Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

GRI Disclosures

Het beheer van de gezondheid en veiligheid van werknemers omvat het beheer van de arbeidsveiligheid, -hygiëne en -gezondheid. De gezondheid en veiligheid worden beheerd in overeenstemming met de vereisten van het Responsible Care Policy (verantwoord zorgbeleid) van Solvay.

0,44

MTAR*

0,66

LTAR**

0

Dodelijke ongevallen

Opmerking: Aannemers worden opgenomen in de arbeidsveiligheidsstatistieken.
* Aantal ongevallen met medische behandeling (MTAR): aantal arbeidsongevallen dat leidt tot een medische behandeling, met uitzondering van eerste hulp, per miljoen werkuren.
** Aantal ongevallen met werkverlet (LTAR): werkongevallen met werkverlet (weg van het werk) gedurende meer dan een dag per miljoen gewerkte uren.

Definities

Arbeidsgezondheid omvat alle preventieve maatregelen ter bescherming en bevordering van de fysieke en mentale gezondheid op het werk, zowel collectief als voor elke individuele werknemer.

Het beheer van de arbeidshygiëne omvat de beoordeling, de controle en het beheer van potentiële blootstellingen van werknemers aan ergonomische, chemische en fysieke gevaren.

Bij arbeidsveiligheid gaat het om het voorkomen van werkgerelateerde verwondingen. Ongelukken hielden meestal verband met vallen op hetzelfde niveau, menselijke energie (duwen of trekken van een voorwerp of stoten tegen van een voorwerp), en blootstelling tijdens het openen van een lijn of systeem.

Managementbenadering

Arbeidsgezondheid

Bij Solvay worden activiteiten op het gebied van arbeidsgezondheid beheerd door:

 • het uitoefenen van medisch toezicht op basis van risico’s,
 • het verbeteren en aanpassen van de arbeidsomstandigheden, en
 • het bevorderen van de gezondheid.

De belangrijkste indicatoren voor de arbeidsgezondheid zijn:

 1. Beroepsziekten (incidentiecijfer en oorzaken van ziekten): preventieve en corrigerende maatregelen vaststellen;
 2. Geavanceerd, op risico gebaseerd medisch toezicht: beoordelen of het medische toezicht effectief is;
 3. Indicatoren voor menselijke biomonitoring: de blootstelling aan chemische stoffen beoordelen (indien van toepassing) en preventieve maatregelen voorstellen;
 4. Indicatoren voor stress/welzijn op het werk: de belangrijkste oorzakelijke factoren identificeren en actieplannen lanceren op vestigings- en groepsniveau.

Betrokkenheid en welzijn van de werknemers

Arbeidshygiëne

De systematische beoordeling en beheersing van mogelijke blootstellingen van werknemers aan ergonomische, chemische en fysieke risico’s zijn essentieel in de aanpak van Solvay om de gezondheid te beschermen. In de algemene arbeidshygiëneprocedures zijn minimumvereisten vastgesteld voor Solvays beoordelingen van arbeidshygiënerisico’s en strategieën voor het beheer van de arbeidshygiëne, met inbegrip van de hiërarchie van beheersmaatregelen. Het programma voor arbeidshygiëne omvat:

 • Uitgebreide inventarissen van chemische stoffen die op siteniveau worden opgesteld en gecontroleerd, met een screening en een prioriteitsrangschikking van stoffen die gevolgen kunnen hebben voor de gezondheid;
 • Aanvaardbare blootstellingslimieten binnen Solvay, intern ontwikkeld voor ontoereikende of verouderde vastgestelde grenswaarden voor beroepsmatige blootstelling;
 • Bandbreedte voor beroepsmatige blootstelling (BBB) als er geen vastgestelde grenswaarde voor beroepsmatige blootstelling bestaat of als er beperkte toxicologische gegevens zijn. De BBB-aanpak van Solvay zorgt voor een eenvoudige, snelle en gemakkelijk te begrijpen gevarenscore;
 • Uitrol van SOCRATES, een nieuwe wereldwijde tool om
 • brede, gemakkelijke toegang te geven tot arbeidshygiënemethoden, -tools en -databanken,
 • beoordelingen van arbeidshygiënerisico’s consistent uit te voeren en te documenteren,
 • de traceerbaarheid van de potentiële blootstellingen van een persoon tijdens zijn beroepsleven te verbeteren;
 • Vastgestelde kritieke prestatie-indicatoren (KPI’s) om chemische en geluidsrisico’s op siteniveau te identificeren en de voltooiing van beoordelingen ervan te volgen.

