industrieel afval dat niet duurzaam wordt behandeld, d.w.z. gestort of verbrand zonder energieterugwinning.

Materialen die op de markt worden gebracht

Solvay focust zich op zeer zorgwekkende stoffen (ZZS). De referentielijst van Solvay voor ZZS werd in 2015 opgesteld en verdeeld in drie categorieën (zwart, rood en geel):

  • Zwarte lijst: ZZS die zich al in een reglementair proces van geleidelijke stopzetting bevinden, met een al vastgestelde deadline in minstens één land of regio, of waarvan het gebruik binnen Solvay een beperking kent;
  • Rode lijst: ZZS die momenteel vermeld staan op reglementaire lijsten met stoffen die op middellange termijn mogelijk voorwerp kunnen worden van een procedure voor de speciale toelating of beperking ervan;
  • Gele lijst: ZZS die speciale aandacht vragen en die bestudeerd worden door autoriteiten, ngo’s, wetenschappers en sectoren wegens hun huidige gevaarlijke eigenschappen of potentiële effecten.

Managementbenadering

Voor industrieel en met name gevaarlijk afval stapt Solvay over naar meer duurzame methodes waarbij storten of verbranden zonder energieterugwinning wordt vermeden en het hergebruik van materiaal of warmte wordt bevorderd.

Wat op de markt gebrachte producten betreft, streeft Solvay ernaar meer inzicht te verwerven in hoe zijn producten worden gebruikt en welke risico’s aan dat gebruik verbonden zijn. De opstelling van veiligheidsinformatiebladen voor alle producten en REACH-registraties weerspiegelt het engagement van Solvay om ervoor te zorgen dat de informatie over risico’s die verbonden zijn aan onze producten direct beschikbaar is. Voor zeer zorgwekkende stoffen heeft Solvay een strategie ontwikkeld om het gebruik ervan in de waardeketen te verminderen. Er worden risico-onderzoeken gedaan naar op de markt gebrachte ZZS die op de rode en zwarte lijst staan en waar mogelijk worden stoffen vervangen door veiligere alternatieven.

Indicatoren

Afval

Doelstelling van Solvay:

2020

-30%

intensiteit van het gevaarlijk industrieel afval dat niet op duurzame wijze wordt verwerkt

Referentiejaar 2015

Afvalproductie, intensiteit

In kg per € EBITDA

2019

2018

2017

Toepassingsgebied: In lijn met financiële verslaggeving.

Industrieel afval dat niet op duurzame wijze wordt verwerkt

0,0117

0,0137

0,0185

Sinds de start van het lopende milieuplan (2015-2020) is de intensiteit voor gevaarlijk industrieel afval dat niet duurzaam wordt verwerkt met 51% gedaald, waarmee de doelstelling voor 2020 al is overschreden. Opgemerkt moet worden dat deze daling grotendeels is toe te schrijven aan de polyamide business. De hoeveelheid gevaarlijk industrieel afval dat niet op duurzame wijze wordt verwerkt, daalde in 2019 met 1,8 kt(- 6.2%) ten opzichte van 2018. De grootste dalingen werden geregistreerd in de effect van een daling en verhoging in individuele sites namelijk : Ospiate in Italië (-0.70 kt), La Rochelle (-0.46kt), Map Ta Phut in Thailand (+2.1kt) en Paulinia in Brazil (+1.2kt),...etc. 

Afvalproductie, absoluut

In 1000 ton

2019

2018

2017

Toepassingsgebied: In lijn met financiële verslaggeving.

Eerdere cijfers zijn herwerkt om de impact van methodologische verbeteringen te weerspiegelen

Ongevaarlijk industrieel afval

1.596

1.602

1.639

Gevaarlijk industrieel afval

86,6

93,1

100,7

Totaal industrieel afval

1.682

1.696

1.740

Industrieel gevaarlijk afval dat niet duurzaam wordt verwerkt

27,2

29,0

40,4

Industrieel afval dat niet op duurzame wijze wordt verwerkt

96,4

96,3

Gevaarlijk industrieel afval maakt bij Solvay slechts 5,4% van het totale industriële afval uit. De hoeveelheid gevaarlijk industrieel afval van  de Groep daalde in 2019 met 6,5 kt (-7%) ten opzichte van 2018. De grootste dalingen werden geregistreerd in de vestigingen van  Salindres in Frankrijk (-1,52 kt), Panoli in India (-1,16 kt), Klundert in Nederland  (- 890 ton) and  en La Rochelle in Frankrijk  (-0,86 kton), , terwijl stijgingen werden genoteerd in de vestigingen van Zhenjiagang Songl in China (+0,81 kt) en Augusta in de VS (+0,80 kt). De verbetering in Salindres is te wijten aan de systematische revalorisatie van een fluoridehoudend slib in een cementfabriek, waardoor de status van dit materiaal in een bijproduct verandert in plaats van afval. In Panoli kan de vermindering worden verklaard door een lagere vraag. De toename in Zhenjiagang was voornamelijk te wijten aan het afvoeren van een grote hoeveelheid afvalzuren, die gedurende meerdere jaren op de site werden opgeslagen. In Augusta in de Verenigde Staten kan de stijging worden verklaard door de intensere werking van een kraakinstallatie, wat leidt tot meer afvalzuren.

