Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

GRI Disclosures

435

miljoen m3
Totale watertoevoer

330

miljoen m3
Zoetwateronttrekking

5.344

ton O2
CZV-emissies

Definitie

Waterbeheer heeft betrekking op waterstromen en waterkwaliteit, van onttrekking uit de natuurlijke omgeving tot het lozen van water in de natuur of een ander milieucompartiment.

Zoetwateronttrekking (in miljoen m3 per jaar) is de hoeveelheid inkomend water afkomstig van openbare netwerken (drinkwater), zoetwatersystemen (rivieren, meren enz.) en grondwater.

Chemisch Zuurstofverbruik (COD) is de hoeveelheid stoffen die geoxideerd kunnen worden (vooral opgelost organisch materiaal) en in wateromgevingen worden geloosd. COD wordt uitgedrukt in aantal ton zuurstof per jaar. Naast stikstofoxiden en fosforhoudende substanties draagt chemisch zuurstofverbruik bij aan eutrofiëring van het oppervlaktewater.

Managementbenadering

Het waterbeleid van Solvay is erop gericht om het onttrekken en het verbruiken van zoetwater te beperken en ervoor te zorgen dat de kwaliteit van de watermassa’s waarin afvalwater wordt geloosd goed blijft, zodat de invloed op mens en milieu zoveel mogelijk beperkt blijft. Solvay richt zich op het beperken van twee activiteiten: zoetwateronttrekking en chemisch zuurstofverbruik.

Indicatoren en doelstellingen

Lorem ipsum dolor sit amet (graphic)

Voor 2019 bedroeg het totale watergebruik van de groep 1.350 Mm3. Hiervan wordt 1.236 Mm3 wordt gebruikt voor koeling en 114 Mm3 voor andere procesbehoeften. Omdat ongeveer 70% van het koelwater daadwerkelijk wordt gerecycleerd, is het water dat we uit natuurlijke bronnen moeten pompen, aanzienlijk minder (426 Mm3). Van dit bedrag komt 60 zoet oppervlaktewater, 19 uit grondwater, 16% uit zeewater en de rest uit verschillende andere bronnen. Het totale water dat door de Groep wordt geloosd bedraagt 387 Mm3, waarvan 253 Mm3 gaat naar rivieren en 100 Mm3 naar zee. De rest zit verspreid over overige (34Mm³), eindprodukten (12 Mm3), afval (0,5 Mm3) of gaat verloren via verdamping in koeltorens (20 Mm3).

Doelstellingen van Solvay:

2020

-30%

zoetwaterintensiteit

2020

-30%

intensiteit chemisch zuurstofverbruik

Referentiejaar 2015

Zoetwaterafname

 

2019

2018

2017

Toepassingsgebied: In lijn met financiële verslaggeving.

Eerdere cijfers zijn herwerkt om de impact van methodologische verbeteringen te weerspiegelen.

Intensiteit (m3 per € EBITDA)

0,142

0,148

0,147

Absoluut (Mm3)

330

330

326

Sinds de start van het milieuplan is de intensiteit zoetwateronttrekking met 48% gedaald, wat betekent dat Solvay de doelstelling voor 2020 reeds overtroffen heeft. Zo ook werd de emissie-intensiteit van het chemische zuurstofverbruik met 49% verminderd, veel beter dan ons initiële streefdoel.  Opgemerkt moet worden dat deze dalingen grotendeels zijn toe te schrijven aan de financiële deconsolidatie van de activiteit Performance Polyamides sinds 2017.

Sinds de start van het lopende milieuplan (2015-2020) is de zoetwateronttrekking bij de fabrieken met 39% (of ongeveer 10% per jaar) gedaald. De zoetwateronttrekking in 2019 op groepsniveau is niet veranderd ten opzichte van vorig jaar, hoewel voor sommige van onze GBU’s veranderingen konden worden waargenomen: Aroma Performance (+0,82 Mm3), Soda Ash & Derivatives, + 1 Mm3), GBU Coatis (-1,4 Mm3) , Novecare (-0,77 Mm3). Deze veranderingen kunnen worden toegeschreven aan marktevoluties.

Wateruitstoten (chemisch zuurstofverbruik)

 

2019

2018

2017

Toepassingsgebied: In lijn met financiële verslaggeving.

Eerdere cijfers zijn herwerkt om de impact van methodologische verbeteringen te weerspiegelen.

Intensiteit (kg per € EBITDA)

0,0023

0,0027

0,0024

Absoluut (metrische tonnen O2)

5.344

6.248

5.670

Het Chemisch Zuurstofverbruik van de Groep lag 904 ton of 14% hoger dan in 2018. Deze globale verandering is het gevolg van aanzienlijke dalingen in de vestigingen van Spartanburg in de VS (- 293 ton), Vernon in de VS (- 314 ton) en Paulinia in Brazilië (- 167 ton), versus stijgingen in de vestigingen van Hemaraj East in India (+ 143 ton) en Tavaux in Frankrijk (+ 87 ton). In Spartanburg is het chemische zuurstofverbruik gedaald door de nieuwe implementatie van nutriëntenverrijking voor afvalwaterzuivering & inclusief CZV-verwijderingsrendementen van openbare afvalwaterzuiveringsinstallaties.  In Vernon is de daling toe te schrijven aan een grote productiedaling ten opzichte van 2018, wat een uitzonderlijk jaar was. In Paulinia was er een verbetering van de prestaties en de controle van de biologische afvalwaterzuiveringsinstallatie (organische en fenol-afvalwaterzuiveringsinstallatie) en een verbetering van de controle in het ruwe effluent dat afkomstig is van de adipinezuurfabriek. 

Opgemerkt moet worden dat ongeveer 22% van de door Solvay opgegeven emissies van het chemische zuurstofverbruik (dus ongeveer 1.200 ton) toe te schrijven is aan het verbruik door derden (meestal fabrieken die vroeger tot de Groep behoorden), waarvan Solvay de effluenten zuivert in zijn biologische afvalwaterzuiveringsinstallaties. Deze manier van rapporteren is echter in overeenstemming met de eisen van de relevante GRI-101 standaard.

Sinds de start van het lopende milieuplan (2015-2020) zijn de CZV-emissies met 39% (of ongeveer 10% per jaar) gedaald. Het grootste deel van deze vermindering is te wijten aan de verkoop van de polyamideactiviteiten.

COD-verbeteringen in 2019 waren het gevolg van een betere controle en prestaties op enkele van onze grote afvalwaterzuiveringsinstallaties.