Arbeidsveiligheid

Er worden verschillende acties ondernomen om de veiligheidscultuur van de Groep te versterken en ongevallen te voorkomen:

 • Consolidatie van de toepassing van de Life Saving Rules (levensreddende regels) van Solvay in alle vestigingen;
 • Uitwisseling van goede praktijken en lessen uit ongevallen en bijna-ongevallen;
 • Betrekken van het personeel bij verbeteringsmaatregelen en realisatie van individuele veiligheidsdoelstellingen;
 • Bevordering van het creëren van een veiligheidsaanpak die gebaseerd is op een veiligheidsleiderschapsstijl waarbij managers optreden als mentoren en blijk geven van oprechte zorg voor iedereen, met meer aandacht voor de manier waarop we dingen goed doen.

Indicatoren

Arbeidsveiligheidsindicatoren

Dodelijke ongevallen

Aantal medewerkers

2019

2018

2017

Toepassingsgebied: alle sites onder operationele controle van Solvay waarvan de Groep de veiligheidsprestaties beheert en bewaakt. Dit betreft 289 sites, waaronder productie-, Onderzoek en Innovatie, administratieve en gesloten sites met beperkte activiteit, and dekt medewerkers van Solvay en aannemers die werken op deze sites.

Medewerkers van Solvay

0

0

0

Aannemers

0

0

1

De prioritaire doelstelling van Solvay:

2025

0,5

Halveren van het aantal ongevallen met medische behandeling

Referentiejaar 2014

Werkongevallen met medische tussenkomst (MTAR) op Groepsites

Ongevallen per miljoen gewerkte uren

2019

2018

2017

Toepassingsgebied: alle sites onder operationele controle van Solvay waarvan de Groep de veiligheidsprestaties beheert en bewaakt. Dit betreft 289 sites, waaronder productie-, Onderzoek en Innovatie, administratieve en gesloten sites met beperkte activiteit, and dekt medewerkers van Solvay en aannemers die werken op deze sites.

Medewerkers en aannemers Solvay

0,44

0,54

0,65

Medewerkers van Solvay

0,44

0,58

0,63

Aannemers

0,43

0,48

0,70

Werkongevallen met werkverlet (LTAR) op Groepsites

Ongevallen per miljoen gewerkte uren

2019

2018

2017

Toepassingsgebied: alle sites onder operationele controle van Solvay waarvan de Groep de veiligheidsprestaties beheert en bewaakt. Dit betreft 289 sites, waaronder productie-, Onderzoek en Innovatie, administratieve en gesloten sites met beperkte activiteit, and dekt medewerkers van Solvay en aannemers die werken op deze sites.

Medewerkers en aannemers Solvay

0,66

0,65

0,65

Medewerkers van Solvay

0,73

0,71

0,70

Aannemers

0,51

0,52

0,52

Wat een positieve invloed heeft gehad op de veiligheidsprestaties van Solvay, is de verschuiving van een mentaliteit die in het teken staat van het voorkomen van ongevallen naar een mentaliteit die in het teken staat van het creëren van veiligheid en het tot stand brengen van een cultuur van zorgzaamheid. Sinds het begin van deze aanpak keren jaar na jaar meer werknemers ongedeerd terug naar huis. Daarnaast heeft onze focus op het creëren van een gemeenschappelijk begrip van de risico’s en de maatregelen voor het beperken van levensgevaarlijke activiteiten, via onze Solvay Life Saving Rules (SLSR), bijgedragen tot een vermindering van het aantal dodelijke ongevallen in de afgelopen jaren. Het aantal ongevallen met werkverlet (LTA) is stabiel gebleven ten opzichte van 2018. Het aantal werkongevallen die medische tussenkomst vereisten, daalde echter met 10% j-o-j in 2019. Opmerking: Soms gebeurt het dat een medische professional iemand die betrokken was bij een ongeval een paar dagen thuis laat blijven, ook al heeft die persoon geen medische behandeling nodig. In dat geval wordt het incident niet geclassificeerd als een werkongeval dat medische tussenkomst vereist maar als een ongeval met werkverlet.

Werkongevallen – Aard van het letsel

 

2019

2018

2017

Toepassingsgebied: alle sites onder operationele controle van Solvay waarvan de Groep de veiligheidsprestaties beheert en bewaakt. Dit betreft 289 sites,waaronder productie-, Onderzoek en Innovatie, administratieve en gesloten sites, and dekt medewerkers van Solvay en aannemers die werken op deze sites.

