Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

Solvay neemt initiatieven en ontwikkelt processen om de betrokkenheid en het welzijn van zijn werknemers te stimuleren en te beoordelen, waaronder persoonlijke ontwikkeling, beloning en erkenning, een inclusieve cultuur en een goede balans tussen werk en privé. Daarnaast wil de Groep de betrokkenheid verbeteren op basis van de vrijheid van vereniging en collectieve onderhandelingen.

Engagement van de werknemers

Definitie

Het engagement van de werknemers heeft betrekking op de inzet, de passie en de loyaliteit die een werknemer heeft aangaande zijn/haar werk en het bedrijf. De Groep is van mening dat betrokkenheid de prestaties verbetert vanwege hogere productiviteit en behoud van personeel. Vijf factoren zijn van invloed op het engagement van de werknemers: trots, kwaliteit van de werkomgeving, algehele tevredenheid, motivatie en gehechtheid aan het bedrijf. Solvay is ook van mening dat betrokkenheid wordt bevorderd door eerlijke praktijken en welzijn op het werk.

Managementbenadering

Het engagement van de werknemers wordt gemeten aan de hand van een wereldwijd jaarlijks onderzoek onder de werknemers van Solvay, waarbij niet alleen gekeken wordt naar de betrokkenheid maar ook naar de factoren die tot die betrokkenheid hebben bijgedragen. Hiermee kan de Groep de sterke punten vaststellen evenals de aspecten waar de werkomstandigheden en de ervaringen van de werknemers kunnen worden verbeterd. De onderzoeksresultaten worden beoordeeld vanuit verschillende toepassingsgebieden – op het niveau van de Groep, Global Business Unit, Functie en vestiging en voor elke teamleider met ten minste vijf respondenten in zijn/haar team. Binnen de gehele Groep laat dit een duidelijke verbintenis van leidinggevenden en managers zien om het engagement te vergroten en bij te dragen aan het welzijn van hun werknemers.

In 2019 besloot Solvay om werknemers te betrekken bij de enquête over het doel van de Groep. Dit jaar heeft Solvay geen werknemersenquête uitgevoerd. Om het doel van de Groep te bepalen, vond de grootste luisteroefening in de geschiedenis van Solvay plaats. Het ging om 288 luistersessies met 3.000 mensen, 75 uur aan individuele interviews, 13.000 ingevulde enquêtes, 25 leiderschapsdialogen en 50% van de reacties op enquêtes vanuit productievestigingen.

Verbinding voor ons Purpose

Welzijn op het werk

Definitie

Solvay volgt de welzijnsdefinitie van de Internationale Arbeidsorganisatie en de Wereldgezondheidsorganisatie: welzijn op het werk is een holistisch concept dat betrekking heeft op alle aspecten van de kwaliteit van het beroepsleven die ervoor zorgen dat werknemers veilig, lichamelijk en geestelijk gezond, tevreden, betrokken en efficiënt zijn. Dit draagt bij aan een cultuur van erkenning en ondersteuning, een juiste balans tussen werk en privé, groei en ontwikkeling van de werknemers en goede communicatie en samenwerking.

Bij de lancering van Purpose heeft Solvay welzijn als een van zijn kernovertuigingen bestempeld, gericht op een gezonde organisatie.

De welzijnsindicator voor de werknemers van Solvay wordt gemeten aan de hand van het jaarlijkse onderzoek naar het engagement van de werknemers. Vier vragen in het werknemersonderzoek hadden betrekking op welzijn op het werk. In 2019 heeft Solvay geen 'Solvay Engagement Survey' (betrokkenheidsenquête) uitgevoerd omdat het een andere, gerelateerde enquête heeft uitgevoerd om de ideeën van werknemers te verzamelen: de zogenaamde 'Solvay Purpose'.

Managementbenadering

Binnen Solvay bestaat er sinds oktober 2016 een multidisciplinair comité voor welzijn op het werk: het Committee on Well-Being At Work (WBAW). Leden van het comité zijn bedrijfsartsen, psychologen en specialisten op het gebied van human resources, gezondheid, veiligheid, milieu en duurzame ontwikkeling die alle regio’s vertegenwoordigen. Het doel van dit comité is het definiëren en bevorderen van een programma gericht op het verhogen van het welzijn op het werk.

