Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

Bestuur

Een vooruitziend remuneratiebeleid

Bij Solvay willen we duurzame waarde creëren. Daarom beloont ons remuneratiebeleid prestaties in lijn met de uitvoering van de strategie en zowel de financiële als niet-financiële doelstellingen op korte en lange termijn.

De algemene prestaties van Solvay zijn een belangrijke drijvende kracht achter ons beloningsbeleid. Mensen op alle niveaus van de organisatie worden beloond met pakketten die gebaseerd zijn op zowel bedrijfs- als duurzaamheidsdoelstellingen, en senior managers worden aangemoedigd om ambitieuze doelstellingen op het gebied van broeikasgasemissies te halen. Dit beleid ondersteunt zowel bedrijfsdoelstellingen op korte termijn als duurzame waardecreatie.

2019 was het vijfde jaar van ons Groepsbrede Global Performance Sharing Program. Het programma heeft voor 80% betrekking op financiële aspecten en voor 20% op duurzaamheidsaspecten, en heeft als doel onze werknemers sterker het gevoel te geven dat ze erbij horen. Het programma erkent hun bijdrage door hen te betrekken bij de resultaten van de Groep.

In overeenstemming met onze nieuwe G.R.O.W.-strategie heeft de Raad van Bestuur (op basis van de aanbeveling van het remuneratiecomité) ons remuneratiebeleid herzien, waarbij de toekomstige remuneratie van kaderleden en de strategische koers vanaf januari 2020 op elkaar zijn afgestemd.

Focus

Afstemming van de remuneratie op de verwachtingen van de aandeelhouders

In het kader van ons lopende programma om de aandeelhouders meer te betrekken blijft Solvay in dialoog treden met zijn aandeelhouders om zijn bestuursaanpak, waaronder remuneratiekwesties, te bespreken.

Ons beleid inzake de remuneratie van de leden van het Uitvoerend Comité en ons Remuneratieverslag werden op de Algemene Vergadering van vorig jaar goedgekeurd door 96,7 % van de aandeelhouders. Het verslag bevatte meer informatie, die zowel de input van onze aandeelhouders als de ontwikkelingen in het wettelijk kader weerspiegelde.

In het licht van de nieuwe G.R.O.W.-strategie en de nieuwe Purpose-verklaring van Solvay heeft ons remuneratiecomité de prestatiemaatstaven die worden gebruikt om kaderleden te stimuleren, herzien om ze af te stemmen op de nieuwe strategische richting die we sinds januari 2020 volgen. Solvay is van mening dat deze afstemming, de toegenomen informatieverstrekking en onze bestaande remuneratiepraktijk er samen voor zullen zorgen dat onze remuneratiestructuur onze kaderleden stimuleert om duurzame langetermijnprestaties te leveren in overeenstemming met onze strategie en de belangen van onze aandeelhouders.

Remuneratie van leidinggevenden in overeenstemming met G.R.O.W.

De remuneratiestructuur voor het Uitvoerend Comité van Solvay is ontworpen om prestaties te belonen. Deze benadering is goedgekeurd door de Raad van Bestuur en is gericht op de korte- en langetermijnprestaties van de vennootschap. Het niveau en de structuur van de remuneratiepakketten zijn afgestemd op de marktpraktijk voor vergelijkbare functies bij vergelijkbare ondernemingen.

De details van de aflopende remuneratiestructuur zijn uiteengezet in het desbetreffende deel van het Bestuursverslag.

Totale remuneratie van de CEO bij het behalen van de doelstellingen voor 2020