Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

2.888

ton
Zwaveloxiden

6.197

ton
Stikstofoxiden

4.109

ton
Vluchtige organische stoffen met uitzondering van methaan

Definitie

Door de uitstoot van stikstofoxiden en zwaveloxiden neemt de verzuring van de atmosfeer en het water toe. De uitstoot van vluchtige organische stoffen met uitzondering van methaan draagt bij tot de vorming van troposferisch ozon en zomersmog. Deze stoffen zijn derhalve van belang omdat zij een directe invloed hebben op de luchtkwaliteit.

De uitstoot van stikstofoxiden bij bedrijfsactiviteiten van Solvay is vooral het gevolg van de verbranding van fossiele brandstoffen zoals aardgas. Dit wordt uitgedrukt als de som van stikstofmonoxide en stikstofdioxide, exclusief distikstofoxide (N2O) dat bijdraagt aan de opwarming van de aarde maar geen verzurend effect heeft.

De emissies van zwaveloxiden (SOx) komen vooral voort uit de verbranding van antraciet of steenkool.

Vluchtige organische stoffen met uitzondering van methaan zijn vluchtige organische stoffen (VOS) met een kookpunt onder normale omstandigheden dat lager is dan of gelijk is aan 250°C (Europese oplosmiddelenrichtlijn 1999/13/EG). De groep NMVOS zijn VOS met uitzondering van methaan. De methaanemissie uit de mijnbouwactiviteiten van Solvay in Green River (Wyoming, VS) wordt dus niet opgenomen in de NMVOC indicator. De impact van methaan op de klimaatopwarming wordt echter wel in rekening gebracht.  

Managementbenadering

De luchtkwaliteit wordt beheerd door middel van beheersystemen voor gezondheid, veiligheid en milieu die door de vestigingen worden ingezet in overeenstemming met de wettelijke voorschriften waaraan ze zijn onderworpen alsook met de voorschriften van de Groep.

Solvay zet zich in om de luchtkwaliteit op lokaal en regionaal niveau te verbeteren, in nauwe samenwerking met lokale stakeholders. In het kader van zijn milieuplan focust Solvay zich op de volgende vervuilende stoffen: stikstofoxiden (NOx), zwaveloxiden (SOx) en vluchtige organische stoffen met uitzondering van methaan (NMVOS).

Indicatoren en doelstellingen

Doelstelling van Solvay:

Doelstelling van Solvay:

2020

-50%

intensiteit van de uitstoot van stikstofoxiden

2020

-50%

intensiteit van de uitstoot van zwaveloxiden

2020

-40%

intensiteit van de uitstoot van vluchtige organische stoffen met uitzondering van methaan

Referentiejaar 2015

Uitstoot in de lucht, intensiteit

In kg per € EBITDA

2019

2018

2017

Toepassingsgebied: In lijn met financiële verslaggeving. Eerdere cijfers zijn herwerkt om de impact van methodologische verbeteringen te weerspiegelen.

Stikstofoxiden – NOx

0,0027

0,0035

0,0043

Zwaveloxiden – SOx

0,0012

0,0017

0,0021

Vluchtige organische stoffen met uitzondering van methaan – NMVOC

0,0018

0,0019

0,0019

Sinds de start van het milieuplan in 2015 zijn de emissie-intensiteiten voor stikstofoxiden, zwaveloxiden en NMVOS met respectievelijk 57%, 63% en 49%gedaald. Dit is beter dan de doelstellingen voor 2020 die Solvay in 2015 heeft vastgesteld. 

Uitstoot in de lucht, absoluut

In ton

2019

2018

2017

Toepassingsgebied: In lijn met financiële verslaggeving. Eerdere cijfers zijn herwerkt om de impact van methodologische verbeteringen te weerspiegelen.