Het WBAW-programma voor de periode 2017-2020 heeft vijf pijlers:

 • sponsoring door het Uitvoerend Comité: WBAW is een belangrijke prioriteit voor Solvay;
 • opname van geestelijke gezondheid als onderdeel van de veiligheidsrapportering aan het Uitvoerend Comité (burn-outobservatorium);
 • levering van toolboxen en initiatie van een ondersteunend WBAW-netwerk. Binnen vestigingen zijn 'Local support for WBAW'-teams aangesteld (HR, HSE en medische professionals in de vestigingen);
 • ontwikkeling van de inzet van de Groep voor WBAW-opleidingen:
 • opleiding van het Uitvoerend Comité en de Leadership Council (70 senior leiders),
 • opleiding van managers: 898 managers opgeleid tot en met november 2019, met uitstekende feedback van deelnemers die de concrete bruikbare voorbeelden op prijs stelden,
 • opleiding van 'Local support for WBAW': tot nu toe weinig sessies gehouden; moet in 2020 worden gepromoot,
 • bewustmaking van alle werknemers van Solvay via e-learning;
 • ondersteuning van onze vestigingen bij het opstellen en uitvoeren van actieplannen.
[solvay_way_new_nl.png]

Er is in het Solvay Way-raamwerk, dat binnen Solvay wordt gebruikt voor de jaarlijkse zelfevaluatie en om verbeterplannen op te stellen, een heel onderdeel gewijd aan welzijn. In het jaarlijkse onderzoek over het engagement van de werknemers wordt ingegaan op de perceptie van werknemers wat het welzijn op het werk betreft. Dit stimuleert de vestigingen om lokale welzijnsprogramma’s te ontwikkelen en het risico op stress te beoordelen. Welzijn is een van de managementaspecten die tijdens de jaarlijkse bezoeken met IndustriALL Global Union worden onderzocht.

In 2019 beoordeelden 140 vestigingen hun prestaties bij het implementeren van de verplichte 'welzijn op het werk'-praktijk: 81 van hen bereikten het niveau waarop de risico-evaluatie van de stressoorzaken werd uitgevoerd, een actieplan werd besproken en uitgevoerd, en een opleiding over welzijn op het werk werd gegeven aan managers.

Belangrijkste verwezenlijkingen in 2019

Implementatie van een burn-outobservatorium

Het burn-outobservatorium stelt ons in staat de belangrijkste risicofactoren te identificeren om preventieve maatregelen vast te stellen. Tot nu toe houden de belangrijkste geïdentificeerde risicofactoren verband met de werklast, de kwaliteit van het management (erkenning, ondersteuning) en organisatorische veranderingen.

Sinds 2016 wordt het burn-outobservatorium geleidelijk uitgerold via het medische netwerk in de EMEA-regio (België, Frankrijk, Duitsland, Italië, Spanje, Portugal), Noord-Amerika (Mexico, enkele vestigingen in de VS), Latijns-Amerika (Brazilië, Chili) en de APAC-regio (China, India).

Tot dusver omvat het 77 vestigingen en 18.078 werknemers.

E-learning over WBAW voor alle werknemers

In juni 2019 publiceerden we een e-learningsessie over WBAW, beschikbaar voor alle werknemers in 15 talen, om te komen tot een uniform begrip en om richtlijnen te geven. 2.973 werknemers hebben de e-learningsessie gevolgd. Het volgen van deze sessie zal in 2020 verder worden aangemoedigd.

China zeer actief in WBAW-gerelateerde acties

In 2019 was China (met 2.600 werknemers) zeer actief op het gebied van (i) opleidingen over WBAW voor managers (10 sessies) en werknemers, (ii) stressbeoordelingen gevolgd door acties op teamniveau, (iii) het opbouwen van een 'Local support on WBAW'-netwerk (alle Chinese vestigingen) en (iv) het implementeren van een burn-outobservatorium (alle Chinese vestigingen).

Arbeidsverhoudingen

100%

van de werknemers valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst*

* Als gevolg van de collectieve arbeidsovereenkomst Solvay Care met personeelsvertegenwoordigers wereldwijd, het Solvay Global Forum, waar alle werknemers onder vallen.

