Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

12 miljoen ton CO2-equivalent

 Totale broeikasgasemissies –
Toepassingsgebieden 1 en 2 (Kyotoprotocol)

Definitie

De door Solvay gerapporteerde broeikasgasemissies vallen binnen het toepassingsgebied van het Kyotoprotocol en omvatten de volgende verbindingen of families van verbindingen: CO2, N2O, CH4, SF6, HFCs, PFC’s en NF3. Om het effect ervan op de klimaatverandering te berekenen, worden broeikasgasemissies omgerekend van metrische tonnen naar het CO2-equivalent met behulp van het aardopwarmingsvermogen van elk gas op basis van een periode van 100 jaar, zoals gepubliceerd in het vijfde evaluatierapport van de Intergouvernementele Werkgroep inzake klimaatverandering.

Deze indicator houdt rekening met:

  • Directe emissies voor elk broeikasgas dat vrijkomt bij industriële activiteiten van Solvay (toepassingsgebied 1 van het Kyotoprotocol); Voor CO2 omvat de rapportage van directe emissies de emissies van de verbranding van alle fossiele brandstoffen alsook procesemissies (bv. thermische decompositie van koolzuurhoudende producten en chemische reductie van metaalertsen);
  • Indirecte CO2-emissies in verband met de stoom en elektriciteit die van derden worden afgenomen en intern worden verbruikt (Toepassingsgebied 2 van het Kyotoprotocol). Voor ingekochte elektriciteit worden de indirecte emissies berekend door toepassing van marktgebaseerde methoden. In 2019 werden de contracten voor de levering van elektriciteit geanalyseerd om voor elke vestiging de optimale CO2-emissiefactor te bepalen.

Managementbenadering

Solvay heeft zich ertoe geëngageerd om zijn broeikasgasuitstoot uiterlijk in 2025 met 1 miljoen ton te verminderen (bij constante perimeter). Om haar emissies effectief los te koppelen van haar groei, is de Groep van plan om in te grijpen op alle hefbomen: verbetering van haar energie-efficiëntie en energiemix, en investeringen in schone technologieën. Daartoe ontwikkelt de Groep een groeiende pijplijn van mogelijkheden op het gebied van energie-/klimaattransitie in samenwerking met een toegewijd team van energietransitie-experts en operationele teams in de industriële vestigingen. De energieconversieacties worden ontwikkeld door een speciaal team van energietransitie-experts in samenwerking met operationele teams in de industriële vestigingen. De in Solwatt – het sinds 2012 actieve energie-efficiëntieprogramma – vastgestelde mogelijkheden om het energieverbruik te verminderen, worden parallel verder ontwikkeld. Voor broeikasgasemissies die geen verband houden met energie zijn specifieke taskforces opgezet met sterke technische input om de vereiste schone technologieën te ontwikkelen.

In juli 2019 verdubbelde Solvay de interne CO2-prijs die wordt toegepast op broeikasgasemissies van € 25 tot € 50 per ton CO2 om bij zijn investeringsbeslissingen rekening te houden met klimaatuitdagingen.

Een extern geverifieerd en gestructureerd systeem voor rapportage van broeikasgasemissies en reacties op ratingbureaus zoals het Carbon Disclosure Project helpen de Groep om haar inspanningen af te stemmen op de omvang van haar uitdagingen op het gebied van broeikasgasemissies.

Indicatoren en doelstellingen

De prioritaire doelstelling van Solvay

2025

-1 miljoen ton

broeikasgasemissies (toepassingsgebieden 1 en 2) in vergelijking met 2017

+0,45

miljoen ton CO2-equivalent
Variatie als gevolg van wijzigingen in de reikwijdte van de rapportage
(structurele wijzigingen)

-0,11

miljoen ton CO2-equivalent
Variatie als gevolg van wijzigingen in de berekeningsmethode of verbeteringen in de nauwkeurigheid van gegevens

-0,61

miljoen ton CO2-equivalent
Emissiestijging of -reductie bij constante perimeter

Mt CO2 eq.

2019

2018

2017

Toepassingsgebied: In lijn met financiële verslaggeving.

Totale uitstoot van broeikasgassen (toepassingsgebied 1 en 2)

12,0

12,3

12,3

Uitstoot van broeikasgassen – kerncijfers 2019

Mt CO2 eq.

 

Toepassingsgebied: In lijn met financiële verslaggeving.

