Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

GRI Disclosures

24.155*

Aantal werknemers

104

Nationaliteiten

23%

Vrouwen

* Toepassingsgebied: in lijn met financiële verslaggeving.

Definitie

Solvay definieert diversiteit als alle manieren waarop personen van elkaar kunnen verschillen, zichtbaar of onzichtbaar. Diversiteit omvat meer dan geslacht, nationaliteit, leeftijd, mindervalide, etnische achtergrond of seksuele geaardheid. Het heeft ook betrekking op iemands mening, geloof, opleiding en achtergrond. In een zakelijke omgeving komt daar ook nog eens de bedrijfscultuur bij.

Inclusie betekent dat verschillen worden gewaardeerd en gerespecteerd, dat de unieke bijdrage van vele verschillende soorten mensen wordt onderkend en dat een werkklimaat wordt gecreëerd waarin de kwaliteiten van iedereen optimaal worden benut. De Groep beschouwt deze aanpak als een manier om de prestaties van het bedrijf als werkgever te verbeteren. Deze aanpak zal de totale prestaties van het personeel uiteindelijk verbeteren en daarom heeft de onderneming diversiteit en inclusie tot een van de prestatiepijlers en groeimotoren gemaakt.

Managementbenadering

Betrokkenheid en beleid

Solvay zet zich in voor gelijke kansen en stimuleert diversiteit en inclusie op elk niveau in de organisatie. Deze verbintenis is gebaseerd op de uitgangspunten van Solvay voor ethisch gedrag, respect voor mensen, klantgerichtheid, empowerment en samenwerking.

Beleid inzake diversiteit en inclusie

Diversiteit en inclusie worden tot op het hoogste niveau in de organisatie, de Raad van Bestuur, het Uitvoerend Comité en het Leadership Council, aangemoedigd. Elk managementteam van de Global Business Units en Functies heeft de verantwoordelijkheid om dit in praktijk te brengen. In lijn met de bedrijfsdoelstellingen en culturele context, stellen de bedrijfs-, regionale en lokale leidinggevenden specifieke en relevante doelen binnen het diversiteits- en inclusieraamwerk van de Groep. Strategieën en actieplannen moeten lokaal worden gerealiseerd door de entiteit, de regio of het land in kwestie, rekening houdend met lokale wet- en regelgeving, gebruiken en prioriteiten.

Op Groepsniveau krijgen vier aandachtsgebieden wat diversiteit betreft specifieke aandacht en toezicht om consistente verbetering binnen de organisatie te waarborgen:

 1. Verbetering van de gendermix op alle niveaus binnen de organisatie;
 2. Gebruikmaken van de generatiemix voor een zo goed mogelijke overdracht van kennis en ervaring;
 3. Ontwikkeling van nationaal en cultureel talent waarin de groeikansen tot uitdrukking komen;
 4. De teammix verrijken door gebruik te maken van ervaringen en achtergronden.

Diversiteit binnen de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur vervult de taken die haar door artikel 518 van het Belgische Wetboek van Vennootschappen zijn toebedeeld.

7 van de 15

bestuurders zijn vrouwen.

Indicatoren en doelstellingen

Sinds 2017 zijn de acties van Solvay gericht op:

 • Ervoor zorgen dat leidinggevenden zich inzetten en rekenschap verplicht zijn;
 • Bevorderen van het bewustzijn van diversiteit en inclusie;
 • Geven van richtlijnen met betrekking tot HR-processen, zoals werving, retentie en doorstroming.

Een herziening van de Human Resources-processen was vooral gericht op het aantrekken van talent door begeleiding te bieden bij het vinden en selecteren van kandidaten.

Trainings- en ontwikkelingsprogramma’s richtten zich op initiatieven om het bewustzijn te bevorderen over inclusief gedrag, en gerichte ontwikkelingsprogramma’s voor bijvoorbeeld vrouwelijke leidinggevenden en Aziatische talenten.

We stimuleren ook landspecifieke acties die zijn opgezet als antwoord op de lokale context, dankzij het Solvay Way-netwerk en best practices.

Doelstelling van Solvay:

2020

20%

van de posities in het topmanagement ingevuld door vrouwen

Genderdiversiteit per categorie medewerkers

Percentage van totaal aantal medewerkers

2019

2018

Toepassingsgebied: In lijn met financiële verslaggeving.

Vrouwen in hoger kader

14%

15%

Vrouwen in middenkader

26%

25%

Vrouwen in lager kader

33%

33%

Vrouwen niet in leidinggevende functie

20%

20%

Totaal

23%

23%

Leeftijdsgroep per categorie medewerkers

Percentage van totaal aantal medewerkers

2019

2018

Toepassingsgebied: In lijn met financiële verslaggeving.