Een vertrouwelijke en constructieve relatie met de werknemers en hun vertegenwoordigers vormt volgens Solvay de basis voor eerlijke praktijken op het werk. Deze relatie is gebouwd op de verbintenis van de Groep om de fundamentele mensenrechten van de werknemers te respecteren en hun sociale rechten te garanderen.

Managementbenadering

De arbeidsverhoudingen worden op vier niveaus beheerd: vestiging, land, Europa en Groep.

Solvay Global Forum

In 2015 heeft Solvay het Solvay Global Forum opgericht, een personeelsvertegenwoordigend overleg met acht vertegenwoordigers van werknemers uit de acht belangrijkste landen waar Solvay actief is (Verenigde Staten, Frankrijk, China, Brazilië, Duitsland, Italië, India en Zuid-Korea). Dit Forum vergadert één keer per jaar gedurende één week in Brussel met het Uitvoerend Comité. Elk kwartaal vindt er een videoconferentie plaats waarin het Solvay Global Forum en het topmanagement van de Groep de kwartaalresultaten van de Groep bespreken en elkaar informeren over de belangrijkste nieuwe projecten.

De belangrijkste onderwerpen die in 2019 werden besproken, waren de jaarlijkse onderhandelingen over het Global Performance Sharing-plan. Op basis van dit plan heeft elke werknemer van de Groep recht op een aandeel in de EBITDA van de Groep. Hierbij worden ook duurzaamheidscriteria meegenomen (voortgang in de jaarlijkse Solvay Way-zelfevaluatie).

Europese ondernemingsraad

Solvay en zijn Europese Ondernemingsraad (EOR) voeren al meer dan 20 jaar een permanente dialoog. In 2019 kwam de EOR twee keer in een plenaire zitting bijeen. De commissie Sustainable Development van de EOR kwam twee keer bijeen en het secretariaat van de EOR vergaderde 11 keer met de directie van de Groep. Deze vertegenwoordigingsorganen zijn daarmee echt betrokken bij de ontwikkeling van Solvay. Onderwerpen die bijzondere aandacht kregen waren: fusies en overnames (met name de desinvestering van de polyamideactiviteiten); reorganisatiegerelateerde kwesties, inclusief het vereenvoudigingsplan; ontwikkelingen in de tewerkstelling en de werkomstandigheden binnen de Groep, en zaken die verband houden met strategie en duurzame ontwikkeling, zoals de nieuwe strategie die in november werd gelanceerd, een diepgaandere dialoog over de herziening van de nieuwe gedragscode voor integer zakendoen, en de nieuwe doelgerichtheid. Er is een overeenkomst ondertekend om te anticiperen op de brexit en de vertegenwoordiging van het VK binnen de Europese ondernemingsraad te handhaven.

De belangrijkste onderwerpen die in 2019 met de Commissie Duurzame Ontwikkeling van de Europese Ondernemingsraad werden besproken, zijn onder meer onderwerpen die verband houden met duurzame ontwikkeling, het gezondheids- en veiligheidsplan en digitale-transformatieprojecten.

De raamovereenkomst met IndustriALL Global Union

Op 17 december 2013 ondertekende Solvay namens de hele Groep een Corporate Social and Environmental Agreement met IndustriALL Global Union. De overeenkomst is gebaseerd op de normen van de Internationale Arbeidsorganisatie en de uitgangspunten van de Global Compact van de Verenigde Naties. Dit geeft concrete invulling aan de wens van Solvay om ervoor te zorgen dat de fundamentele arbeidsrechten en de maatschappelijke normen van de Groep op het vlak van gezondheid, veiligheid en milieubescherming in al haar vestigingen worden nageleefd.

In februari 2017 zette Solvay een nieuwe stap in de samenwerking door de Global Framework Agreement met IndustriALL Global Union te vernieuwen en deze aan te vullen met nieuwe sociale projecten, zoals maatschappelijke projecten en de bescherming van geestelijke gezondheid op de werkplek.