Trauma – Breuk

15

19

23

Wonde – Snijwond

6

10

18

Brandwond – hitte

5

4

3

Brandwond – chemicaliën

2

4

3

Wonde

1

2

1

Trauma

5

2

1

Meerdere letsels

0

1

1

Totaal

34

42

50

40% van de letsels had betrekking op handen en vingers. In 2018 heeft Solvay maatregelen genomen om dergelijke letsels te voorkomen door best practices uit te wisselen en tijdens opleidingen dit onderwerp onder de aandacht te brengen. Als gevolg daarvan is het aantal letsels in 2018 met 20% gedaald vergeleken met de voorgaande twee jaar.

Gezondheidsindicatoren

Aantal werkgerelateerde ziektes

 

2019

2018

2017

Frequentie werkgerelateerde ziektes (korte/middellange latentie)

0,54

0,33

0,28

Dit incidentiecijfer heeft betrekking op Solvay-werknemers (die actief zijn, met pensioen zijn of het bedrijf hebben verlaten) en houdt rekening met alle erkende beroepsziekten (niet alleen beroepsziekten van korte/middellange duur die in de voorgaande jaren zijn gerapporteerd). Om te komen tot de beroepsziekte-incidentie (zoals gedefinieerd door de OSHA), die wordt uitgedrukt per 200.000 gewerkte uren, moeten de cijfers worden gedeeld door 5.

De beroepsziekte-incidentie nam in 2019 toe als gevolg van de stijging van het aantal erkenningen van asbestgerelateerde goedaardige ziekten in Frankrijk en het aantal erkenningen van musculoskeletale aandoeningen en huidziekten in de VS.

Erkende werkgerelateerde ziektes met lange en korte/middellange latentietijd

 

2019

2018

2017

Registreerbare beroepsziekten in alle sites die onder Solvay's operationele controle staan en waarvoor de Groep de veiligheids- en gezondheidsprestaties van zijn werknemers beheert en opvolgt, met inbegrip van de productie, Onderzoek en Innovatie, de administratieve en gesloten sites. Het gaat om 219 sites. De cijfers zijn geconsolideerd op 31 december 2019. Ze verschillen van die welke vorig jaar werden gepubliceerd, omdat ze nu ook de gevallen van arbeidsgerelateerde registreerbare ziekten omvatten in overeenstemming met de GRI 403-vereisten (v.2018), wat betekent dat ze gerapporteerd zijn volgens de lokale regelgeving.

Gehoorproblemen

3

3

3

Musculoskeletale aandoening

10

5

2

Andere niet-kankerverwekkende aandoeningen

9

4

4

Asbest gerelateerde aandoening & kanker

39

25

18

Andere kankers

4

8

4

Niet specifiek./Onbekend

1

1

1

Totaal

66

46

32

Het aantal registreerbare beroepsziekten nam in 2019 toe als gevolg van de stijging van het aantal meldingen van asbestgerelateerde ziekten en kankers in Frankrijk en het aantal meldingen van musculoskeletale aandoeningen en huidziekten in de EMEA-regio en de VS.

Geavanceerd, op risico gebaseerd medisch toezicht

Een vestiging wordt beschouwd als een vestiging die geavanceerd, op risico gebaseerd medisch toezicht uitoefent indien aan ELK van de volgende criteria is voldaan:

 • ten minste 30% van de beoordelingen van chemische risico’s is voltooid;
 • de vestiging brengt de medische zorgverlener regelmatig op de hoogte van niet-verwaarloosbare risico’s;
 • voor ten minste 70% van de werknemers die in de loop van het jaar voor risicogerelateerd medisch toezicht zijn gepland, is de beoordeling afgerond.
Geavanceerd, op risico gebaseerd medisch toezicht

In %

2019

2018

Toepassingsgebied: alle sites onder operationele controle van Solvay en waarvoor de Groep potentiële gezondheidsrisico's heeft geïdentificeerd. Voor 2019 betreft dit 70 van de 139 productie- en onderzoeks en innovatie sites

Productie- en Onderzoek en Innovatie-locaties met vooruitstrevend medisch toezicht

50

37

Menselijke biomonitoring van blootstellingen

35 vestigingen voeren momenteel menselijke biomonitoring van blootstellingen uit voor XX verschillende chemische stoffen (stoffen/groep stoffen).

Bij menselijke biomonitoring van blootstellingen wordt de concentratie van een stof of de metabolieten daarvan in lichaamsvloeistoffen (zoals urine of bloed) gemeten. Menselijke biomonitoring van blootstellingen kan worden gebruikt om de blootstelling aan specifieke chemicaliën te bepalen. In tegenstelling tot monitoring waarbij de atmosferische aanwezigheid van bepaalde verontreinigingen op de werkplek wordt gemeten, wordt bij menselijke biomonitoring gemeten wat er daadwerkelijk door het lichaam is opgenomen via de verschillende blootstellingsroutes (inademing, huidpenetratie enz.) en onder welke omstandigheden (fysieke inspanning enz.). Met menselijke biomonitoring van blootstelling kan gecontroleerd worden of beschermingsmaatregelen effectief zijn. Het is vooral nuttig bij stoffen die door de huid dringen, systemische gevolgen hebben of zich in het lichaam ophopen.