Exclusief eventuele perimeterwijzigingen van de Groep, zijn de fluctuaties op jaarbasis in hoeveelheid afval (+/-5%) niet ongebruikelijk. Ze zijn het gevolg van een aantal afvalspecifieke kwesties waar wij zelf geen invloed op kunnen uitoe- fenen: groot onderhoud van installaties, wettelijke aanpassingen in classificering van afval, problemen met afvalverwerkende bedrijven, veranderde marktvraag naar bijproducten, enz.

De Groep heeft in haar milieuplan geen doel gesteld voor de hoeveelheid gevaarlijk industrieel afval, hoewel het onze ambitie blijft om waar mogelijk de hoeveelheden te verminderen door verbete- ringsprogramma’s en initiativen in de circulaire economie.

94,6% van het totale industriële afval bestaat bij Solvay uit niet- gevaarlijk industrieel afval. Het niet-gevaarlijke industriële afval voor 2019 is slechts iets lager dan in 2018 (-6,5 kt of -0,4%). Het overgrote deel (83 %) van dit afval komt terecht op interne stortplaatsen die zeer goed worden gecontroleerd om de impact op het milieu tot een minimum te beperken.Ongeveer 17% van het niet-gevaarlijke industriële afval wordt momenteel gerevaloriseerd.De grootste veranderingen werden waargenomen op de locaties van Devnya in Bulgarije (-39,5 kt), Juarez in Mexico (-5,3 kt), Augusta in de Verenigde Staten (-4,3 kt) en Tavaux in Frankrijk (-3,1 kt); terwijl stijgingen plaatsvonden op de locaties van Dombasle in Frankrijk (+26,1 kt), en GreenRiver in de Verenigde Staten (+14,1 kt).

De daling bij Devnya is in lijn met een lagere productie in 2019, terwijl het afval geproduceerd door Juarez in Mexico hoger was in 2018 vanwege een turn-around operatie. In Augusta in de Verenigde Staten kon niet-gevaarlijk industrieel afval worden verminderd dankzij een verhoogde stroomfactor van een afvalkraakinstallatie en een afvalwarmteketel. Bij Tavaux in Frankrijk was de winst het gevolg van een veel lager kolenverbruik. In tegenstelling tot deze verminderingen werden hogere slibhoeveelheden geproduceerd in Dombasle in Frankrijk vanwege een toename van het specifieke kalksteen verbruik . Bij GreenRiver in de Verenigde Staten was de toename het gevolg van de opstapeling van een hogere hoeveelheid slib in een bekken. Dit materiaal wordt normaal aangewend voor de natriumbicarbonaat produktie maar omwille van de wat lagere produktie, werd minder slib gevaloriseerd. Verder was er een toename van het gebruik van kolen waardoor ook de hoeveelheid bodem- en vliegas toenam.

Sinds 2015 is de hoeveelheid niet-gevaarlijk industrieel afval op het niveau van de Groep met 136 kt (+9,3%) toegenomen, wat vooral te maken heeft met de toename van het productievolume van de GBU Soda Ash & Derivatives.

Veiligere alternatieven voor op de markt gebracht producten

Doelstelling van Solvay:

2020

100%

risicobeoordeling en analyse van beschikbare, veiligere alternatieven voor producten die ZZS bevatten

Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) van Solvay gevonden in op de markt gebrachte producten

 

2019

2018

2017

(1)

Volgens de EU REACH Authorization list (bijlage XIV) en de EU REACH Candidate list. ZZS vervaardigd door Solvay of onderdeel van een product dat door Solvay wereldwijd op de markt gebracht wordt REACH is een richtlijn van de Europese Unie, aangenomen om de bescherming van de gezondheid en het milieu te verbeteren tegen de risico’s van gebruik van chemicaliën.

(2)

Analyse op veiligere alternatieven ter vervanging van een ZZS Een stof kan aanwezig zijn in meer dan één product.

Alle ZZS(1)

29

31

35

Voltooiingspercentage analyse van veiligere alternatieven voor op de markt gebrachte stoffen(2)

54%
(63 van de 117 vereiste beoodelingen)

39%
(50 van de 128 vereiste beoodelingen)

49%
(28 van de 57 vereiste beoodelingen)

Waarvan daadwerkelijke vervanging

30% (19/63)

32% (16/50)

32% (9/28)

Analyse van veiligere alternatieven is vereist en gepland voor in totaal 117 combinaties van producten en toepassingen.

Van de 63 analyses van veiligere alternatieven die op 31 december 2019 sinds de start van het programma waren afgerond:

  • hebben er 19 geleid tot effectieve vervanging: vervanging van zeer zorgwekkende stoffen of beperking ervan tot onder de vereiste drempel, of productie stopgezet;
  • zijn er 21 nog aan de gang (alternatief geïdentificeerd en implementatie ervan besproken met klanten);
  • hebben er 23 geleid tot geen beschikbare alternatieven (geen vervanging beschikbaar, niet toegestaan door regelgevers of niet gevraagd vanwege de toepassing in het eindproduct).