Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

Bedrijfsomgeving

Aanhalen van de banden met onze stakeholders

GRI Disclosures

Solvay streeft ernaar de banden aan te halen en duurzame relaties op te bouwen met zes groepen stakeholders: klanten, werknemers, Investeerders, leveranciers, lokale gemeenschappen en de planeet (via overheden en ngo’s). We luisteren naar hun verwachtingen en bouwen voort op hun feedback om vooruitgang te boeken. Deze banden leveren input op voor onze strategie en onze activiteiten en leiden tot innovatieve oplossingen die waarde creëren voor iedereen.

Klanten

Hoe wij in 2019 de banden hebben versterkt

 • Vergelijking van elkaars materialiteitsanalyses
 • Directe contacten met GBU-teams (management, R&I, Sales, Supply Chain)
 • Beoordelingsvragenlijsten (CDP, EcoVadis)
 • SPM-profielen
 • Net Promoter Score (tweejaarlijkse digitale enquêtes)
lees meer
Stakeholder – Customers (icon)
trigger

De verwachtingen van onze stakeholders

 • Gestage toename van het aantal klanten dat de prestaties van Solvay beoordeelt via EcoVadis, CDP of specifieke vragenlijsten. Dit bevestigt dat binnen de toevoerketen meer nadruk komt te liggen op risico’s en kansen.
 • Steeds meer klanten uiten een behoefte aan innovatieve oplossingen in lijn met de beginselen van een circulaire economie.

Onze antwoorden

 • 53% van de omzet van de Groep aangemerkt als ‘duurzame oplossingen’
 • 7 producten en technologieën van Solvay bekroond met het Efficient Solutions-label
 • Circa 100 klanten die 15% van onze omzet vertegenwoordigen, moeten onze EcoVadis-evaluatie invullen
 • Solvay behoort tot de 1% bedrijven met de hoogste EcoVadis-score in de chemiesector

Onze uitdagingen

 • De 360° EcoVadis-screening bracht omstreden activiteiten, boetes of sancties wegens milieu- of maatschappelijke inbreuken in de afgelopen vijf jaar aan het licht
 • EcoVadis heeft in zijn beoordeling aanbevolen om onze duurzame inkoopacties en onze ethische screening van externe partners beter te documenteren
 • Een volledig overzicht geven van onze portefeuille en technologieën

Meer informatie

Materialiteitsanalyse
Sustainable Portfolio Management
Welzijn van klanten
Duurzame bedrijfsoplossingen
Verbinding met een wereldwijde luchtvaarklant

minder

Werknemers

Hoe wij in 2019 de banden hebben versterkt

 • Enquête over ons Purpose
 • Regelmatig overleg tussen het management van de Groep en de werknemers via de jaarlijkse evaluatie van de prestaties en ontwikkeling
 • Sociaal overleg met werknemersvertegen-woordigers op vier niveaus: vestiging, land, Europa en Groep
 • Collectieve arbeidsovereenkomst (IndustriALL)
 • Solvay Way Awards
lees meer
Stakeholder – Employees (icon)
trigger

De verwachtingen van onze stakeholders

 • Meer transversaliteit door kokers te slopen
 • Betrokkenheid van werknemers bij duurzaamheidsprincipes van topmanagement tot werkvloer

Onze antwoorden

 • Solvay Cares volledig uitgerold in 2019
 • Programma rond welzijn op het werk: Resultaten 140 vestigingen beoordeeld
 • 34% van de werknemers heeft deelgenomen aan de actieplannen van Solvay Way.
 • Hoge respons op de enquête over ons Purpose (13.000, waarvan 50% uit de productievestigingen) en onze luistersessies (meer dan 3.000)
 • 100% van de werknemers valt onder een collectieve arbeidsovereenkomst

Onze uitdagingen

 • Werknemers betrekken bij Solvay ONE-initiatieven, bv. het project Stop Office Waste

Meer informatie

Recruitment, development and retention
Betrokkenheid en welzijn van de medewerkers
Solvay Way 
Duurzaamheid in de praktijk brengen
Gezondheid en veiligheid van de medewerkers
Verbinding voor ons Purpose

minder

Investeerders

Hoe wij in 2019 de banden hebben versterkt

 • Directe contacten met institutionele beleggers en aandeelhouders
 • Vragenlijsten ratingbureaus, kredietbeoordelaars, volmachthouders
 • Deelname aan verschillende financiële evenementen
lees meer
Stakeholder – Investors (icon)
trigger

De verwachtingen van onze stakeholders

 • Sterke financiële resultaten en systematische beloning van de aandeelhouders
 • Duurzaamheid en nadruk op waardecreatie op lange termijn
 • Sterke focus op innovatie, behoorlijk bestuur, ethiek en transparantie

Onze antwoorden

 • Vaststelling van onze nieuwe G.R.O.W.-strategie om aandeelhouderswaarde te vergroten
 • Managementteam herschikt op basis van ruime ervaring en leiderschap met brede P&L-verantwoordelijkheden
 • Duurzame marge en kasstroomgeneratie met duidelijke ESG-inbreng
 • Beslissing om de in 2018 aangekondigde projecten met betrekking tot de voetafdruk van de R&I-vestigingen in Frankrijk en de verbouwing van de hoofdzetel in Brussel bij te sturen vanwege de sterke stijging van de projectkosten en de veranderde economische context