Hoger kader

369

401

Percentage onder 30 jaar

0%

0%

Percentage tussen 30 en 49 jaar

29%

28%

Percentage 50 jaar en ouder

71%

72%

Middenkader

2.895

2.915

Percentage onder 30 jaar

0%

0%

Percentage tussen 30 en 49 jaar

49%

49%

Percentage 50 jaar en ouder

51%

51%

Lager kader

5.246

5.213

Percentage onder 30 jaar

10%

10%

Percentage tussen 30 en 49 jaar

64%

64%

Percentage 50 jaar en ouder

26%

26%

Geen leidinggevende functie

15.645

15.972

Percentage onder 30 jaar

14%

14%

Percentage tussen 30 en 49 jaar

55%

55%

Percentage 50 jaar en ouder

32%

31%

Medewerkers van Solvay, per leeftijdscategorie

 

2019

2018

Toepassingsgebied: In lijn met financiële verslaggeving.

Onder 30 jaar

2.649

2.800

Tussen 30 en 49 jaar

13.422

13.605

50 jaar en ouder

8.084

8.096

Totaal aantal medewerkers

24.155

24.501

Volgens bovenstaande tabel is de verdeling naar leeftijd momenteel als volgt:

 • 33% ouder dan 50 jaar;
 • 55% tussen 30 en 49 jaar;
 • 12% jonger dan 30 jaar.

Belangrijkste verwezenlijkingen in 2019

Solvay staat op de negende plaats van de meer dan 10.000 Europese bedrijven in de inaugurele ranglijst 'Diversity Leaders' van de Financial Times.

De lokale implementatie van het beleid van de groep, dankzij het Solvay Way-netwerk, werd in 2019 in 140 vestigingen beoordeeld: 71 bereikten het niveau waarop een actieplan ter bevordering van inclusie en diversiteit is gedefinieerd, goedgekeurd door hun GBU en meegedeeld aan hun werknemers.

Meer dan 200 managers uit alle regio’s kregen dit jaar een opleiding over de zes vormen van inclusief leiderschapsgedrag: luisteren om te begrijpen, op zoek gaan naar meerdere gezichtspunten, feedback geven en ontvangen, inclusie verbeteren, processen en beleid vaststellen die vertrouwen en respect bevorderen, en zelfbewustzijn cultiveren.

In 2019 vond ons belangrijkste Internationale Management Seminar (IMS) plaats: een zes maanden durende studiereis voor 60 uitgekozen jonge talenten uit alle regio’s en entiteiten van de groep. Dit programma leidt tot inclusie en inclusief gedrag. De 'IMS-gemeenschap' is een actieve groep van 250 managers die aan het programma hebben deelgenomen sinds de start ervan.

'WomenLeaders@Solvay', een groep van meer dan 100 kaderleden over de hele wereld, heeft gewerkt aan 'Hoe de diversiteit bij Solvay bevorderen'. De groep wordt gesponsord door de vrouwelijke topmanagers van Solvay. Zij bestudeert drie specifieke thema’s en wil deze meer in de praktijk brengen.

Mentorprogramma’s worden afgestemd op vrouwelijke talenten in sommige van onze GBU’s. Zo heeft de GBU Soda Ash & Derivatives dit jaar een driejarig programma gelanceerd.

Opname van mindervalide werkers in Frankrijk.

Ondersteuning van personen en werknemers met een handicap is essentieel bij Solvay. Zo was Frankrijk dit jaar zeer actief door het sociaal akkoord ten gunste van mindervalide werknemers te vernieuwen voor de periode 2019-2022 met sterkere verbintenissen ten aanzien van de 280 mindervalide werknemers bij Solvay Frankrijk (bijna 7 van de Franse werknemers). Solvay Frankrijk heeft ook het volgende gepromoot:

 • 'Talents Handicap', een online wervingsforum waar kandidaten een job kunnen zoeken zonder zich te moeten verplaatsen;
 • 'Handicap Ambassadors', een actief netwerk van mindervalide Solvay-collega’s en 'helpers' (op vrijwillige basis);
 • 'Hand’e-passeport', een e-learningcursus bestaande uit 11 sessies van elk 15 minuten om werknemers inzicht te geven in de verschillende soorten handicaps en uit te leggen hoe ze met elkaar moeten omgaan;
 • Deelname aan het nationale evenement 'DuoDay' in mei 2019, een dag met een-op-eengesprekken over de moeilijkheden van een mindervalide collega op het werk;
 • 'Solvay Handi Trophies', vier prijzen ter erkenning van vier verenigingen in november 2019.

93 van de mindervalide werknemers van Solvay Frankrijk beveelt aan om als mindervalide voor Solvay te werken.