Stikstofoxiden – NOx

6.197

7.704

9.485

Zwaveloxiden – SOx

2.888

3.750

4.573

Vluchtige organische stoffen met uitzondering van methaan – NMVOC

4.109

4.252

4.142

Onze emissies van stikstofoxiden zijn sinds 2018 aanzienlijk gedaald (- 1.507 ton of - 20%), waardoor de kloof met onze sectorgenoten nog kleiner is geworden, ondanks het energie-intensieve karakter van de activiteit van de GBU Soda Ash & Derivatives. Deze vooruitgang werd voornamelijk bereikt in de vestigingen van Torrelavega in Spanje (- 686 metriek ton of - 9,1%), Paulinia in Brazilië (- 439 metriek ton of - 5,7%) en Devnya in Bulgarije (- 367 metriek ton of - 4,9%). De daling van de NOx-uitstoot bij Paulinia is te danken aan de omschakeling van olie naar aardgas als brandstof en aan verbeteringen van de aardgasbranders. Deze acties zijn ondernomen om te voldoen aan de eisen van een nieuwe Braziliaanse wet. De verbetering bij Torrelavega is te danken aan de uitrusting van twee kolengestookte ketels met DeNOx-systemen in het voorjaar respectievelijk de zomer van 2019. De significante daling van NOx in Devnya is te danken aan de verhoogde inzetbaarheid van de nieuwste ketel met circulerend wervelbed. Sinds de start van het lopende milieuplan (2015-2020) is de uitstoot van stikstofoxiden met 50% (of ongeveer 13% per jaar) gedaald. Deze veranderingen zijn gerealiseerd door investeringen in uitstootreductietechnologieën.

Onze uitstoot van zwaveloxiden is sinds 2018 met nog eens 862 metriek ton teruggebracht, een bijkomende verbetering van 23%. Deze vooruitgang werd voornamelijk bereikt in de vestigingen van Torrelavega in Spanje (- 623 metriek ton of - 16,6 %), Atequiza Jalisc in Mexico (- 178 metriek ton of - 4,8 %) en Paulinia in Brazilië (- 109 metriek ton of - 2,9 %). In de fabriek van Rasal in India werd een lichte stijging geregistreerd (+ 58 ton of + 1,5 %). De verbetering bij Torrelavega is te danken aan de implementatie van een nieuw ontzwavelingssysteem (SolvAir®) op de kolengestookte ketels. De daling bij Atequiza is toe te schrijven aan de daling van het productievolume van een van de chemische producten die in die vestiging worden geproduceerd. De bijdrage van Paulinia aan de wereldwijde daling is te danken aan de omschakeling van olie naar aardgas als brandstof voor een van hun ketels. Sinds het begin van het lopende milieuplan (2015-2020) is de uitstoot van zwaveloxiden met 56% (of ongeveer 14% per jaar) gedaald. Al deze veranderingen zijn gerealiseerd door investeringen in nieuwe branders, nieuwe ontzwavelingsinstallaties en de optimalisatie van bestaande ontzwavelingsinstallaties.

In vergelijking met 2018 zijn de NMVOS-emissies van de Groep licht gedaald (- 141 metriek ton of - 3,3%). Deze globale verandering is toe te schrijven aan het effect van verbeteringen, voornamelijk bij Green River (VS), Panoli (India) en Spinetta (Italië), en aan stijgingen bij Zhenjiang Songl (China), Greenville (VS) en Piedmont (VS). In Spinetta is de afname het gevolg van een nieuwe schone technologie voor de reductie van CF4. Sinds de start van het lopende milieuplan (2015-2020) zijn de NMVOS-emissies gedaald met 40% (ongeveer 10% per jaar). Opgemerkt moet worden dat deze daling grotendeels is toe te schrijven aan de financiële deconsolidatie van Performance Polyamides sinds 2017.

Belangrijkste verwezenlijkingen in 2019

De verbeteringen in de uitstoot in de lucht voor de stoffen waarop we ons richten zijn voornamelijk het gevolg van investeringen in nieuwe reductietechnologieën en een omschakeling naar milieuvriendelijker brandbare stoffen.