Onze uitdagingen

 • Klimaatactie bevestigd als prioriteit, in het bijzonder in de brief voor 2020 van Larry Fink (CEO Blackrock)
 • Uitdagend marktklimaat
 • Impact van de Covid-19-crisis

Meer informatie

Research and innovation
Beheer van het juridisch, ethisch en regelgevend raamwerk
Kapitaal, aandelen en aandeelhouders
Financiële kerncijfers
Moedige stappen op het gebied van duurzaamheid
Onze G.R.O.W.-strategie

minder

Leveranciers

Hoe wij in 2019 de banden hebben versterkt

 • Regelmatige prestatie-evaluatie ter plaatse
 • Leveranciersdagen
 • Onderschrijving Gedragscode voor Leveranciers van Solvay
 • Vragenlijst Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen
 • Externe evaluaties via EcoVadis en TFS
lees meer
Stakeholder – Suppliers (icon)
trigger

De verwachtingen van onze stakeholders

 • Meer samenwerking bij het bepalen van de doelstellingen, strategisch denken en duurzaamheid

Onze antwoorden

 • 38.500 leveranciers
 • 625 kernleveranciers
 • 1.043 nieuwe leveranciersbeoordelingen via EcoVadis en 309 audits via het TFS Audit Program

Onze uitdagingen

 • EcoVadis heeft in zijn beoordeling aanbevolen om onze duurzame inkoopacties en onze ethische screening van externe partners beter te documenteren

Meer informatie

Our supply chain management

minder

Lokale Gemeenschappen

Hoe wij in 2019 de banden hebben versterkt

 • Contact op vestigingsniveau in het kader van Solvay Way: de relatie met lokale stakeholders ontwikkelen en aansturen
 • Jaarlijkse Citizen Days op groepsniveau
lees meer
Stakeholder – Communities (icon)
trigger

De verwachtingen van onze stakeholders

 • Bijdrage aan belangrijke lokale thema’s
 • Gevoeligheid voor lokale milieu- en maatschappelijke thema’s

Onze antwoorden

 • Wereldwijd hebben 168 vestigingen en 26.000 deelnemers de handen in elkaar geslagen om de lokale gemeenschap te helpen tijdens de Solvay Citizen Day 2019
 • 47% van de werknemers heeft aan ten minste één maatschappelijke actie deelgenomen
 • 4 GBU’s & 26 fabrieken betrokken bij bewustzijnsvergroting over biodiversiteit als nieuwe praktijk in Solvay Way

Onze uitdagingen

 • Actie ondernemen rond biodiversiteit: de druk op de biodiversiteit monitoren en verminderen los van klimaatverandering
 • Delicaat omgaan met sociale media, die van een lokaal probleem wereldnieuws kunnen maken

Meer informatie

Solvay Way
Maatschappelijke projecten
Verbinding met de wereld om ons heen
Scorekaart

minder

Planeet (ngoʼs & overheden)

Hoe wij in 2019 de banden hebben versterkt

 • Constructieve dialoog met overheden over de gerechtvaardigde belangen van Solvay
 • Deelname aan wereldwijde en regionale brancheverenigingen: WBCSD, ICCA, BusinessEurope, CEFIC
 • Partnerschap met de Ellen MacArthur Stichting
 • Partnerschap met de Solar Impulse Foundation
lees meer
Stakeholder – Planet (icon)
trigger

De verwachtingen van onze stakeholders

 • Snellere actie om de broeikasgasuitstoot te verminderen en de klimaatverandering aan te pakken
 • Bevestiging dat de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN een leidraad zijn voor de duurzaamheidsprioriteiten op wereldschaal
 • Invoering van maatstaven om de duurzame waardecreatie weer te geven zoals in het werk van de International Business Council (IBC) van het WEF over ‘Toward Common Metrics and Consistent Reporting of Sustainable Value Creation’

Onze antwoorden

 • Analyse van de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen waarop Solvay in zijn waardeketen de grootste positieve of negatieve impact kan hebben: 7,13,14 en 15 voor Klimaat, 12 voor Grondstoffen en 3, 6, 8 en 17 voor Beter Leven.
 • 10 nieuwe ambitieuze doelstellingen vastgelegd in onze nieuwe duurzaamheidsstrategie, Solvay ONE planet

Onze uitdagingen

Nieuwe Solvay ONE planet-streefdoelen

 • Broeikasgasreductie: tempo verdubbelen om aan te sluiten bij ‘een temperatuurstijging ruim beneden 2 °C’ (Akkoord van Parijs 2015) en –26% in 2030 (basisscenario 2017)
 • Steenkool: steenkool uitfaseren als energiebron tegen 2030 overal waar andere technologieën en hernieuwbare of hergebruikte bronnen bestaan
 • Rapportering op groepsniveau volgens de duurzame-ontwikkelingsdoelstellingen van de VN (initiatief WEF): wij verstrekken informatie over 18 van de 22 indicatoren vermeld in het in januari 2020 gepubliceerde document.

Meer informatie

Membership of associations
Maatschappelijke projecten
Circulaire economie
Uitstoot van broeikasgassen
Sustainable Development Goals van de Verenigde Naties
Duurzame bedrijfsoplossingen
Verbinding voor groenere energie