Solvay
Geïntegreerd jaarverslag 2019

Waardecreatie

Scorekaart

In 2020 hebben we in het kader van onze G.R.O.W.-strategie een stap verder gezet en nieuwe financiële middellangetermijndoelstellingen voor 2024 vastgesteld. Ons duurzaamheidsprogramma Solvay ONE Planet bevat tien nieuwe doelstellingen voor 2030 die de vorige 5 prioritaire doelstellingen zullen vervangen.

Onderliggende EBITDA-groei

Prestatie in 2019: € 2.322 miljoen

 • Stabiel gedurende het jaar, in lijn met de verwachtingen. Het positieve wisselkoerseffect compenseerde een bescheiden organische1 daling.
 • Dubbelcijferige volumegroei in Composite Materials, hogere prijzen in Performance Chemicals en een sterke focus op kostendiscipline hebben bijgedragen aan het beperken van de tegenwind in de automobielindustrie, de elektronica-industrie en de olie- en gasindustrie.
 • De onderliggende EBITDA-marge bleef op 23%, wat de veerkracht van Solvays activiteiten in een uitdagende markt-omgeving aantoont.

Meer informatie

Overzicht van de activiteiten

1: Bij constante wisselkoersen en perimeter

Doelstelling 2024

Groei gekwalificeerd als

“Mid-single digit” / jaar ge­middeld

op organische basis
bij constante perimeter en wisselkoersen

trigger

Vrije-kasstroomomrekeningsratio2

Prestatie in 2019: 27,8% (+1,8 pp)

De verbetering van de vrije-kasstroomomrekeningsratio weerspiegelt de sterke kasstroomgeneratie.

Meer informatie

Overzicht van de activiteiten

2: De vrije kasstroom aan aandeelhouders van Solvay is de vrije kasstroom na betaling van netto-interesten, coupons op eeuwigdurende hybride obligaties , en dividenden aan minderheidsbelangen. Dit vertegenwoordigt de kasstroom die beschikbaar is voor aandeelhouders van Solvay om hun dividend te betalen en/of om de netto financiële schuld te verminderen. De vrije-kasstroomomrekening wordt berekend als de verhouding tussen de vrije kasstroom aan aandeelhouders van Solvay (vóór verrekening van de aan de minderheidsbelangen uitgekeerde dividenden) en de onderliggende EBITDA.

Doelstelling 2024

Meer dan

30%

op organische basis
bij constante perimeter en wisselkoersen

Return on Capital Employed ROCE

Prestatie in 2019: 8,1% (–0,1pp)

 • Stabiele rendementen weerspiegelen grotendeels aangehouden investeringen voor toekomstige groei.

Doelstelling 2024

Meer dan

11%

op organische basis
bij constante perimeter en wisselkoersen

lees meer
trigger

Belangrijkste hefbomen om ons doel te bereiken

 • Focus op groei van activiteiten met een hogere marge en minder kapitaalintensieve activiteiten.
 • Gedisciplineerde kapitaalallocatie.

Meer informatie

Onze G.R.O.W.-strategie

minder

Broeikasgasemissies

Prestatie in 2019

 • Broeikasgasemissies verminderd van 12,3 Mt CO2eq in 2018 tot 12,0 Mt CO2eq in 2019, voornamelijk door een vermindering van de CF4-emissies.

Doelstelling 2030

–26%

reductie ten opzichte van 2018 bij constante perimeter

lees meer
trigger

Onze uitdaging

 • Klimaatverandering en energietransitie staan hoog op de agenda. Het is absoluut noodzakelijk dat de toekomstige groei van de activiteiten niet ten koste gaat van de planeet. Wij streven ernaar onze milieuprestaties in de loop van de tijd te verbeteren.
 • Begin 2020 hebben we een nieuw ambitieus doel gesteld, namelijk het verdubbelen van het tempo waarin we onze emissies reduceren: we zullen deze tegen 2030 met 26% verminderen, bij constante perimeter in vergelijking met 2018. Het stemt ons traject af op de doelstelling ‘De temperatuurstijging ver onder 2 °C houdenʼ die in de Overeenkomst van Parijs is vastgelegd.

