Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

Bedrijfsomgeving

Ingebouwde risicobestendigheid

GRI Disclosures

Onzekerheid is een gegeven in de wereld van vandaag en een robuust risico-management is essentieel voor succes in het bedrijfsleven. Solvay moet volatiele economische en politieke wateren bevaren en een nieuwe dynamiek aanpakken op gebieden variërend van groei tot kortere marktcycli, klimaatverandering, energietransitie en technologische transformatie.

De jaarlijkse risicobeoordeling van de Groep stelt haar in staat haar strategische en langetermijndoelstellingen te realiseren, volledig te voldoen aan wet- en regelgeving en onze Gedragscode voor integer zakendoen na te leven.

Geïnformeerde risicobeperking

Het risicobeoordelingsproces van Solvay is grondig en uitgebreid. Duurzaamheid is steeds meer aanwezig in onze bedrijfsactiviteiten en onze risicomanagementbenadering. Twee van de vier belangrijkste impacttypes die worden gebruikt om risico’s te beoordelen, weerspiegelen onze toenemende gevoeligheid voor niet-financiële kwesties, namelijk de impact op mensen en op het milieu. De andere twee – economische en reputatie-impact – zijn direct van invloed op de operationele en financiële prestaties van de Groep. Dit maakt een betere anticipatie en strategische risicovermindering mogelijk, en maakt middelen vrij voor nieuwe opportuniteiten.

Het beheer van risico’s is de verantwoordelijkheid van teams op alle niveaus van de Groep. Ons dynamische en sterk gedecentraliseerde proces geeft de belangrijkste spelers de taak om de risico’s te beoordelen die binnen hun bevoegdheidsgebieden en expertise vallen. De vooruitgang op het gebied van mitigerende maatregelen en de veranderingen in de risico-omgeving en in de kansen die zich aandienen, worden in kaart gebracht op een speciaal dashboard, dat twee keer per jaar wordt bijgewerkt.

Beheer van de belangrijkste risico’s

De belangrijkste risico’s van Solvay worden periodiek door ons auditcomité beoordeeld. De effectiviteit van ons risico-managementproces wordt jaarlijks beoordeeld door het auditcomité in aanwezigheid van de andere leden van de Raad van Bestuur. De belangrijkste risico’s maken ook deel uit van onze jaarlijkse strategische evaluatie.

In 2019 hebben we twee opkomende risico’s geïdentificeerd die speciale aandacht zullen krijgen gezien hun potentieel significante impact op lange termijn:

  • Milieu-impact: het milieu en de steeds hogere verwachtingen van stakeholders met betrekking tot de potentiële milieu-impact van onze activiteiten, ons energie- en waterverbruik, onze afvalproductie of onze emissies.
  • Geopolitieke risico’s: geopolitieke rivaliteit kan de activiteiten van de Groep beperken (tarieven, investeringen, intellectueel eigendom, gegevenseigendom of mobiliteit van het personeel).

Ernst1

Risico

Ontwikkeling in ernst

Overeenstemmende materialiteitsaspecten

Stakeholders

Nieuwe risico’s: niewe of veranderende risico’s die op lange termijn een aanzienlijke impact kunnen hebben en die in de toekomst moeten worden beoordeeld.

1: Het kriticiteitsniveau wordt bepaald door de twee beoordelingen van het risico (impact en beheersingsniveau) op het moment van de beoordeling te combineren.

Hoog

Veiligheid

Gegevensbeveiling en privacy van de klant
Kritische incidenten risicobeheer

Medewerkers
Lokale gemeenschappen
Klanten

Ethiek en compliance

Beheer van het juridisch, ethisch en regelgevend raamwerk

Leveranciers
Medewerkers
Planeet
Investeerders

Industriële

Kritische incidenten risicobeheer
Gezondheit en veiligheid van de medewerkers

Medewerkers
Lokale gemeenschappen

Transportongelukken

Kritische incidenten risicobeheer
Afval en gevaarlijke stoffen

Leveranciers
Medewerkers
Lokale gemeenschappen

Klimaatsverandering

Uitstoot van broeikasgassen
Energie
Duurzame bedrijfsoplossingen
Water en afvalwater

Klanten
Lokale gemeenschappen
Medewerkers
Planeet
Investeerders

Gemiddeld

Gebruik van chemische producten

Afval en gevaarlijke stoffen
Duurzame bedrijfsoplossingen

Klanten
Medewerkers

Emerging

Milieurisico

Emerging

Energie
Water en afvalwater
Uitstoot van broeikasgassen
Duurzame bedrijfsoplossingen

Planeet

Geopolitical risks

Emerging

Beheer van het juridisch, ethisch en regelgevend raamwerk

Planeet

-5%

Broeikasgasemissies2
tegenover 2018, bij constante reikwijdte

53%

Duurzame oplossingen (SPM)
als percentage van de omzet

22%

van onze verkoop brengen een klimaatveranderingsvoordeel met zich mee

Focus

Over klimaatrisico’s

In 2019 werden de klimaatrisico’s van Solvay volledig beoordeeld, waarbij de nadruk lag op vier belangrijke gebieden:

  • Klimaatgerelateerde risico’s en kansen voor elk product in elke markt. Deze werden beoordeeld via onze jaarlijkse Sustainable Portfolio Management (SPM)-beoordeling.
  • Een 2040-scenarioanalyse in overeenstemming met de aanbevelingen van de Task Force on Climate-related Financial Disclosures (TCFD) en met als referentie het scenario Duurzame Ontwikkeling van het Internationaal Energieagentschap. Hieruit blijkt een positieve impact op de omzet (als gevolg van de in de SPM-beoordeling geïdentificeerde risico’s) die zwaarder weegt dan de negatieve impact op de kosten.
  • In kaart brengen van acute klimaatgerelateerde fysieke risico’s. We hebben samengewerkt met onze verzekeraars om deze risico’s te analyseren met behulp van hun methoden en tools.
  • In kaart brengen van de risico’s van waterschaarste. We hebben onze analyse van waterschaarste, een chronisch klimaatgerelateerd fysiek risico, geactualiseerd. We ontwikkelen momenteel actieplannen op basis van de specifieke kenmerken van elke fabriek.

Solvay heeft zich op lange termijn geëngageerd om de risico’s van de klimaattransitie aan te pakken en zo zijn steentje bij te dragen aan de overgang naar een klimaatvriendelijke economie. We hebben in 2018 een belangrijke stap in die richting gezet door te beloven de absolute broeikasgasuitstoot van onze activiteiten tegen 2025 met 1 miljoen ton te verminderen3.

We zijn bezig met de lancering van Solvay ONE planet, ons nieuwe duurzaamheidsprogramma, waarmee we onze ambitie in de strijd tegen de klimaatverandering verhogen. We onderzoeken hoe we onze klimaat- en energietransitie kunnen versnellen en hoe we onze activiteiten wereldwijd sneller CO2-neutraal kunnen maken.

2: Totale uitstoot (perimeters 1 en 2), 3: In CO2-equivalent op een vergelijkbare basis als in 2017.