Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

Bestuur

Robuust, geïnspireerd bestuur

GRI Disclosures

De bestuursstructuur van Solvay wordt verzekerd door twee complementaire organen. Zij geven vorm en richting aan ons pad naar het bereiken van ons Purpose en onze Visie en naar het creëren van duurzame waarde voor onze stakeholders.

De Raad van Bestuur is belast met het uitdagen en ondersteunen van kaderleden bij het ontwikkelen van strategieën. Het Uitvoerend Comité houdt op zijn beurt toezicht op de bedrijfsactiviteiten van de Groep. In maart 2019 werd Ilham Kadri voorzitster van het Uitvoerend Comité en CEO. Dit heeft een nieuwe impuls gegeven en heeft nieuwe manieren van werken met zich meegebracht, zelfs voor het senior management. Onze Raad van Bestuur en ons Uitvoerend Comité, onze twee bestuursorganen, delen beide een duidelijke en collectieve verantwoordelijkheid voor het vaststellen van de aangekondigde G.R.O.W. strategie op middellange termijn in november 2019 en het bereiken van ons Purpose op lange termijn.

Raad van Bestuur – Actief en betrokken bij het vormgeven van de strategie van Solvay

De strategie sturen en voor stabiliteit zorgen

De aandeelhoudersstructuur van Solvay zorgt voor stabiliteit en duurzaamheid voor de langetermijnvisie van de Raad van Bestuur, met Wetenschap en Vooruitgang als belangrijkste drijvende krachten. Onze Raad van Bestuur bevordert goede bestuurspraktijken die een transparante dialoog met de stakeholders van de Groep creëren. De leden van de Raad van Bestuur nemen algemene strategie- en beleidsbeslissingen en houden toezicht op de uitvoering ervan. Ze werken samen als een team met een gedeelde visie en zijn volledig afgestemd op onze strategie en ons Purpose op middellange termijn. In 2019 hebben zij een cruciale bijdrage geleverd aan het definiëren van ons Purpose en het opstellen van onze strategiebeoordeling.

De 15 leden van de Raad van Bestuur van Solvay hebben een gevarieerde en complementaire expertise en ervaring op hoog niveau. Met 7 nationaliteiten en een evenwicht tussen mannen en vrouwen is hun diversiteit een sterke troef voor de Groep.

Vier gespecialiseerde comités (auditcomité, benoemingscomité – beide geleid door een onafhankelijke bestuurder – comité van financiën en remuneratiecomité) ondersteunen de Raad van Bestuur met aanbevelingen over aandachtsgebieden die binnen hun domein vallen. De voltallige Raad van Bestuur werkt aan onderwerpen als strategie, risicomanagement, mensen, cultuur & waarden, duurzaamheid. Elk jaar wordt in één zitting van de Raad van Bestuur gefocust op trends op het gebied van wereldwijde duurzame ontwikkeling, met inbegrip van de klimaatverandering en de risico’s en kansen die de klimaatverandering voor de Groep inhoudt.

Lid van de Raad van Bestuur gedurende

Aantal voorzitters

14/15

bestuurders zijn niet-uitvoerend bestuurders

10/15

bestuurders zijn onafhankelijke bestuurders

94,7%

Aanwezigheid op vergaderingen

7

nationaliteiten

7

vrouwen (46,6%)

Uitgebreid engagement van de Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur heeft Ilham Kadri aangesteld als nieuwe CEO van Solvay en haar vanaf maart 2019 aan het roer geplaatst van het strategische traject van de Groep. De leden van de Raad van Bestuur waren nauw betrokken bij haar overgang naar haar nieuwe functie en bij de uitvoering van een van haar eerste beslissingen op hoog niveau: het definiëren van het Purpose van de Groep. Zij waren via een open en transparante dialoog met het Uitvoerend Comité betrokken bij de herziening van de strategie van Solvay. De Raad van Bestuur heeft ook de nieuwe niet-financiële doelstellingen van de Groep goedgekeurd.

Focus

Een praktijkgericht seminar van de Raad van Bestuur

In september 2019 bracht de Raad van Bestuur drie dagen door op een seminar in de VS, waar gefocust werd op strategische onderwerpen en het bezoek van vestigingen, met name vestigingen binnen Specialty Polymers en Composite Materials. Dit jaarlijkse seminar laat zien hoe de leden van de Raad van Bestuur voeling houden met de realiteit van Solvay. Het laat hen toe te zien hoe de door hen goedgekeurde strategie ter plaatse wordt uitgevoerd, de pols van de Groep op het terrein te nemen en de verwachtingen van onze talenten alsook de uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd beter te begrijpen.