Totale uitstoot van broeikasgassen (toepassingsgebied 1 en 2) in 2019

12,0

Totale uitstoot van broeikasgassen (toepassingsgebied 1 en 2) in 2018

12,3

Variatie als gevolg van wijzigingen in de perimeter voor financiële verslaggeving (structurele wijzigingen)

0,45

Variatie als gevolg van wijzigingen in de berekeningsmethode of verbeteringen in de nauwkeurigheid van de gegevens

–0,11

Emissies stijgen of dalen bij constante scope jaar op jaar

–0,61

Gecumuleerde emissies stijgen of dalen sinds 2017 bij gelijkblijvende omvang

–0,58

Verandering als gevolg van wijzigingen in de reikwijdte van de rapportage, vooral door de opname van de warmtekrachtkoppelingseenheid Rosen (Rosignano, Italië) in de Solvay-perimeter +0,5 miljoen ton CO2.

Intensiteit van de uitstoot van broeikasgassen

kg CO2 eq. / € EBITDA

2019

2018

2017

Toepassingsgebied: In lijn met financiële verslaggeving.

Intensiteit van de uitstoot van broeikasgassen

5,17

5,51

5,53

De intensiteit van broeikasgasemissies weerspiegelt de emissies onder de toepassingsgebieden 1 en 2 van het Kyotoprotocol, zoals opgenomen in de financiële reikwijdte, uitgedrukt in kg CO2-equivalent per euro EBITDA per jaar.

In 2019 daalde de broeikasgasintensiteit met 0,34 kg CO2-equivalent per euro EBITDA.

Uitstoot broeikasgassen (toepassingsgebied 1 en 2)

 

 

2019

2018

2017

Toepassingsgebied: In lijn met de perimeter voor financiële verslaggeving, inclusief de productieactiviteiten van de bedrijven die momenteel geconsolideerd zijn (geheel of gedeeltelijk) De uitstoot van broeikasgas van bedrijven in de financiële perimeter is 81% van de totale uitstoot van broeikasgas van alle bedrijven in de operationele perimeter.

Directe en indirecte CO2-uitstoot (toepassingsgebied 1 en 2)

Mt CO2

10,0

9,8

10,0

Uitstoot andere broeikasgassen conform Kyoto-protocol (toepassingsgebied 1)

Mt CO2 eq.

2,0

2,4

2,3

Totale uitstoot van broeikasgassen conform Kyoto-protocol

Mt CO2 eq.

12,0

12,3

12,3

Uitstoot andere broeikasgassen niet conform Kyoto-protocol (toepassingsgebied 1)

Mt CO2 eq.

0,1

0,1

0,1

Directe uitstoot van broeikasgassen (toepassingsgebied 1)

Mt CO2 eq.

2019

2018

2017

Toepassingsgebied: In lijn met financiële verslaggeving.

Methaan – CH4

1,02

0,88

0,90

Stikstofoxide – N2O

0,03

0,10

0,14

Zwavelhexafluoride – SF6

0,07

0,04

0,06

Fluorkoolwaterstof – HFCs

0,11

0,06

0,14

Perfluorkoolstoffen – PFCs

0,78

1,36

1,07

Nitrogen trifluoride – NF3

0,00

0,0

0,0

Totale uitstoot andere broeikasgassen conform Kyoto-protocol

2,01

2,44

2,31

Koolstofdioxide – CO2

8,58

7,96

7,92

Totale directe uitstoot

10,59

10,35

10,2

In 2019 waren de directe CO2-emissies iets hoger dan in 2018, voornamelijk als gevolg van Rosen (Rosignano, Italië).  

In 2019 lagen de directe emissies van andere broeikasgassen volgens het Kyotoprotocol 0,43 miljoen ton CO2-equivalent lager dan in 2018. Deze verandering is voornamelijk toe te schrijven aan de daling van de CF4-emissies in Spinetta (Italië) met 0,56 miljoen ton CO2-equivalent en aan de stijging van de CH4-emissies in Green River (VS) met 0,14 miljoen ton CO2-equivalent.

Indirecte CO2 – Bruto, op de markt gebaseerd (toepassingsgebied 2)

Mt CO2

2019

2018

2017

Toepassingsgebied: In lijn met financiële verslaggeving.

