Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

GRI Disclosures

Definitie

Procesveiligheidsbeheer is gericht op het voorkomen en beheersen van incidenten in industriële processen, met name scenario’s met mogelijk catastrofale gevolgen voor mens of milieu. Het beheer van de procesveiligheid van Solvay is risicogebaseerd. Procesveiligheidsprogramma’s blijven de integriteit van de activiteiten garanderen en bevatten goede ontwerpprincipes naast de beste technische en operationele praktijken. De indicatoren die worden gebruikt voor het monitoren van procesincidenten (PSI) zijn in overeenstemming gebracht met de standaarden van de International Council of Chemical Associations (ICCA). Gerapporteerde procesincidenten met gevolgen voor het milieu worden gemonitord en de ernst ervan (gemiddeld, hoog en catastrofaal) wordt geclassificeerd op basis van vastgestelde criteria, waaronder de hoeveelheid gemorst materiaal, de gevolgen binnen of buiten de vestiging en de schade aan de directe omgeving. Het beheer van oudere bodemverontreinigingen wordt bewaakt via het grote aantal milieuvoorzieningen.

Managementbenadering

Procesveiligheid

De aanpak van Solvay om procesincidenten te voorkomen is gebaseerd op de 14 elementen van Process Safety Management, waarbij bijzondere aandacht wordt besteed aan de analyse van procesrisico’s (Risicoanalyse). Risicoanalyse vormt de kern van de risicobeheersing. Deze gekwantificeerde risicoanalyse betreft bestaande, nieuwe en aangepaste installaties. Met behulp van een unieke risicomatrix kan Solvay het risiconiveau van elk ongevalsscenario kwantificeren, waarbij ernst en waarschijnlijkheid worden gecombineerd. Het aantal procesveiligheidsincidenten wordt gemonitord en vergeleken met dat van branchegenoten. Elk incident wordt geanalyseerd en gerangschikt volgens wereldwijd geharmoniseerde procesveiligheidsparameters van de ICCA (International Council of Chemical Associations) en de CEFIC (Europese Raad van de Chemische Nijverheid). Er worden preventieve en corrigerende maatregelen genomen, met de nadruk op incidenten waarbij de exploitatievergunning werd overschreden.

Bodemsanering

De afdeling Milieusanering binnen het bedrijf richt zich op het beheer van gesloten vestigingen en de aanpak van milieuaansprakelijkheid als gevolg van bodemvervuiling uit het verleden. Er wordt een Enterprise Risk Management-methode gehanteerd, waarbij een lokale aanpak (teammanagement) gecombineerd wordt met een wereldwijd team (door middel van initiatieven). Het doel is een duidelijk inzicht te krijgen in de huidige en potentiële milieuverplichtingen van Solvay en deze verplichtingen doeltreffend aan te pakken.

Indicatoren

Procesveiligheidsincidenten

Het is de doelstelling van Solvay om zeer ernstige incidenten te voorkomen en het aantal incidenten met een middelmatige ernstgraad te verminderen. Het aantal procesincidenten van Solvay is in overeenstemming met de methode die de International Council of Chemical Associations (ICCA) voorstelt.

 

2019

 

 

Legende: Aantal procesincidenten per 100 voltijdse werknemers (werknemers en aannemers, uitgaande van 2.000 werkuren/werknemer/jaar): Het percentage incidenten in het proces (PSI) van Solvay is in overeenstemming met de door ICCA en CEFIC voorgestelde methode.

 

S1

S2

2018

2017

Aantal incidenten op het gebied van procesveiligheid

0,9

0,9

1

0,9

 

2019

 

Toepassingsgebied: de geconsolideerde gegevens voor procesveiligheidsincidenten dekken 139 sites op een totaal van 142 operationele sites, waaronder R&I-centra met opmerkelijke chemische procesrisico’s – met uitzondering van mijnen, carrières, laboratoria met lagere risico’s.

 

S1

S2

2018

Gemiddeld ernstige procesincidenten met gevolgen voor het milieu

20

14

47

… met overschrijding van de exploitatievergunning

9

7

12

… zonder vergunningsoverschrijding

11

7

35

Voor 2019 worden twee reeksen indicatoren gepresenteerd, omdat de criteria voor de beoordeling van de ernst van de procesincidenten in juli 2019 zijn gewijzigd om ze aan te passen aan de wereldwijd geharmoniseerde procesveiligheidsmaatstaven van de International Council of Chemical Associations (ICCA) en de Europese Raad van de Chemische Nijverheid (CEFIC).

Procesincidenten met gevolgen voor het milieu worden gemonitord en de ernst ervan (gemiddeld, hoog en catastrofaal) wordt geclassificeerd op basis van vastgestelde criteria: de hoeveelheid gemorst materiaal, de gevolgen binnen of buiten de vestiging, schade aan de directe omgeving, en vissterfte.

Voor 2019 werden geen zeer ernstige incidenten of catastrofale incidenten met gevolgen voor het milieu gemeld, wat betekent dat er geen significante milieugevolgen buiten de vestiging waren. Het is de doelstelling van Solvay om zeer ernstige incidenten te voorkomen en het aantal procesveiligheidsincidenten te verminderen. In 2019 werden er 34 incidenten met een middelmatige ernstgraad gerapporteerd die gevolgen hadden voor het milieu, waaronder 16 incidenten met een te rapporteren overschrijding van een operationele vergunningslimiet. De Groep heeft aan elk incident opvolging gegeven om zeker te stellen dat de juiste maatregelen werden genomen om herhaling te voorkomen.

Belangrijkste verwezenlijkingen in 2019

Een uitgebreid opleidingsprogramma voor procesrisicoanalyses is verder uitgewerkt tot een flexibel online opleidingsprogramma. In totaal zijn er nu 83 modules beschikbaar als e-learningmodules op het YouGrow-platform van Solvay. Het e-learningplatform maakt het mogelijk om de procesveiligheidsopleiding op grotere schaal toegankelijk te maken in heel Solvay. De 83 modules in de opleiding op het gebied van procesrisicoanalyses bevatten in totaal 46 uur aan lessen over uiteenlopende onderwerpen die verband houden met procesveiligheid. De modules bestrijken het volledige scala van alle vooropleidingen over risicoanalysebenaderingen, -methoden en -tools die een Process Risk Analysis Leader (PRA Leader) dient te volgen.