Belangrijkste hefbomen om ons doel te bereiken

 • Continue verbetering van de energie-efficiëntie
 • Verkleining van de CO2-voetafdruk van onze energiemix door middel van initiatieven zoals conversie naar biomassaverbranding en elektriciteitsopwekking uit hernieuwbare energiebronnen (bijvoorbeeld investering in een nieuwe biomassaketel in Rheinberg, Duitsland). Vanaf begin 2020 zullen goedgekeurde projecten alleen al leiden tot een reductie van de CO2-uitstoot met 600.000 ton tegen 2025, met een sterke pijplijn om te verzekeren dat de daling zich voortzet.
 • Vermindering van de broeikasgasemissies die vrijkomen bij onze chemische verwerkingsprocessen.
 • Toepassing van een interne koolstofprijs (€ 25/ton CO2-equivalent) op de broeikasgasuitstoot bij alle investeringsbeslissingen.
 • Opname van een broeikasgasuitstootparameter in de berekening van de remuneratie van het senior management.

Meer informatie

Uitstoot van broeikasgassen
Health, safety and environment management
Energie
Moedige stappen op het gebied van duurzaamheid

Realisatie in 2019

Vermindering van de uitstoot als ÉÉN groep in Italië

Onze productieactiviteiten in de Specialty Polymers-fabriek in Spinetta (Italië) produceerden CF4, een broeikasgas met een veel groter aardopwarmings-vermogen dan CO2. Een projectteam met medewerkers uit onderzoek en innovatie en uit onze technische en operationele afdelingen ontwikkelde intern een innovatieve, schone technologie. Daardoor kon in 2019 al een enorme vermindering van 0,5 miljoen ton CO2 worden gerealiseerd.

minder

Duurzame oplossingen1 (SPM)

Prestatie in 2019

 • Eind 2019 was 53% van onze netto-omzet stevig gepositioneerd als ‘Duurzame oplossingen’, met zowel positieve effecten van het gebruik ervan in onze eindmarkten als een verbeterde productievoetafdruk.
 • De hogere groei in dit deel van de portefeuille is vooral te verklaren door veranderingen in de perimeter (desinvestering van minder goed gealigneerde bedrijven) en door de ontwikkeling van innovatieve en duurzame oplossingen.

1: Om als een duurzame oplossing te worden beschouwd, moet een product dienen in een toepassing die een kleinere milieu-impact tijdens de productiefase ervan en een grotere sociale en milieubijdrage in de hele waardeketen laat zien. Sustainable Portfolio Management identificeert zakelijke versnellers of obstakels om Solvay te helpen een hogere groei en een superieure duurzame waarde te realiseren.

Doelstelling 2030

65%

van de omzet van de Groep

lees meer
trigger

Onze uitdaging

 • Onze oplossingen laten groeien door innovatie, autonome groei, investeringen enz.
 • Meer hernieuwbare grondstoffen en energie gebruiken in overeenstemming met de uitdagingen van de principes van de circulaire economie.

Belangrijkste hefbomen om ons doel te bereiken

 • De SPM-analyse is een belangrijk bedrijfsproces op het niveau van de Groep en de GBU’s waarbij middelen worden toegewezen om de duurzaamheid van onze portefeuille te verbeteren.
 • Alle innovatie- en acquisitieprojecten alsmede investeringsuitgaven van meer dan 10 miljoen worden met behulp van de SPM-tool geëvalueerd om de bijdrage ervan aan een duurzamere en hogere groei te vergroten.
 • Betrokkenheid bij de circulaire economie door middel van voortdurende innovatie-initiatieven voor het ontwerp van nieuwe producten, materialen en chemische processen alsmede nieuwe projecten in samenwerking met klanten.

Meer informatie

Sustainable Portfolio Management
Duurzame bedrijfsoplossingen>
Circulaire economie>
Marktgestuurde innovatie

Realisatie in 2019

Erkenning voor duurzame oplossingen van Solvay

In 2019 heeft de World Alliance for Efficient Solutions 7 Solvay-producten erkend als duurzame oplossingen nadat we hadden aangetoond dat ze een positieve impact hebben op het milieu en dat ze besparingen opleveren voor de klant. De labels gingen naar Solef® PVDF, een gefluoreerd polymeer dat bij toepassing in batterijen de prestaties en duurzaamheid van elektrische voertuigen verbetert; onze biostimulant AgRHO® S-Boost™; SOLVAir®, een oplossing voor de reiniging van industriële emissies; onze Capterall®-afvalwaterzuivering om vervuilende stoffen in verschillende industrieën te verwijderen; ons parasietbestrijdings-systeem PARAMOVE® voor gebruik in de aqua-cultuur, Alve-One®, een 100% veilige oplossing voor toepassingen met kunststofschuim, en de MAX HT®- technologie die aluminiumraffinaderijen helpt hun impact op het milieu te beperken.