Menselijke biomonitoring van blootstelling

Aantal sites

2019

2018

2017

Sites die de menselijke biomonitoring van blootstellingen uitvoeren

35

35

35

Sites met ten minste één resultaat boven de biologische grenswaarde (BLV)

3

4

3

Voor vestigingen waar de resultaten boven de biologische grenswaarden lagen, zijn actieplannen opgesteld om de blootstellingsniveaus te verlagen.

Belangrijkste verwezenlijkingen in 2019

Arbeidsgezondheid

 • Consolidatie van het arbeidsgezondheidsnetwerk: 14 nationale/regionale medische referenten ondersteunen vestigingen, GBU’s en lokale medische teams op het gebied van arbeidsgezondheid en stellen de aanbevelingen van de Groep mee op;
 • Wereldwijde training van vestigingen (medische teams, HSE, HR, sitemanagers) over "Arbeidsgezondheidsgerelateerde vereisten van de Groep" die elke vestiging in staat zal stellen om hiaten te identificeren en een correctief actieplan op te stellen voor volledige naleving tegen eind 2020;
 • Welzijn op het werk (zie specifiek hoofdstuk voor meer details): uitrol van een wereldwijd burn-outobservatorium, opleiding voor managers en bewustmaking van werknemers door e-learning;
 • In het reisbeleid is de verplichting opgenomen om een medische controle te ondergaan voorafgaand aan reizen naar bestemmingen die als bestemmingen met een hoog hygiënerisico worden beschouwd. Werknemers die naar een risicovolle bestemming reizen, worden op de hoogte gebracht zodra ze een vlucht boeken. Dit betekent een concrete vooruitgang en zal zorgen voor een betere preventie en bescherming van werknemers die om zakelijke redenen reizen.

Arbeidsveiligheid

Er is vooruitgang geboekt met 'Creating Safety', een innovatieve aanpak die in 2017 werd geïntroduceerd bij het topmanagement. 25 vestigingen hebben nu een 'Safety Climate' of een vergelijkbare beoordeling uitgevoerd om inzicht te krijgen in de status van de veiligheidscultuur. Werknemers en aannemers worden nog steeds opgeleid op het gebied van risicobewustzijn en safety leadership.

Verschillende leiderschapsteams bij GBU’s en Functies hebben opleidingssessies gehouden met verschillende erkende consultants. Dergelijke sessies helpen een gezamenlijke beeld te ontwikkelen over wat het bedrijf wil bereiken op het gebied van veiligheid, wat verder gaat dan alleen maar het voorkomen van ongelukken.

Arbeidshygiëne

Meer dan 75 procent van Solvays vestigingen maakt nu gebruik van SOCRATES, de nieuwe tool voor het beheer van de arbeidshygiëne in de hele Groep. De tool ondersteunt op efficiënte wijze de beoordeling van blootstellingen en stelt duidelijke risicobeheerprioriteiten. Samen met een verbeterde documentatie van blootstellingen zal SOCRATES de opvolging van de arbeidshygiëne en geavanceerd geïndividualiseerd medisch toezicht ondersteunen. Tegen eind 2021 moeten de GBU’s SOCRATES volledig hebben geïmplementeerd in alle productie- en R&I-vestigingen.

De ontwikkeling van SOCRATES was een gezamenlijke inspanning met deelname van de gebruikers. Vandaag stelt SOCRATES een vestiging in staat om eenvoudig en consistent risicobeoordelingen uit te voeren en te documenteren voor alle werknemers die mogelijk worden blootgesteld aan factoren die van invloed zijn op de arbeidshygiëne, zoals chemische stoffen, lawaai, ergonomische aspecten en trillingen. Meldingen vanuit het systeem kunnen de verantwoordelijken informeren over risicobeheersmaatregelen. Een nuttige functie geeft werknemers of onderzoekers op de werkvloer toegang tot de tool en draagt bij tot de beoordeling van hun eigen werkplek.

SOCRATES maakt het gemakkelijker om iemands blootstelling aan gevaarlijke stoffen gedurende zijn hele beroepsleven te traceren. Het ondersteunt ook het geavanceerde medisch toezicht van werknemers zoals dat door de Groep wordt aangemoedigd. Het toezicht door medische teams is immers optimaal als het gebaseerd is op een goede kennis en documentatie van de werkomstandigheden, met name wat betreft de blootstelling aan chemische stoffen.