“Het bezoek van de Raad aan onze vestigingen in Alpharetta en Augusta in Georgia en Piedmont in South Carolina in september 2019 was een groot succes. Het was een uitstekende gelegenheid om meer te weten te komen over onze composietmaterialen en gespecialiseerde polymeren. Het was ook zeer fijn om onze lokale leidinggevenden en medewerkers te ontmoeten – we waren onder de indruk van het team. We vinden het belangrijk om rechtstreeks met onze mensen op de werkvloer te kunnen praten om meer inzicht te krijgen in de Amerikaanse activiteiten van Solvay.”

Rosemary Thorne, lid van de Raad van Bestuur Voorzitter van het auditcomité

Uitvoerend comité – Verenigd om de Groep te leiden in haar Purpose

Karim Hajjar (Chief Financial Officer), Hervé Tiberghien (Chief People Officer), Ilham Kadri (CEO), Vincent De Cuyper, Augusto Di Donfrancesco, Hua Du

6

leden

5

nationaliteiten

13

vergaderingen

100%

aanwezigheid bij vergaderingen

Een gestroomlijnde directie met een duidelijke focus

Het Uitvoerend Comité speelt een ondernemende rol en bevordert de operationele flexibiliteit. De leden van het Uitvoerend Comité werken nauw samen om de algemene prestaties van Solvay te stimuleren, de belangen van de Groep te beschermen en ervoor te zorgen dat de Groep naar de lange termijn kijkt. Het Uitvoerend Comité geeft de strategie vorm, stuurt de bedrijfsportefeuille van de Groep en zorgt ervoor dat de doelstellingen voor waardecreatie worden gehaald.

Onze nieuwe CEO, Ilham Kadri, werd voorzitster in maart 2019. Het Uitvoerend Comité is aangescherpt, met vijf in plaats van zeven leden, plus de CEO, met inbegrip van een nieuwe Chief People Officer, Hervé Tiberghien, sinds september 2019.

De komst van zijn nieuwe voorzitster heeft het Uitvoerend Comité een nieuwe impuls gegeven om zijn krachten als groep te bundelen en het nieuwe hoofdstuk van de Groep te leiden. Deze energie zal een impuls geven aan ONE Solvay, als onderdeel van een belangrijke culturele verandering binnen de Groep. Het team deelt een engagement om zijn wereldwijde, getalenteerde en diverse werknemers te inspireren teneinde de prestaties van de Groep te versterken. Dit geeft het Uitvoerend Comité een uiterst duidelijke focus. Zijn leden besteden een kwart van hun tijd aan het samenwerken aan belangrijke transversale onderwerpen. Vergaderingen of ontmoetingen met externe stakeholders maken eveneens deel uit van deze nieuwe aanpak. Ook de rol, verantwoordelijkheden en structuur van het Uitvoerend Comité zijn geherdefinieerd en elk lid is nu rechtstreeks verantwoordelijk voor de realisatie van de activiteiten waarop hij/zij toezicht houdt.

“Wij, de leden van het Uitvoerend Comité, zijn volledig toegewijd en op elkaar afgestemd: het is onze rol om de leidinggevenden van de GBU’s te helpen zich te concentreren op hun prioriteiten en er tegelijkertijd voor te zorgen dat we als ÉÉN groep opereren. Zo zullen we het potentieel van Solvay ten volle benutten en meer waarde creëren.”

Hua Du,lid van het Uitvoerend Comité

Focus

Toegewijd aan het nieuwe hoofdstuk

Bij Solvay begint het optreden als ÉÉN Groep aan de top. Onze leden van het Uitvoerend Comité zetten zich in om als ‘Eén Uitvoerend Comité’ te werken, waarbij ze teams in de hele Groep inspireren om haar potentieel ten volle te realiseren. Het Uitvoerend Comité leidde het diepgaande werk dat werd verricht om ons nieuwe Doel te definiëren en steunde Ilham Kadri in haar streven om hiervan een inclusief proces te maken waarbij vele stakeholders betrokken zijn. De stimulans die uitgaat van de leden van het Uitvoerend Comité is cruciaal voor het sturen van het ondernemingsleiderschap dat essentieel is voor onze nieuwe strategie en het ‘Solvay ONE operating model’. De leden van het Uitvoerend Comité hebben sinds maart twee dagen per maand besteed aan het opstellen van de nieuwe bedrijfs- en duurzaamheidsstrategie van Solvay. In april hebben Ilham Kadri en het voltallige Uitvoerend Comité alle topleidinggevenden van de Groep bijeengebracht voor een vierdaags seminar om te spreken over ondernemingsleiderschap en om de bevordering daarvan in de hele Groep te verzekeren.