minder

Arbeidsongevallen in vestigingen van de Groep1

Prestatie in 2019

 • Onze verbetering in 2019 is het resultaat van onze niet aflatende aandacht voor veiligheid
 • De ongevallen die een medische behandeling vereisten zijn met 18% gedaald van 0,54 in 2018 tot 0,44 in 2019 met name dankzij de opleidingen op het gebied van veiligheidsleiderschap.
 • We hebben vooruitgang geboekt met ons programma ‘Creating Safety’, dat in 2017 op topmanagementniveau werd geïntroduceerd. 25 vestigingen hebben ‘Safety Climate’- beoordelingen uitgevoerd om inzicht te krijgen in de status van hun veiligheidscultuur. Werknemers en aannemers werden op vestigingsniveau opgeleid om hen meer bewust te maken van risico’s en om veiligheidsleiderschap te bevorderen.
 • Verschillende leiderschapsteams van GBU’s en Functies hebben opleidingssessies gehouden met het oog op de invoering van een gemeenschappelijke visie op onze doelstelling om veiligheid te creëren in plaats van alleen maar ongelukken te voorkomen.
Doelstelling 2030

Streven naar

NUL

ongevallen

lees meer
trigger

Onze uitdaging

 • Elimineren van alle dodelijke en levens-veranderende ongevallen en streven naar NUL ongevallen om de veiligheid van alle werknemers te waarborgen.

Belangrijkste hefbomen om ons doel te bereiken

 • Blijven focussen op betrokkenheid en veiligheidscultuur om het aantal gewonden in onze vestigingen te verminderen, bijvoorbeeld door middel van ‘Safety Leadership’- of ‘Safety Climate’-beoordelingen van de veiligheidscultuur op het terrein, inclusief voeren van gesprekken met werknemers.
 • Ontwikkelen van een gemeenschappelijk begrip van de risico’s en mitigatiemaatregelen (Solvay Life Saving Rules – Levensreddende voorschriften van Solvay).

Meer informatie

Gezondheid en veiligheid van de medewerkers
Health, safety and environment management

 

1: Aantal ongevallen met medische behandeling, met of zonder werkonderbreking.

Realisatie in 2019

Opleiding van klanten via virtual reality (VR)

Onze GBU Peroxides North America leert klanten veilig omgaan met onze chemicaliën door middel van VR-simulaties. In samenwerking met het in Houston gevestigde HTX Labs organiseert het team immersieve, praktijkgerichte opleidingssimulaties. Naast een onderscheidend klantenaanbod sluit het initiatief aan bij ons programma ‘Creating Safety’ en onze klantgerichtheid. De eerste module was gericht op het omgaan met waterstofperoxide. 100% van de cursisten vond deze module doeltreffender dan traditionele opleidingsmethoden.

minder

Betrokkenheid van werknemers bij lokale maatschappelijke acties

Prestatie in 2019

 • In 2019 leidde onze eerste World Citizen Day tot een aanzienlijke stijging van het aantal werknemers die betrokken zijn bij maatschappelijke acties (van 33% naar 47%). 168 vestigingen vertegenwoordigden meer dan 94% van de werknemers van de Groep wereldwijd.
 • 87% van de industriële vestigingen van Solvay heeft een werkgroep opgericht die de juiste maatschappelijke acties bepaalt die moeten worden ondernomen om de grote problemen in hun regio op te lossen.
 • Deze lokale initiatieven zijn vooral gericht op solidariteit en de inzetbaarheid van jongeren, zonder noemenswaardige verschillen tussen de regio’s.
 • Het Sustainable Guar Initiative in India blijft groeien. Dit zakelijke programma heeft tot doel duurzame landbouwpraktijken aan te leren aan en te promoten onder guarboeren in Rajasthan, en het leven en welzijn van hun gezinnen te verbeteren.
trigger

Meer informatie

Maatschappelijke projecten
Verbinding met de wereld om ons heen

Realisatie in 2019

Ondersteuning van open innovatie in China

Onze O&I-collega’s in China hebben een groep studenten van het Ningbo Institute of Materials Technology and Engineering ondersteund bij hun deelname aan een Young Talents’ Chemical Innovation Challenge, met de steun van de Chinese chemische industrie. Hun steun heeft de vijf studenten geholpen om de tweede prijs in de wacht te slepen voor een innovatie om het gebruik van plastic in elektrische voertuigen en in thermische isolatie voor architectuurtoepassingen aanzienlijk te verminderen en zo het toepassingsspectrum van nieuwe hoogwaardige materialen te vergroten. De betrokkenheid van Solvay maakt deel uit van de voortdurende samenwerking tussen ons O&I-team in China en lokale universiteiten, onderzoeksinstituten en industriële partners.

minder