Elektriciteit, ingekocht voor consumptie

0,9

1,0

1,2

Stoom, ingekocht voor consumptie

0,5

0,9

0,9

Totaal

1,4

1,9

2,1

Indirecte CO2 – Bruto, op locatie gebaseerd (toepassingsgebied 2)

Mt CO2

2019

2018

2017

Toepassingsgebied: In lijn met financiële verslaggeving.

Elektriciteit, ingekocht voor consumptie

1,0

1,1

1,2

Stoom, ingekocht voor consumptie

0,5

0,9

0,9

Totaal

1,5

2,0

2,1

Sinds de toepassing van de marktgebaseerde methode wordt elk jaar een gedetailleerde evaluatie van de emissiefactoren voor ingekochte elektriciteit uitgevoerd, die alle vestigingen omvat.

De daling van de indirecte CO2-uitstoot met 0,1 miljoen ton CO2 in verband met ingekochte elektriciteit is te danken aan de verbeterde inkoop van elektriciteit die is geproduceerd met een lagere CO2-uitstoot.

Daling van de indirecte CO2-emissies in verband met ingekochte stoom met 0,4 miljoen ton CO2. Deze verandering is vooral te danken aan de opname van de warmtekrachtkoppelingseenheid Rosen (Rosignano, Italië) in de Solvay-perimeter.

Overige indirecte uitstoot van broeikasgassen (toepassingsgebied 3)

Mt CO2 eq.

2019

2018

2017

(1)

De investeringsomvang is herberekend voor 2017 en 2018 om te voldoen aan de richtlijnen van het BKG-protocol.

Toepassingsgebied: In lijn met financiële verslaggeving.

Aangekochte goederen en diensten

4,9

5,8

5,7

Kapitaalgoed

1,8

1,8

1,8

Brandstof- en energiegerelateerde activiteiten

1,0

0,7

0,7

Stroomopwaarts transport en distributie

Inbegrepen in gekochte goederen en diensten

Afval dat onstaat bij operaties

Inbegrepen in gekochte goederen en diensten

Zakenreizen

0,01

0,02

0,02

Personeelswerkverkeer

0,05

0,05

0,05

Stroomafwaarts transport en distributie

0,6

0,7

0,7

Verwerking van verkochte producten

5,4

5,5

5,3

Gebruik van verkochte producten

9,5

10,9

11,1

Einde van de levensduur van verkochte productents

7,4

7,6

8,4

Downstream gehuurde activa

0

0

0

Franchises

0

0

0

Investeringen(1)

1,1

1,1

2,0

Als gevolg van de opname van Rosen steeg de emissie in verband met 'Brandstof- en energiegerelateerde activiteiten' met 0,3 miljoen ton CO2

De stroomafwaartse emissies onder toepassingsgebied 3 in verband met het gebruik en de verwijdering van producten zijn via de SPM-beoordeling als significant aangemerkt.

Belangrijkste verwezenlijkingen in 2019

In de vestiging van Solvay in het Italiaanse Spinetta heeft een intern ontwikkelde innovatieve schone technologie die in 2019 in gebruik werd genomen, geleid tot een daling van de CF4-emissies met 0,56 miljoen ton CO2-equivalent in 2019.

In Paulinia, Brazilië, heeft een programma voor procesuitmuntendheid de N2O-emissies in 2019 met 0,08 miljoen ton CO2-equivalent doen dalen.

Solvay heeft via zijn inkoopbeleid zijn betrokkenheid bij de productie van hernieuwbare energie in 2019 verder versterkt.

  • Er wordt gewerkt aan de uitbreiding van het gebruik van energie uit biomassa tot andere installaties dan die in Brotas (Brazilië), Dombasle (Frankrijk), Rheinberg (Duitsland), Zhangjiagang (China), Gunsan (Zuid-Korea) en Panoli (India) en door de bouw van nieuwe installaties in Devnya (Bulgarije) en de conversie van een kolengestookte ketel naar een biomassa-installatie in Rheinberg (Duitsland).
  • De Solvay Jasper County Solar Farm (VS) en het zonne-energieproject in West Deptford (VS) zijn nu volledig operationeel en nieuwe zonne-energieprojecten in Linne-Herten (Nederland), Walcourt-les-Petons (België) en West Deptford (VS) worden momenteel bestudeerd;
  • In Changshu (China) wordt gewerkt aan een nieuw windenergieproject;
  • In Melle (Frankrijk) en in St Fons (Frankrijk) zijn biogascontracten ondertekend.