Elk jaar komen vertegenwoordigers van IndustriALL Global Union en werknemers van Solvay bijeen om de naleving te controleren, waarbij op twee verschillende sites twee evaluatiemissies plaatsvinden. De ene missie meet het resultaat van het veiligheidsbeleid van Solvay. De tweede missie beoordeelt de uitvoering van de overeenkomst, waarin met name de volgende gezondheids- en veiligheidsaspecten aan de orde komen:

 • Het waarborgen van goede werkomstandigheden;
 • Het dagelijks beheersen van de risico’s;
 • Interne beleidsmaatregelen definiëren en toezien op de strikte toepassing daarvan;
 • De veiligheidsresultaten verbeteren, inclusief regelmatige controle van Solvays eigen werknemers en die van aannemers;
 • Gezonde werkomstandigheden waarborgen voor alle werknemers, ongeacht het soort werk en de daarmee gepaard gaande risico’s.

In 2019 vonden twee evaluatiemissies plaats in Mexico en India. In India heeft het bezoek de mogelijkheid gecreëerd om op nationaal niveau een platform voor dialoog op te bouwen tussen het management en werknemersvertegenwoordigers. IndustriALL Global Union besteedde vooral aandacht aan de veiligheidsprocedures voor werknemers en de mogelijke grenzen daaraan.

[solvay_way_new_nl.png]

Om ervoor te zorgen dat alle werknemers de IndustriALL Global Union-overeenkomst naleven, is deze als werknemerspraktijk geïntegreerd in het Solvay Way-kader. In 2019 presenteerde en verklaarde meer dan 99% van de sites alle werknemers de IndustriALL-overeenkomst.

Lees de volledige tekst van de overeenkomst

Solvay Cares: minimale sociale voorzieningen voor alle werknemers wereldwijd.

In februari 2017 ondertekende Solvay een wereldwijd akkoord over minimale welzijns- en gezondheidsbescherming voor alle werknemers van de Solvay-groep over de hele wereld.

Solvay Cares werd in 2019 binnen het hele bedrijf toegepast en wil vier belangrijke personeelsvoorzieningen bieden:

 1. Volledige doorbetaling van het salaris tijdens zwangerschapsverlof, 14 weken voor de moeder en één week voor de co-ouder; één week volledige doorbetaling van het salaris bij adoptie;
 2. Een minimale dekking van 75% van de medische kosten bij opname in een ziekenhuis of ernstige ziektes;
 3. Invaliditeitsverzekering in geval van blijvende invaliditeit;
 4. Levensverzekering met dekking voor het gezin of de partner.
Wat heeft Solvay Cares veranderd voor werknemers?

Tegen 1 april 2019 bood Solvay Cares wereldwijd het overeengekomen minimumniveau aan personeelsvoorzieningen. De wettelijke personeelsvoorzieningen worden beschouwd als onderdeel van de voorzieningen van Solvay Cares. Dit verklaart waarom de personeelsvoorzieningen die in de verschillende landen worden geboden, kunnen verschillen en kunnen afwijken van de minimale personeelsvoorzieningen.

De hieronder genoemde landen bevonden zich reeds op of boven het minimumniveau aan personeelsvoorzieningen en vereisten geen enkele actie: Brazilië, Canada, Chili, Hongkong, Taiwan, Nieuw-Zeeland, Vietnam en andere landen met een kleiner personeelsbestand.

De onderstaande landen hadden alleen een upgrade van hun ouderschapsuitkeringen nodig: Colombia, Frankrijk, Duitsland, het Verenigd Koninkrijk, de Verenigde Staten, Argentinië en andere landen met een kleiner personeelsbestand.

Minimale kennisgevingstermijnen ten aanzien van operationele veranderingen

In een aantal collectieve arbeidsovereenkomsten wordt een specifieke kennisgevingstermijn aangegeven voor overleg en onderhandeling. In de wereldwijde raamovereenkomst ondertekend tussen Solvay en IndustriALL Global Union is opgenomen dat alle werknemers en vakbonden (waar van toepassing) van tevoren geïnformeerd worden over eventuele reorganisatieplannen. In een aantal arbeidsovereenkomsten kunnen een kennisgevingstermijn en bepalingen over overleg en onderhandeling vereist zijn.

Indicator voor werknemersvertegenwoordiging

In de meeste vestigingen van Solvay wereldwijd zijn vakbonden actief. Het vakbondslidmaatschap wordt geschat op 20% in Europa, 25% in Zuid-Amerika, 30% in Noord-Amerika en 70% in Azië.